ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion, ppu155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-18 - 2011-01-30
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Andreas Dagman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

78 svarande

Högst 15 timmar»45 57%
Cirka 20 timmar»22 28%
Cirka 25 timmar»7 8%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»3 3%

Genomsnitt: 1.65

- 0, läst CAD (Catia v5r19) på gymnasiet.» (?)
- Det kändes inte som att denna kurs är på 4,5h utan mindre. Jag la ner mycket mer tid på matlabben.» (Högst 15 timmar)
- Har gått en kurs i cad-modellering innan.» (Högst 15 timmar)
- Jag lärde mig Catia V5 på Gymnasiet, därav den låga dosen. Den egentliga tiden var nog t.o.m. lägre än 15h, men det var det minsta man kunde välja!» (Högst 15 timmar)
- Gissning, men det fanns mer än tillräckligt med tid.» (Cirka 20 timmar)
- Hade aldrig gjort något sånt här innan så det tog en hel del tid att komma in i det, innan man förstod grunderna. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»10 12%
75%»29 36%
100%»39 48%

Genomsnitt: 4.31

- Powerpointens har varit tillräckligt nödvändiga. Övningarna har varit till extra hjälp vid problem. » (25%)
- Gick då och då för att refresha minnet lite och hjälpa kompisar.» (25%)
- Alla föreläsningar + de flesta övningar.» (75%)
- Har deltagit i all undervisning men ej alla övningar, har läst CAD tidigare på gymnasiet och ansåg därför att vissa lektioner omfattade moment jag redan var bekant med. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 37%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 46%

Genomsnitt: 2.7

- Såg dem första föreläsningen. Sen ägnade men itne dem mer tid.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

58 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 8%
Ja, målen verkar rimliga»52 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 1.93

- Pass.» (?)
- Med tanke på de blandade nivåerna på förkunskap själv har jag erfarenhet av solidworks så det blev lite för låga för mig» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mycket underhållande och givande kurs. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»23 37%
Ja, i hög grad»35 56%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.69

- 2 timmar för tentan var på tok för lite. Jag känner att jag kan lösa alla de uppgifter som kom med, men inte på 2 timmar.» (I viss utsträckning)
- Draftingen känndes som ett viktigt inslag, borde varit med iaf en liten del av det på tentan.» (I viss utsträckning)
- bra med inlämmningsuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Delar av tentan avspeglade inte kunskaperna inom området (assembly).» (I viss utsträckning)
- Ont om tid på tentan!» (Ja, i hög grad)
- Alldeles lagom svår och omfattande tenta. Bra! » (Ja, i hög grad)
- Jag tycker det var väldigt lätt men har haft CAD A i gymnasiet så kan bero på det. Och vad jag hörde från andra så var det inte jätte lätt. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»21 26%
Ganska stor»37 47%
Mycket stor»19 24%

Genomsnitt: 2.94

- Den var säkert bra.» (?)
- Har inte varit så mycket undervisning. Mest att man har fått pröva själv framför datorn, vilket jag tycker är bra.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit till hjälp. » (Ganska liten)
- Känner att vissa övningsledare var mer villiga att hjälpa än andra. Föreläsningarna var bra.» (Ganska liten)
- Läst kursen innan på Gymnasiet.» (Ganska liten)
- Omställningen mellan olika typer av cad programm gick mycket lättare med undervisning» (Ganska stor)
- lär sig mest på att jobba själv =)» (Ganska stor)
- CAD för mig är mest learning by doing, men det har varit bra att ha övningsledarna till hands om man kör fast. Genomgångarna kanske inte gav så mycket, och skedde ibland lite snabbt.» (Ganska stor)
- Har haft lite svårt att hänga med i undervisningen, då det känts som jag hela tiden legat steget bakom även om jag har lagt en hel del tid med det. Men har man läst CAD tidigare så är det säkert lagom nivå.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»9 11%
Ganska stor»32 40%
Mycket stor»31 38%

