ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ombyggnad och underhåll, AE2, vt2008, lbt390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-28 - 2008-05-28
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 10%
Kontaktperson: Magnus Persson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter genomförd kurs du vara förtrogen med ett ombyggnadsprojekts olika skeden, aktörer, arbetsmetoder, samhällskrav, redovisning mm.

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5

2. Lärandemål 2

Efter genomförd kurs skall du specifikt vara förtrogen med redovisningen av och bakgrunden till programskedet i byggprocessen enligt Bygghandlingar 90:
- Byggnadsprogram
- Verksamhetsbeskrivning
- Utrymmesprogram

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25

3. Lärandemål 3

Efter genomförd kurs skall du specifikt vara förtrogen med redovisningen av och bakgrunden till förslagshandlingsskedet i byggprocessen enligt Bygghandlingar 90:
- Beskrivning med motivering av förslagets utformning inkl perspektivskisser (ev datorvisualisering) eller foto av fysisk modell
- Situationsplan i skala 1:400
- Planer, sektioner och fasader i skala 1:200
- Bärande stomme och installationssystem endast i textform (stomme endast till- eller påbyggnad)
- Kostnadsuppskattning utgår tills vidare

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75

- bärande konstruktioner är fortfarande något jag känner att jag ej behärskar jättebra.» (Ganska bra)
- situationskalan blev alldeles för stor i skala 1:400. fasaderna tog också mycket onödig plats när de var så stora» (Ganska bra)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 50%
Ja, målen verkar rimliga»2 50%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Kursen är ej tillräckligt konkret och i nuläget verkar det för lätt att kunna ordbajsa sig igenom många av de olika momenten.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

4 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 25%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»3 75%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.75

- Få timmars arbete, jag som är för smart? kursen som har för lite faktiskt arbete?» (För litet omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har projektarbetsformen varit för din din inlärning?

4 svarande

Ganska dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Arbeta i projekt underlättar input och bearbetning av information. » (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»1 25%
Ganska liten»3 75%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Vi har inte direkt haft någon kurslitteratur. Ett seminarium kommer hållas 7 maj där kurslitteratur kommer användas.» (Ganska liten)
- Har gått på erfarenhet och hjälp från handledare, mentorer och andra förtrogna.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska bra»4 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- bra med reell förankring på det man får lära sig. hade dock varit bättre med mer konkret fakta INNAN själva studiebesöket. » (Ganska bra)
- Kul.» (Ganska bra)

9. Till hur stor hjälp har delredovisningar varit för din din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska bra»3 75%
Mycket bra»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Delredovisningar ger ett jämnare arbetstempo.» (Ganska bra)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Ganska dåligt»1 25%
Ganska bra»2 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Kursen saknar tydliga arbetsdirektiv. Ansvariga lärare pratar om olika saker. Bättre struktur skulle betyda mycket för kursens kvalité. Det är även vanligt förekommande med att det uppfattas som att lärarna säger andra saker än vad som står i kursPM samt att denna muntliga information kan framstå som otillräcklig eller motsägelsefull.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåligt»1 25%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»2 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Väldig engagerade handledare» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 25%
Godkänt»2 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Information har inte varit likvärdig mellan lärare, frågor får inte relevanta svar» (Dåligt)
- Svårt att avgöra mitt i en kurs men ett ombyggnadstänk har introducerats.» (Godkänt)
- Kul kurs! Svårt att veta vad som efterfrågas bara trots utförligt kurs-pm. Det som förvirrade var dubbla bud och att kommunikation från handledare/examinator inte samspelade. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen är bra. Delredovisningar.»
- redovisningarna på fredagarna, och arbetstempot»
- Inriktningen på affärs- och fastighetsutvekcling.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare och mer strukturerad information om hur de olika arbetsstegen ska gå till. Konkret information. Mindre spontana ändringar i schemat. Större arbetsbörda.»
- mer klartext om vad uppgifter innehåller samt mer information om projekten. »
- lite mer information om vad som gäller för de olika uppgifterna»
- Minska på de arkitektoniska kraven. Vi läser till affärsutvecklare vilket i min värld innebär att vi skall lära oss att utveckla affärer - inte som det mest har handlat om linjetjocklekar och sektionspilar.»

16. Övriga kommentarer

- Det behöver inte vara "luddigt" för att egen tankeverksamhet skall ske»
- Bra handledare (främst Yngve) samt kul med så utmanande byggnader. Ingenting skall vara lätt, då utveklas man ju inte.»


Kursutvärderingssystem från