ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel, TMV150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-21 - 2008-02-09
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Peter Hansbo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»8 11%
Cirka 20 timmar»19 26%
Cirka 25 timmar»25 34%
Cirka 30 timmar»15 20%
Minst 35 timmar»5 6%

Genomsnitt: 2.86

- Termodynamiken stal mkt tid.» (Cirka 20 timmar)
- Få hemuppgifter vilket gjorde att man hann med de flesta på schemalagda räkneövningar.» (Cirka 20 timmar)
- Saknade mer tid att räkna på övningarna. Svårt att ligga i fas när man tränar på elitnivå och därmed inte har några kvällar till plugg.» (Cirka 20 timmar)
- Någonstans mellan 20-25 beroende på hur man varvade de andra pågående kurserna.» (Cirka 25 timmar)
- med extra koncentration kring tentaveckan.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

73 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»2 2%
75%»19 26%
100%»51 69%

Genomsnitt: 4.64

- Pga av sjukdom.» (75%)
- Otroligt dåligt. Föreläsaren var fullkommligt ointresserad och sa att det mesta var ointressant.» (100%)
- Samtliga föreläsningar och samtliga räkneövningar.» (100%)
- Några få gånger jag inte var med på schemalagda övningar men då jobbade jag själv istället.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av Matlablabbarna har du genomfört?

72 svarande

0%»12 16%
25%»25 34%
50%»14 19%
75%»11 15%
100%»10 13%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inget med det vi studerade samt förutsatte förkunskaper som vi inte ska ha. Lab-ledarna hade problem med att lösa en del uppgifter.» (0%)
- Matlab kändes före teorin så jag försökte läsa på facit istället.» (0%)
- Matlabövningarna har ni tagit från en annan planet. Det var väldigt svårt att se någon koppling till kursen. » (0%)
- Svårförståligt med flervariabel-matlabövningar. Onaturligt att ha med sånt i envariabelanalysen. Det är säkert bra att ha gått igenom det lite inför flervariabelkursen, men det finns för lite tid för att känna sig motiverad att hålla på med det under den perioden.» (0%)
- Jag gav det en ärlig chans med 1 ½, lektion innan jag gav upp för att de kändes väldigt svåra och ovidkommande, därför orkade jag inte lägga mer kraft på dem.» (0%)
- Den va ju inte direkt inom den proximala utvecklingszonen och man fick inte direkt en känsla för avad de handlade om ens.» (25%)
- Labb 1&2 var svåra att genomföra och det kändes som om de låg utanför kursen.» (25%)
- Matlabben har varit jättesvår att förstå. Förutsättningarna har varit väldigt dåliga för td, med brist på undervisning mm.» (25%)
- Gick några gånger i början, men lektionerna gav ingenting, uppgifterna var för svåra.» (25%)
- svårt att programmera ett program som man inte ens gått i genom på föreläsningarna. blir gnska svårt att förstå vad de är man ska göra och vad det går ut på.» (25%)
- Jag var med de första lektionerna, men efter det så tappade jag med många fler "lusten", då allting var väldigt luddigt formulerat och föreläsaren ej gick igenom vad vi skulle göra på labbarna. som exempel så tog föreläsaren upp vad vi skulle gjort på de två föregående labbarna, i efterhand :S» (25%)
- Helt ur fas med resten. Återkopplade inte alls till den övriga undervisningen så som i inledande matematiken. De krånglade till snarare än förtydligade» (25%)
- Sjukt svåra uppgifter och svåra förklaringar. Saknade exempel på hur uppgifterna ska lösas.» (25%)
- Extremt dålig information och alldeles för svåra matlabuppgifter.» (25%)
- Tycker att den var alldeles för svår, behöver mer genomgång.» (25%)
- Påtok för svårt... ingen bra koppling till övriga kursen i uppgifterna» (50%)
- Jag har genomfört drygt hälften men försökt på lite till. Men matlab-uppgifterna kändes inte relevanta utan som om det var en hel annan kurs. » (50%)
- Den första matlabuppgiften kändes långt ifrån kursens övriga innehåll » (50%)
- Den första övningen kändes ej relevant för denna kurs.» (50%)
- För avancerad för de förkunskaper vi hade i matte.» (75%)
- Var svårt att motivera sig att gå dit när det var så svårt.» (75%)
- första labbarna kändes inte som om dom tillhörde kursen..» (75%)
- Än en gång så har inte förutsättningarna för TD varit de bästa...» (75%)
- TDs MATLABundervisning är fortfarande obefintlig varför MATLABövningar är lite småjobbiga.» (100%)
- Samtliga matlabuppgifter även fast man inte förstod så mycket av dem.» (100%)
- Jättesvårt. Fick ingen vettig hjälp av läraren som var med utan fick försöka förstå övningarna via facit.» (100%)

4. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

73 svarande

Ja»64 87%
Nej»9 12%

Genomsnitt: 1.12

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 22%
Målen är svåra att förstå»7 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»30 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 26%

Genomsnitt: 2.72

- Kollar inte så mycket på målen, försöker lära mig så mycket som möjligt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Sammanfattningen under den sista veckan var mycket tydlig och gav en god översikt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mål är alltid lite flummigt, inte helt lätt att förstå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är inga konstigheter om vad man ska kunna. Det brukar ju vara det man har gått igenom på förläsningarna och räkneövningarna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 83%
Nej, målen är för högt ställda»10 16%

Genomsnitt: 2.16

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»23 37%
Ja, i hög grad»33 53%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.58

- Blev förvånad över tentans svårhetsgrad då det ofta sades att "svårare än så här blir det inte" och de talen va ganska basic.» (?)
- Tyckte innan tentan att jag kunde allt bra. Men frågorna stod inte i proportion till vad du rekommenderat att man ska fokusera på. Matlab var en alldeles för stor del.» (Nej, inte alls)
- Att avsätta 14 tentapoäng till saker som uttryckligen sagts vara mer eller mindre onödiga är kanske inte riktigt relevant.» (I viss utsträckning)
- Tyvärr var det inga duggor. Det var dåligt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lite för svår och fokuserade på saker som ansågs mindre viktiga» (I viss utsträckning)
- Kändes som att det var ett stort glapp mellan de korta och långa frågorna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»30 41%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 2.93

- För snabbt, ställde för höga baskunskapskrav på eleverna.» (Mycket liten)
- menar föreläsning i hel klass = mycket liten. Undervisning vid räknetillfällen = ganska stor» (Mycket liten)
- Demoövningarna har en tendens att dra ut på tiden och eleverna behöver mer tid till att räkna och ställa frågor till doktorander/professor. En alt.räknestuga för kommande årskurser vore mycket positivt. » (Ganska liten)
- på övningarna lärde jag mig säkert 80%, där fick man saker förklarade bättre och kunde läsa i boken och fråga övningsläraren. På föreläsningarna var det som högläsning med komplicerade tillämpningar.» (Ganska liten)
- Läsa ur boken gav mig mkt mer, föreläsningarna innehöll till 75% enbart exempel.» (Ganska liten)
- Många bra exempel på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- David Heintz var en mycket bra övningsledare.» (Mycket stor)
- I princip helt nya saker som gicks igenom så det var bra att vara med under undervisningen.» (Mycket stor)
- Undervisningarna har varit intressanta och lätta att lyssna till.» (Mycket stor)
- Den har både varit till stor hjälp för förståelse, men även för studiemotivation.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

73 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 6%
Ganska stor»44 60%
Mycket stor»24 32%

Genomsnitt: 3.26

- Jag gillar räkneövningar, där lär jag mig mycket.» (Ganska liten)
- övningstillfällena har lärt mig allt» (Ganska liten)
- Calculus var mycket bra.» (Ganska stor)
- Calculus, Adams är en bra bok och övningstentorna som vi fick var bra att öva på.» (Mycket stor)
- Calculus är en bra och strukturerad bok.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»45 61%
Mycket bra»21 28%