Genomsnitt: 3.07

- powerpointsen med hur man använder olika kommandon är jättebra!» (Ganska stor)
- Vettiga .PDF-dokument var en riktigt bra grund för övningar, projekt och som övning inför tentan. » (Ganska stor)
- Instruktionsfilerna till övningarna skulle kunna förbättras.» (Ganska stor)
- PDF-filerna var riktigt bra.» (Ganska stor)
- Rittekniksuppgifterna var bra. Rittekniksboken & duggan var i princip att köpa sig ett godkänt på duggan, lite tråkigt.» (Ganska stor)
- Det utdelade materialet om helikoptern gav mycket hjälp men det kunde också vara tydligare.» (Ganska stor)
- Bra pdfer» (Mycket stor)
- instruktionerna via ping pong var till stor hjälp.» (Mycket stor)
- väldigt bra pdf-material.» (Mycket stor)
- Mycket lärorika powerpoints!» (Mycket stor)
- Då menar jag övningsmaterialet. Alla pdf:ar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

77 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 37%
Mycket bra»47 61%

Genomsnitt: 3.59

- I allmänhet bra. Men mått och dylikt var ofta icke angivet eller ibland fel.» (Ganska bra)
- De fanns vissa delar av cad-cadmaterialet som innehöll väldigt vaga förklaringar och skulle behöva bli lite tydligare.» (Ganska bra)
- Men schemaläggningen skall vara i timeedit!! » (Ganska bra)
- Fanns många oklarheter bland ritningarna till både helikoptern och till motorn. Personligen tycker jag att det hade varit bättre att vid motorprojektet få "riktiga" ritningar att gå efter vilket vi kommer få göra i verkligenheten. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

80 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»30 37%
Mycket bra»44 55%
Har ej sökt hjälp»3 3%

Genomsnitt: 3.58

- För få handledare vid övingstillfällena.» (Ganska dåliga)
- Det mesta gick att lösa på egen hand.» (Ganska bra)
- För lite datorer tillgängliga, ibland fick man helt enkelt inte plats.» (Ganska bra)
- Lätt att få hjälp på övningarna.» (Mycket bra)
- mycket bra, dock många elever per handledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 10%
Mycket bra»69 86%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.93

- Det är lätt att få hjälp av klasskompisar om man kör fast, mycket bra arbetsklimat!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

För låg»3 3%
Låg»12 15%
Lagom»62 78%
Hög»2 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.79

- Lite liten när vi gjorde helikoptern men bra när vi ritade motorn» (Lagom)
- Är van vid att arbeta med bilder, filmer o dyl. i datormiljö, därav relativt låg belastning.» (Lagom)
- dock hann man med det mesta på lektionstid, då det var mycket tid schemalagt - bra!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 13%
Lagom»45 56%
Hög»21 26%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.17

- Överhuvudtaget kändes det som att det saknades en kurs eftersom båda denna och ingenjörsmetodiken inte tog så mycket tid denna läsperiod. » (Låg)
- Mycket lugnare än första lp.» (Låg)
- Det finns en del att säga om upplägget i matte-kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 7%
Gott»35 43%
Mycket gott»39 48%

