ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS: Kemi, LET923

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-01-10 - 2014-02-02
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Helena Russberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

60 svarande

Högst 15 timmar»15 25%
Cirka 20 timmar»20 33%
Cirka 25 timmar»12 20%
Cirka 30 timmar»8 13%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.46

- Jag borde dock ha lagt mertid på det då det blev mkt stressigt i slutet av perioden att komma ikapp.» (Högst 15 timmar)
- Jag är inte alls säker på hur mycket jag i genomsnitt läste i veckorna. Det jag vet är att jag försummade mitt arbete fram tills veckan innan repetitionsveckan, då jag också låg mycket efter i matematik. Därefter lade jag ner i snitt 8 till 12 timmar per dag för att hinna bli klar fram till tentamen. Det var ett misstag jag inte tänker göra om.» (Högst 15 timmar)
- Jag har läst kemi tidigare och minns mycket av det» (Cirka 20 timmar)
- Jag minns inte helt hur mycket tid jag lade ner per vecka men detta är en uppskattning. » (Cirka 25 timmar)
- Matten prioriterades.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

60 svarande

0%»0 0%
25%»3 5%
50%»6 10%
75%»13 21%
100%»38 63%

Genomsnitt: 4.43

- Enbart föreläsningar och de obligatoriska labbarna» (50%)
- Många sömniga föreläsningar.» (50%)
- Från början var det 100% men när jag inte stod ut med hur intetsägande föreläsningarna var började jag hoppa över vissa.» (75%)
- Missat max 1 eller 2 föreläsningar.» (100%)
- Jag kan ha missat någon enstaka föreläsning, alt. blivit sen så jag kom till andra halvan. » (100%)
- Jag kanske missade någon enstaka föreläsning. Jag tror att det är väldigt viktigt att delta i undervisningarna, dels för att förstå vad vi förväntas kunna efter en kurs, och dels hur vi bör presentera och strukturera uppgifter då vi löser tal.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 22%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 44%

Genomsnitt: 2.98

- Jag har läst målen men jag minns dem inte och jag tycker de är lite knepiga att hitta. » (?)
- Jag ser alltid målen i början av en kurs, därefter nästan aldrig igen. Jag antar att de förväntningar som beskrivs i början av varje kurs stannar kvar "i bakhuvudet".» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag antar att målen är tydligt beskrivna, men jag är och har alltid varit högst ointresserad av lärendemålen för olika kurser. Jag lär mej inte för målen utan för mej själv. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- För mkt ny och osammanhängande kunskap på samma gång» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 19%
Ja, i hög grad»36 70%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.9

- Missvisande tentamen i förhållande till tidsdispositionen av kursinnehållet. De "svåra" delarna, gaser mm kom för sent i kursen i förhållande till tentan.» (I viss utsträckning)
- jodå» (Ja, i hög grad)
- Igen: Jag är högst ointresserad om målen testades eller ej. För mej är det viktigare att jag förstod kursmaterialet, klarade tentan och kunde utan större anstregningar förstå kursliteraturen (vilket ju innebär att själva föreläsningarna tydligen hade tillräckligt god kvalite för det (jag tänker att om det inte varit så, så hade jag behövt kolla upp olika termer osv på nätet)).» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»15 24%
Ganska stor»28 45%
Mycket stor»16 26%

Genomsnitt: 2.95

- Kändes inte som att föreläsarna gick igenom allt det viktigaste, utan bara delar av det. Därför känner jag inte att jag fick en komplett helhet i vad som var viktigast att läsa sig.» (Ganska liten)
- Labbarna har vart mkt viktiga och mycket bra. Föreläsningarna tyckte jag hade kunnat vara bättre. Det var pga att jag inte tyckte de gav så mkt som jag inte gick på så många.» (Ganska liten)
- Lärarna är på en helt annan nivå än oss som är nya innom kemi.» (Ganska liten)
- Boken var bäst, men om man inte förstod den användes föreläsningsanteckningarna som hjälp. » (Ganska liten)
- Labbarna var bra.» (Ganska liten)
- Lärare 1: Torbjörn, pedagogisk och hjälpsam. Lärare 2: Gunnar, verkade inte förberedd på innehållet/sina slides, tvetydlig. Lärare 3: Ulf, stressad, ostrukturerad.» (Ganska liten)
- Det var väldigt mycket teori och inte så mycket uträkningar vilket det till största del är i uppgifterna. » (Ganska stor)
- Det som gav mig mest var laborationerna och uppgifterna i boken när man hade en lärare nära till hands.» (Ganska stor)
- Jag hade ganska mycket förkunskaper.» (Ganska stor)
- Om jag ska kunna veta hur det är meningen att jag ska lösa uppgifter på tentor behöver jag se många utförliga exempel.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»6 9%
Ganska stor»19 31%
Mycket stor»34 55%

