ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, TMA073, Lp4 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»10 43%
Cirka 20 timmar»4 17%
Cirka 25 timmar»4 17%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»10 43%
100%»10 43%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 34%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 34%

Genomsnitt: 2.56

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 12%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»4 21%
I viss utsträckning»10 52%
Ja, i hög grad»4 21%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.6

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»6 26%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 34%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 2.82


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»14 60%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»18 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 26%
Lagom»16 69%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 43%
Hög»7 30%
För hög»6 26%

Genomsnitt: 3.82


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 30%
Godkänt»9 39%
Gott»5 21%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.08

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningsledarna, det var där man lärde sig något. Plus att det gavs dispans för det matematiska statistikprojektet, har varit tillräckligt mycket med laborationer, projektinlämningar och GKT-projekt och tentor på samma dag...»
- Räkneövningarna»
- Antalet övningstillfällen och övningsledarna, fredrik har varit jättebra!»
-
- Övningarna med handledare.»
- Gillar det faktum att uppgifterna inte är kopior på tidigare år, övningstillfällena är det främsta tillfället för inlärning, behåll gärna antalet övningar.»
- Staffan! Han är en hjälte av rang! Kul att han gör kursen till något värt att ha, vi har lärt oss mer än alla andra år tillsammans. MEN om ni har kvar samma standard på tentan som i år(rekommenderas) bör ni tänka över GKT proektet som är ett helvete av rang!»
- Projektet»
- Bra stödundervisning i form av räknestugor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samarbetet mellan examinator och övningsledare så att man är på det klara om vad som kommer examineras och om fokus skall ligga på teori eller räknekunskaper.»
- Tentan skall motsvara det man gått igenom på övningar och föreläsningar. Det gjorde den inte nu. Projektet borde komma upp tidigare. »
- Projektet måste förbättras med tidigare information, och tydligare upplägg.»
- Laborationerna»
- Bättre och tidigare information om projektet»
-
- Staffans föreläsningar är svåra att hänga med i och han har ingen bra strukturer i föreläsnikngarna»
- föreläsare»
- Framförhållningen av projektet som ska lämnas in. Vi fick mycket liten information om detta och med kort varsel.»
- Projektet var väl ganska kul men kändes inte som att examinatorn lade så mycket fokus på detta, man la därför inte så mycket energi på det och således gav det inte så mycket.»
- GKT projektet ge oss färdiga matlabskelett och låt oss klura ut optimeringen»
- Hemsida bör upprustas»
- Ett stort problem kände jag var att tentamen inte på något vis liknade de gamla tentorna vi hade tillgång till och övade på. Kraven på tentamen var betydligt högre än nivån på uppgifter/gamla tentor/projekt som gjordes under kursen. »
- ökad tydlighet och med konsekventa föreläsningar. »

16. Övriga kommentarer

- Övningar: Så här gör du för att räkna ut statistik. Tentamen: Förklara teorin.»
- Vårt år har vi haft en ny föreläsare och examinator och detta gjorde att vi inte hade en aning om vad som skulle komma på tentan. Det var väldigt svårt att veta hur man skulle plugga . »
- Det känns som att kursen innehöll mycket som inte är så svårt. Kanske kan kursen utvidgas lite. Jag förstår att det varit svårt för Staffan att ta över en kurs för bara ett år, men det kändes som att han gjorde det bra! »
- Tentamen var betydligt svårare än tidigare år. Den innefattade även saker som inte har tagits upp under räkneövningarna.»
- Tentan var konstig, den var mycket mer teoretisk än vad som vi har gjort under kursen då vi mest har räknat, och den var framför allt lite för olik de senaste årens tenta.»
- Föreläsaren var förvirrad och hade inte bra planering! »
- Tentan var inte efter målen!!! Uppgifter som ej var fullständiga och uppgifter som vi ALDRIG räknat på!! Dåligt»
-
- temtamen var inte kopplad till den som visas under föreläsningar eller övningar»
- Då vi hade ny föreläsare i år var det svårt att veta hur tentan skulle se ut jämfört med tidigare år och det fanns ingen tenta att öva på som skulle motsvara den vi skulle få. Tyckte tentan vi fick var svårare och mycket avvikande från tidigare tentor. Vissa delar i tentan hade vi knappt gått igenom.»
- Staffan ska ha cred för roliga föreläsningar med rolig kuriosa som binder an till ämnet. Bra verkliga exempel så att man kan föreställa sig vad man ska använda sin kunskap till»
- Hurra för Staffans humor!»
- Elever var ej förberedda för examinationsformen då den inte liknade examination av föregående år och undervisning/uppgifter inte anpassats till den nya examinationsformen (utformning av tentauppgifter)»


Kursutvärderingssystem från