ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från numeriskt underlag till fysisk modell, PPU025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Inledning

Tack för att du svarar på denna enkät!
Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilket moment som bör bevaras, men även av om något varit mindre bra och borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Utnyttja gärna möjligheten att lämna kommentarer om kursen. Tänk dock på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»3 30%
Cirka 20 timmar»3 30%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 60%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- möjlighet till glidarfasoner kan förekomma, dock löser inte dugga detta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Undervisningen var väldigt "hoppande" med många föreläsningar som tog upp saker som ej kändes nödvändiga för kursen. T.ex. en föreläsning i Rhino vilket dels inte gav någon direkt kunskap om programmet och som sedan aldrig behövde användas.» (Ganska liten)
- Undervisning i vissa program kom först efter att uppgifterna i programmet var slutförda. Introduktionen av Rhino var bra men inte relevant för kursen då programmet inte användes. » (Ganska liten)
- Alias lektionen borde varit tidigare.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»4 40%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- vi hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Bättre utnyttjande av funktionen schema hade varit lämpligt (alternativt utnyttja TimeEdit bättre).» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 40%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»3 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Föreläsare var ofta inte tillgängliga och inom vissa områden var de helt okunniga (som t.ex. hur en datormus fungerar).» (Ganska dåliga)
- svårt att få tag på hjälp under stressperioderna.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»0 0%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Hade kunnat vara en slapp kurs men vår grupp åtog sig en för svår uppgift, möjligheter för avgränsning borde varit tydligare, tex att arbeta i catia istället för proE vid "omöjliga" ytor för proE.» (Hög)
- Totalt var arbetstiden lagom men i slutet blev det en intensiv period för att slutföra projektet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»3 30%
För hög»1 10%

Genomsnitt: 3.5

- exjobb samtidigt kompenserade upp den låga bördan i denna kurs.» (Lagom)
- Arbetsinsatsen varierade i stor grad beroende på ambitionsnivån på gruppernas projekt.» (Lagom)
- själklart tar examensjobbet mycket tid. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 40%
Gott»5 50%
Mycket gott»1 10%

Genomsnitt: 3.7

- Började bra - sedan sjönk det...» (Godkänt)
- En mycket intressant kurs. Lite trist "utfyllnadsmaterial" bara, Rhino, RTT etc var mindre användbart, och lite för ytligt för att det ska vara till någon större nytta. Alias-delarna däremot var mycket bra, om än lite väl sent, delarna om layer shaders etc hade jag gärna sett i grundkursen, eller i början av fortsättningskursen. Volvo-killen hade gärna fått visa sina färdigheter i början av grundkursen, då hade man ju faktiskt kunnat ha nytta av det.» (Gott)
- kul och intressant. men dålig info om vad som förväntades» (Gott)
- nyttig kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Muntlig dugga!»
- Killen från volvo»
- föreläsningen med killen från Volvo om Alias modellering»
- Det mesta.»
- Projektdelen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre struktur av kursen»
- Ska Rhino och RTT vara med som föreläsningar, så kanske dom kan vara med som lite mer användbara arbetsmoment, som t ex obligatoriskt moment i presentationen med RTT. »
- bättre och tydligare info om kursupplägg, deadlines, vad som förväntas och hur allt skulle genomföras»
- Byt ut Pro/E mot Catia, Kursansvarig borde ge sig på att göra uppgiften en gång så att han har bättre förståelse för uppgiften.»
- ProE»
- Ta bort alla enstaka föreläsningar som inte direkt behandlar de program som kommer brukas.»
- Ta bort övningarna med standarduppgifter och låt eleverna arbeta med sina egna modeller under de lektionstimmarna.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs som gav en nödvändig erfarenhet av arbetsgången från modell till modell.»


Kursutvärderingssystem från