Genomsnitt: 3.19

- Inte lika bra uppdaterat som Inledande matematik.» (Ganska bra)
- Endel material som utlovats att dyka upp på sidan gjorde ej detta mot slutet av kursen. Att mattekurserna har små egna html-sidor ser jag inte som positivt utan bara rörigt.» (Ganska bra)
- jobbigt när mattekurserna har en speciell sida och inte finns på studieprotalen.» (Ganska bra)
- Däremot lade du inte upp facit till tentan över huvud taget!» (Ganska bra)
- Minns inte exakt, vilket förmodligen är positivt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»10 13%
Ganska bra»35 47%
Mycket bra»21 28%
Har ej sökt hjälp»7 9%

Genomsnitt: 3.34

- Svårt att få tid med hjälp under till exempel matteövningar då man får köa efter hjälp hela lektionen. » (Ganska dåliga)
- Ställa frågor till föreläsaren var ingen större idé, då han inte kände för att lära ut, det blir så mkt enklare att lära sig om föreläsaren vill lära ut. Övningsledarna var bättre» (Ganska dåliga)
- Under övnigarna har det varit helt ok, men de flesta klasskamrater har många o stora frågor, så det finns inte jättemkt tid att få hjäp på där. Kanske hade mindre grupper fungerat bättre. Hjälpen under föreläsningen fungerade inte alls. Antingen ignorerades frågan eller så förklarades den, men utan reultat.» (Ganska dåliga)
- Lätt att kunna fråga räkneövningsledare men Peter var svår att nå på mejlen.» (Ganska bra)
- Tack vare Röding» (Mycket bra)
- Övningsledare Fant var en stor tillgång.» (Mycket bra)
- Peter har i stort sett alltid besvarat de frågor som ställts under föreläsningar. Kanske inte alltid så genomgående svar men han besvarade de så att man minst fick en aning om hur det skulle gå till.» (Mycket bra)
- Magnus Röding är fantastisk som övningsledare, han borde få påökt!» (Mycket bra)
- Röding är suverän» (Mycket bra)
- Men om jag hade sökt vet jag att jag fått hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»25 34%
Mycket bra»44 60%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.67

- Satt ofta och hela tentaveckan med cirka 5 andra och jobbade.» (Mycket bra)
- Från studiekamrater får man snabb hjälp, och kan diskutera problem och oklarheter.» (Mycket bra)
- Bra att plugga i grupp och fråga andra.» (Mycket bra)
- Det är nästan alltid bäst att jobba ihop med andra studenter. Att kunna diskutera, men också få hjälp av ngn som precis eller samtidigt gör uppgifterna. » (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

73 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»31 42%
Hög»32 43%
För hög»8 10%

Genomsnitt: 3.61

- För få hemuppgifter. Det straffade sig på tentan.» (För låg)
- Kursen värkade enklare än den var, om man ser till tentan.» (Lagom)
- Vore helt ok med duggor med bonuspoäng» (Lagom)
- Matlab uppgifterna var svåra, och det kändes mycket stressande då det inte alltid finns plats i datorsalarna» (Hög)
- Mycket uppgifter att göra på lite tid. » (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 23%
Hög»30 41%
För hög»25 34%

Genomsnitt: 4.08

- Löjligt dåligt fördelad, lite i början men mycket på slutet.» (Lagom)
- lagom, men ojämnt utspridd. mer repetition!» (Lagom)
- Termon tog för mycket tid i jämförelse till hur många poäng den ger» (För hög)
- Detta beror främst på att jag inte har haft tillräckligt med tid för detta pga av andra orsaker.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»12 16%
Godkänt»27 36%
Gott»27 36%
Mycket gott»6 8%

