ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Distribuerade applikationer, DAT075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»9 45%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.75

- Detta har varit en extrakurs, borde ha lagt mer tid på den egentligen.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt snedfördelat mot slutet när projektet kom igång» (Cirka 20 timmar)
- Det var för mycket att göra och workshopsen var skriven på usel engelska. Ibland förstod man inte ens vad som skulle göras.» (Cirka 30 timmar)
- Projektet blev ett antal heldagar såklart.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»2 10%
75%»10 50%
100%»6 30%

Genomsnitt: 3.95

- Kursen krockade med en annan så missade lite. Men undervisningen var väldigt bra, det fanns bara inte tid helt enkelt.» (50%)
- Pga krockar.» (50%)
- Det gicks egenom för mycket på för kort tid. Fler föreläsningar tack!» (75%)
- Om man hade varit där 100% hade det blivit mycket mer än informationoverflow» (75%)
- Borde varit mer föreläsningar, de slutade lite tidigt tycker jag. Eller åtminstone mer tid som vi kunde fråga frågor och diskutera lite mer.» (100%)
- alla föreläsningar, alla workshops samt projektet» (100%)
- Deltog på samtliga föreläsningar men missade några handledda övningstillfällen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 3.3

- Vad är viktigt? Vad var det man egentligen skulle kunna av allt?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är väldigt många tekniker och inför projektet skulle det vara bra att veta klarare hur mycket som väntas.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tror inte det framgår riktigt att kursen mer introducerar massa tekniker utan att gå in på djupet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- " ...designa och implementera en enklare web-baserad applikation." är otydligt ("enklare" är odefinierat och subjektivt).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Om man skulle lärt sig allt då hade det varit helt sjukt» (Nej, målen är för högt ställda)
- ---» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»6 30%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.65

- Det var flera problem med tentan: 1) tentan frågade bara på projektet, som inte behövde vara klart förrän fyra dagar senare 2) tentan skulle vara anonym så första frågan "vilka ingick i din grupp" var inte så bra. Eftersom tentan bara syftar till att kontrollera att man har arbetat med projektet så blir det svårt om man inte vet vem som skrivit. Men det går förmodligen att identifiera många utifrån vad man skrivit om projektet! 3) tentan låg fel i tid, borde legat i samband med redovisning eller efter den.» (Nej, inte alls)
- Det var ju en litet udda tentamen i denna kurs, men projektet testade ju i hög grad om jag nått målen.» (Nej, inte alls)
- Den skriftliga examinationen var bara en projektbeskrivning och det är väldigt svårt att fånga ett projekt under en 15 minuter lång demo.» (I viss utsträckning)
- Ha en munta på projektdeltagande istället. 4min munta ger 100ggr bättre uppfatting om en person har gjort ngt av värde eller inte...» (I viss utsträckning)
- Väldigt konstigt tenta, visa att man varit delaktig i projektet? Vad händer om jag ändå får underkänt? Mycket mycket konstigt.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes lite krystad, som att den bara fanns där för att chalmers gillar tentor. Kanske fundera på hemtenta nästa år?» (Ja, i hög grad)
- Att ha praktisk tenta i form av projekt är ypperligt! Mer så! Programmeringskurser ska inte vara papper och penna utan visa vad man kan göra praktiskt. Man lär sig mycket mer också.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.45

- allt gick så fort, och föreläsaren var väldigt stressad» (Mycket liten)
- Missade ju lite där som sagt.» (Ganska liten)
- Mycket svårt att förstå föreläsningsanteckningarna utanför föreläsning! De är för kortfattade och utan förklaringar.» (Ganska stor)
- Främst workshops» (Ganska stor)
- OH-slides förefaller ej vara korrekturlästa (förvillande stavfel i mängder) och drar därför ner hjälpen man fick av undervisningen.» (Ganska stor)
- Mer handledning vore bra» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mkt bra, det var jobbigt att missa.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»5 25%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.55

- Kurslittaratur? Lite länkar på workshops? Kunde fungerat med onlinematerail men allt var väldigt rörigt, hade varit bättre om allt sammlats på samma ställe.» (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Fanns ingen litteratur» (Mycket liten)
- (Hade ingen kurslitteratur.)» (Mycket liten)
- Föreläsningar» (Ganska liten)
- Hade ej kurslitteratur» (Ganska liten)
- Jag har använt workshopsen mycket. Länkar till olika specifikationer har också varit användbart men jag har lite saknat något mera grundläggande, översiktligt. Tutorials kan man hitta i stora mängder efter en enkel sökning på nätet, men principerna bakom tekniker finns inte där. En del fick vi via föreläsningar.» (Mycket stor)
- Alla workshops och projektet har lärt mig jättemycket.» (Mycket stor)
- Räknar med internet :P» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.05