Genomsnitt: 3.39

- Mycket "fluff" i boken som visar sid ovidkommande. Svårt att korrelera frågorna till texterna i kapitlen. » (Ganska liten)
- Ingen höjdare till bok. Jag använde en av Zumdahl och en från Gleerups. Mycket bättre.» (Ganska liten)
- Boken var i princip det enda vi hade att gå på, även om den inte var den bästa alla gånger. Vag om vad den faktiskt ville ha för sorts svar, ibland var man tvungen att läsa facit innan man ens kunde göra frågorna överhuvudtaget...» (Mycket stor)
- Dock så är boken många gånger otydlig och ostrukturerad. Det kan tex vara en överskrift om ngt men sedan står det om något annat vilket ibland gjorde det svårt att hitta specifika svar.» (Mycket stor)
- Det var där alla uppgifter stod.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»29 47%
Mycket bra»28 45%

Genomsnitt: 3.39

- Förvirrande kursportal, information. Förvirring!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»24 39%
Mycket bra»21 34%
Har ej sökt hjälp»13 21%

Genomsnitt: 3.72

- Vår exerciseledare var trevlig men tyvärr inte särskilt bra på att svara på frågor (grupp 8). » (Ganska dåliga)
- På övningstillfällena var det ofta en extra genomgång som tog det mesta av tiden.» (Ganska dåliga)
- Mindre grupper vid labb hade minskat stressen och ökat förståelsen. » (Ganska bra)
- "Kölistan" på räknelektionerna var så lång att man kanske hann få hjälp en eller två gånger. Ibland kändes det därför onödigt att gå dit då ljudnivån dessutom var alltför hög. » (Ganska bra)
- För stor grupp under övningstillfällena » (Ganska bra)
- Under repetitionsveckan blir man tvungen att rådfråga sina kamrater om hjälp, vilket inte är så konstigt lärare inte har tid hela tiden att svara på små detaljfrågor, som jag hade hela tiden.» (Ganska bra)
- Lite svårt på övningstillfällena dåmånga ville ha hjälp samtidigt.» (Ganska bra)
- Genomgångarna på övningarna var för långa. Det gick inte att arbeta på egen hand under genomgångarna pga ljudet. I övrigt bullriga klassrum, dålig ljudisolering? Studenter hoppade mellan grupper vilket gjorde att det var svårt att få hjälp vissa lektioner, då vi blev överbefolkade.» (Ganska bra)
- Bra tiden räckte till och man kunde få hjälp men när grupp-ledarna är raketforskare så är det lite svårt att få "grundlig hjälp" » (Mycket bra)
- måste ge ett stort plus till björn som var min exercise ledare. Han hade otroligt bra genomgångar i början av varje teori tillfälle (många gånger mycket bättre än föreläsningarna vi haft). Samt var mycket duktigt på att svara på mina frågor och förklarade väldigt bra och förståligt. Ett stort tack till honom. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»14 22%
Mycket bra»41 67%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.67

- Det var mycket rörigt och okoncentrerat i min grupp. Men det hade bara med eleverna att göra. Det togs med vänner från andra grupper som sedan inte pluggade utan bara pratade och störde. Irriterande och jobbigt.» (Ganska dåligt)
- Vi lade upp en plan och fasta tider hur vi skulle plugga under repetitionsveckan, vilket fungerade mycket bra. Jag och mina kamrater menar jag.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 8%
Lagom»30 50%
Hög»21 35%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.3

- Väldigt ojämn, jag upplevde även att innehållet var aldeles för osammanhängande» (?)
- Det var dock mkt teori och ibland svårt att sortera ut vad som var viktigt.» (Lagom)
- Det var lite märklig fördelning av arbetet. Ena veckan var det ganska mycket uppgifter och den andra väldigt få. Jag antar att det iofs har att göra med de olika "delkurserna" eller olika "områdena" i kursen. » (Lagom)
- Låg i början och hög på slutet, dåligt fördelat» (Lagom)
- Bra belastning. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»24 39%
Hög»27 44%
För hög»9 14%

