ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 2 - Bas/Tillägg, TIF090/TIF095 (10/09)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-01 - 2010-06-20
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 8%
16 44%
15 41%
5 (över förväntan)»2 5%

Genomsnitt: 3.44

- Onödigt mycket fokus på att utrustningen ej fungerade. » (2)
- Riktigt kul optik. Annars rätt torra uppgifter i de andra ämnena.» (3)
- Jag tyckte uppgifterna var lite för "typade", det jag tyckte om expfys C var friheten i uppgifterna. Det är väldigt svårt att i kvant-labben hitta på något "eget".» (4)
- Labbarna ger en stor frihet och utrymme för egna initiativ och idéer! » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

36 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 5%
17 47%
5 (mycket relevant)»17 47%

Genomsnitt: 4.41

- Väldigt intressant att få arbeta lite mer tillämpat och lära sig hur den praktiska delen av fysiken går till.» (4)
- Att den faktiskt var relevant insåg jag dock inte riktigt förren kandidatarbetet var igång.» (4)
- Skulle vara mer relevant om man fick tänka lite själv istället för att bara trycka på en knapp och titta på siffror.» (5 (mycket relevant))
- Viktigt med exp vana och bra att vänja sig vid extrema förutsättningar i tex tid.» (5 (mycket relevant))
- Det är viktigt att få bekantskap med att experimentera, även om det är väldigt upplagda experiment.» (5 (mycket relevant))
- Måste ha något experimentellt med på fysik, ta inte bort kursen!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls)»2 5%
1 2%
12 34%
15 42%
5 (mycket bra avvägt)»5 14%

Genomsnitt: 3.57

- Man har ingen möjlighet att bli bättre innan nästa rapport ska vara klar. Det finns inget rum att växa i kursen, det är bara ett test på existerande kunskaper.» (1 (inte alls))
- Ingen examination. » (1 (inte alls))
- Varierande eximination från de olika lärarna.» (3)
- Bra avvägt. Tror att de flesta lägger ganska mycket tid på kursen vilket förklarar det höga snittet.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

36 svarande

<25%»3 8%
25-50%»1 2%
50-75%»6 16%
>75%»26 72%

Genomsnitt: 3.52

- Det var tre föreläsningar och jag missade två.» (25-50%)
- Ok i optik och kvant. Termometern var dåligt» (>75%)

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

1 (Mycket liten)»11 30%
11 30%
9 25%
3 8%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.27

- Föreläsningarna kan ligga så långt ifrån laborationstillfället att de inte är värda att gå på.» (2)
- Överlag så har förstudiesamtalen ej varit så givande men jag har inte gått på föreläsningarna så jag kan inte säga vad jag tycker om de.» (2)
- Man får tankar, men behöver ofta konkretiseras med ett besök i labbet för att leda till något konkret förstående. Gärna fler inspirerande grejer för extrauppgifter.» (3)
- Det var bra föreläsningar, men fyra föreläsningar jämfört med 3 heldygnsrapporter är väldigt lite» (3)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

6. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%

Genomsnitt: 2

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

- ok»
- Ganska hög men inte orimlig»
- Stundtals stor, men i det stora hela på rimlig.»
- Lagom. Dock finns en tendens att det alltid blir lite stressigt innan rapporterna ska in, men det beror på ensjälv.»
- Det är väldigt få poäng i relation till mängden arbete som krävs, så med avseende på det så är det hög arbetsbelastning.»
- Lagom, mycket att göra och dåligt betalt, ganska hårda gränser för betyg 5.»
- ganska lagom»
- Ganska beroende på när labbarna planerades, svårt med att hitta tider som är bra.»
- Den var lagom stor för de poäng man fick»
- Fin :)»
- Ganska hög, det som är lite jobbigt är att labbarna dyker upp när man oftast har något annat man vill göra, men det går inte direkt att undvika. »
- Tung som alltid. Går många timmar åt förstudier vilket gör det ännu surare när dessa knappt läses av lärarna.»
- Normalt för en F-kurs.»
- Lagom»
- Lagom för min del, som hade alla labbar i olika läsperioder, men jag kan tänka mig att det kan bli jobbigt om man som vissa har tre labbar i samma LP.»
- ok»
- Alldeles lagom.»
- Just under laborationerna blir de andra kurserna lidande men jag tycker att det var bra rapportdeadlinen var sen så att man kunde planera rapportskrivandet mer.»
- Periodvis mycket intensiv.»
- Lagom, förstudier och rapporter tar dock väldigt lång tid att göra.»
- Mycket hög. Väldigt mycket tid lades på felsökning. »
- Helt okej.»
- Lagom hög.»
- lagom»
- Helt ok, men det gällde att få labbarna vid rätt tillfällen»

