ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Maskinteknik 2, SJO560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»4 25%

Genomsnitt: 3

- Är bara på lektioner och lite "tentaplugg" veckan innan. Detta uppgår inte till 15h/vecka om man snittar.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 62%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.81

- På tok för mycket mtrl i förhållande till kurspoängen och väldigt dålig styrning från början vad som skulle läsas på. detta kom först på slutet och det är enligt min mening för sent, jag vill veta i tid vad och hurmycket som skall lösas på såjag kan planera min tid bättre och inte var i händerna på lärarnas godtycke och om de ens har koll själva på tidsperspektivet !!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen i kurs PM är tydliga men eftersom kursen inte riktigt startad förrän i mitten av läsperioden och Thomas då fick hoppa in med väldigt kort varsel, så blev kursen tyvärr ganska otydlig i sin helhet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»9 60%
Nej, målen är för högt ställda»5 33%

Genomsnitt: 2.26

- Problemet är att Maskinteknik 1 hade löjligt låga mål. Så det blev ett "hopp" mellan dessa 2 kurser.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det var för mycket att kunna på för kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kändes som en väldigt stor kurs för att vara 4,5 hp!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som en 10hp kurs, kan aldrig tro att det bara är 4,5hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen liknar mer än 7 poängs kurs än 4,5.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- kanske lite väl mycket =)» (Ja, i hög grad)
- Jag tyckte att tentan var mycket välgjord. Tog upp stora delar av kursinnehållet på ett bra sätt. Många frågor var mer relevanta samt mycket bättre formulerade i förhållande till tidigare tentor.» (Ja, i hög grad)
- Uppfattade att målen med vad vi skulle kunna ändrades lite med att läraren ändrades.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.43

- Detta gäller Maskindelen» (Ganska stor)
- På grund av förklarliga skäl var undervisningen tyvärr ganska oplanerad. Thomas hoppade in på väldigt kort varsel och det kändes som att han hela tiden fick jobba ikapp istället för att kunna förbereda. Jag tyckte att han gjorde ett otroligt bra jobb med tanke på förutsättningarna. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»8 50%

Genomsnitt: 3.18

- Tyvärr så kom läsanvisningarna lite väl sent, men kommer nog bli bättre för nästa årskull.» (Mycket liten)
- Detta gäller Materialdelen» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.13

- Sjukskrivning av lärare, hade ingen undervisning de 4 första veckorna, i maskindelen.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Dan var alltid tillgänglig och Thomas också. Tyvärr så blev Johan sjukskriven men sånt händer.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»4 25%
Hög»6 37%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.75

- Förutsatt att man i tid visste vilka delar man skulle ägna tid åt, som sagt det var för mycket mtrl och för lite info i TID om vad som var viktigt.» (Lagom)
- Läsanvisningarna i materialdelen var väldigt mycket.» (Hög)
- Maskinteknik 2 var en väldigt stor kurs och det kändes som om enda anledningen till att den "bara" är 4,5 hp är för att terminen inte räcker till annars.» (Hög)
- Egentligen var den inte så hög (utslagen på hela läsperioden) men på grund av inställda lektioner i början samt att man inte riktigt visste vad som krävdes, så blev arbetsbelastningen väldigt hög mot slutet av kursen.» (Hög)
- ca 1000 A4 sidor var kurslitteraturen på, det är för mycket på 4,5 HP» (För hög)
- Som tidigare nämnt var antalet sidor och tentamen mer likt en 7 poängs kurs. Det var till och med mer än på maskinteknik 1:an, vilket många fann mycket märkligt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»5 31%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.56

- Maskinteknik 2 som orsakat detta.» (Hög)
- Allt tillsammans med att denna kurs kändes större än 4,5 poäng, plus att vi hade 3 kurser denna period så blev det väldigt hög belastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 25%
Godkänt»6 37%
Gott»6 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- För ytlig, för dåligt genomtänkt» (Dåligt)
- Ordinarie lärare blev utbränd. Detta försvårade mycket för oss då flera lektioner ställdes in / blev flyttade, samt lärarbyte.» (Dåligt)
- Kvalitén på sjöinstitutionens kurser kan höjas markant. Jag upplever en stor skillnad på de kurser som hanteras av andra institutioner t.ex. El eller Matematik. » (Godkänt)
- lite för många små delmoment, hade hellre haft färre och större sådana.» (Godkänt)
- Struligt med inställda lektioner i början och ovisshet om ny lärare och allt det innebar.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärarna, kurslitteraturen, övningarna »
- Den höjda nivån på maskindelen.»
- simulatorn och motorlabben»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- antalet HP, helst göra om kursen till två delar.»
- Programrektorn ska bara vara programrektor och inget annat. »
- Gärna mer hp på det praktiska»
- Omfånget, det var en givande kurs men väldigt stor för sina poäng!»
- Minska kursens innehåll, eller utöka antalet HP»
- Se över tidsplanen och läromålen, är det passande?»

16. Övriga kommentarer

- Thomas och Dan gjorde ett jätte jobb med att få ihop en vettig kurs efter att Johan sjukskrivit sig.... Hade varit bra med mer information från Johans sida om vad som hände så att det inte hade blivit sådan kaos som det blev. Mycket bra jobbat av Thomas och Dan!»
- Höjd kvalité på alla sjöinstitutionens kurser! Dessa håller väldigt låg nivå jämfört med andra institutioners kurser. Maskinteknik 1 hade löjligt låga krav för att vara 7,5hp. Maskinteknik 2 hade höjda krav trots 4,5hp. Hur går det ihop egentligen? »
- Att Thomas kom in som vikare var ett lyft! Två väldigt engagerade och hjälpsamma lärare! Stor eloge till dessa som gav mycket hjälp snabbt!»


Kursutvärderingssystem från