- Allt material fanns inte där från början. Matrialet var utspritt. Lägg allt man behöver veta för en workshop i en och samma map, tillsammans med de övriga filerna som behövdes laddas ner.» (Mycket dåligt)
- 1) Stor avsaknad av forum där eleverna och lärare kan skriva in och besvara frågor -- t.ex. frågor av praktisk natur som berör utvecklingsmiljön, tolkning av kursmateriel etc. 2) I OH-slides finns ett mycket stort antal stavfel som förvillar (ex: "form" -> "from" och "from" -> "form"). Många meningar är så korta att de endast utgör fragment som är svåra att förstå. 3) OH-slides är ej gjorda för utskrift (vit bakgrund bör användas så att inte så stora mängder av utskriftstoner behövs). Det är förstås till stor hjälp att kunna skriva ut OH-slides innan och ta med till föreläsning. 4) I kursen ingår många termer, produktnamn och akronymer, ibland används mer än en term för att beskriva en och samma sak. I kursmaterielet bör det därför finnas en lista som samlar alla namn, termer och akronymer med en kort förklaring och ev. hänvisning.» (Mycket dåligt)
- rörigt och för mycket» (Ganska dåligt)
- Bra uppdatering av hemsida osv. Inga problem här.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.1

- Ensam handledare?!» (Mycket dåliga)
- Skaffa MINST en handledare till på workshops.» (Mycket dåliga)
- Vi hade behövt två till personer att fråga.» (Ganska dåliga)
- Viktig bit som borde bli bättre» (Ganska dåliga)
- Fler handledare!» (Ganska bra)
- Kanske skulle behöva någon assistent på labbtillfällena? » (Ganska bra)
- Man var välkommen att maila frågor men ibland addresserade inte svaren de frågor man ställt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- vissa individer har inte samma engagemang» (Ganska dåligt)
- Svårt att svara på, projektet är inte färdigt än...» (Ganska bra)
- De var inte så hjäpsamma, men jag var mot dem. :(» (Ganska bra)
- Gick dåligt att delaupparbetet under kursen, vem skulle göra vad? Vem skulle göra vad för att få godkännd både på projekt och tentamen» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»10 50%
Hög»7 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35

- Workshopsen tog väldigt mycket tid i slutet och kändes inte meningsfulla. Jag har inte en chans att hinna med två workshops samma vecka som man förväntas vara klar med projektet. Om man ska lägga tid på dem så borde de ge mer. Ett grundläggande problem är att det är oerhört lätt att köra fast med struntsaker när man programmerar webben. Det kan vara bra att ta med några av de vanligaste felen i workshop-beskrivningen. » (Hög)
- Hög men frivillig eftersom workshops var något man valde själv hur mycket tid man la ner på. Ändra inte det.» (Hög)
- För hög om man gjort alla workshops och projekt, helt omöjligt att klara 5:a i denna kurs om man samtidigt skulle ha 5a i den andra man läste.» (Hög)
- Eftersom vi inte riktigt vet vad som väntas så jobbar vi på en hel del utan att veta ifall det är bra eller dåligt. Det innebär hög belastning. » (Hög)
- Här är det dock helt upp till sig själv. Hur mycket vill man lägga på workshops/projekt osv.? Vill man lära sig allt har man dock mycket att göra. Och det känns vettigt.» (Hög)
- Seriöst?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»3 15%
Hög»9 47%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.73

- Jag läste bara den här kursen under perioden.» (?)
- Mot slutet blev det alldles för mycket med workshops och projekt. Det var det inte i början» (Hög)
- Jag följer inte något program och hade en annan tidskrävande kurs utöver denna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»3 15%
Gott»11 55%
Mycket gott»4 20%

