ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Business communication, LSP271

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2009-01-14
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»2 20%
Cirka 10 timmar»3 30%
Cirka 15 timmar»4 40%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- Alldeles för högt med tanke på tidigare kurser» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»2 18%
I viss utsträckning»1 9%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Alldeles för hård rättning. För högt ställda krav.» (Nej, inte alls)
- Hade varit bättre med ett nytt ämne at skriva om och inte samma ämne som arbetet. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.72

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Vi hade ingen kurslittratur» (Mycket liten)
- flera projektarbete med hjälp av nätet » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket otrevliga lärare som medvetet inte vill hjälpa.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»3 27%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.63

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»5 45%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.81


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»3 27%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.63

- Lärarna är frutansvärda och osympatiska. Kraven är för högt ställda. Uppgifterna irrelevanta. Antalet lärarledda lektioner för få.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget.»
- projektarbete, men det skulle vara bra med bara ett»
- allt utom lokalen»
- All muntlig kommunikation, gruppövningar ets.»
- Små grupper»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt lärare, fler lektioner och kortare lektioner.»
- Större lokaler»
- Nytt ämne till den stora uppgiften. Kanske bör föreläsarna vara lite mer uppdaterade på Sjöfartsbranschens specifika drag vad gäller kommunikation.»
- Att inte dela upp klassen på två grupper och betygsättas av olika lärare då de skilde i deras värderingar.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket besviken på kursen.»


Kursutvärderingssystem från