ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 10/11-1 Flervariabelanalys E, TMA 043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-06
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»8 20%
Cirka 20 timmar»11 27%
Cirka 25 timmar»8 20%
Cirka 30 timmar»10 25%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.72

- Skrev om den så inte så mycket studier under denna period. Pluggade 4h innan mittentan och sedan 8h innan tentamen. Studerade dock två veckor till omtentan i somras samt en i julas.» (?)
- Hängde med bra fram till mittentan men tappade stinget.» (Högst 15 timmar)
- Jag har läst kursen innan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»3 7%
50%»6 15%
75%»9 22%
100%»21 52%

Genomsnitt: 4.15

- Endast föreläsningar under LV7» (25%)
- Alla föreläsningar efter mittentamen» (50%)
- 100% föreläsningar, 50% övning, si m.m» (75%)
- ibland kom ja för sent» (100%)
- Dvs. alla föreläsningar dock inga övningar.» (100%)
- Inklusive övningar, SI eller hur menar man med frågan?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 2%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 82%

Genomsnitt: 3.53

- Men det är sjukt mycket och sjukt svårt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydligt visat på tavlan. mycket bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen har beskrivits tydligt på kurshemsidan och på de sammanfattande föreläsningarna i slutet på kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tydligt uppradade i en lista och till första halvan av kursen även förtydligande vägledningar till lärmålen. Tydligt uppdelat vad som gäller för godkänt och vad som gäller för överbetyg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 88%
Nej, målen är för högt ställda»4 11%

Genomsnitt: 2.11

- vet inte hur mkt som är meningen att man ska lära sig på 7.5hp» (?)
- Det är mycket att lära sig, men det behöver å andra sidan inte vara dåligt. Det är är en teknisk högskola vi går på!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bra att det är tydliga uppdelningar av målen för godkänt och överbetyg.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om jag hade klarat tidigare kurser, annars är det en väldigt svår kurs» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Kommentera gärna även vad du tycker om det nya tentamensupplägget.

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 7%
Ja, i hög grad»28 73%
Vet ej/har inte examinerats än»7 18%

Genomsnitt: 3.1

- Det nya tentamensupplägget tycker jag är bra. Just i flervariabelanalys är det väldigt många formler och annat att hålla reda på, och det är väldigt skönt att kunna ha klarat av en del av kursen även om man inte skulle komma ihåg en formel på första delen av kursen, exempelvis» (?)
- Tycker att det nya upplägget är för svårt. Man kan kunna väldigt mycket och ändå få underkänt om man missar en enda uppgift på godkäntdelen nr 2. » (I viss utsträckning)
- Tentamens Godkänd del var mycket bra, Över betygsdelen testade en väldigt smal del av kursens överbetygs del» (I viss utsträckning)
- hade varit bättre med fler uppgifter och färre poäng per uppgift för att testa godkäntkunskaperna, samt mer möjlighet till att få enstaka poäng på överbetyg, inte "antingen alla eller inga"» (Ja, i hög grad)
- Det nya upplägget är mycket bra. Det känns som man får bättre koll på materialet.» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra med mittenta» (Ja, i hög grad)
- jag tycker det var bra att dela upp godkäntdelen i två delar. Det gör att det blev lättare att fokusera på det som är viktigt utan att blanda ihop allt som måste kunnas ...» (Ja, i hög grad)
- Jag har inte tagit kursen tidigare år, men mittentan var ett väldigt bra upplägg för att kunna koncentrera sig på vissa bitar i taget. » (Ja, i hög grad)
- Vissa uppgifter kanske har lite för mycket poäng på sig på godkänt delarna. Om du missar en (!) uppgift så kan det totalt bli underkänt. Tycker det är lite väl hårt. Hellre fler uppgifter och färre poäng även om de är av större/svårare karaktär.» (Ja, i hög grad)
- Stor kontrast mellan godkäntdel och överbetygsdel. Gick att få rätt svar på varenda godkänt, men såfort man kom till överbetyg blev det 0 poäng.» (Ja, i hög grad)
- Inga kluriga frågor utan bara vad som förväntades. kändes som en klart mycket lättare examination jämfört med de jag skrivit innan samt pluggat till.Sen vet jag inte hur rättningen blir. Jag tyckte rättningen av små slarvfel var alldeles för hård.» (Ja, i hög grad) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 14%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»21 51%

