ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-2 Fysik för ingenjörer, TIF085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»11 42%
Cirka 25 timmar»5 19%
Cirka 30 timmar»5 19%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.69

- Hann dessvärre inte jobba så mycket som jag tänk med fysiken, pga extremt svåra labbar i den andra kursen.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»3 11%
50%»1 3%
75%»4 15%
100%»18 69%

Genomsnitt: 4.42

- Nästan alla föreläsningar samt laborationerna. Inga övningspass.» (75%)
- Alla föreläsningar, alla labbar, alla övningspass.» (100%)
- Inte så många räknestugor dock. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 68%

Genomsnitt: 2.64

- Inte läst» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»21 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Bra tenta som verkade täcka hela kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»14 53%

Genomsnitt: 3.38

- Väldigt fort fram och bara köra på hela tiden, får gärna sakta ner lite.» (Ganska stor)
- Åke är en av de bästa föreläsarna vi har haft.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar och bra övningar!» (Mycket stor)
- Bästa föreläsaren jag har haft sen jag började på Chalmers! En person som faktiskt tycker om att lära ut och gör det med glädje och entusiasm.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare, lugn, metodisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.84

- Köpte inte boken. Föreläsningsanteckningarna verkade vara bra material, men värdelöst då det var handskrivet, näst intill oläsligt samt dåligt indexerat.» (Mycket liten)
- Användes bara för att komma åt uppgifter. Men det är som vanligt med amerikanska författare, payed per page...» (Mycket liten)
- Uppgifterna i boken var bra» (Ganska liten)
- Jag tycker att det är slappt att det inte kom listor med föreslagna uppgifter till den nya upplagan av boken. » (Ganska stor)
- Något spretigt kursmaterial. Det blev rörigt med både bok och så pass omfattande föreläsningsanteckningar som fanns på kurshemsidan, hade föredragit om Åke antingen rekommenderade boken eller anteckningarna och höll sig till det. Om man som jag gjorde valde att läsa boken så var det alldeles för mycket rekommenderad läsning för att hinna med i föreläsningarnas tempo.» (Ganska stor)
- Utan boken hade jag aldrig klarat mig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»4 15%
Ganska dåligt»8 30%
Ganska bra»14 53%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Hemsidan var kaos. Länkar som inte fungerade, fel vägbeskrivning till labbsalar osv.» (Mycket dåligt)
- Webbsidan är mycket rörig. Det är väldigt svårt att hitta information» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan var rörig, jobbig att hitta på och man var osäker om man hade rätt dokument eller om det var för förra året osv» (Mycket dåligt)
- Åke _måste_ fixa sin hemsida. Det är det enda som hindrar denna kurs från att vara det bästa jag har läst på Chalmers. » (Ganska dåligt)
- Positivt att Åke svarar fort på e-post och är enkel att tala med. Väldigt jobbigt att kurshemsidan är ostrukturerad och riktigt dålig.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är ju inget underverk... Främst ostrukturerad.» (Ganska dåligt)
- Använd webben för anmälning till labbgrupper istället. » (Ganska dåligt)
- Hemsidan var lite plottrig och instabil.» (Ganska bra)
- Hemsidan behöver ha bättre struktur, det är svårt att hitta saker.» (Ganska bra)
- Endel av kursmaterialet är svårt att läsa, borde scannas in på nytt.» (Ganska bra)
- Hemsidan ska tydligen uppdateras och det behövs ju...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.84

- Åke är lätt att nå och övningspassen funkade bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 61%
Hög»9 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Lite jobbigt att kursen gick extra fort i början. Det gjorde att det blev svårare att hänga med på grunderna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»8 30%
Hög»11 42%
För hög»6 23%

Genomsnitt: 3.84

- Kursen som gick parallellt var det för hög arbetsbelastning på.» (För hög)
- Datastrukten var skit.» (För hög)
- Inget ont om denna kurs dock» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»5 19%
Gott»9 34%
Mycket gott»11 42%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska irrelevant för min utbildning och inte jättemycket nytt sedan gymnasiefysiken, men ganska kul.» (Godkänt)
- Åke fick ett ämne, som jag tidigare inte tyckte om, att bli roligt.» (Mycket gott)
- Åke for president! » (Mycket gott)
- Rolig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Åke.»
- Åke! :D »
- Åke!»
- Bra föreläsningar Snabb rättning! Duggorna är bra»
- Åke»
- Åke, en av de bästa lärarna vi haft.»
- Konceptet som helhet! Mycket bra kurs, faktiskt den bästa kursen jag läst än så länge.»
- Föreläsare: Åke Fäldt som enligt mig är en enastående lektör.»
- Åke. »
- Det sättet som Åke har sina föreläsningar.»
- Övningarna»
- Föreläsare Åke Fäldt samt övningstillfället en gång i veckan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att uppdatera de rekommenderade uppgifterna så att de finns utvalda uppgifter för senaste versionen av kursboken också.»
- Hemsidan. »
- Labbadministrationen bör bli bättre, mindre dubbelbokningar vore önskvärt.»
- Kurshemsidan och föreläsningsanteckningarna. Billigare och mer relevant kursbok.»
- Labbhandledare som är dubbelbokade alternativt sover»
- Labbarna var förvirrande. Allt från när man skulle vara där till vad man egentligen skulle förbereda. Svängningslabben gav i princip ingenting då handledaren (inhoppare) knappt visste ad som skulle göras.»
- Administrationen av Labbhandledare. De var dubbelbokade och dök inte upp. (Gällde vid det tillfället då vi skulle ha labben "Svängningar")»
- Webbplatsen »

16. Övriga kommentarer

- Åke borde hålla en kurs för övriga examinatorer om hur man rättar tentor snabbt och effektivt, att få sitt resultat morgonen därpå är guld värt!»
- Mycket bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från