ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Medicinska signaler och system med elektricitetslära, EEM065, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»7 22%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»6 19%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»2 6%
50%»1 3%
75%»6 19%
100%»21 67%

Genomsnitt: 4.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 51%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 16%

Genomsnitt: 2.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.93

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.29

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»16 51%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»12 40%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.56

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»23 74%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 64%
Hög»10 32%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.38

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 33%
Hög»18 60%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.73


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»14 45%
Gott»15 48%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.41

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det är bra med mycket gruppövningar så man får exempel på problemlösning.»
- Inlämningsuppgifter, lösning av problem inför gruppen»
- Gästföreläsarna. Väldigt intressanta och duktiga så behåll dem!»
- Jättebra föreläsare.»
- Ha samma föreläsare»
- Jag tycker systemet med inlämningsuppgifterna och bonuspoängen har varit bra.»
- Xuezshi borde ta över kursen helt. Hon är väldigt pedagogisk och jordnära. »
- kurslitteraturen (teoribok) med tillhörande kompendier»
- Xuezhi som föreläsare!»
- Möjligheten till bonuspoäng och ja/nej-frågorna på nätet.»
- Blanda räkning och teori. Bra och lagom nivå på tentamen tycker jag.»
- Föreläsaren!! »
- Tycker at hela upplägget var bra. Bevara allt och kör på samma sätt i år.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var väldigt få övningar och är det för långt mellan tillfällena hinner man glömma vad man inte förstod. Var väldigt många gästföreläsare vilket gjorde det lite förvirrande vad kursen egentligen handlar om.»
- Föreläsningarna om signaler och vågrörelser kändes lite luddiga och abstrakta»
- Quizfrågorna låg i ofas med föreläsningarna och i några av de senare quizen var det frågor på saker vi inte hunnit gå igenom överhuvudtaget och på saker som ingen kunnat hitta i häftena. Visst det brukar vara en vecka extra på denna läsperioden men när den saknas kan åtminstone jag tycka att undervisningen och quizen får anpassas lite.»
- Laborationer hade förmodligen gett folk lite mer användning av sin kunskap. Som det är nu har man teoretisk kunskap, men har inte provat något i praktiken. Alldeles för mycket övrigt kursmaterial. Inte en susning att man hinner tillgodogöra sig all kunskap i alla häften. Bättre vore att ha mindre och mer relevant kursmaterial.»
- Tydligare med vad man bör kunna på gästföreläsningarna, en del är bra men andra är mindre bra. Speciellt om det ska vara frågor på tentamen som inte går att läsa sig till efteråt om man missar föreläsningen. »
- Ha färre webbfrågor»
- Det jag skulle vilja se förändrat är att ni lägger ut svaren för den sista inlämningsuppgiftveckan, och att ni öppnar den så att man kan öva på frågorna på det sättet som ni hade gjort med de andra veckorna, för det var väldigt bra för inlärningen av teorin.»
- Kursexaminatorn höll endast en föreläsning och var inte engagerad i kursen alls kändes det som. De sista föreläsningarna kring bildhantering gav ingen kunskap om hur man skulle svara på frågorna i sista delen av häftet. Andreas Fhager visade mest bilder och borde gått in mer på vad kursmaterialet ville ha ut av oss.»
- En examinator som visar sig mer än nån enstaka gång. En föreläsare som gör sig lite bättre förstådd. En tydligare koppling till utbildningen och en mer sammanhållen kurs. När kursen bara är 6hp så blir det för rörigt om den spretar iväg åt massa olika håll»
- Man visste inte riktigt hur gästföreläsningarna kom in i kursen, det kändes nästan som att det var separata kurser. »
- Formelsamlingen skulle kunna vara upp-kopierad från kurslitteraturens formelsamlingar/sammanfattning i stället för maskinskriven. Tentamen skulle kunna vara mer konkret »
- Att ha en förläsare/övningslärare som kan antingen svenska eller engelska ordentligt. I övrigt är hon pedagogisk men många gånger är det svårt att förstå vad hon säger.»
- Om man glömmer att fylla i webfrågorna bör man få 50% rätt istället för 0%!»
- Signalbehandlingsdelen »
- Det var tråkigt att både kursen och tentapluggandet, till en ganska stor del, gick ut på att lära sig korta faktapåståenden ur kursens "Web question"-häfte utantill. »
- Lite röriga föreläsningar ibland utan röd tråd. Vilket kan förebättras så man hinner gå igenom mer så det inte blir stressigt.»
- Operationsförstärkare föreläsningen var en katastrof! Fruktansvärt rörigt. Samt bildbehandlingsdelen behöver struktureras om och sammanfattas, så att den blir begriplig. »

16. Övriga kommentarer

- Väldigt intressant innehåll i kursen.»
- Inlämningsuppgifterna på webbsidan är ibland helt omöjliga om man inte lusläser KM och kursbok och inte ens då är det självklart. Bra koncept med inlämningsuppgifter.»
- Den lilla asiatiska tjejen som haft många av föreläsningarna och övningarna är fantastisk!»
- Om man ska ha inlämningsuppgifterna kvar bör facit komma ut på de frågor man har haft på slutet med så man vet vad man har gjort fel på.»
- Fattar fortfarande vad kursen handlar om egentligen... typ hundra olika ämnen? Saknar röda tråden!!!»
- Det känns som ett ganska "klumpigt" sätt att lära sig genom alla dessa kompendium, dessutom kanske kursen borde delas in i två kurser då de blev ganska rörigt. Men lärarna var mycket bra.»


Kursutvärderingssystem från