ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Engelska - mekatronikprojekt, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»17 89%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.15

- Eftersom inget av övningstillfällerna var obligatoriska var det enbart redovisningen som tog tid. Totalt i hela läsperioden max 5tim» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»2 10%
25%»3 15%
50%»4 21%
75%»6 31%
100%»4 21%

Genomsnitt: 3.36

- Lat» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.47

- Can"t find this information on pingpong.» (Jag har inte sett/läst målen)
- (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- får reda exakt vad som behövs för att godkännas» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 20%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- För lite fokus på fackspråk, ingenjörsord med mera. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 46%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»9 47%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 1.84

- Jag har inte lärt mig något på de få tillfällen som det var undervisning.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»11 61%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.55

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»13 68%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.78

- Hälften av klasen blev ej inregistrerade på PingPong och därmed uteblev mail och information.» (Mycket dåligt)
- Hemsida? Vilken hemsida? Inte ens länkad till rätt år ju. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 21%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.47

- Riktigt bra att lärarinnan är naturligt (och endast) engelspråkig. Sarah var väldigt pedagogisk och tillmötesgående. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»5 26%
Lagom»12 63%
Hög»0 0%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.73

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.21


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»7 36%
Godkänt»4 21%
Gott»4 21%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gör övningarna obligatoriska med inlämningsuppgifter el.dyl. Annars går ingen på dem. » (Dåligt)
- Kursen största problem är att den fokuserar på fel saker. Istället för att lära sig använda engelskan i vår arbetsmiljö så lär vi oss saker man redan bör kunna från gymnasiet. Mer mekatronik/ingenjör-mässigt fackspråk/uttryck. » (Dåligt)
- Själv föreläsningarna gav inget, däremot tycker jag det är lämpligt att få göra slutpresentationen på engelska för att bli van.» (Dåligt)
- Borde framgå tydligare att alla lektioner är för att träna alla på engelska. Det förutsätts att man kan engelska, men denna kurs ska lära hur man använder engelskan för att beskriva saker på ett tekniskt vis. Därför skall det framgå att alla lektioner finns för eleverna för att de ska kunna träna sig för att kunna stå och prata på engelska. Jag tyckte det framgick dåligt.» (Godkänt)
- Vår lärare Elisabeth Sheldon, gjorde kursen bra!, kändes seriöst med nån som inte var svensk.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarinnan samt slutpresentationen. »
- Läraren»
- Sarah en bra lärare och gjorde kursen intressant och lärorik.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Make students go to class!»
- Resten.. Och sluta använd värdelösa #¤%@! pingpong! »
- Upplägg, struktur, närvarolista»

16. Övriga kommentarer

- Inte givande alls. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.05

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.05
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från