Genomsnitt: 4.41

- Liten kurs med väldigt lite att göra de första veckorna.» (Godkänt)
- tentamenstiden upplevdes som kort. Annars var det bra material, bra uppgifter och intressanta föreläsningar.» (Gott)
- bra och roligt kurs. bra pdf material och genomtänkt. Kanon.» (Mycket gott)
- Faktiskt mycket rolig kurs!» (Mycket gott)
- Rolig och omväxlande kurs! Stort beröm till Andreas.» (Mycket gott)
- Gillar CAD» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tiden i datasal med handledare var mycket bra.»
- Motorprojektet»
- Hela upplägget. Det är så pass genomtänkt att det kommer funka bra nästa år också.»
- Motornprojektet.»
- Slutprojekt»
- Det stukturerade sätt ni arbetar med. Exempelvis genom gångarna etc.»
- Projektuppgiften»
- Alla övningstillfällen borde vara kvar för det har gett iaf mig all kunskap i catia»
- Övningarna»
- Helikoperliknande projekt samt ett lite mer omfattande projekt såsom motorprojektet.»
- Upplägget på kursen har varit väldigt bra»
- Omfattning är jättebra. Lagom och inspirerade. Särskilt projekten som görs. »
- Projektet»
- Dagman.»
- Bra pdfer»
- De hjälpsamma handledarna. »
- Att vi får bygga roliga saker som helikoptern och motorn, detta gör att man får se resultat av man gör på ett helt annat sätt än att göra fyrkanter och liknande.»
- Motorprojektet skall definitivt bevaras. Det va både kul och väldigt givande. »
- Motorprojektet! Det var kul och testade många grundläggande delar.»
- Antalet delmoment. Man lärde sig mycket på att göra helikoptern, och att jobba två och två var roligt när vi gjorde motorn.»
- Övningarna och nivån! »
- Övningstillfällena, med genomgång och strukturerat inlärningsätt, samt projektet på två och två.»
- Upplägget med både motorprojektet och tenta som examination.»
- Tycker det har varit ett bra upplägg med övning och sedan ett mini-projekt. »
- Övningstid med tillgängliga handledare.»
- De olika PDF-beskrivningarna samt helikopterprojektet. Helikopterprojektet gav en mycket snabb och bra uppfattning av CAD.»
- Helikoptern och motorn.»
- konstruktionsprojekten»
- Gillar att sitta och testa o filura lite själv, vilket man lär sig mer på också.»
- Mängden tid i datorsalarna»
- »
- Helikoptern! Den gav en bra helhetsbild av vad man bör kunna till tentan.»
- Bra med ett kontinuerligt projekt, helikoptern, och kul med motorprojektet.»
- Helikoptern var rolig o lärorik»
- PDF-tycker jag var bra.»
- inlämningsuppgifterna, helikoptern och motorn. mycket bra. Tenta i datasal.»
- Övningarna och uppgifterna»
- Helikopterprojektet men förbättra ledningen lite.»
- Övningarna var mycket bra»
- motor+helikopterprojekt bra!!! man lär sig bäst då man använder programmet! »
- Projekten, de var intressanta och lärorika.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- PDF övnings materialet.»
- Inget»
- Fler småuppgifter med lagom ledning innan projektet.»
- Ett större antal av vad man kan lära sig om CATIA. Samt generative shape design och liknande.»
- Tentamen borde vara på 4 timmar. Fler extrauppgifter till PDFerna»
- Gärna tydligare bilder i övningsmaterial och uppgifter»
- Kanske lite mer möjlighet att gå in på mer avancerad konstruktion.»
- lite mer fokus på sammansättning av delar.»
- Med tanke på materialet vi fick att lära oss var bra, behövs inte steg för steg instruktioner under projektet. När ett mer avancerat kommando är lämpligt kan det stå lite avsides som ett tips vilket kommando som är lämpligt, men om det går att se på ritningen att här ska vara ett hål så behöver inte det stå i texten att man ska använda pocket. Då kan vi öva oss på att läsa ritningar samtidigt. (även om toleranser kan vara för ambitiöst när det är en cad modell vi gör eftersom delarna har dom mått vi säger och inte ändras)»
- längre tenta.»
- En mer fungerande och trovärdig motor. »
- Svårare tenta som behandlar fler olika moment »
- Luftkvaliten i datorsalarna, hade man kunnat tänkta klart hade man kunnat lära sig så mycket mer.»
- tentamens datasystemet, men det är väl mer skolan som kanske skulle ändra det.»
- schemaläggningen i timeedit istället för någon sjaskig pdf gömt nånstans i pingpong. »
- Att man utöver motorn har en mindre inlämning som omfattar till och med part design. På så sätt kan man vara mer säker på att man har fått grepp om det.»
- Ingenting, tyckte att det fungerade bra. »
- Inte ge ut samma tenta vid de två tentamenstillfällena då många har fått hjälp av de som gjorde tentan första tillfället. »
- HA INTE SAMMA TENTA FÖR BÅDA GRUPPERNA!! sjukt dåligt utav er att använda samma tenta till eftermiddagskursen. Argumentet om att ni litar på att vi inte ska säga till varandra vad som kom på tentan håller inte för fem öre. Mycket dåligt!!»
- Inget spec.»
- Byt ut handledaren i E-studion (inte Andreas).»
- Tycker det borde finnas mer uppgifter som elever med förkunskaper kan fortsätta på. Jag tyckte själv att jag inte hade mycket att göra och hade gärna fortsatt för att få lite mer kunskaper. »
- Långsammare genomgångar. Bättre "ordning" vid tentamen, dock svårt att gardera sig från strömavbrott.»
- Längre tenta-tid (max 1 timme längre dock).»
- uppgradera kursaterialet, gärna med en riktig bok som kompletterar pdf filerna. Ge också de studenter som arbetat med CAD tidigare en möjlighet att utvecklas.»
- Vissa ritningar på PP:en skulle dock kunna vara tydligare!»
- Mer enhetligt i materialet (t.ex. helikoptern)»
- »
- Lite tydligare powerpoints. De mått som var utsatta var svåra att se.»
- Tycker man ska få lära sig mer under kursen.»
- Tydligare kursmaterial!»
- Tentan kändes lite väl lätt. kunde vart lite lurigare. Samt som sagt, tråkigt att behöva köpa ett godkänt på rittekniksduggan m.h.a boken.»
- Examinationen, för kort tid och dåligt att båda grupper hade samma tentamen.»
- Tycker att det fanns stora brister på tentan. Helt ofattbart att både förmiddagsgruppen och eftermiddagsgruppen hade samma tentamen. Dessutom alldeles för kort tid!»
- Fler inlämningsuppgifter som ska in tidigare, de första kan vara ganska enkla.»
- Basera motorprojektet på riktiga ritningar så att man själv får komma på hur alla delar ska skapas.»
- Tydligare instruktioner till inlämnings/övningsuppgifter (i synnerhet bildkvalitetsmässigt).»
- Fler datorer på övningstillfällena»
- Bättre måttsättning osv på övningarna»
- lite mer olika tentor fm och em. Bättre ritningar för motor+helikopterprojekt, man la mycket tid på att bara försöka tolka vilka constraints som var viktiga mm »
- Genomgångarna var lite väl simpla. Jag har aldrig använt cad förut, men kunde ändå klara det som gicks igenom utan att gå på genomgången.»

