ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, TMA073, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»16 64%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.64

- ETM har kännts väldigt mycket viktigare för min utveckling som kemitekniker.» (Högst 15 timmar)
- Jag har gått på alla föreläsningar, vliket har varit mycket givande, övningarna har tyvärr inte varit lika givande då övningsledarna många gågner kommit en kvart för sent. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»4 16%
50%»4 16%
75%»9 36%
100%»7 28%

Genomsnitt: 3.68

- minskat under kursens gång då övningsledarna varit sena och föreläsningarna lite lätt sövande.» (25%)
- Jag har varit på samtliga föreläsningar, men bara en handfull övningar. Antar att det är ungefär 50/50» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 70%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 12%

Genomsnitt: 1.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»4 25%
Vet ej/har inte examinerats än»10 62%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»6 24%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 2.8

- allt som sades på föreläsningar kundes läsas i handouts eller i boken. Personligare har jag lättare att lära mig från att läsa och räkna än att lyssna på föreläsning.» (Mycket liten)
- Bra föreläsningar, övningsledarna är bra men skulle kunna bli bättre på att komma i tid» (Mycket stor)
- Aila är en mycket bra föreläsare, tar upp lagom många exempel föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Lärde mig allt av Aila, hon är toppen!» (Mycket stor)
- föreläsningarna och exemplen som har gåtts igenom där har varit riktigt bra.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var väldigt tydliga och strukturerade. Dessutom var föreläsningshandoutsen till stor hjälp» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. Välplanerade så man visste vad som skulle tas upp, det fanns en tydlig röd tråd genom hela föreläsningen. Exemplena som togs upp var mycket bra och då de dessutom var samma som i boken i många fall var det lätt att hitta mer information om man senare kände att man inte riktigt förstått. Övningarna har jag endast varit på ett fåtal, men det intrycket jag fått är att även dessa har genomförts mycket bra, med lika pedagogiska ledare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.64

- mest kompisars föreläsningsanteckningar, handouts och gamla tentor. Har ej köpt boken, den var dyr och har liten tillämpning i mina vidare studier» (Ganska liten)
- Det som är bra är räkneuppgifterna och Ailas utdelade papper. » (Ganska liten)
- Har lärt mig på att räkna gamla tentor» (Ganska liten)
- Boken har jag bara använd för att kolla på övningsuppgifter och tabeller. Slides som delas ut på föreläsningarna och anteckningar därifrån har varit användbara vid all räkning och repetition.» (Ganska liten)
- Använde inte boken» (Ganska liten)
- Jag har endast använt mig av handouts och övningsuppgifterna i boken, själva boken har jag inte läst alls» (Ganska stor)
- Jag tog hjälp både av boken och av det utdelade materialet, för mig var det ett mycket bra sätt att lära mig.» (Ganska stor)
- Boken är bra» (Mycket stor)
- exemplen framförallt» (Mycket stor)
- Jättebra sammanfattningar av kapitlen som Aila delar ut!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.12

- Gick inte att komma till kurshemsidan med länken från studieportalen utan man fick gå en liten omväg» (?)
- Saknar avar till jämna uppgifter till nyaste kursboken.» (Ganska bra)
- kurshemsidan är lite krångliga att komma till, fungerar inte som alla andra kurshemsidor vilket är lite jobbigt!» (Ganska bra)
- Ailas papper är så bra!» (Ganska bra)
- Det är lite svårt att hitta till mattehemsidan ibland, annars funkar informationen bra» (Ganska bra)
- Trevligt med rekommenderade uppgifter, utdelade papper etc.» (Mycket bra)
- väldigt bra handouts. Nästan för bra - fanns ingen anledning att gå på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- allt finns på hemsidan, bra med handouts vid varje föreläsning» (Mycket bra)
- Bra med handouts på föreläsningarna» (Mycket bra)
- Lätt att navigera påhemsidan, det utdelade materialet var tydligt skriven utan en massa onödig information. På det hela taget mycket bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.37

- förutom att övningsledarna har en förfärlig ovana att komma försent. Jag har iof. sig inte orkat fråga så mkt» (Ganska bra)
- Det som kan klagas på är övningarna. Båda övningsledarna har varit riktigt bra, när de har dykt upp. Men det har hänt allt för många gånger att bara en av dem har kommit eller att de har kommit en kvart för sent.» (Ganska bra)
- Bra handledare, dock hade en av dem en tendens att komma försent till övningarna (upp emot 30 min).» (Mycket bra)
- Aila var alltid nåbar på sitt kontor. » (Mycket bra)
- Bra under kursens gång, men iblend kom övningsledarna sent. » (Mycket bra)
- Tyckte i synnerhet om att det fanns så många frågestunder innan tentan. Även vid övningstillfällena var frågor inget problem. Jag utnyttjade långt ifrån all dessa möjligheter, men just att möjligheten att fråga fanns gör en enormt stor skillnad. Och det gav mig väldigt mycket de gånger jag faktiskt frågade om hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»3 12%

Genomsnitt: 3.72

- Har mest jobbat själv» (Ganska bra)
- om det syftar till undersökningen vi ska göra så har det gått fint» (Ganska bra)
- Vi har jobbbat i grupp speciellt under tentaveckan och det har fungerat mycket bra » (Mycket bra)
- Vi hade ett mycket bra sammarbete under projektet. Jag tyckte om att man fick välja grupp själv, det gör det lättare både vad gälelr sammarbetet inom gruppen (eftersom man vet vilka man kommer överens med) och rent praktiskt så är det lättare att sammordna eftersom man kan väja någon som har liknande schema som en själv.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»2 8%
Låg»5 20%
Lagom»15 62%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Tror det är första kursen på Chalmers jag läser där arbetsbördan faktiskt är vettig och lagom, så att man hinner ta till sig en del av materialet och inte bara tvångsmatas med det» (Lagom)
- Bra takt, det finns tid att fokusera på ett område i taget och inte bara trycka in allt i huvudet. » (Lagom)
- Jag har inte gjort alla övningsuppgister utan valde mot slutet av kursen att göra många gamla tentor eftersom dessa har lösningsförslag, och jag gillar det.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»9 37%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.62

