ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation, projekt, LNC310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

14 svarande

Högst 5 timmar»5 35%
Cirka 10 timmar»6 42%
Cirka 15 timmar»3 21%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

- Den var obligatorisk» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.28

- Svårt att greppa kursen som helhet då det varit så många olika delar och en del varit sammanvävd med ledarskapen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- specifika exempel på vad man ska kunna behövs anges för att det ska bli tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.16

- målen är dock något man jobbat mot inom andra, tidigare kurser, men de borde ges mer tidsutrymme i utbildningen eftersom det är en viktig kurs» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.64

- men eftersom det fanns för lite tid att pröva manövrering och jag därmed inte hann det så upplever jag en lucka i min utbildning» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.28

- Göran L är en utmärkt lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.57

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Vi hade ingen kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 4.07

- Bra atmosfär för att ställa frågor» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Arbetsbelastningen i gruppen var mycket ojämn, vissa gjorde inget utan utgjorde snarare ett störande moment på de andras arbete. Sista året förväntar man sig att alla kan samarbeta och att var och en tar ansvar för att göra sin del av arbetet.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»9 64%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- eftersom vissa i gruppen störde arbetet» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»2 15%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.15

- om man ser till hela perioden, dock var arbetsbelastningen för hög i slutet och för låg i början. Det skulle bli bättre om man hade olika deadlines för olika projekt, så att alla kunde komma igång bra från början.» (Lagom)
- På grund av Indienresa» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»6 42%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4

- Väldigt rörigt med olika moment och lärare» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ruttplaneringen»
- Kursens mål och att alla elever själva verkligen känner att de uppfyller dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Klarare struktur»
- Mer fokus på elektroniska sjökort»
- Mycket borde tas upp tidigare i utbildningen, t.ex. genomgång av nautiska publikationer. Det borde man ha fått en genomgång på innan första praktiken!»

16. Övriga kommentarer

- Måste vara tydligare hur kursen med alla delar är uppbyggd och vad den ska innehålla och vilka lärare som har vad. Nu har lärare ibland inte dykt upp för att de inte vet att de ska vara där»


Kursutvärderingssystem från