ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-2 Matematisk statistik och diskret matematik IT, MVE050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-27
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»9 34%
Cirka 20 timmar»8 30%
Cirka 25 timmar»5 19%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.19

- Ca 6 timmar i snitt skulle jag tro, aldrig mer än 10 timmar.» (Högst 15 timmar)
- den andra kursen tog för mkt tid.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»4 15%
50%»4 15%
75%»9 34%
100%»9 34%

Genomsnitt: 3.88

- Var inte överförtjust i föreläsningarna. Föreläsaren "rabblade" mest nya termer och "körde på" i en sådan fart att det inte gick att hänga med på allt nytt. Då gav jag upp och läste i boken istället, vilket fungerade bra.» (25%)
- Alla föreläsningar. Inga räknestugor.» (75%)
- ~100% av föreläsningarna, men ej varit på övningar.» (75%)
- Allt utom 1-2 övningar då jag slutförde gruppuppgifterna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 46%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 19%

Genomsnitt: 2.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- jag vet som sagt inte.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»9 47%

Genomsnitt: 3.36


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 34%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.92

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»11 42%
Mycket stor»6 23%

Genomsnitt: 2.84

- Öppnade knappt kursboken förutom de första två veckorna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»7 26%

Genomsnitt: 3.07

- vet inte riktigt.» (Ganska dåligt)
- Kanske det mest ambitiösa utdelandet av material i någon kurs. Mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»7 26%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.23

- mattehandledarna var inte alltid så trevliga. de gav inte några konkreta svar.» (Mycket dåliga)
- Det blev några mindre missförstånd eftersom jag använde fel facktermer när jag bad om hjälp, men det löste sig snabbt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»12 46%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.38

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»14 53%
Hög»9 34%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.42

- i kombination med den andra kursen var det omöjligt enligt mig.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 40%
Hög»11 44%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.76

- Har jobbat vid sidan av, vilket nog får räknas in i belastningen.» (Hög)
- två kurser, där båda har mycket utförliga och tidskrävande laborationer samt tuffa tentor, gör denna läsperiod till för högt belastad» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 15%
Godkänt»11 42%
Gott»7 26%
Mycket gott»4 15%

Genomsnitt: 3.42

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursansvariges entusiasm.»
- Övningstillfällena»
- Tentan var väldigt bra. Att ha många uppgifter istället för några väldigt svåra gjorde att jag blev lugnare efter att ha löst ett par stycken. Gruppuppgifterna var också väldigt bra. De var spännande, intressanta och lärorika.»
- Grupparbetena, de är bra.»
- Erik är den enda som på något sätt gjort att kursen varit genomförbar. Grym»
- Läraren var jätteduktig, men man märkte att han var ny. Tror han kommer kommer bli bättre med tiden.»
- Obligatoriska gruppövningar.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matte kl8.00 = Nej.»
- Tydligare info om onlämningsdatum. Gör kursen attraktiv för studentrepresentanter, det gamla utvärderingssystemet var bättre på denna punkten.»
- Det bör läggas in ett övningstillfälle till. Det var lite fattigt med bara ett, och att göra uppgifter och kunna få fråga tycker jag är ganska viktigt. Nu var det ofta genomgångar hela övningstillfället så man inte hann fråga så mycket.»
- Föreläsningarna MÅSTE ta in mer praktiska exempel, även om härledningar och bevis kan vara bra för förståelsen. Förläsningstekniken bör också tänkas igenom. Att stå tyst o skriva i 10 minuter, prata kort i 2 leder onekligen till att intresset svalnar. »
- Mer info om utdelat material, om man missat vissa föreläsningar.»
- Coola ner tempot på föreläsningarna.»

16. Övriga kommentarer

- Enkäter av den här typen ska utföras på ett anonymt vis, vilket inte är fallet här. Till varje enkät får man ett nummer som unikt identifierar vilken e-postadress man fick inbjudan till. Dess utom lagras information om tidpunkt för svar samt IP-adress vilken helt uppenbart går att använda för att identifiera samma person mellan två enkäter och även ta reda på vilken internetleverantör som används och var i landet man befinner sig. Använder man en dator på Chalmers kan IP-adressen lätt spåras till exakt vilken person som är inloggad på datorn eller nätet. Jag kan så klart inte fylla i denna enkät med gott samvete, och så ska inte heller någon annan göra. Enkäter ska göras manuellt på papper. Att ni sedan förvirrar genom att ge ett dubbelt budskap gör inte saken bättre. Det står uttryckligen först att man är anonym och sedan att man ändå inte är det.»
- Keep up the good work.»
- Andreas abstraktioner och exempel var några av de bästa jag har sett under min utbildning.»


Kursutvärderingssystem från