Genomsnitt: 3.72

- Den var egentligen lagom, såvida man inte skjuter arbetet framåt för mycket. Under vissa veckor var dock arbetet ojämnt fördelat enligt schemat. På så sätt att det kanske fanns ett kapitel som skulle göras ena veckan sedan tre veckan därpå.» (Lagom)
- För att ligga i fas med kemin så blev matten lidande, men löste sig väl i slutändan antar jag. Man får ju räkna med ett slitår, man ska ju inte vänta sig att sväva på moln precis..» (Hög)
- Det var inte omöjligt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 8%
Godkänt»14 23%
Gott»23 38%
Mycket gott»17 28%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsarna har gjort det alldeles för lätt för sig. På en del av föreläsningarna stolpades endast bokens rubriker upp utan särskilt kompleterande kommentarer. » (Mycket dåligt)
- Kanske är det så att kemi är ett ämne som helt enkelt inte intresserar mig, men föreläsningarna var stundtals väldigt tråkiga. Det kändes lite som att föreläsningarnas fokus låg på enkla fakta, som lika lätt kunde läsas in på egen hand, istället för problemlösning, som kunde vara lite svårt ibland.» (Dåligt)
- För mycket med Organisk kemi tex, det hade räckt med 1 vecka, max 2. För lite räknetal på föreläsningarna. Spretigt kursinnehåll, fokusera mer på tekniska bitar, tex tal, problemlösning mm. Mindre fokus "utantill" kunskap.» (Dåligt)
- En intressant kurs men tyvärr så hoppades det fram och tillbaka i kemiboken vilket gjorde det svårare än det hade behövt vara. Det hade vart bättre om man haft föreläsningarna enligt bokens kapitel, från ett, två tre osv i tur och ordning ist för att hoppa runt.» (Godkänt)
- Föreläsarna behöver gå en undervisningskurs och det behöver bli bättre upplägg» (Godkänt)
- Godkänt men oinspirerat. Men grunderna i kemi verkar rätt oinspirerande. Tusen olika metoder som blandas och bara handlar om att lära sig saker utantill. Men funkar väl.» (Godkänt)
- Underbar kurs, tydlig, man får veta klart vad man ska kunna, bra svårighetsnivå, osv osv» (Mycket gott)
- Förhållandevis till kurser jag läst innan, med samma innehål, så var den här kemikursen mindre teoretiskt och begreppen var mer påtagliga (man visade tex upp bilder av olika kristaller som tagits med mikroskop (i min förra skola så visade de bara skisser (det blev mindre konkret/bundet till verkligheten/troligt))).» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var helt okej. Inte det roligaste man gjort, men det var ändå ganska kul att göra något praktiskt.»
- Labbarna och övningarna.»
- Föreläsarna. De vet hur man bryter ner saker i en nivå alla skulle kunna förstå och är väldigt nybörjarvänliga. Är det någon som inte förstår hjälper de till så gott det bara går»
- Jag skulle inte säga att det var någonting speciellt som bör bevaras.»
- Ingen uppfattning. »
- Tycker labbarna var bra att göra för att man får använda det man lärt sig.»
- kurslitteraturen»
- Vår exercise ledare, Pauleta ska ha en stor eloge för att ha varit otroligt engagerad och bra på att lära ut och förklara!»
- Pavleta var väldigt duktig tyckte jag!»
- Gunnar, han var en toppen exercise-lärare. »
- allt»
- Antal timmars föreläsning var lagom »
- Gunnar och Ulf!»
- Labbarna och lästimmarna med lärare»
- Laborationerna samt variationen på föreläsare»
- Bra indelning av övningsgrupper, lagom stora.»
- Föreläsarna övningsledare och labbledare var jättebra. Jag är mycket nöjd med den här kursen. jättebra lab/övningsledare i grupp 9»
- Att boken är så stor grund i kursen.»
- Övningstillfällena»
- Lärarna!»
- Labbarna.»
- Mer av Torbjörn!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget av hur mycket tid varje föreläsare får. Kändes som föreläsare 1 fick 3 veckor men bara behövde 2. (Det kändes utdraget iom att han ibland snöade in sig på vad han jobbar med, vilket är fullständigt irrelevant för oss eftersom det ligger på en mycket högre nivå och inte alltid heller var kopplat till det han gick igenom). Detta slutade med att vi inte ens fick en hel vecka till repetition.»
