ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1+2+4 Skissteknik 2 10/11, MMF265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-07
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

19 svarande

Högst 2 timmar»8 42%
Cirka 4 timmar»7 36%
Cirka 6 timmar»2 10%
Cirka 8 timmar»1 5%
Minst 10 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Tyvärr lägger många så lite tid som möjligt på skissläxorna, eftersom de kurser som går på helfart tycks kräva all ens energi.» (Högst 2 timmar)
- Tyvärr så kommer skisstekniken i kläm och man orkar inte göra bra ifrån sig i alla 3 parallella kurser. Vilket är synd, jag har alltid sett skissning som något avslappnande men på TD blir det stressigt och prestigefyllt.» (Högst 2 timmar)
- Jobbar ganska enskilt parallellt med kursmoment, övar på in egna skissning en hel del..» (Högst 2 timmar)
- Under läsperiod 3 hade vi uppehåll i skisstekniken, vilket drar ned genomsnittet. Dessutom har jag arbetat mer vissa veckor men inget andra, vilket gör den totala arbetstiden svår att uppskatta.» (Högst 2 timmar)
- Jag har lagt kanske 4 timmar per inlämningsuppgift, dvs varannan förutom lp3.» (Högst 2 timmar)
- Lagom fördelat» (Cirka 4 timmar)
- Den är väldigt varierande. Skissade mer under den första läsperioden.» (Cirka 4 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»9 47%
100%»9 47%

Genomsnitt: 4.42

- Svårt asså att vara delaktig närman inte vadmanfår utav varjelektion. Jobbar somsagt mycket självständigt med min skissning» (50%)
- Har deltagit i alla lektioner, men ofta gått efter någon eller ett par timmar - kursen är på kvällstid, man har annat och plugga. Om läraren inte har någon genomgång kan man lika gärna jobba hemma i lugn och ro.» (75%)
- Varför ha skissteknik på kvällen? Vi har har haft 11 timmars undervisning på måndagar i lp4. Inte okej. Det skulle vara mycket bättre att boka skisslärarna under fm.» (75%)
- Har deltagit i vid varje lektionstillfälle, men inte alltid hela lektioner. Det finns inte så mycket att få ut av skisslektionerna, vilket har gjort att man hellre sitter på egen hand någon annan gång. » (75%)
- Nästan hela min frånvaro ligger under läsperiod 4, då jag har upplevt skisstekniken som en större börda tillsammans med övriga studier.» (75%)
- 100% om man ser till att jag närvarat vid samtliga redovisningar, har dock likt många andra gått direkt efter redovisningen.» (100%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

19 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»6 31%
mindre än 4 timmar»7 36%
mindre än 6 timmar»3 15%
mer än 6 timmar»3 15%

Genomsnitt: 3.15

- Allt arbete har skett på egen hand. » (mindre än 4 timmar)
- se ovan» (mer än 6 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 68%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 1.78

- Jag vet inte att jag har sett att det finns något kurs-pm för den här kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Uppgifterna skiljer sig väldigt mycket. Vi gick över till markers utan introduktion och tips om hur man arbetar med markers, så det var svårt att gå från att ha ritat kuber mestadels i skiss1. Skulle behöva bättre intro till markers. » (?)
- har inte läst » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- Asså alla har ju sina egna mål att nå i förhållande till vadmankan. man kandke inte kanså mycket i början och då får man anpassa målen utefter.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.21

