ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Kvalificerad elpraktik, LET 682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-27 - 2011-06-17
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»4 30%
Minst 35 timmar»7 53%

Genomsnitt: 4.3

- Då kursen bestod utav eget arbete, med små imroviserade föreläsningar från föreläsaren är det svårt att sätta exakta tider, dock var officiella tiden ca 9-17 var dag» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»4 30%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.53

- mellan 75% och 100%.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Laboration/verkstadsutrustning - kvalitet

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

13 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- Mycket prylar och ordningen inte alltid på topp, så som det blir när mycket folk slåss om samma grejer. Överlag bra!» (Ganska bra)
- utrustnign fanns, dock i begrensad tillgång. » (Ganska bra)

4. Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

13 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.38

- mycket egetarbete. då hjälp behövdes fanns läraren ej till hands. ett exempel var att han skulle åka på "uppdarg" som beståd ut av att hjälpa en elev att införskaffa privata delar till en dator som EJ hade ngt med kursen att göra. och då läraren priorterar detta istället för att hjälpa de som finns i salen och säger at det m¨,ste gå snabbt för han "måste" iväg.» (Mycket dålig)
- Robban är mycket bra och verkar kunna allt som går att veta. Lennart har besökt ibland, alltid uppskattat. » (Mycket bra)
- Robert är mycket duktig och lär ut bra, förklarar utförligt.» (Mycket bra)
- Robban har varit fantastisk» (Mycket bra)
- Robert är otroligt duktig på att lära ut och hans tålamod är helt fantastiskt!!!» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 3.15

- att ej ha målen till handa vi skrivandets stund gör det svårt så här i efterhand se til detta. men en snabb och ytlig genomgång gavs nog i början av kursen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Upplever de få obligatoriska övningarna som rätt basic. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- antar detta...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt svårt att säga eftersom det fanns möjlighet att göra saker hur svårt som helst.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»1 8%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»3 25%
Vet ej/har inte examinerats än»6 50%

Genomsnitt: 3.16

- Ingen riktigt examination under kursen då det va 100% närvarokrav. Men någon uppföljning på hur/om man gjort övningarna existerade över huvud taget inte.» (Nej, inte alls)
- då labbarna kontrollerades av läraren innan fortsätt labb.» (I viss utsträckning)
- Ingen tenta» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3

- De få genomgångar som hölls under kursen tycker jag generellt saknade relevans för mitt framtida yrke. Fokus låg alldeles för mycket på finelektronik, något vi sällan/aldrig kommer syssla med. Ide" hade kanske varit att ta kontakt med någon som verkligen jobbat med el till sjöss för att ta reda på vad som brukar strula och skapa kursen ut efter det?» (Ganska liten)
- Mest på elektronikdelen, det övriga hade jag bra koll på innan. » (Ganska liten)
- praktisk kunskap istället för teori är kanon, mer sånt» (Ganska stor)
- Mycket pedagogiska teoretiska pass när de väl dök upp!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»3 25%

Genomsnitt: 2.5

- inegn information, dock rekomenderades det att skaffa en 600kr bok som handla om elinstallationer i hus, till en sjöinriktad utbildning.. kanske man kan få ngt mer anpassat?» (Mycket liten)
- Kurslitteratur fanns det ingen men information finns överallt. Vet man vart man ska leta (i labbsalen) går allt och lösa.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.33

- Väldigt lite utdelat material som gavs i pappersform.» (Ganska dåligt)
- material ficl man av läraren och mail skickades ut om uppdateringar kontinuerligt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- lärenen hade andra uppdrag under peioden och fanns då inte till handa under pågående lektion. och läraren prioritera andra privata saker i första hand» (Mycket dåliga)
- Läraren är involverad i många saker utöver denna kursen och kunde emellanåt vara svår att få tag på. Det skulle behövas antingen en lärare till eller en annan lärare som endast har denna kursen.» (Ganska bra)
- Tveklöst en av de bästa kurserna på Chalmers!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Problemlösning ihop med kurskamrater har nog vart minst lika mycket till hjälp som övriga kunskapskällor.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Obligatoriska övningarna tog slut vid halvtid av kursen. Sedan va resten till för "eget intresse", vilket är på tok för mycket.» (För låg)
- fanns gott omtoid att göra ett bra jobb och utveckla sitt tänkande» (Lagom)
- Eget val hur hög belastningen skulle vara.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»2 15%
Låg»2 15%
Lagom»8 61%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»5 38%
Gott»2 15%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 3.84

- Att alla får godkänt på kursen är lite lustigt. En del va där 100% andra 10% av tiden. Känns sådär för oss som la nästan 100% (vilket va ett kurskrav).» (Dåligt)
- uppgifterna var bra, dock ej i stor utsträkning det som programet är inriktat på. mer sjö relaterat. lärarens frånvaro drar ner ett annat bra intryck» (Godkänt)
- Helt enkelt toppen!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ----»
- Allting är bra, men gör er inte av med Robban! Kunnig, rolig, trevlig och alltid glad. Han gör allt för att vi studenter ska få det så bra som möjligt. »
- Robert och salen»
- det fria arbetet»
- Robban»
- upplägget, med mycket frihet och eget ansvar. »
- läraren»
- Robert!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Relevanta labbövningar som inte tar slut efter halva kursen är önskvärt. Sedan behöver kanske inte alla vara obligatoriska, men det ska finnas att välja från. Det räcker lätt med 1vecka eget projekt. Som det är nu blir man klar efter halva kursen, hittar förhoppningsvis något projekt att arbeta med och så drar man fötterna efter sig i ett par veckor. Dra ner på elektronikbiten, vi kommer vare sig felsöka kretskort eller löda i någon större utsträckning.»
- Mindre grupper hade varit bra, inte minst ur handledningssynpunkt. Om det inte går att göra mindre grupper kanske man kan ta in en eller flera äldre studenter som gått kursen för att stötta likt SI i mattekurserna. »
- Inget»
- mer sjörelaterade uppgifter»
- Fler uppgifter som ska göras»
- MER PENGAR I ANSLAG FÖR ATT KUNNA BYGGA SAKER!!!! Det är tragiskt att en lärare som Dan Zackariasson får pengar ö.h.t till sin "motorpraktik" och en så otroligt engagerad och välplanerad lärare i en kurs som elpraktik får nästan noll.»
- inget »

18. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs lärorik och man fick en god förståelse av de elektriska»
- kör på»


Kursutvärderingssystem från