Genomsnitt: 3.36

- det har varit svårt att hänga med på föreläsningarna och det är nästan bara tentauppgifter som varit riktigt nyttiga. Adams är riktigt svår att följa.» (Ganska liten)
- Iom att jag lästa kursen innan så har jag inte deltagit i den grad man bör göra, därmed bör mitt svar inte påverka.» (Ganska liten)
- Överbetygsdelen lämnades i allt för stor grad till självstudier.» (Ganska stor)
- Eftersom kursen kräver en viss merkunskap kring vissa delar och moment som är konceptuellt svåra och matematiken är något annorlunda formulerad än i kursboken, hade det varit bra med mer specifikt framtagna övningar för dessa moment (exempelvis för implicita funktioner och parameterisering/skärningslinjer av ytor).» (Ganska stor)
- Han var jätte bra» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare» (Mycket stor)
- Har lärt mig mycket genom att gå på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Fant var iallafall bra på föreläsningarna ifjol.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»32 78%

Genomsnitt: 3.78

- Bra, men överlag lite för låg nivå. Kändes som överbetygsdelen blev lämnad till självstudier.» (Ganska bra)
- Mer exempel med svårare beräkningar och viktiga saker att tänka på vid substitution, när man kan använda symmetrier och hur man sätter integrationsgränser för objekt som är mer komplexa än vanliga sfärer/koner o. dyl.» (Ganska bra)
- Pedagogisk och i allmänhet en bra föreläsare. » (Mycket bra)
- Mycket välstrukturerat.» (Mycket bra)
- Johan har varit mkt bra!» (Mycket bra)
- Jag skulle vilja se fler svåra exempel på tavlan. Om man kör fast i egen räkning vill man ha en bra lösningsgång på ett svårare exempel. Gäller främst kapitel 14-15.» (Mycket bra)
- Johan är en lugn och en bra föreläsare. Han använder inte onödiga, högtravande matematiska uttryck (dessa får Calculus sköta). Dvs Johan lyckas förklara så att studenterna faktiskt förstår de komplexa problemen. Bra att dela upp i godkänt och överbetyg.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 72%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3.13

- Jag har inte närvarat» (?)
- Nu när jag tagit del av elfältsövningarna har jag blivit av åsikten att alla övningar i alla kurser borde utformas som de i elfält.» (Mycket dåligt)
- Skulle inte skada med fler övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Har inte varit på övningarna, räknar bättre hemma.» (Ganska bra)
- (saknar ett "vet ej"-alternativ) Var aldrig på några övningstillfällen, räknade självständigt i egen liten studiegrupp. » (Ganska bra)
- Oscar var bra stöd» (Mycket bra)

9. Hur har Matlab-momentet fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»11 29%

Genomsnitt: 3.1

- Har redan gjort MatLab momentet» (?)
- Svårt att engagera sig då man inte får några krav på sig» (Mycket dåligt)
- Tycker att när man inte måste redovisa nånting så lägger man inte nått större fokus vid det» (Ganska dåligt)
- Man lärde sig inte så mycket av de uppgifterna. Det mesta har jag redan glömt.» (Ganska dåligt)
- Svårt att hinna med alla uppgifter på given tid» (Ganska dåligt)
- Det är väldigt skönt att för en gång skull kunna ta matlabmomentet som en bonusinlärning istället för att slösa tid på att lämna in labbar m.m» (Ganska bra)
- Lite tråkigt att det bara var att copy/paste och sen ändra lite. Man fick inte speciellt mycket förståelse för vad man faktiskt gjorde» (Ganska bra)
- Svårt att se tillämpningar» (Ganska bra)
- (saknar ett "vet ej"-alternativ) Har Matlab-momentet godkänt sedan tidigare.» (Ganska bra)
- Roliga labbar.» (Mycket bra)

10. Hur fungerade SI:n i kursen?

40 svarande

Mycket bra»4 10%
Bra»4 10%
Sådär»0 0%
Dåligt»1 2%
Mycket Dåligt»0 0%
Ej närvarat»31 77%

Genomsnitt: 5.05

- De gånger jag va där gick va det jätte bra pass» (Mycket bra)
- har deltagit på 2 si-pass» (Bra)
- Tycker att SI:n ger mest om man inte riktigt ligger i fas. Annars får man ut mer av att plugga 2 timmar på egen hand» (Ej närvarat)

11. Hur fungerade kryssuppgifterna?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Helt okey»14 41%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 3.55