- det är för lite undervisnig. man visar sina skisser och sedan förväntas man fråga om saker för att på så sätt lära sig. problemet är att man inte läsrt sig vad man skall fråga » (Mycket liten)
- Mer genomgångar och tips på hur man kan göra. Nu har man fått fråga för att få svar. Och det är inte alltid lätt då man inte vet om det finns några speciella tips. Man ska inte behöva dra ut kunskap från läraren, utan läraren ska ge en kunskap och sen ska man fördjupa sig med dina skisser på egen hand. » (Mycket liten)
- Som jag ser det har det i princip inte varit någon undervisning. Stor skillnad mot skissteknik 1 där man fick en teknik att applicera till varje tillfälle.» (Mycket liten)
- Mer praktisk undervisning. Att man tillsammans på lektionen tränar på att skissa tex trä. Läraren går igenom och alla får försöka. Man får hjälp och feedback. Nu gör man allt förutom feedbacken på egen hand. Läraren är duktig om man frågar men det vore bättre att ha ordentligt lärarledda lektioner med specifika moment. » (Mycket liten)
- Det ger ingenting att gå igenom skisserna som andra har gjort under den första timmen. Visa mer skisstekniker istället.» (Ganska liten)
- Lärorikt även att se andras skisser kommenteras» (Ganska stor)
- Mer övningar på perspektiv, att lära sig ett grundmönster för att rita. Mer om vilka metoder man kan använda.» (Ganska stor)
- Den undervisning som faktiskt hölls var mycket bra. Mer skissteori och demonstrationer!» (Ganska stor)
- Bra handledare menhar personligen svårtatt bli klarmedövningarna inför vaje handledning o redovisning» (Ganska stor)
- Det är ganska långdraget att lyssna på under genomgången av alla skisser. Det kanske är bättre med att alla gemensamt tittar på alla skisser, och att Björn har genomgång med den personen som har skissat. Jag vet inte om jag faktiskt lyssnar efter 45 minuter av andras skisser, även om han lägger fram bra kommentarer (varav vissa går igen i eget arbete).» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.47

- Handledningen under Design och användaranpassning var helt katastrofal. Helt onödig och det är inte för att Björn var dålig eller ohjälpsam men för att på handledningen var det oklart vad man skulle visa. » (Mycket liten)
- Har inte haft så mycket handledning. Man sitter och skissar på egen hand. Har fått feed-back på skisserna, men den har inte alltid fokuserat på rätt saker. » (Mycket liten)
- Att varannan vecka få några kommentarer om detaljer på en skiss man redan gjort färdigt och därför inte är särskilt mottaglig för information kring ger inte så mycket.» (Mycket liten)
- Har man svårt för att skissa från början är det svårt att utveckla sig och bli bättre. Finns för lite tid för att hinna lära sig, då mycket annan undervisning tar tid. » (Ganska liten)
- Beror jupå, lär också mycket från andra externa källor» (Ganska stor)
- Med handledning antar jag att man menar den feedback vi fått vid redovisning av skisser.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»13 68%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.47

- Vi hade ingen kurslitteratur, det skulle jag gärna velat ha. Typ enkla skissövningar sammanfattade i ett häfte, som man kunde arbeta med på lektionen för att sedan få en mer avancerad hemläxa?» (Mycket liten)
- Fler tips, mer bilder och videor och lärande om skissteknik.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft något kursmaterial. Skulle vara kul att få lite tips på var man kan titta för att lära sig mer. Till exempel böcker eller hemsidor.» (Mycket liten)
- Fanns ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vore bra om det fanns mer litteratur att tillgå. Jag menar inte att man ska köpa någon kursbok men det vore bra om det fanns material på kurshemsidan och fler böcker att låna» (Mycket liten)
- Externa källor...» (Ganska liten)
- beskrivningarna av uppgifterna är bra(lösbladen)» (Ganska stor)
- Kursmaterial är väl mest våra pennor? Något annat kursmaterial kan jag inte komma på.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»6 31%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Finns det ens en hemsida för skissteknik?!» (Mycket dåligt)
- Har inte använts någonting. » (Mycket dåligt)
- Många inställda lektioner, som det mailats ut om samma sag. tråkigt när de ligger sent på em och man stannar i skolan bara därför.» (Ganska dåligt)
- Jag vet inte om vår lärare hade tillgång till kurshemsida, men med mailkontakt har det fungerat bättre. Det är alltid skönt att ha dokumenten som beskriver skissläxan i digital form, särskilt om man är pappersslarver..» (Ganska dåligt)
- Ofta ändringar i schema etc. vilket är förståeligt med tanke på lärarens andra jobb men informationsöverföringen kunde varit bättre.» (Ganska dåligt)
- En del krångel med uppgifter och tider. Svårt med kvällsundervisning för de som går andra kvällskurser. » (Ganska dåligt)
- björn kan inte göra så mkt åt studieprotalen» (Ganska bra)
- Uppgifter läggs upp med direkten på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Skissuppgifterna borde ha lagt ut på kurshemsidan när övningarna kom upp.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.73