Genomsnitt: 3.34

- Föreläsaren som såg sin uppgift att skriva ner allt han blivit tillsagd men ej hade något intresse att lära ut. » (Dåligt)
- Kändes som om tentan tog specialfall av räkneuppgifterna vi har räknat på räkneövningarna. Kollade in om man kunde övergripligt.» (Dåligt)
- Verkade inte finnas någon komunikation mellan föreläsare, övningslärare och matlabbhjälpen vilket ledde till problem. För mycket tillämpningar. Tentan var dålig, tog inte upp det man fick information om att den skulle.» (Dåligt)
- Men tentan var dålig. » (Godkänt)
- Matlab fungerade inte så bra. Tentan var inte som Peter Hansbo beskrev att den skulle bli, dvs som en av de föregående tentorna vi hade fått ut. Den var helt annorlunda... Peter skrev för snabbt på tavlan, så tiden på föreläsningarna gick bara åt att skriva ner det han skrev. det fanns ingen tid att fundera på det han sa eller ens hinna med att lyssna.» (Godkänt)
- Svår kurs.» (Godkänt)
- Bra föreläsare och övningsledare, kunde tyckas ibland att det inte var analys i EN variabel.» (Gott)
- Peter är mycket bra på att förklara!! Stor fördel att han vart ute i arbetslivet och kan dra verkliga paraleller och förklara på ett begipligt sätt. Bra pedagogik!! Grym!» (Gott)
- Intressant kurs som är bra för fortsatta studier inom maskinteknikområdet. Mycket bra lärare som gav fleratalet tillämpningsexempel inom mekanikområdet. » (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna»
- Övningstillfällena»
- Hmm»
- Avslutande sammanfattning.»
- kursens innehåll motsvarar det man förväntar sig av den, vilket är bra.»
- Bra räkneövningar.»
- Upplägget»
- Examinatorn Peter bör bevaras. Med ett lätt sinne för humor och med konkreta exempel i sin undervisning är han en utmärkt examinator. Dock kanske Chalmers bör skicka Peter på en presentationskurs alt. snabbkurs i pedagogik. Hans tempo var stundtals väldigt snabbt.»
- Läraren»
- Calculus.»
- upplägget var mkt bra, sammanfattningen av kursen var också mkt bra»
- Föreläsaren Peter Hansbo.»
- Vet ej, Va inte så nöjd med kursens upplägg/framförande»
- David var en mycket bra övningsledare god pedagogik och förtydligade föreläsningarnas oklarheter på ett bra sätt.»
- föreläsning i helklass men oxå undervisning i mindre klasser när de ska räknas.»
- den verklighetsbaserade undervisningen.»
- Övningsledarna»
- Föreläsarens tydliga koppling till våra framtida tekniska studier»
- Vart en bra kurs överlag! Bra examinator!!»
- Övningstillfällena med både genomgång och möjlighet till att räkna med närvarande övningsledare»
- Det mesta»
- Föreläsaren, kursens innehåll.»
- Tydligheten på föreläsningarna, bra med exempel ur verkligheten, vad formler och liknande används till.»
- Matlab övningarna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab uppgifterna»
- Ta bort första matlablabben.»
- Mer matematik. Siffror blir inte "magiskt omvandlade". Kursen hade för mycket tillämpningar som till viss del saknade matematisk grund och förståelse.»
- bättre matlab uppgifter»
- Första MATLAB-övningen var lite krånglig.»
- några mer kursrelaterade datorlabbar»
- Mer uppgifter för övningsledarna att gå igenom och mer uppgifter för oss att räkna.»
- Ha något förenklade matlabövningar»
- tydligare matlabbar... svårt att förstå vad som skall göras mha texten enbart.»
- Räknestuga bör införskaffas.»
- Bättre övningstentor.. Mem okej»
- Gör bättre provtentor så att man får en riktig uppfattning om vad som är viktigt och kan då fokusera på rätt saker.»
- Kurslitteraturen är inte allitd så mycket till hjälp.»
- samarbetet mellan lärare samt matlabundervisning.»
- Matlab iaf för TD fattar inte hur varför vi inte har någon undervisning då matlab är en såpass stor del i flera kurser.... »
- Matlabben, hela upplägget.»
- Hade vart bra med duggor innan tentan så man fick en känsla av hur man ligger till.»
- Ny lärare, föreläsare alltså!»
- Bättre planering, Tenta mer kopplad till det vi gått igenom och tränat på.»
- Ta med fler rekommenderade hemtal, risk annars att man bara gör just dem, vilket i detta fallet va något få.»
- Första matlabuppgiften om jacobi bör bytas ut»
- Planera så att det matlablabbarna handlar om har gåtts igenom innan.»
- en annan föreläsare»
- Inte ha med flervaribelsanalys i matlabben.»
- eventuellt duggor.»
- Föreläsaren, matlab-labbarna»
- Jag tänker inte på föreläsningarna utan skriver bara av hinner, inte annars»
- Fixa Matlab för TD. »
- Inget, förutom att årets tenta var svårare än tidigare»
- Matlabuppgifterna.»
- Nivån på övningstentorna och den riktiga tentan stämde verkligen inte överrens... Tentan va mycket svårare, tycker att dessa borde va mer lika.»
- Matlab övningarna bör bytas eller skrivas om så de blir lättare att förstå.»
- Föreläsningarna hade sådant högt tempo att man endast koncentrerade sig på att anteckna och man fick inte den tid man behövde för att först vad man gjorde. Så minimera gärna det som ska anteckans så man hinner inse vad man gör.»
- Peter skulle kanske kunna dra ner lite på tempot å ha en lugnare och mer pedagogisk inställning till att förklara. Som det var nu kändes det lite som att, antingen fattar man eller så fattar man inte efter att han hade utvecklat. Viktigt att nära känslan av att "jag kan också lära mig" hos studenterna. Se till exempel på Carl-Henrik Fant som verkligen sätter sig in i studenternas roll och tar det mkt lugnare och ger små pauser till att tänka över varje påstående istället för att korvstoppa dem. Trots detta tycks han hinna med. Förvisso kanske han är mer erfaren. Fast på andra sätt var det fascinerande att se hur snabbtänkt och duktig Peter var. En rätt inspirerande föreläsare på det hela taget, men det hade nog inte skadat med lite mer intresse i studenternas tuffa vardag ,) Jag vet att det är mkt begärt men det är väl meningen att man ska tycka till här?»
- Rensa bort jacobi övningen från matlaben, blev bara jobbig»
- Matlaben, mer egen räkning på räkneövningarna, dessa blir mer som en miniföreläsning. »