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Gasnka bra»1 2%
Mycket bra»34 94%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- 2 av 3 labbar bra, en lite sådär, i övrigt bra samarbete» (Mycket bra)
- Samarbetet gick bra med samtliga labkamrater.» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Gasnka bra»17 47%
Mycket bra»9 25%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.36

- Handledarna kommer inte in under en helg och ger en kväve, även om de sagt att de ska göra det. Labblokalerna är i totalt kaos, kolla bara hur länge alla dåliga batterier i Optiklabbsalen fick vara där, och den högen med motstånd? Är det någon sorts skämt? Om man hade laboration över helgen fanns ingen vettig metod att få tag på någon extra komponent man behövde. Den enda som gjorde en ansträngning för att det skulle vara bra var Hans Odelius.» (Mycket dåligt)
- Labbansvariga har varit ganska bra på att svara på frågor, men labbhandledarna har alltid varit mycket svåra att nå.» (Ganska dåligt)
- Men det är väl så det ska vara?» (Ganska dåligt)
- Varierande mellan olika handledare» (Gasnka bra)
- När ansvarig handledare inte svarar på mail och labassistent inte vet så är det inte så lätt alla gånger.» (Gasnka bra)
- Ibland svårt att få tag i lärare för att fråga om idéer och få feedback på idéer före förstudien» (Gasnka bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

- Har no använt referensskåpet minst till den här kursen av alla expfyskurser hittills. »
- Det som har används särklass mest är de häften (Fysiktorget) som finns att tillgå till varje labboration.»
- Kompendierna som finns tillgängliga är mycket viktiga!»
- Inte speciellt. Kanske skulle någon bok om experimentplanering, statistik eller liknande ges som förslag...»
- Har inte använt någon kurslitteratur»
- Noll kurslitteratur typ»
- Kompendierna var till stor hjälp.»
- Stor»
- Stor»
-
- Använde mig främst av kurslitteratur till tidigare kurser. Saknade ingenting.»
- Hade inte lika mycket nytta av referensbiblioteket som under tidigare laborationer.»
- Häftena vid torgen på våning sju i forskarhuset har varit mycket hjälpsamma.»
- Referensbiblioteket var okej, men inte helt uppdaterat. »
- Manualerna känns gamla och slitna men fyller ju sitt syfte efter att man jobbat lite med de.»
- Kompendierna är nödvändiga!»
- Föreläsningarna och framförallt föreläsningsanteckningarna hjälpte en del.»