- Det finns möjlighet att ställa frågor. Men har inte ställt så mcyket frågor ändå. » (Ganska bra)
- Björn är alltid hjälpsam och svarar när man undrar något :)» (Mycket bra)
- det är lätt att ställa frågor men det räcker inte! » (Mycket bra)
- Absolut toppmöjligheter! Söker man bara upp läraren är han väldigt villig att visa och förklara. Men det gäller att veta vad det är man vll ha hjälp med. Ibland hittar jag på problem för att få handledning över huvud taget...» (Mycket bra)
- Hela kursen byggde på att eleven själv skulle ta ansvar för att få informationen ur läraren, något ytterst få gjorde. På grund av att så få stannade på lektionerna fanns dock goda möjligheter rent tidsmässigt.» (Mycket bra)
- Möjligheterna att kunna ställa frågor fanns. Men man visste inte riktigt vad man skulle ställa för frågor, det var lite otydligt. » (Mycket bra)
- Läraren är tillgänglig och duktig. » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»9 47%
Har ej sökt samarbete»6 31%

Genomsnitt: 4.1

- Det lilla jag lärde mig kom från att se på mina klasskamraters skisser, annars var det inte så mycket samarbete.» (Ganska bra)
- Man lär sig endel från andra mer kunniga i klassen.» (Mycket bra)
- Vi har inte haft något samarbete direkt, eftersom det inte är så många som skissar på lektionen så » (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»14 73%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- de förväntas lite av studenterna och vi har för mycket att göra för att höja nivån själva » (Låg)
- Ramar och krav behövs nog dessvärre.» (Låg)
- Det skulle vara schysst att ha en kurs på högre fart som verkligen fick ta de poäng kursen ska motsvara. På dagtid, helst, där man håller sig sysselsatt med småövningar. Men ja inser problemet med dagtid...» (Lagom)
- Egentligen intehög men svårt att kombinera ibland med andra studier» (Lagom)
- Lite mycket i slutet, krockade med tentor. Däremot är det ganska skönt att skissa lite ibland, mitt i allt plugg.» (Lagom)
- Det är känslan av att skisstekniken är ett extra moment, utanpå allt annat som gör att arbetsbelastningen känns hög, inte kursen i sig. Förövrigt saknar jag här alternativet "varierande".» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 47%
Hög»6 31%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.57

- det är alltid mkt att stå i » (För hög)
- Det är högt tempo hela tiden. Även om själva kursen i sig inte tar överdrivet mycket tid, så blir det ett extra stressmoment att ha tre kurser över sig. Hade varit bra med en annan lösning.» (För hög)
- Blev lite onödigt mycket sista veckorna, hade varit bra att få de sista övningarna tidigare, kanske t.o.m. innan läsperiod 3» (För hög)

15. Tränade du skissning på egen hand under lp3, då ingen undervisning gavs?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Mycket lite»2 10%
Ganska lite»9 47%
Ganska mycket»5 26%
Mycket»3 15%

