ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Förbränningsmotor/gasväxling HT09, LMU310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-24
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 16%
Cirka 25 timmar»1 16%
Cirka 30 timmar»4 66%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- stort projekt som tog massor av tid. svårt att uppskatta.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83

- Borta pga sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 66%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 16%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Kursen är på 7.5hp men stoffet skulle kunna behandlas på 3 veckor Effektivt! » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 2.66

- I princip så har det bara räknats på tavlan men för att förstå krävs att man räknar själv och kommer på själv. Finns inget facit eller lösningar till uppgifter före att de har räknats på tavlan. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3.16

- man lärde sig mkt i det projektet som gjordes» (Ganska liten)
- Väldigt svår men bra bok. Bortsett från tentamen är det inte nödvändigt att köpa boken för att klara kursen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 33%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 2.83

- Väldigt begränsat utdelat material.» (Ganska dåligt)
- mkt mtrl fick man!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 33%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»1 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Inga "räkneövningar" » (Ganska dåliga)
- Som student "fick man ej" (dvs. bör ej) ställa frågor under föreläsning(frågor som tex. rörde individuell beräkning).» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»1 16%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»3 50%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.5

- För mycket tid fick läggas ner på projektarbetet istället för att man hade chans att plugga.» (Hög)
- underskattning av hur lång tid som gick åt till projektet» (Hög)
- Har gjort ett projekt som skulle ta 30 timmar, har säkert lagt ner det dubbla. Fick bl.a. avsätta en hel dag för att genomföra ett studiebesök i Jönköping som examinatorn "krävde" av oss. Fick stå för resan själva.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 16%
Hög»4 66%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 4

- Har haft 8.30 - 19.00 dagar så gott som hela perioden för att hinna med allt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Dåligt»1 16%
Godkänt»3 50%
Gott»1 16%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Innehåller inte det den bör göra. Tex så har följande inte behandlats som står i PM: emissioner, gasväxling (inte mycket), direkinsprutning, eller någon annan teknik. Detta är väldigt synd då det hade kunnat vara en mycket bra kurs för studenter och företag. Väldigt mycket av kursen är samma stoff som i energitekniken. » (Mycket dåligt)
- Intressant kurs men för hög belastning.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet »
- Studiebesöken»
- bonus systemet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursupplägget bör göras om helt. Ideala cykler kan tex behandlas på mindre än 1 föreläsning, kap5 2 föreläsningar osv. Ta med kapitel om otto/diesel, emissioner, hur olika parametrar påverkar och mer gasväxling. Laboration där motorer plockas isär. »

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

6 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»1 16%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»0 0%

- Vi har inte haft någon seminarieserie» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från