ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion H09, LSP300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-21 - 2009-11-04
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»37 69%
Cirka 20 timmar»4 7%
Cirka 25 timmar»3 5%
Cirka 30 timmar»5 9%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 1.77

- En lektion a 90 min + gruppmöten på upp till max 1h per vecka.» (Högst 15 timmar)
- kursen har inneburit mycket arbete» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»1 1%
75%»12 22%
100%»39 73%

Genomsnitt: 4.67

- Eftersom det var ett grupparbete valde vi i gruppen att skriva på arbetet istället för att vara på lektionerna.» (25%)
- Närmare 75 än 100» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 43%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 16%

Genomsnitt: 2.24

- Det är svårt att förstå målen och vad man egentligen skall göre» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 88%
Nej, målen är för högt ställda»5 11%

Genomsnitt: 2.11

- Jag känner inte till målen så ignorera svaret ovan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tiden räcker inte till. Skulle varit mer schemalagda lektioner.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Under kursens längd är det inte möjligt att lära sig skriva en fullständig rapport. gruppernas storlek varierar från 3 personer till så många som 9 vilket gör att alla rapporter ser helt annorlunda ut och därför inte följer någon mall och ett väldigt "luddigt" regelverk om hur rapporter ska skrivas vilket gör kursen helt onödig. de 1.5 poäng som kursen motsvara borde istället läggas på kursen Linjär Algebra där de behövs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»4 9%
I viss utsträckning»17 38%
Ja, i hög grad»18 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 11%

Genomsnitt: 2.54

- Jag känner inte till målen så ignorera svaret ovan.» (Nej, inte alls)
- Var ingen examination, bara ett grupparbete» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»9 16%
Ganska liten»23 42%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.31

- det handlar mest om ett grupp arbete man skriver» (Ganska liten)
- Dock har det varit problem att göra bra anteckningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»21 40%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»11 21%
Mycket stor»5 9%

Genomsnitt: 2

- Var ingen kurslitteratur?» (?)
- Vilken kurslitteratur?» (?)
- vi hade inte riktigt något kursmaterial» (Mycket liten)
- Man har inte lärt sig mycket från dem tyvärr.» (Mycket liten)
- ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Det fanns väl ingen kurslit.?» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»11 21%
Ganska bra»29 55%
Mycket bra»10 19%

Genomsnitt: 2.9

- har inte använt någon kurshemsida för denna kurs» (Mycket dåligt)
- Viss viktig information har känts svår att få tag på.» (Ganska dåligt)
- Olika system/inga standrader, som en labyrint.» (Ganska dåligt)
- Vissa grupper fick betydligt mer hjälp än andra inför labbarna, ska labbarna verkligen vara på kvällen? » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 16%
Ganska bra»22 40%
Mycket bra»13 24%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.37

- För många elever per lärare och ineffektivt lektionsupplägg åt upp merparten av tiden för frågor.» (Ganska dåliga)
- Mer övningstider» (Ganska dåliga)
- Då våran grupp fått klagomål på stycken i våran rapport som vi tidigare frågat hur de ska skrivas, har möjligheterna att få hjälp varit stora men relevansen i hjälpen varit under all kritik. » (Ganska dåliga)
- Öka antalet konsultationstillfällen, de ger mycket.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»30 56%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.54

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»12 22%
Lagom»28 52%
Hög»8 15%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.11

- bör vara mer utspridd på hela läsperioden» (?)
- I förhållande till kursens storlek och poäng var det ganska mycket jobb per vecka.» (Hög)
- De 1.5 poäng som kursen motsvarar räcker inte på långa vägar till för att skriva en bra rapport. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»25 46%
Hög»20 37%
För hög»6 11%

Genomsnitt: 3.53

- Förberedelser inför labbarna samt läsa allt stoff har tagit väldigt mycket tid.» (Hög)
- Det känns som om arbetsbelastningen är betydligt mer lagom nu i läsperiod 2» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»4 7%
Godkänt»39 72%
Gott»4 7%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 2.88

- Värdelöst slöseri med min tid. Kursen var oorganiserad och uselt upplagd. På lektionerna kom läraren in och svamlade om nåt oviktigt. Hon hade ingen aning om vilka salar hon bokat och verkade pinsamt oförberedd. » (Mycket dåligt)
- Totalt meningslös kurs. Bara tidsödande, och man lärde sig inget nytt eller något matnyttigt. » (Dåligt)
- Introföreläsningarna var övervägande bra! Tyvärr var inte projektarbetet det.» (Dåligt)
- Var bra då man lärde känna folk i klassen direkt, men kursen i sig kändes ganska meningslös» (Godkänt)
- Ett bra sätt att komma i kontakt med andra och skaffa sig vänner på skolan att arbeta med, men som kurs i sig kändes den väldigt onödig. Väldigt, väldigt basic. Det kändes inte som att den gav mycket alls. (Om man då räknar bort vänskap och labbkamrater.)» (Godkänt)
- delvis gott, se fråga 14 & 15» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att kursen inte är så jättestor och tidskrävande»
- Ingenting.»
- Att man redovisade i små grupper»
- Inget alls»
- Konsultationstillfällen»
- Trevlig, kompetent och bra kursledare.»
- Arbetsgrupper för att lära känna andra elever.»
- tycker allt stämde bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare information och bättre information i tidigt skede om inlämningsarbetet. Mer effektivt lektionsupplägg = Mindre dödtid när man väntar på att läraren ska gå runt och prata med alla grupper.»
- bättre info och noggrannhet ang. källor. »
- Kursen bör avskaffas och/eller helt ersättas av någonting som är givand och bättre organiserat.»
- Ta bort kursen och lägg tid på vettigare saker. »
- Labbar på kvällstid? vissa grupper får mer gratis än andra.»
- Tydligare information ifrån första dagen om vad som förväntas av uppsatsen! En gammal uppsats att använda som "mall" på hemsidan hade underlättat. Nu kändes det som att första lektionen skulle man skriva en uppsats som ungefär var som i gymnasiet och att vissa delar (ex sammandrag, resultat osv) inte skulle vara med, men till slut skulle de det ändå.»
- Se till att skaffa en doktorand/lektor som har förmågan att förklara och prata. En handstil som man kan läsa hade också varit en fördel»
- Vi bör redan från start få instruktioner om vad och hur vi ska göra, så att det arbete som läggs ner under de första veckorna, då mest tid finns till kursen, kan användas.»
- Kursen borde vara mycket mindre. »
- kompendiumet, dem blandar gamal information med nya.»

16. Övriga kommentarer

- Kändes som kursen var över i en gäspning.»
- Ett av kraven för att läsa till ingenjör på Chalmers är att man är godkänd i svenska, jag tycker att det då borde vara rimligt att anta att alla antagna kan skriva ihop ett litet papper.»
- Otroligt meningslös kurs.»


Kursutvärderingssystem från