- (saknar ett "vet ej"-alternativ) Gick inte på övningarna pga att kryssuppgifterna var bonussystem till överbetyg. Ansåg och antog att det skulle ge mer att sitta tillsammans med egen liten studiegrupp och räkna i egen takt.» (?)
- Dåligt system. Många kom undan utan att egentligen gjort någonting och 4 överbetygsdel är alldeles för stor utdelning. Lätt att fuska» (Mycket dåligt)
- Bättre med duggor. Inte jättebra att bonuspoängen är överbetygspoäng. Många som inte klarat någon överbetygsuppgift på tentan kommer nu få 4 på kursen fast de inte uppnått överbetygsmålen.» (Ganska dåligt)
- Har inte gjort dem men det känns som alla andra som har haft tid att gå ditt inte kunnat det. Känns som ett system som bygger på folks moral vilket inte fungerar så bra» (Ganska dåligt)
- bra tanke bakom systemet, men här bör finnas möjlighet till att få några poäng om man inte gjort totalt 15, kanske en skala där 10 kryss ger 1 poäng, 12 ger 2, 14 ger 3, 16 ger 4. för att få fler motiverade till att lösa, även om man kanske inte tror man klarar så många som 15» (Helt okey)
- Lite väl enkla bonus poäng?» (Helt okey)
- Uppföljning av kryssen är rätt diffus. Ingen kontroll på fusk i den formen att man "chansar" och kryssar. Metoden kanske funkar när det är grupper på 10 personer, eftersom sannolikheten då är extremt hög att man ska få redovisa någon gång. Det ger då minskad risk för att folk chansar. Så grupperna är för stora för den metoden som användes. Är mycket möjligt att det går att utveckla på nåt sätt som gör att folk inte chansar.» (Helt okey)
- Trist att det var så skev fördelning, vissa redovosade inte alls medan andra fick gå fram tre gånger.» (Ganska bra)
- Jag har suttit och tittat mest men lite väl låga krav på redovisningarna kanske.» (Ganska bra)
- Bra med lite incitament att hålla sig i fas» (Ganska bra)
- Kryssuppgifterna var bra men systemet kring bonuspoäng måste ändras så att man får poäng även för färre än 15 lösta uppgifter.» (Ganska bra)
- Hade varit bättre om man kunde få poäng efter hur många uppgifter man har kryssat och inte specifikt 15.» (Ganska bra)
- Ett bra incitament att faktiskt göra några uppgifter ordentligt. Det var nog dessa tal som gjorde att "polletten trillade ned".» (Mycket bra)

12. Hur tycker du att mittentan fungerade?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Helt okey»9 21%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»25 60%

Genomsnitt: 4.39

- Lite för enkel kanske?» (Helt okey)
- Gjorde den inte» (Helt okey)
- Lite väl enkla frågor bortsett från den sista.» (Helt okey)
- Inte dålig men kändes något överflödig och konstig, speciellt som första godkänt-delen på sluttentan innefattade saker som inte testades på första tentan.» (Helt okey)
- vore bra att få information om att man skulle komma ihåg koden till utlämningen» (Ganska bra)
- låg nivå» (Ganska bra)
- Tycker det kan var en lösning till den dåliga genomströmningen» (Ganska bra)
- fast känns som det borde vara någon dugga också» (Mycket bra)
- Bra initiativ att göra en sådan. Motivationen till att börja plugga tidigare blev mycket högre. » (Mycket bra)
- Mycket bra upplägg.» (Mycket bra)
- Ett bra nytt moment i kursen. För mig har problemet varit tidigare att kursen omfattar så otroligt mycket. Skönt att kunna koncentrera sig på två delar var för sig.» (Mycket bra)
- Den är bra på många sätt. Den ser till att man börjar plugga direkt. Har du varit flitig i början och klarat mitttentan underlättar det mycket. En svår del i kursen är just att man ska kunna väldigt mycket utantill till huvudtentan om man ska göra del 1 & 2.» (Mycket bra)
- Men jag missade den» (Mycket bra)
- Jättebra med mittenta» (Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»18 43%
Mycket stor»15 36%

Genomsnitt: 3.09

- Som sagt, Calculus känns inte alltid helt parallell med kursen.» (Mycket liten)
- Förlitade mig på anteckningar från föreläsningar» (Ganska liten)
- Jag har bara använt den till att räkna uppgifter. Till och med föreläsaren sa att den var dålig på kap 15 & 16. Jag tycker att vi borde få ett kompendium som förklarar dessa två kapitel samt andra uppgifter till detta. Kap. 15 & 16 upplever jag som svårast i kursen och boken är jättedålig på både att förklara samt att uppgifterna är dåliga. Johan förklarade det mycket bättre.» (Ganska liten)
- Uppgifterna är ju i kursboken (som jag tycker lite sådär om) och det finns gott om gamla tentor att öva på.» (Ganska stor)
- Calculus är lite bristfällig inom några områden minns inte riktigt vilka dock. Störde mig på det när jag pluggade kursen» (Ganska stor)
- Adams är oftast mycket bra som kursbok.» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 35%
Mycket bra»24 60%

Genomsnitt: 3.55

- Sidan fungerade ej dagen innan mitttenta.» (Ganska dåligt)
- var under lång period som inte sidan funkade efter 20» (Ganska bra)
- Inget att klaga på. Ta med en lista på allas anonyma koder vid tentautdelning nästa gång så slipper man stressa och knappt hinna se sin mitttenta innan föreläsningen börjar igen.» (Ganska bra)
- Krångla väl en del i början av läsperioden, annars har det funkat bra» (Ganska bra)
- Allt material finns där och nyheter annonseras i god tid.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»19 47%
Mycket bra»15 37%
Har ej sökt hjälp»6 15%