18. Övriga kommentarer

- hade varit bra med ett facit till tentan på kurshemsidan»
- Det enda jag kan klaga på är förberedningen inför tentan. Tentaveckan är oerhört viktig för att kunna finslipa sina kunskaper för att få högre betyg. Jag känner dock att de provtentor och uppgifter vi fick inte alls var särskilt bra om man ser till vad som sedan kom på tentan. Dessa rekommenderade uppgifter var på tok för lätta. Annars tycker jag att kursen och föreläsaren var väldigt bra. »
- Jag fick ett intryck av föreläsningarna, samt föreläsaren, att terntan skulle vara ganska "lätt", och ej behöva stressa inför den. Men när det sedan visade sig att tentan var jätte svår blev jag lite förvånad.»
- Fick inte ut mycket av föreläsningarna. »
- Undervisningen har varit god, men det som brister är eximinationen, eller snarare informationen innan. Att under sammanfattningsförläsningarna säga att vissa saker kan skippas eller läsas översiktligt och sedan ha med det på tentamen känns inte helt ok. Bättre säga att man skall kunna ALLT om man nu inte vet vad man ska ha med på tentamen!»
- Önskade att Peter kunde vara lite mer entusiastisk, verkar ibland som att han tyckte kursen var jättetråkig, inte så inspireande direkt!»
- Många besvikna över tentan. Kursen riktas främst mot Maskineleverna, vilket kan vara ytterst tröttsamt för TD då villkoren inte blir desamma för oss. »
- Annars nöjd med kursen»
- Överlag helt ok. Det största "problemet" är nog att det är en svår kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.75
Beräknat jämförelseindex: 0.43


Kursutvärderingssystem från