Genomsnitt: 3.47

- Jag kluddade mycket, och skissade på projektet i design och användaranpassning. Men inga finskisser, tyvärr.» (Ganska lite)
- ganska lite på egen hand men ganska mycket i samband med design och användaranpassningskursen.» (Ganska lite)
- Endast som en del i D&A-kursen, det var å andra sidan lika lärande som hela skisskursen.» (Ganska lite)
- på loven, men EXTREMT hög arbetsbelastning under lp3 så fanns ingen möjlighet att hinna. Fick dock skissträning genom D&A-projektet» (Ganska lite)
- Designprojektet gjorde att skissandet hölls igång» (Ganska mycket)
- Vi skissade väldigt mycket i projektet D&A, och det var väldigt roligt så man skissade mycket! Det var väldigt givande att faktiskt skissa med ett verkligt mål och syfte. » (Ganska mycket)
- Ja i och med design och användaranpassning, så skissade man mycket. Men där skulle skisshandledningen behöva bli bättre. » (Mycket)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»3 15%
Godkänt»9 47%
Gott»5 26%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De uppgifter som ges är roliga och lagom omfattande»
- inte mycket »
- Roliga, fantasieggande uppgifter!»
- Björn är inte alls dålig utan upplägget från TD är så dåligt. Uppgifterna som Björn gav ut är roliga.»
- Materialegenskaper som känns relevant att kunna till framtiden. Men behöver dock mer undervisning i det, så man lär sig tips på hur man ska tänka vid skissning av. materialegenskaper. Kul var rumslighetsskissen och leksaken. »
- Handledningarna»
- Kursen bör finnas kvar. Den skulle kunna vara väldigt givande.»
- varannan vecka är bra»
- Björn är duktig. Vissa av övningarna: händelsemaskinen, händerna. Markers»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre koll på schema, kanske att kritiken sker i mindre grupper så man kan hålla fokus bättre, det kan bli lite långrandigt annars även om det egentligen är intressant och lärorikt»
- undervisningen. kortare genomgång av läxor. »
- Mer fokus på hur man kan göra presentationer - få fram sina skisser till ett verkligt förslag som man kan visa upp för andra.»
- Mer grundläggande tekniker, både lite repetition från ettans kurs (med basgeometrier, hur man ska lägga ellipser osv) och markerteknik.»
- Kvällsarbetet och genomgångarna av andras skisser.»
- Övningsuppgifterna skulle behöva ses över då många inte känns relevanta. Skulle kunna ses över om det är möjligt att ha skissen på dagtid. Det finns ingen motivation till att göra klart skisserna i tid vilket gör att många har skisser efter sig. »
- Svårt, kanske friare former för lektionerna, alternativt man får möjlighet att utbyta mera med handledaren utöver lektionstid»
- Upplägget fungerar inte. Den absoluta majoriteten av studenterna skissar inte särskilt mycket på egen hand vilket kursen bygger på. En tanke vore att istället ha mer fasta lektionstimmar under vilka studenterna måste sitta och skissa vissa uppgifter. Det fungerade bra på krokin som de flesta verkade uppskatta. De enskilda skissuppgifterna verkade för övrigt valda på måfå. Om tanken är att studenterna ska skissa mycket på egen hand skulle man lika gärna kunna låta dem välja själva, om detta skulle öka skissandet bara lite så vore det ett steg framåt.»
- vore bra om man kan få övningarna tidigare så man får större möjlighet att fördela arbetsbelastningen som man vill. Mer tid till material-egenskaperna, ta bort mjölkkannan eftersom vi la mycket tid på en kanna i 1:an»
- Lägg mer tid på att skissa materialegenskaper! Jag gjorde detta, men inte så mycket som jag hade velat. Det var inte obligatoriskt, och då blir det gärna att man prioriterar andra saker högre. »
- Se ovan. Mer undervisning i hur man använder markers. Kanske Photoshop med?»
- Övningar: elektriska apparat Se över genomgångarna»

19. Övriga kommentarer

- En av uppgifterna som vi fick, materialegenskaper, fick vi reda på precis i slutet att den inte krävdes för att bli godkänd, utan bara var bra att man gjorde. Det var lite luddigt och olika skissgrupper fick olika info. Klart att man skulle kunna kräva att den skulle göras också, eller fick man säga från början att det var frivilligt!»
- jag vill se hur man gör och lära mig nya tekniker. nu är det som en bildlektion på grundskolenivå. man får en uppgift och skissar utifrån tidigare kunskaper. inte utvecklande! »
- Det är svårt med skissen för de som ej har så stora förkunskaper innan. Kanske skulle det få gå att välja om man vill inrikta sig mer på cad visulisation och träna mer på att göra skissmaterial som görs i cad. De som hellre vill lägga ner mer energi på skiss för hand skulle kunna få det. Själv ser jag ej så stora möjligheter att kunna använda skisstekniken så mycket i jobbet i framtiden. Har man ej "talang" för detta, hade det kanske varit bättre att lägga ner mer energi på CAD.»
- Jag måste säga att jag inte känner att jag har lärt mig så mycket under den här kursen. Utan man har fått sitta och testa mest på egen hand. Man har dessutom inte fått speciellt mycket feedback med tanke på tiden man lägger ner. »
- Det sades att denna kurs skulle vara mer riktad mot snabbskissning men så tycker inte jag har varit fallet. Fortfarande alldeles för mycket slutrenderingsupplägg vilket känns väldigt missriktat och verklighetsfrämmande.»

20. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Var uppgifterna som ni fick relevanta för er utbildning?»
- de var lite många frågor denna gången »
- nej»
- vet ej»
- Kanske någon fråga om examinatorn. Fast jag tycker det har fungerat bra.»
- Nej»
- Nej. »
- Andra källor och kursmaterial från andra områden..»
- »
- nää»
- Björn är mycket trevlig, men en aning ostrukturerad och kan bli bättre på att ställa krav.»
- Hur stora skisstekniska framsteg har du gjort under året? »
- Nej»
- nej»
- nej»
-
- nej»
- Nope.»
-

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från