ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Allmän och oorganisk kemi, LKT032, lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»4 36%
Minst 35 timmar»2 18%

Genomsnitt: 3.36

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.72

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»8 72%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.9


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»6 54%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.54


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»4 36%
Gott»5 45%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.54

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med två timmar föreläsning och två timmar övning. »
- Henric Leijon»
- Kursen generellt var bra men den tid som ges för att göra uppgifter var bra för då fanns läraren där så man kunde fråga. Det kändes ganska skönt att inte bara slängas ut i "plugga på egen hand" utan att man hade en liten mjuk övergång. »
- Övningstillfällena. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labhandledare som komminucerar mer med varanndra. Mer exempel från boken! Gärna förbredande uppgifter ínför tentan. »
- Labbarna behöver mer utrustning. Det känns väldigt tråkigt när man hamnar efter i labbarna då man måste vänta på att matriel blir ledigt, eftersom man var sist i kön för att ex. hämta en byrett. Det ger en stressfaktor jag inte gillade att ha i labbet. Stativ, magnetomrörare, byretthållare, bägare i rätt storlekar och så vidare, finns inte till alla laboranter. Jag känner att det vore rimligt om det åtminstone fanns en till varje arbetsstation. BrittMarie var väldigt hjälpsam under räknandet och så men kändes disträ, och jag hade svårt att ta till mig kunskapen hon försökte förmedla under hennes föreläsningar. Vid flertalet gånger delade hon ut räkneexempel där lösningarna var felräknade och det gör att man ofte blev förvirrad över hur man skulle göra. »
- Att man vid labb-tillfällena går igenom teorin, antingen före eller efter labbarna. Detta skulle öka förståelsen för vad det är man gör/gjort under laborationerna. »
- Att var bra så jag har inget att tillägga. »

16. Övriga kommentarer

- Tja vi hade två labbhandledare som jag inte tyckte var så lämpliga. De motsa varandra, vi fick otydliga svar och trots att vi förväntas komma förberedda så gjorde inte våra handledare det som resulterade i att vi fick vänta på förberedelser under vår labb tid. Tyckte att detta var värt att ta upp! »


Kursutvärderingssystem från