16. Övriga kommentarer

- Inga»
- bra jobbat alla lärare och dagman framför allt :)»
- Jag tyckte det var väldig orättvist att de som tentade på eftermiddagen hade samma tenta som de på förmiddagen. Alla pratade om och beskrev tentan efter förmiddagen så de som tentade efter det tror jag hade en stor fördel av detta. Jag förstår att det är svårt att göra två olika, jämnsvåra tentor men det är något jag tycker ni borde jobba på. »
- bra kurs. Intressant och givande. »
- Väldigt rolig och givande kurs! TACK!»
- Mycket bra jobb, framför allt om det var första gången ni höll kursen vilket jag fått höra?»
- Rolig kurs, rolig tenta. Vore bra om våran tenta samt fler liknande uppgifter ligger ute som omfattande övningsuppgifter i nästa kurs. Saknade någon mer omfattande övning inför tentan.»
- Tack för en mycket rolig och lärorik kurs!»
- Rolig kurs som kändes givande. Jag tycker kanske det kunde ha varit lite svårare men det kan bero på att jag har läst CAD på gymnasiet.»
- I stort sätt tycker jag att kursen var väldigt bra och väldigt intressant!»
- Kul kurs som man känner ger direkta kunskaper på området. Tack för en bra kurs!»
- Stort tack till exeminatorn Andreas samt övningsledarna. Andreas och de andra övningsledarna lyckades göra kursen mycket intressant genom trevligt bemötande samt att kursen lades upp på ett ypperligt sätt!»
- Rolig kurs! Känns som något man verkligen kommer ha nytta av!»
- »
- Mycket nöjd med kursen. Bra tempo och känns som att jag kommer ha bra användning av dessa nya kunskaper.»
- Tror att CAD är väldigt viktigt att kunna.»
- Var tydligare på inlämningsuppgifterna vilket som är viktiga mått (samt tydligare bilder på dessa mått!) och att det som inte är utsatt är upp till en själv att bestämma FRITT, bara det passar.»
- Andreas var väldigt bra!»
- Den roligaste och bästa kursen hitills! Gärna lite extra utförliga projekt och övningar för dom som vill!»
- Bra jobbat! För att vara första året så var det en väl fungerande kurs!»


Kursutvärderingssystem från