11. Tillräcklig och lättillgänglig information

35 svarande

Ja»31 88%
Nej»4 11%

Genomsnitt: 1.11

- Skulle kunna vara lite bättre struktur på kurshemsidan» (Ja)
- Dock svårt att hitta vissa manualer. Eventuellt har de försvunnit ur skåpet, men återfanns på tillverkarens sida.» (Ja)
- Förutom att kurshemsidan är aningen svårnavigerad så finns all info där. » (Ja)
- alltid oklart vad som finns tillgängligt i labben - detta oberoende av vad man skrivit i utrustningslistan i förstudien.» (Nej)
- Kunde kanske uppdatera hemsidorna i några av delarna. Känns inte som att det material som stod skulle finnas har uppdaterats på länge.» (Nej)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Friheten i val av inriktning på extrauppgifterna.»
- Laborationerna är bra och roliga, det ger en del att sitta i en labbsal i tre dygn. Kursen är bra i sin helhet, men väcker mycket bitterhet hos många då allt runt om kring verkar mer vara ett test på hur bra vi är på att anpassa oss till riktigt dåligt underhållna labbsalar.»
- Igor»
- flytande kväve»
- Igor»
- Uppgifterna och handledare.»
- vet ej»
- Allt»
- Valfria extrauppgifter är bra»
- Förstudiesamtal»
- Igor är en bra koordinator för kursen.»
- Friheten.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer problemlösning på labbarna»
- Allt som är trasigt»
- Ett större engagemang från vissa ansvariga handledare. Det hände att de inte ens tittat på förstudien. Känns ju lagom givande att ha ett förstudiesamtal då man sitter och säger: "det har vi skrivit i rapporten" tio gånger per minut. Man vill ju ha feedback istället för en redogörelse av hur laborationen ska genomföras. Sen tycker jag att materielet i alla lab ska ses över ordentligt. I optiklabbet tex låg de motstånd som fanns i en stor trasselboll och 10% av alla linser som skulle finnas var existerande och hela. »
- Underhållet av laborationslokalerna, även om föregående grupp sköter sig bra så är det ingen garanti för att lokalerna är i gott skick, ansvarig för respektive laboration bör kontrollera salarna i alla fall en gång vart annan månad.»
- Se till att det finns fungerade utrustning i lokalaena, var mycket som var omärkt, trasigt mm...»
- Man kanske borde kolla över om utrustningen som finns tillgänglig fungerar»
- Uppdatera utrustning i vissa labb som börjar bli väldigt slitna, inventera labben ordentligt. Det är svårt att hitta flera grejer.»
- Stenberg och termo killen kunde ju tex ta och läsa förstudierna. Jaså!»
- Labbsalarna är mycket stökiga vilket försvårar arbetet, framförallt trasiga komponenter vilket kan bli mycket frustrerande.»
- Bättre koll på utrustningen i labben. I optiken saknades hälften av linserna, sensortestutrustningen glappade, dålig lödkolv. Hade varit bra med skynken i optiklabbet då två grupper laborerar samtidigt vilket gjorde att man hela tiden fick tända och släcka när någon av grupperna skulle testa något. I termon saknades koppar till kalorimetern vilket gjorde att grunduppgifter inte kunde slutföras.»
- En av handledarna dök inte upp alls under helgen och var svår att nå på telefon. Vore bra med tydlig information till handledare och studenter om vad "jour" och "tillgång till handledare" innebär.»
- Labbhandledarna kunde vara lite svåra att få tag i.»
- vet ej»
- Inte mycket.»
- Se till så att all utrustning är hel.»
- Fungerande utrustning skulle vara mycket önskvärt! Bokningssystemet. "Först till kvarn" innebar endast kaos! Följ hellre varianten som användes i expfys 1 b och c.»
- Att respektive examinator för de olika områdena iallafall slänger ett öga på förstudien innan samtalen så att de inte sitter och berättar allt man redan har skrivit och inte vet vilka extrauppgifter man har. Dessutom får gärna betygsmotiveringarna finnas till hands så att man kan få ut dessa i rimlig tid.»
- Man bör gå igenom labben och fixa till utrustningen. Speciellt i optiklabbet. Högen med resistorer hjälper inte någon, inte heller trettio uttjänta batterier.»

14. Övriga kommentarer

- Termokillen läste inte förstudien. Labhandledaren till optiken vägrade visa hur mikrometerslädarna skulle skruvas ihop i varandra vilket resulterade att en dag och därmed extra uppgiften försvann från labtiden. I fastalabben var inte caryn och perkin elmer maskinerna bokade vilket gjorde att vi fick arga meddelanden av andra som ville använda dessa. Rättningen av rapporterna verkade variera väldigt mellan de olika lärarna.»