- Öka tempot på kursen i starten då det blev extremt högt tempo mot slutet av kursen. Då mycket ny kunskap som till stor del var med på tentamen introducerades.. »
- Ordningen, som nämnt tidigare, så att vi läser från kapittel ett och sedan i stigande ordning bokens resterande kapittel. Det var lite väl trångt i labbsalarna. Mindre labbgrupper hade vart bättre.»
- Det hade varit bra om föreläsarna la mer fokus på att lösa uppgifter och lät all nödvändig specifik fakta komma in där den behövs.»
- Bättre kommunikation mellan föreläsarna. Den sista av föreläsarna borde försöka strukturera sina föreläsningar och anteckningar på tavlan bättre. »
- vet inte.»
- Föreläsarna måste skärpa sig, gå en retorikkurs, och ta vår vilja att lära oss på allvar.»
- Se fråga 13»
- inget»
- ulf kan ta och skriva lite finare. det var svårt att föra vettiga anteckningar utan att behöva fråga vad det står på tavlan hela tiden»
- Mindre grupper på räknelektionerna »
-
- Vi tyckte att för många från andra gruppen gick på våra övningstillfällen. Mer tydliga med grupperna.»
- ˙,˙,ɯ,ɐ,ɹ,ɟ, ʇ,sƃ,uäן, uä ʞ,ɐ,q ǝ,ɹ,ƃ,uäן, ɹ,ǝ,ʇ,ʇ,ı,s uɐ,ɯ, ɹ,äu ɐ,säן, ʇ,ʇ,ɐ, ʇ,ɹ,åʌ,s ʇ,ƃ,ı,pן,äʌ, ɹ,ä ʇ,ǝ,p ɹ,ɐ,ן,ı,ʇ,spuɐ,ɥ, ɐ,uı,s åd ɐ,ʌ,ö ɹ,öq ɐ,uɹ,ɐ,ɹ,äן,ı,ɯ,ǝ,ʞ,»
- Ulfs skrivstil. Skulle vara bättre om han använde PowerPoint eller något annat än att skriva på tavlan för hand.»
- Tydligare föreläsare. Ulf var helt okej förutom att man aldrig såg vad han skrev (kladdade) på tavlan. Gunnar var väldigt virrig och hade överkurs hela tiden. Överkurs är helt okej om det är lite relevant och inte tar alltför stor del av lektionen men han tog nästan bara upp sådant som inte kunde hittas på någon gammal tenta eller ens den vi hade nu. Mer relevant undervisning eller svårare tentor där överkursen är med.»
- Exercise ledarna hade olika sätt att lära ut vissa saker. När en grupp av studenter från olika grupper satt tillsammans och gjorde uppgifter kunde det bli lite rörigt, eftersom några ledare sagt något medan andra sagt något annat eller iaf på ett annorlunda sett. Jag tycker det är fel. Man borde få lika bra kunskaper oberoende på vilken grupp man hamnat i. »
- Möjlighet till mer hjälp utöver föreläsning, övn tillfällen»
- Någonting gick snett i undervisningen av kolväteavsnittet. Många var ordentligt förvirrade under de sista två repetitionstillfällena och det var nästan uteslutande kolväteproblem som gav huvudbry. Jag har dock svårt att peka på vad som kan vara problemet.»
- Övningstillfällena och sammanhållningen mellan övningsledarna. Det var oklart för ledarna vad de skulle gå igenom och vad vi skulle göra själva.»
- Föreläsningarna hade väldigt varierande kvalite. organisk kemi föreläsningarna var väldigt röriga.»
- Vet inte. »
- Annan bok. Mindre organisk kemi. Det viktiga med gas, reduktion mm. kom för sent i kursen, ta det första veckorna! Nu hade vi nya kapitel in på veckan innan tentamen, vilket är för tajt, speciellt när det är räkneuppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- Läraren under tredje perioden av kursen var jättebra och hade gärna fått hålla i mer av kursen. »
- Skäms»
- »
- Kursen är lärorik och rolig»
- Jag arbetade knappt ingenting förutom 3dagar innan tentan då jag satt nästan hela dagarna. 36h är dock inte så mycket för att kunna klara en kurs galant på. Jag fick knappt godkänt i Kemi A på gymnasiet och nu fick jag ytterst lätt en 5:a på Chalmers. Tycker inte det ska vara så. Höj nivån på kursen, den är alldeles för simpel. Få lite mer struktur på det!»
- Deltog för lite i undervisningen för att kunna ge några bra svar.»
- Skippa att behöver skriva i tentatesen, min såg ut som en krigshärd efter att ha behövt sudda. Det funkar för enkla svar, men inte för rena räknelösningar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.83
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från