ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Maskinteknik 4, SJO167

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-19 - 2012-01-22
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»7 35%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Krävande kurs tidsmässigt. » (Cirka 20 timmar)
- Alldeles för hög arbetsbelastning då även läraren säger att han inte hinner rätta riktigt och detta på verkar de betyg man får på rapporterna.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 9%
75%»8 38%
100%»11 52%

Genomsnitt: 4.42

- missa en föreläsning» (75%)
- För långa pass fyra timmar är jobbigt man blir ganska trött på slutet. jag har varit där 85%» (75%)
- ej deltagit i rakneovningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 71%

Genomsnitt: 3.61

- Eventuellt är målspecifikationen onödigt lång för respektive kapitel» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Ovanligt bra och tydligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Målen har varit höga i den här kursen. Labben vara mycket tidskrävande och gav för lite bonuspoäng även alla rapporter. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Mycket arbete runt som inte ger tillräckligt med poäng. Kunde vara så att uppgifterna leder till godkänt i kursen och om man vill ha överbetyg så kan man göra tentan» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»15 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Tycker testet var för enkelt, spegla inte den kunskapen vi behöver ha. » (I viss utsträckning)
- Ja» (Ja, i hög grad)
- Med en tenta, en labb och 5 rapporter i den här kursen.» (Ja, i hög grad)
- Hade pluggat lite mer an vad tentaresultatet visade men sa kan det ga. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»9 42%

Genomsnitt: 3.19

- Förläningarna för långa. » (Mycket liten)
- Lararen lyckas som alltid gora ett tungt amne roligt och forstaligt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»9 42%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.76

- de på internet var bra fast i övrigt har jag ingen koll på litteraturen » (Ganska liten)
- Gäller det kursmaterial som mats lagt ut på ping pong. Den andra rekommenderade kurslitteraturen ansåg jag lite för komplex för att man ska ha tid att sätta sig in i den. Iaf när man skriver ex-jobb vid sidan av.» (Ganska stor)
- Övningsuppgifterna har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Superb tillgang till it service via ping pong.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»19 90%

Genomsnitt: 3.9

- Andra borde lära av Mats, hur man gör detta på ett proffsigt sätt.» (Mycket bra)
- lyckade studieresor » (Mycket bra)
- Exemplariskt!» (Mycket bra)
- Hela kursen är upplagd på ett gediget sätt och all information finns tillgänglig. » (Mycket bra)
- Lite over kill med info om vad man kan/ska lasa in. Blev att man mest satt met gamla tenmtor vilket kanske inte var det mest givande. » (Mycket bra)
- Mats gör mycket bra eget material som han lägger ut. Hoppas han fortsätter med egna räkneexempel och förklaringar. Även andra lärare borde ta efter mats koncept.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.8

- Det verkar som att karln sitter framför datorn/telefonen jämt. Väldigt lätt att få tag i. Mycket bra!!» (Mycket bra)
- Lararen har alltid bra svar pa alla fragor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 23%
Hög»12 57%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.95

- Labben var för hög. Mycket arbete för en halv poäng.» (Hög)
- Kan tänka mig att en del kände att de inte kunde lägga ner den tid som de egentligen ville, pga att kursen ligger tillsammans med ex-jobbet! Ev omdirigering bland kurserna skulle hjälpa?» (Hög)
- Tidsmässigt krävande, dessutom haft examensarbete samtidigt. » (Hög)
- För mycket inlämnings uppgifter mot hur många bonuspäong man fick på tentan. » (För hög)
- Mycket arbete runt som inte ger tillräckligt med poäng. Kunde vara så att uppgifterna leder till godkänt i kursen och om man vill ha överbetyg så kan man göra tentan» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 14%
Hög»10 47%
För hög»8 38%

Genomsnitt: 4.23

- Mycket arbete på slutet av läsperioden med ex-jobbet. Hade varit bättre ifall vi läst denna kurs i LP1 och juridiken i LP2.» (Hög)
- ex jobbet tog på krafterna.» (Hög)
- Lite olyckligt att spurten på examensarbetet låg samtidigt. Jag hade fått ut mer av kursen om den legat ihop med en mindre arbetsintensiv kurs.» (Hög)
- Högsta belastningen av alla terminerna! Nästan för hög ibland...något som troligtvis kan avspegla sig i lägre betyg för vissa. Medan vissa andra verkar jobba bättre under press och leverera högre!» (Hög)
- Den hogsta under programmet.» (Hög)
- den var hög pga att examensarbetet skulle utföras i samma sväng» (Hög)
- Examensarbete tillsammans med denna kursen är absolut ingen bra idé. Man hinner helt enkelt inte med att prestera som man vill. Därav blir allt man gör lite halvdant.» (För hög)
- Både examensarbete och en tuff kurs parallellt är för mycket.» (För hög)
- Examensarbete och förbränningsteknik fungerar inte bra samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»4 19%
Gott»5 23%
Mycket gott»9 42%