Laboration optik

Laboration 1 handlade om ...

15. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

35 svarande

1 (för lätt)»1 2%
2 5%
22 62%
8 22%
5 (för svår)»2 5%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.22

- Gjorde den där man skulle få in ljus i en fiber och spela musik. Det var definitivt den roligaste av de tre, även om det är frustrerande att uppställningen är så känslig.» (3)
- Svårt att ställa upp en interferometer, pilligt. Klurigt att hitta tillämpningar och extrauppgift.» (3)
- Kul» (3)
- Samtliga laborationer hade grunduppgifter som var ganska enkla, men man kan ju göra det hur svårt man vill med extrauppgift!» (3)
- Dock var det för svårt att ställa in fibern till lasern, och det är inte ett speciellt lärorikt moment.» (3)
- Detta var den särklass svåraste av labbarna. Det var mycket trixigt att få alla kretsar att fungera.» (4)
- Labben handlade tillslut inte alls lika mycket om optik som om el då den verkade gå ut på att felsöka operationsförstärkare.» (4)
- Svårigheten låg i att detaljjustera detektorn, vilket inte var allt för givande.» (4)
- Den stora svårigheten med denna labb var att få elektroniken att fungera. Själva optik-delen gick relativt smärtfritt. Kanske kalla den för elektroniklabb 1 istället?» (4)
- Fanns inte "rätt" optisk fiber i lokalen, vilket innebar att hela laborationstiden gick åt till att försöka få in laserljus i den alldeles för smala fibern. Otillfredställande med omärkta och spruckna linser i ett optiklab! » (5 (för svår))
- Det var riktigt svårt att hitta fungerande komponenter och vi hann inte göra extrauppgifen som vi förberett och såg fram emot.» (5 (för svår))

16. Inlärningsvärde

35 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
6 17%
8 22%
18 51%
5 (högt inlärningsvärde)»3 8%

Genomsnitt: 3.51

- Optikmässigt var det inte så mycket inlärning. Man satt ju mest och försökte få elektroniken och labview att funka.» (2)
- Vi druknade lite i kretselektroniken så det blev inte så mycket optik att lära sig.» (3)
- Som med alla labbar blir det vad man gör dem till. Jag lärde mig väldigt mycket!» (4)
- Bra att man får bygga egen elektronik» (5 (högt inlärningsvärde))

17. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»5 14%
7 20%
11 31%
9 25%
5 (mycket nöjd)»3 8%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sasha tog det inte på allvar.» (1 (inte alls nöjd))
- Handeledaren visste inte att det var fel fiber i lokalen» (1 (inte alls nöjd))
- Försökte få hjälp med att skruva ihop två stycken mikrometerslädar vilket bökigt då det inte var uppenbart hur detta skulle göras och alla skruvar låg i samma behållare. Fick till svar "Det tillhör labben" och sedan lämnade han oss.» (1 (inte alls nöjd))
- Vi behövde knappt någon handledning, hade vi haft mer problem hade det blivit en etta. Vi labbade över helgen och handledaren ville inte vara i skolan så all kontakt vi hade var via telefon, och den hjälpen vart inte särskilt hjälpsam eftersom vi inte kunde förklara problemet ordentligt och han inte kunde formulera en vettig lösning.» (2)
- Bengt-Erik var jättebra på förstudiesamtalet, men handledaren i labbet kunde inte hjälpa oss alls och strulade bara till allting då han inte kom tider som han lovat för att skriva på loggen osv.» (2)
- Väldigt dåligt med intresse från doktoranderna» (2)
- handledaren kunde inte hjälpa oss» (2)
- Labbade över helgen och då blir det förståeligt nog inte så tätt mellan besöken.» (3)
- Trevliga och tillmötesgående handledare.» (5 (mycket nöjd))

18. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

32 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
5 15%
17 53%
3 9%
5 (mycket nöjd)»6 18%

Genomsnitt: 3.25

- Svarar på lika många frågor som tillkom..» (?)
- Gav inget.» (1 (inte alls nöjd))
- Minns inte föreläsningen alls. Antar att det talar emot dess värde.» (2)
- gick ej» (3)
- Kunde gett fler ideer på roliga saker att göra» (3)
- Kommer inte ihåg den.» (3)
- Minns faktiskt inte föreläsningen.» (3)
- Var ej där» (3)

19. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

35 svarande

1 (inte bra)»1 2%
3 8%
10 28%
13 37%
5 (mycket bra)»8 22%

Genomsnitt: 3.68

- Ofta så har de ju inte ens läst förstudien» (2)
- Han hade läst igenom förstudien och var insatt i våran uppgift. Var dock lite saker som han missade att påpeka som hade hjälpt.» (3)
- Lablokalen borde identeras så att alla vet vad som finns tillgängligt. Bengt-Erik är uppmuntrande vilket är kul då man vill prova att göra något lite annorlunda som extrauppgift.» (3)
- Bra Bengt-Erik! Uppskattar din uppfinningsförmåga. Bra inspiration» (5 (mycket bra))
- Inget att klaga på här.» (5 (mycket bra))

20. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

35 svarande

Ja»27 77%
Nej»8 22%

Genomsnitt: 1.22

- Men det var bara tur» (Ja)
- Svårt när ingen av oss eller handledarna hittar grejer som ska finnas. Det är också ibland svårt att veta vad man hittat (stråldelare till exempel)» (Ja)
- Handledaren i labbet kunde inte hjälpa oss alls och strulade bara till allting då han inte kom tider som han lovat för att skriva på loggen osv.» (Nej)

21. Vad tyckte du om handledaren?

34 svarande

1 (inte alls bra)»5 14%
3 8%
12 35%
10 29%
5 (mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 3.14

- Handledaren i labbet kunde inte hjälpa oss alls och strulade bara till allting då han inte kom tider som han lovat för att skriva på loggen osv.» (1 (inte alls bra))
- Trodde "jour" innebar att man åkte på fest till skåne.» (1 (inte alls bra))
- Verkade vara en trevlig pys men var inte där» (3)
- Träffade honom knappt.» (3)
- Minns inte, tror inte vi hade så mycket kontakt med honom.» (3)

22. Övrigt

- Optiklabbet vedervärdigt dåligt utrustat. Chalmers borde stå för något bättre än så här. Utbudet på linser sträckte sig till en pappask med sim 15 linser, alla omärkta, många spruckna och utan hållare. »
- borde inte sägas att man kan få annat än 9 poäng om man inte hinner göra någon extrauppgift (för att utrusningen krånglar) när det bara är 9 man får»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.94


Laboration Termo

Laboration 2 handlade om...

23. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

34 svarande

1 (för lätt)»2 5%
9 26%
20 58%
2 5%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.73

- Laborationen byggde mer på LabVIEW än på termodynamik» (2)
- Tråkigt med färdig uppställning, men gör det enkelt.» (2)
- Grunduppgiftne är något för lätt (DDT)» (2)
- Grunduppgiften var ganka lätt, man får utmana sig med en svårare extrauppgift.» (2)
- Grunduppgiften där man använde DSC för att mäta smältvärmet hos nån kristall var väldigt enkelt. Dock är det intressant att få använda metoder som används i industri idag.» (2)
- Förutom utrustning som felade utan uppenbar orsak var den ganska lätt. » (2)
- Mycket oklart varför labbuppgiften inte fungerade för oss som valde den hårda plasten istället för PEG. Handledaren stod också handfallen...» (3)
- Svårt att få tillgång till tejp...» (3)
- Blev en del improviserande» (4)
- Denna gång var det snarare labVIEW-delen som var svårast att få till. » (4)
- DSC:n fungerade inte riktigt, så våra resultat blev aldrig bra. Mesta tiden gick åt till att fundera på vad som gick fel inuti en apparat vi inte kunde påverka.» (5 (för svår))

24. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

34 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
7 20%
13 38%
10 29%
5 (högt inlärningsvärde)»4 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Torra uppgifter» (2)
- Glasövergångstemperatur är inte jätteupphetsande» (2)
- Med grund- och extrauppgift i kombination fick man väl lärt sig en del iaf.» (3)
- Extrauppgiften erbjöd stora möjligheter att ta reda på saker hur saker i vardagen fungerar, vilket är roligt och lärorikt. » (4)

25. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

33 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 6%
11 33%
14 42%
5 (mycket nöjd)»6 18%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samma som tidigare, en icke närvarande snubbe. Vi saknade flytande kväve (fick mycket lite första dagen) och han dök inte upp förrän kring 2 på eftermiddagen då vi ring honom vid 9-10. Då var han dessutom butter för att vi "slösat" med kvävet. Visst, det var en lördag, men om labbarna ligger över helgerna måste labbhandledarna vara med på att man faktiska kan tvingas komma in då. » (2)
- Vi hade väldiga problem att få tag i handledaren på helgen för att få mer kväve vilket stoppade allt labbande i några timmar. » (2)
- Handledaren kunde inte svara på en viktig fråga vi hade. Och då vi bad honom kontakta Albinsson, vilket han lovade, hände inte så mkt. Efter att flertalet mail skickats, som aldrig besvarades, var vi tvungna att gå dit personligen.» (3)
- Behövde inte mycket handledning där.» (3)
- Martin bra, fin inställning trots att han inte kunde svara på varför det inte fungerade alls..» (4)
- Bra handledning. Hjälpte till att fylla på flytande kväve när det behövdes, även efter arbetstid.» (4)
- Handledaren var jättehjälpsam när inget fungerade» (5 (mycket nöjd))

26. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

33 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
4 12%
20 60%
5 15%
5 (mycket bra)»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- Mycket babbel» (1 (inte alls bra))
- Kommer inte ihåg den.» (2)
- gick ej» (3)
- Var ej där.» (3)

27. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

33 svarande

1 (inte alls bra)»6 18%
10 30%
6 18%
6 18%
5 (mycket bra)»5 15%

Genomsnitt: 2.81

- Ingvar Albinsson läser överhuvudtaget inte de förstudierapporter som eleverna lägger mycket tid på. Generellt ointresserad och ej i tid till förstudiesamtalet. Poängterade dock detaljer att tänka på under labben.» (?)
- Upplevde att personen ifråga inte läst igenom förstudierapporten.» (1 (inte alls bra))
- Albinsson hade inte läst förstudien och ritade bara på ett papper hur vi skulle göra. Detta papper såg IDENTISKT ut för alla som skulle göra just den laborationen. Lite mer kärlek skulle jag önska.» (1 (inte alls bra))
- Var ingen som hade läst förstudien, känns slött.» (1 (inte alls bra))
- Hade inte läst rapporten» (1 (inte alls bra))
- Han öppnade förstudien för första gången under samtalet.» (1 (inte alls bra))
- Mitt intryck var att labbansvarig inte ens hade läst vår inskickade förstudie men försökte dölja detta med fraser som "jag kommer inte riktigt ihåg..." osv. Istället för att kommentera på vår förstudie gick han igenom alla fel man kunde tänkas göra. » (1 (inte alls bra))
- Ofta har de inte ens läst förstudien» (2)
- Labbansvarig hade uppenbarligen inte läst vår labbrapport vilket gjorde att vi inte fick någon bra kritik på vår rapport. Känns även lite tråkigt när man lagt ner mycket tid på den.» (2)
- Labansvarige hade ett bitvis underligt samtal med oss och mailade dagen efter och berättade att vi missat att bifoga förstudien till det mail vi skickat avsett för inlämning av denna. De bitarna där han inte felaktigt kommenterade vår förstudie, som han uppenbarligen inte hade läst, var dock bra. » (2)
- Verkade inte riktigt ha läst vår förstudie.» (2)
- Kändes inte som att förstudien hade lästs igenom innan mötet.» (2)
- Gjorde DSC-labben, och den enda manualen till utrustningen verkade vara printade hjälp-filer. Fick leta upp en bättre manual på internet. » (2)
- Tyckte att det hade vart bra om båda parter kom förberedda på förstudiesamtalet och visste vad vi ville göra för extrauppgift samt om vi hade gjort en bra förstudie. Iallafall läsa igenom vår text snabbt.» (2)
- Vet inte om han ens läst förstudien» (3)

28. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

33 svarande

Ja»30 90%
Nej»3 9%

Genomsnitt: 1.09

- Kanske är Plexi en för svår plast med avseende på utrustningen, många grupper har problem med denna. » (Nej)

29. Vad tyckte du om handledaren?

34 svarande

1 (inte bra)»0 0%
2 5%
9 26%
11 32%
5 (mycket bra)»12 35%

Genomsnitt: 3.97

- Ingen uppfattning direkt» (3)
- Har ingen uppfattning eftersom jag knappt pratade med honom.» (3)
- Det var kul att han visade intresse för vår extrauppgift.» (5 (mycket bra))
- Jocke var bra.» (5 (mycket bra))

30. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52


Laboration kvant

Laboration 2 handlade om...

31. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

35 svarande

1 (för lätt)»2 5%
6 17%
22 62%
5 14%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.85

- Sega uppgifter» (1 (för lätt))
- Tråkigt med färdig uppställning, dock sådanna uppgifter.» (2)
- Färdig laborationsuppställning. Istället gick det ut på att tolka grafer.» (2)
- Ganska maskinell. Lite "tryck på knappen och vänta" känsla. Men har hört att andra har haft stora problem. » (2)
- Lite tråkig labb då det mest handlade om att köra lååånga tester. Man hade nästan lika gärna kunnat köra ett test och sedan få färdig data.» (3)
- Det svåra var att identifiera vilka ämnen som den okända hålkatodlampan innehöll, trots att MATLAB kombinerat med en databas över alla isotoper användes.» (4)
- Svårigheten låg i att få en fungerande fotospektrometer! Detta ledde även till den planerade extrauppgiften ej kunde göras, utan en ny fick utvecklas under labbandets gång.» (4)

32. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

35 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
6 17%
16 45%
8 22%
5 (högt inlärningsvärde)»5 14%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Största problemet var LabVIEW, inte kvant.» (2)
- Uppgiften gick ut på att mäta energinivåerna (vibrations och rotations) hos jodmolekylen. Jag tycker inte labben var särskilt givande, igentligen var det praktiska arbetet med att använda monokromatorn inget nytt.» (2)
- Det var inte jättestor koppling till kvant.» (2)
- Ballt att se kvantfysiken i praktiken.» (3)
- Själva labbandet var mest LabView, men det var en del teori bakom det att lära sig» (3)
- Lärde mig mycket om vilket tålamod som krävs runt trasig utrustning. Fick även träna upp kreativiteten i omarbetandet av extrauppgift.» (3)
- Framförallt förstudien och labbrapporten gav hög inlärning. Själva labben var mest långa mätningar, vilket iofs kanske visar vad som krävs i riktiga experiment.» (5 (högt inlärningsvärde))

33. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

35 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 5%
0 0%
22 62%
7 20%
5 (mycket nöjd)»4 11%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle göra extrauppgift med metallsalter och laserfärgämnen. Dessa gick knappt att skaffa fram och vi fick explicit be om skyddsutrustning (handskar osv). Handledaren verkade inte veta något om hur giftiga sakerna var. Mycket dåligt!» (1 (inte alls nöjd))
- vi blev tillsagda att skriva om program efter program när det var maskinen som inte fungerade» (1 (inte alls nöjd))
- Fick ingen handledning, eftersom vi inte hade behov av det» (3)
- Handledaren hade i princip ingen koll på säkerhetsläget. Labbet hade inte heller skyddshandskar.» (3)

34. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

33 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
7 21%
18 54%
6 18%
5 (mycket nöjd)»2 6%

Genomsnitt: 3.09

- Gick inte på den» (?)
- Kommer inte ihåg den.» (2)
- gick ej» (3)
- Var ej där.» (3)

35. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

35 svarande

1 (inte bra)»1 2%
7 20%
10 28%
12 34%
5 (mycket bra)»5 14%

Genomsnitt: 3.37

- Hade ej läst rapporten. Kass!» (1 (inte bra))
- Ofta har de inte ens läst förstudien» (2)
- Starnberg hade inte läst vår förstudierapport och sade i princip bara saker vi skrivit. Gav inte så mycket.» (2)
- Lite för mycket så här ska ni göra och lite för lite diskussion.» (3)
- Han hade åtminstone läst förstudien.» (3)
- Hans Starnberg bra.» (4)

36. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

35 svarande

Ja»31 88%
Nej»4 11%

Genomsnitt: 1.11

- Behöver denna gång ingen direkt handledning om inte minnet sviker mig.» (Ja)
- Tog lång tid innan någon insåg att fotospektrometern var trasig. Handledaren undersökte dock så gott han kunde. » (Nej)

37. Vad tyckte du om handledaren?

35 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 11%
14 40%
9 25%
5 (mycket bra)»8 22%

Genomsnitt: 3.6

- Kommer inte ihåg.» (3)
- Träffade endast handledaren efter att labbandet var klart.» (3)

38. Övrigt

- Svårt med inspiration till extrauppgifter, man känner sig begränsad när uppställningen i stort är given och inte så föränderlig.»
- Det var för lite jod i jod-cellen»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Laboration Fasta

39. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

34 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
3 75%
1 25%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»30

Genomsnitt: 3.25

- Två grunduppgifter + extrauppgift tar för långtid.» (4)

40. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

20 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
1 25%
2 50%
5 (högt inlärningsvärde)»1 25%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul att omsätta teorin från fasta-kursen till praktiken.» (4)

41. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

20 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket nöjd)»4 100%
Gjorde ej labben»16

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den mest engagerade handledaren i denna kursen.» (5 (mycket nöjd))
- Trevligaste och hjälpsammaste handledaren.» (5 (mycket nöjd))
- Stina är den bästa handledaren jag haft. Jag vill bli som henne när jag blir stor.» (5 (mycket nöjd))

42. Hur nöjd är du med den introducerande föreläsningen? Gav den dig tillräckligt med information och/eller inspiration inför labben?

4 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
1 25%
2 50%
5 (mycket nöjd)»1 25%

Genomsnitt: 4

- Missade denna.» (?)
- Gjorde en labben, man kan inte avklicka radioknappar.» (3)

43. Vad tyckte du om förstudiesamtalet? Fick du hjälp och feedback inför laborationen?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 20%
1 20%
1 20%
5 (mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 3.8

- Upplevde att Igor var arg och irriterad. Han hakade upp sig på det vi skrivit och skulle själv förklara det vilket resulterade i att han sa exakt samma sak som vi skrivit fast i andra ord.» (2)
- Igor hade läst förstudien och gav många bra kommentarer. Han berättade även vilken utrustning som fanns att tillgå i labbet och gav även endel viktiga tips.» (5 (mycket bra))

44. Var handledningen du fick i labben tillräcklig?

4 svarande

Ja»4 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

45. Vad tyckte du om handledaren?

4 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket nöjd)»4 100%

Genomsnitt: 5

- Stina är den bästa handledaren jag haft. Jag vill bli som henne när jag blir stor.» (5 (mycket nöjd))

46. Övrigt

- En väldigt rolig och kreativt inspirerande kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.37
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från