ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Tekniska navigation, SJO301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-10
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»5 50%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»1 10%
50%»1 10%
75%»3 30%
100%»5 50%

Genomsnitt: 4.2

- Det är ju en bra lärare men tyvärr ett ganska tråkigt ämne enligt mig.» (75%)
- Missat någon föreläsning, men där finns alltid bra powerpoints att gå tillbaka och titta på.» (75%)
- Mycket repetition från Nautiska Instrument.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 3.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Målen är inte för högt ställda men kursen känns ofantligt stor och bred för de 7,5 poängen. Det blir FÖÖR djup fördjupning i för många olika system för att kunna tillgodoräkna sig det. Jag tycker det blir för stort och därför för rörigt, det är svårt nog att kunna allting kring de 175 instuderingsfrågorna och då ska man kunna en massa till PLUS att vi har storcirkeluppgifterna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3.1

- Att skriva en tenta med frågor som frågar efter ord innanför "..." känns inte riktigt som det matchar den i övrigt rätt tekniska nivån på kursen. Tentans poäng matchar inte svaret som ska ges. 1 poäng för svar på en rad och samma poäng på en uppgift som besvaras på en A4.» (I viss utsträckning)
- Ja, dén testade väl målen men cka testade "fördjupningen" lite för mycket eller hur man ska uttrycka det. Se föregående kommentar.» (I viss utsträckning)
- Tentamen ser ut ganska mycket som instuderingsfrågorna samt gamla tentor. Kanske är detta nödvändigt då det är ett ganska brett ämne och det inte ges större utrymme för speciella djupdykningar, men tentamen var ganske lätt. Ger kanske endast en vägledande bild. Vad gäller ECDIS labbarna så känns det inte som att dom testade mina kunskaper alls. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 2.9

- PP-presentationern innehåller alldeles för mycket information. Huvudet tröttnar allteftersom lektionen fortskrider. De lämnar ingen plats för egna anteckningar. Saknar beskrivande bilder i presentationerna, ngt att hänga upp informationen på.» (Mycket liten)
- Eftersom jag inte tycker ämnet är särskilt intressant är det svårt att hitta motivationen men Micke, läraren, försöker hotta upp det lite och han gör ett ärligt försök att engagera.» (Ganska liten)
- Bra komplement till kurslitteraturen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3

- Nav 1,2 och 3 är ju inte dom bästa. För storcirkel funkar det bra, men till de tekniska instrumenten känns det lite tunnt och förlegat.» (Ganska liten)
- Föråldrad litteratur» (Ganska stor)
- Nav3 är inte helt aktuell längre... Alltså bör lektionerna lämna mer aktuell info om statusen på de olika systemen. Loran-C i nordamerika är nedlagt (USCG.mil)» (Mycket stor)
- BRA material! Dock har jag en liten parentes när det gäller instuderingsfrågorna, ha inte med sådana frågor som inte går att få svar på i kursmaterialet. Vissa saker fick jag söka på internet för att få svar på!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.3

- Hade varit bättre om man blev tilldelad en grupp istället för att alla skall välja.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Storcirkel fungerade sämre» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Väljer mellan "Hög" och "För hög" här men det är ju inte arbetsbelastningen som är för hög utan innehållet som är för stort.» (Hög)
- Pga att storcirkeln bakades in i tentan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»2 20%
Låg»1 10%
Lagom»5 50%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»5 50%
Gott»2 20%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.5

- Tråkigt att behöva säga det för jag tycker Mikael Hägg är riktigt bra annars men föeläsningarna har varit döden. Riktigt tråkiga och inte gett mycket alls.» (Dåligt)
- Relevansen är viktig. Praktiska moment bra.» (Godkänt)
- Jag undrar lite varför vi ska läsa detta? För går ett system på bryggan sönder, allvarligare än vad man kan lösa med hjälp av bruksanvisningen, så kan vi ju inte laga det i mikrodetalj ändå utan ringer tekniker/support.. ?» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Se tidigare kommentarer.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Väderplanering bör röra samma område som GC och RL.»
- Presentationer innehåller för mycket skriven infromation.»
- Se tidigare kommentarer.»
- Mer övning i de tekniska labbarna. Kanske obligatoriska övningsmoment förlagda till vår ej schemalagda studietid. Vi borde vara mer i de simulatorer som vi faktiskt har på skolan.»
- Ej ha Storcirkel och Tek.nav. i samma kurspoäng. Tycker kurserna skiljer sig markant, känns inte relevant att tenta dessa under samma tillfälle.»

16. Övriga kommentarer

- Annars en mycket bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från