Genomsnitt: 3.85

- Måste tänka om på hur strukturen skall vara, kan man verkligen trycka in så här mycket i en kurs?» (Dåligt)
- Rolig kurs, intressanta föreläsningar, mycket bra handledning, för mycket att göra i slutet av kursen.» (Gott)
- Jag är mycket nöjd att jag valde denna. Precis en sån här kurs jag letat efter. Mycket praktiskt och roligt att arbeta med. Jocke är en riktigt bra lärare (och den utmärkelsen får inte alltför många kan ja säga).» (Mycket gott)
- Intressant kurs där man har lärt sig mycket och framförallt lagt grunden för mer djupt lärande inom många tekniker.» (Mycket gott)
- Bra upplägg med workshops och sedan ett avslutande projekt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De första workshopsen var väldigt bra. Bra med mycket handledningstid, ämnet är väldigt praktiskt.»
- Det var bra att ha projekt utan en riktig tenta. Blir jag godkänd på tentan så var den en bra idé, annars blir jag rasande!»
- Workshops är ett riktigt bra sätt att lära sig och ger otroligt mycket hjälp när man ska göra projektet.»
- Workshops»
- Bra föreläsningar, bra labbar»
- Hajo»
- Det praktiska.»
- Workshopsen, de var mkt bra»
- Workshops. Bra form av inlärning.»
- Roligt projekt. Intressanta labbar. Bra föreläsningar.»
- workshopsen samt alla sample-projekt som läraren har gjort. Det praktiska är viktigt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- - slopa tentan. Det finns andra kurser som har projekt istället för tenta, prata med kursansvariga för dem om hur de löst problemet med rättvis examination (kursen i artificell intelligens hade examinerande projekt för något år sedan). Ge t.ex. workshopsen mera tyngd. - ändra arbetsbelastningen så att mer kommer tidigare i kursen - ändra de senare workshopsen så att man behöver lägga mindre tid sådant man redan gjort i tidigare workshops - lägg lite tid under föreläsningarna åt att berätta om de vanligaste felen, vad de betyder och vad som orsakar dem - datummärk alla dokument som finns på hemsidan och skriv något på studieportalen så fort några dokument ändrats, så att ingen sitter med en gammal version av något - mera översiktliga diagram, rita på tavlan t.ex., fler avskalade exempel - föreläsningsanteckningarna får gärna innehålla en presentation av respektive teknik. Om jag minns rätt så innehöll filen "ejb.pdf" ingen introduktion till vad som är poängen med EJB utan gick direkt på det praktiska. Vi har lättare för att hitta exempel själva på nätet än för att förstå design och principer, tror jag.»
- Fler föreläsningar så att man kan gå igenom de olika teknikerna i lugn och ro. Fler lärare att fråga om hjälp vid labbtillfällena. Ord i workshopsen skall stämma överens!»
- Om möjligheten finns så tror jag en hemtenta eller dylikt hade kunnat ersätta salstentan»
- En till handledare till workshops, kanske en som är mer dedikerad att ge folk poäng och en annan som kanske är mer dedikerad att lösa svåra problem.»
- Krav på html, css.. Tyngdpunkt på serverprogrammeringen!»
- Mer lärarledda timmar på något sätt.»
- Fler handledningspass och tydligare mål»
- Fler handledare!!»
- Den onödiga tentamen bör tas bort / förändras så att den blir vettig. Nu tar den mest bort förtroendet för hela tentamensgrejen som helhet. Labbarna bör kanske kortas ner och måste framför allt tidigareläggas (alltså tidigare deadlines). Att projektet slutar i början av nästa läsperiod är inte bra. Svår gräns mellan ytinlärning av massa tekniker och djupdykning i få. Bör nog läggas lite mer mot den senare i detta fallet.»
- Tycker det ska vara mer vikt på workshopsen. Nu skippade många att göra de senare workshopsen och gick därmed miste om de mer "avancerade" teknikerna. Skulle kunna vara en större del av totalpoängen för betygsuträkningen.»
- 1) Korrekturläs och rätta kursmateriel! 2) Införliva figurer med pedagogoska översikter i kursmaterielet. 3) Inför forum (ex.vis Google group). 4) Dela ut lista med termer, akronymer etc som elever kan använda som uppslagsverk. 5) Man bör åtminstone kortfattat nämna vilka slags säkerhetsproblem de presenterade teknikerna har. (Förstår att kursen inte hinner gå in på säkerhetsproblem i detalj men en kortfattad orientering behövs.) 6) Beakta om JSP (Java Server Pages) verkligen bör vara obligatoriskt i projektarbetet. (Läraren indikerade att JSP används mindre och mindre.) 7) Skaffa fler handledare. (Handledningen blev kraftigt lidande pga underbemanningen.) 8) Gör det till regel att använda en kölista vid de handledda övningstillfällena (som andra kurser har). 9) Det skulle vara motiverande att ha ett lektionstillfälle på slutet av kursen där projektgrupperna fick demonstrera sina projektarbeten för de övriga eleverna.»
- Tentan kan man nog skippa, kändes helt onödig.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- Skriv på engelska om du faktiskt kan engelska, annars låt bli, tack! P.g.a. att grammatiken var så usel så var vissa meningar helt är oförsteliga eller hade en helt annan mening! »
- En mycket rolig och lärorik kurs. Stort plus att Joachim har en väldigt sund och bra inställning till hur man undervisar på ett personligt och flexibelt sätt.»
- Jag läser Data på Lindholmen och vi läser kursen"Software Engineering Fundamental" - EDA496 samtidigt. I kursboken "Software Engineering" finns ett kapitel som heter "Distributed systems architecture". Detta kapitel ingår inte i kursen, det tycker jag är lite olyckligt planerat, detta skulle ju vara ett utmärkt tillfälle att få kurserna att relatera till varandra lite mer (som för övrigt inte händer speciellt ofta). Samtidigt så förstår jag att alla inte läser dessa två kurser samtidigt och att i det fallet så är detta inte relevant.»
- Mycket relevant kurs för framtiden då webb-baserade lösningar blir allt vanligare.»
- Kursplanen nämner Eclipse -- detta måste vara fel för det ingick inte alls.»


Kursutvärderingssystem från