ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 2, KBT011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-01
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»4 44%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 3.22

- Mycket räknande innan tentan.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»1 11%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 33%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.22

- endast obligatoriska labbar och ngn räkneövn» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Bra med labb, teknisk kommunikation kunde gett mer poäng dock då den är integrerad med Separationsteknik 2. Lade ner mycket tid på den kursen som dock endast är på 1.5p.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.33

- Tyckte att tentan var bra och rättvis!» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta. uppgifter som inte va allt för omöjliga.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.33

- har ej vart på föreläsningar» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.33

- Kursboken hjälpte inte allt för mycket i denna kurs, materialet som låg på kurshemsidan är bättre.» (Ganska liten)
- Kompendierna var bra, boken är fortfarande svår.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.77

- Alltid hjälpsamma när de har tid.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»5 55%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Lagom för separationsteknik 2.» (Lagom)
- Väldigt mycket tid lades ner på projektet.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»7 77%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- tek.kom 3 uppgifterna tar alldeles för mycket tid i förhållande till poäng man får (1,5). Många inlämningsuppgifter, proj.arb som magnus förväntade sig mycket av, muntlig redovisning, granskning av andra gruppers arb mm » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 33%
Gott»2 22%
Mycket gott»4 44%

Genomsnitt: 4.11

- Lite frustrerande att ha 3 olika föreläsare med tre vääldigt olika sätt att lära ut. Där den ena använder PP-bilder, den andra » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kompendierna. kursboken är usel, förstår inte varför vi använder den. har knappt läst en sida i den.»
- labbarna»
- Undervisnings struktur som lärarna hade var mycket bra»
- Laborationerna var bra!»
- Labbtillfällen, hela kursen har varit bra.»
- allt, det är bra som det är.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vore bra att ha "övnings"-dagar, eller motsvarande för att kunna bolla lite fram och tillbaka om saker man undrar över»
- ta bort kursboken, onödig utgift, vi använder den ju ändå inte. får ju massa kompendier o räkneuppg ist»
- mer tid på just Torkningen »
- Mindre projekt arbete för det tar ganska mycket tid»
- Längre tid till matlab-labben. Svårt att göra det själv då vi inte kan matlab tillräckligt bra.»
- Ny kurslitteratur då den nuvarande är mycket opedagogisk. »
- labbarna skall inte ligga så tätt in på tenta perioden. alltså innan man man börjar repetera och öva själv»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från