Genomsnitt: 3.9

- Alla studiebesök har varit jätte bra. I Finspång fick jag och många andra i klassen en uppfattning hur en gasturbin fungera som läran inte ha lyckats förmedla på ett lika bra sätt. Gästföreläsaren från MAN var en av dom bästa förläningarna jag har haft under min tid på Chalmers. » (Mycket dåligt)
- faktiskt trevligt ämne tycker dock det är tragiskt att ha 40% som godkänd nivå på universitetet, borde vara 60% eller iaf 50%» (Godkänt)
- Hade det varit mindre inlämningar så man hade kunnat fokusera på de viktig och hunnit plugga istället för att skriva rapporter om vad som setts på studie besök och gästföreläsningar så hade det kunnat blivit mer kvalitet på kursen.» (Godkänt)
- En av de mest intressant kurser programmet erbjuder! Mycket lärorik.» (Mycket gott)
- Det har varit en intresant och rlig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken till MAN och Siemens»
- Allt samt Mats ,)»
- studiebesöken var trevliga och de är bra att vi får lite företagsbesök i kursen »
- Gästföreläsningarna och studiebesöken. »
- Alla studie besök och gästföreläsarna.»
- Läraren»
- hela konceptet!»
- Bra lärare som alltid är påläst och har planerat föreläsningen. Intressanta studiebesök»
- Studiebesöken samt Mats utdelade räknexempel. »
- studiebesöken»
- Studiebesök och gästföreläsningar. »
- Gästföreläsningarna samt studiebesöket till siemens»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Studiebesöket till Daros. Vi var där under vår verkstadspraktik och det hade varit bättre ifall det studiebesöket ändrades till något annat företag.»
- lägg denna kurs med någon "Tattigare" kurs som miljö exempelvis så att man kan fokusera på det som är viktigt i Maskinteknik 4.»
- företagsbesöken kunde varit mer vinklade för att passa vår utbildning. sen borde gränserna på tentamen höjas. »
- Mindre inlämningar. Bättre salar»
- Man skulle kunna tänka sig att det vore mer givande om gästföreläsningarna var tidigare i läsperioden.»
- Kursen bör gå samtidigt som juridik, miljö eller liknande.»
- Mats måste få hörsalarna för detta ämnet. Även om han säger sig inte behöva det!! Det visas säkert 50-100 OH-bilder per tillfälle och det är helt omöjligt att se från bänkraderna längst ner i ett vanligt klassrum. Dessutom var vi säkert runt 40 pers/ tillfälle...Trångt!!»
- Läran kanske skulle läsa på om den nya tekniken som finns på marknaden och lära sig att använda en dator och projektor. Vi går väl på en teknisk högskola?»
- Mindre krut på de obligatoriska momenten. Kontraproduktivt att skriva samtidigt som man ska gå runt och lyssna»
- Lite mer tydligt om vilken litteratur man ska inforskaffa och vilken man kan strunta i. »
- Kunde vara att uppgifterna leder till godkänt i kursen och om man vill ha överbetyg så kan man göra tentan »
- Denna kursen är en av de bättre hos utbildningen och bör inte ändra något»
- begränsa rapporterna. Det räcker med att skriva en halvsida/sida per besök. Förslagsvis begränsa med min och max antal ord.»
- Att den läses samtidigt som examensarbete. »
- Tycker att alla dessa rapporter skulle kunna skippas, framförallt när läraren säger att han inte kommer kunna betygsätta dom på ett bra sätt eftersom han har så många att läsa igenom. Om han känner själv att det är för många rapporter för att rätta och göra det utan att ge olika betyg för rapporter som håller samma kvalité anser jag att han ska minska antalet rapporter.»

16. Övriga kommentarer

- Mats är helt klart den bästa föreläsaren på Si programmet, tydlig och precis i krav och lärande. Dock har man ej kunnat lägga den energi som man velat pga Ex-arbete.»
- Förhöga krav för ynka 7,5 poäng samt en lärare vars attityd mot klassen kan i fråga sättas då det är i det närmaste oförskämd och nedvärdernade uttalande om studenternas förmåga. »
- Det märks att föreläsaren har gett den här kursen i flera år, innehållet och upplägget är väldigt genomtänkt.»
- Tack for en mycket larorik och rolig kurs!!!»
- Det var tråkigt att denna kurs gick i samband med slutspurten på examensarbetet. jag hade velat lägga ner mer tid på den då den var riktigt bra och användbar inför framtiden.»
- Tycker inte att denna kurs ska ligga under samma period som examensarbetet, det är de två kurser som mest tid har lagts ner på och skulle underlätta för studenterna om man kunde separera på dessa.»


Kursutvärderingssystem från