ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 25%
Minst 35 timmar»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- lite väl mycket tid känns det som det är inräknat att vi ska ha 15 minuters rast efter varje 45 minuter. Varför är det så svårt att släppa iväg oss på rast så att man får lättare att koncentrera sig och lära in?» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5

- måndagslektionerna kändes mycket onödiga. om de bara var för att förbereda inför torsdagsseminariet, så kunde man ta den sista kvarten på torsdagen för att gå igenom vad som väntas av oss nästa vecka» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 50%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- det framgick inte att det inte skulle diskuteras på seminarierna» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 75%
Nej, målen är för högt ställda»1 25%

Genomsnitt: 2.25

- alldeles för brett» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 25%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 3

- det är självklart svårt att testa när man har läst så som vi. bättre feedback på våra prestationer är önskvärt» (I viss utsträckning)
- seminarium baserad» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»3 75%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- det har inte direkt vart underläsning, utan eget arbete» (Mycket liten)
- VIlket var skönt. Kursen byggde på eget ansvar och självinlärning, vilket passar mig som handen i handsken.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 25%
Mycket stor»3 75%

Genomsnitt: 3.75

- kursen är baserad på kursmaterial, därför har de stått för en stor del av inlärandet. bättre urval med mindre repetition hade vart bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%

Genomsnitt: 4

- pingpong funkar bra för kursen» (Mycket bra)
- Dokumenten kom ut i mycket god tid och var mycket välstrukturerade.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- bra lärarkontakt med denna typ av upplägg» (Mycket bra)
- Även om samtliga lärare hade en aningen svårt att förstå elevernas frågor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- blir bra är man är så få som jobbar på samma sätt» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 25%
Hög»2 50%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 4

- Vid 1-2 veckor var det helt sinnesrubbat hög belastning. Övriga veckor helt perfekt och någon vecka nästan lite låg.» (Lagom)
- lite väl mycket lite väl utspritt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»2 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»1 25%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4.25

- upplägget är bra, det behöver bara finslipas» (Godkänt)
- Man har lärt sig väldigt mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget som det är»
- Den egna slut fördjupningen.»
- Upplägget, egna studier. Bertils dokument var brillianta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ordna upp meningen med, eller ta bort, måndagarna»
- Betygs kriterierna alldeles för svårt att nå upp till överbetyg ,Efter första del kollen vad man låg betygsmässigt låg alla jag talade med inom en trea i betygssnitt konstigt med tanke på att det var väldigt tydligt att somliga inte öppnat obligatoriska littraturen , alltså hur du en ansträngde dig kom du inte upp i mer en en stark trea,stark trea = svag trea»
- GE RASTER!»

16. Övriga kommentarer

- arbetsbelastningen och upplägget var bra när bertil hade det»
- Raster SKA ges UTAN att varje rast-minut ska behöva tjatas fram från eleverna. Det är inte rimligt att köra 4 timmars pass utan paus och dessutom dra över in på lunchen nästan varje lektion.»


Kursutvärderingssystem från