- Lite lugnare än tidigare läsperioder, men ganska lagom. Man är lite tröttare under sista läsperoden och kan inte hålla samma tempo som tidigare.» (Lagom)
- Det blir lite väl mycket med projekt och ETM vid sidan om» (Hög)
- Matstat kommer verkligen i skymundan för ETMen, synd hur utbildningens upplägg misslyckas med att få två kurser att samexistera. Man känner ständigt att någon kurs måste stå åt sidan för en annan» (Hög)
- GKT-projektet tog mycket tid och ETMkursen var krävande.» (Hög)
- GKT-projektet har gjort att både matstat och ETM har fått hinnas med mellan alla projektinlämningar och redovisningar, något som inte alltid har gjort att det finns tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»8 32%
Gott»7 28%
Mycket gott»7 28%

Genomsnitt: 3.72

- Tycker ämnet är ganska tråkigt. Statistik känns som massa onödiga begrepp som används på ett överpretantiöst för att förklara sådant som är uppenbart om man tänker till lite. Kan inte tänka mig att det är nödvändigt med 5 olika ord för samma sak (tex medelvärdet).» (Godkänt)
- bra föreläsningar i lugnt tempo, ingen stress» (Gott)
- Jättebra föreläsningar, tydliga och lätta att hänga med i. Det skulle varit bra med mer genomgångar på övningarna, även på studioövningarna med matlab. Övningsledarna borde bli bättre på att komma i tid! Kändes lite nonchalant ibland. De var jätteduktiga på att förklara när man frågade men som sagt lite för slappa.» (Gott)
- Ailas föreläsningar är jättebra, övningarna behöver övningsledare som dyker upp. » (Gott)
- Det här var en riktigt rolig kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Aila»
- Ottmar Cronie och Dimitrii Zholoud.»
- handouts, »
- Takten, inte snabbare, inte mer»
- Aila! Och laborationen som gav mycket bra förståese och det "r bra att den är i slutet av kursen. »
- Föreläsningarna, projektet gav mycket!»
- Föreläsningsslidsen»
- Bra föreläsningar. »
- Upplägget. Lite svårdefinierat kanske, men hur föreläsnignarna och övningarna genomförs samt projektet. Jag tycker det på det hela taget var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Onödigt att boka flera salar (t.ex KD1+KD2 och KS2+KS11 eller KS41+KS61) när det ändå alltid bara är en av dom som används Kunde vart mer genomgångar på övningarna, speciellt datorövningarna»
- övningsledare som kommer i tid och i början var det bra med genom gång i början av lektionerna men det försvann senare i kursen... mer info om laborationen och genomgång av matlab funktionerna/kommandona under datalektionerna»
- Komunikationen mellan övningsledarna och examinatorn»
- Man borde försöka få övningsledarna att bli mer seriösa och komma i tid. »
- Bättre diciplin på övningsledare»
- Det är ju bra om övningsledarna tar sin uppgift på allvar och tex kommer i tid.»
- Tentatesen: det behöver skrivas ut poänggränser för de olika betygen, och en jätteviktigt sak, när det står att man får ha med sig valfri miniräknare (och det inte står att den ska vara tömd) innebär detta att man i praktiken får ta med sig alla sina anteckningar och lösta exempel som man har gjort i kursen, eftersom man lika gärna kan skriva in dessa på miniräknaren annars.»
- Gå igenom fler tal på tavlan, framförallt i slutet av kursen. Varför gicks det ej genom tal på övningarna i slutet på kursen?»
- Övningarna kan hållas i en och samma sal med båda övningsledare i samma sal eftersom de som läser kursen får plats i en sal, då blir det även tydligare vilken sal man ska vara i. I början av kursen började övningarna med en genomgång, detta borde även göras i slutet av kursen, jag hade gärna haft fler genomgångar med övningsledarna om confidensinterval, teckentest och t-test. En genomgång av olika matlab-kommandon skulle också vara bra»
- Vet inte, men det kändes lite skumt att första frågan på tentan var Copy-paste från en annan tenta. Det finns inte så många olika sätt man kan stäal den här typen av frågor, men att ändra siffrorna lite hade nog inte skadat»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker matematisk statistik är skittråkigt, meningslöst och har på grund av detta varit jätteoengagerad i hela kursen»
- Jättetrevlig kurs:D»
- Hade problem med att övningsledarna var sena till övningar.»
- Borde stå miniräknare med tömt minne på tentamenstesen, samt betygsgränser.»
- Det hade varit roligt om första uppgiften på tentan inte hade varit en exakt kopia av en uppgift som kommit två gånger förut på gamla tentor. »
- Bra kurs med bra upplägg.»
- Båda övningsledare var väldigt duktiga och hjälpsamma. En av övningsledarna var väldigt ofta sen till lektionerna, det är inte ok, det visar på dålig respekt mot eleverna och det är irriterande när man kommer och har frågor och man slösar tid för att ingen är där att fråga direkt då man kommer till lektionen!»
- Aila är en jättebra föreläsare»


Kursutvärderingssystem från