Genomsnitt: 3.67

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 22%
Mycket bra»24 60%
Har ej sökt samarbete»7 17%

Genomsnitt: 3.95

- Mycket självräkning och hjälpa varandra i egen liten studiegrupp.» (Mycket bra)
- samarbetar med vänner, men ej sökt samarbete utanför vänkretsen» (Har ej sökt samarbete)

17. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

39 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»4 10%
Förbli densamma»35 89%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Däremot tycker jag att mer fokus borde ligga på den senare delen av kursen då linje, yt- och -flödesintegraler är något jag tror många tycker är lite svårare men mer användbart.» (Förbli densamma)

18. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

39 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 5%
Förbli densamma»37 94%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.94


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 7%
Gott»23 58%
Mycket gott»13 33%

Genomsnitt: 4.25

- Matematiken gör dig illa för att den älskar dig.» (Godkänt)
- Det nya upplägget på kursen är bra.» (Gott)
- Innehållet kändes vid kursslutet väldefinierat med undantag av ovan nämnda moment.» (Gott)
- Mycket rolig kurs, då den knyter samman alla de tidigare matematikkurserna.» (Mycket gott)
- Lärde sig väldigt mycket under kursen. Stort och brett innehåll» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- mitttentan. »
- mittentan, den är bra. men borde även kunna få bonuspoäng till godkänt delen på andra sätt med tanke på att kursen är såpass svår som den är.»
- Johan»
- mittenta»
- Det nya upplägget för tentamen är bra. Mittentamen och de tre uppdelningarna får gärna vara kvar. »
- mittentan»
- Mitttentan, helt klart. Behåll Jonas som föreläsare.»
- Johan. Mittentan.»
- Johan»
- Mittentan»
- Kryssuppgifter (fast svårare), Mitttentamen »
- Mittentamen, där man har möjlighet att "tenta av" halva kursen och kunna focusera på de tyngre bitarna till tentamen i slutet av kursen.»
- Föreläsaren: Johan»
- Johan! Jag har ett stort förtroende för Johan. Bra, tydliga föreläsningar.»
- Föreläsaren var mycket bra på att förklara och höll en nivå man förstod. Det var bra att det var uppdelat i en godkänddel i början. Mitttentan var jättebra. »
- Kryssuppgifter.»
- Tentamensupplägget!»
- Mitttentan»
- Mittentan»
- Mitttentan.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dugga. Även inte ha tenta med godkänt del, utan vanlig hedelig tenta»
- Man borde kunna få med sig extra poäng till tentan och inte bara mitttentan, för klarar man inte den har man ju inga poäng med sig till tentan.»
- Tentans upplägg bör förändras lite, kanske att överbetygsdelen kan hjälpa till godkänt?»
- färre poäng på tentauppgifter, men fler uppgifter krysspoängs skala med möjlighet till enstaka poäng»
- Att behöva skriva om tentan om Matlab-momentet inte är godkänt inom ett år känns som en konstig regel.»
- Mer genomgång av överbetyg på föreläsningar.»
- Kryssuppgifterna. Något annat system för överbetygspoäng.»
- Kryssuppgifterna»
- Nivån på kursen var ibland för låg. Mer överbetygs undervisning på föreläsningar»
- Gärna utöka "" till lärmålen även för andra halvan av kursen, då den första delen var kanon. Mycket bra med hänvisningar både till uppgifter och tentamensuppgifter.»
- Kryssuppgifterna borde ersättas med något nytt. Svårare exempel på tavlan»
- Kompendium med förklaring och uppgfter till kap 15 & 16.»
- Bonussystem, specifika övningar kring svårare moment.»
- Kanske lägga till en dugga. Jag tycker iofs inte gränserna på tentan är för högt satta, men däremot tror jag att det hade hjälpt många att fortsätta plugga regelbundet mellan mittentan och sluttentan. Hade ju kunnat vara en dugga som bara gav nåt enstaka poäng eller nåt.»
- kryssuppgifternas upplägg, vore bra om de är samma nivå som krävs för att få kryss...ledarna lite mer på samma nivå. »
- Övningarna borde efterliknas övningarna i elfält. Dvs att övningsledare står och räknar tal på tavlan under hela övningstillfället.»
- Kryssuppgiftsupplägget- på så sätt att man säkerställer att chansning inte förekommer.»

22. Övriga kommentarer

- Var omregistrerad på kursen och har läst innan så mina svar kanske inte är så tillförlitliga i statistiken.»
- Bra föreläsare, bäst hittills i denna kurs de år jag har läst här. Men kan ha lärt mig och förstått lite under vägens gång också. :)»
- Mycket bra föreläsare och SI-ledare.»


Kursutvärderingssystem från