ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömnings- och energiteknik,, LKT340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-09-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 3.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»4 44%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 66%

Genomsnitt: 3.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»5 55%

Genomsnitt: 3.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.44

- om läraren ska påbörja ett nytt kapitel så är det bra om man är där för detta blir till underlag sedan när man skall förstå övningar. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3.22

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»5 55%

Genomsnitt: 3.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- ibland när man frågar om hjälp så får man inte direkt svar på frågan, som lärare bör man ju kunna ge svar på frågan. läraren brukar säga t.ex. att han behöver springa till sitt arbetsrum för att titta på svaret till frågan. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 33%
Hög»4 44%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.88

- Arbetsbelastningen denna termin (läsperiod) har varit otroligt hög, då de tyngsta kurserna på utbildningen har lagts på läsperiod 3 & 4. Detta innebär att många studenter tyvärr får prioritera bort en kurs för att klara av den andra. Det skall INTE vara på detta vis.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 22%
Gott»4 44%
Mycket gott»3 33%

Genomsnitt: 4.11

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer »
- föreläsnings- och övningstillfällena »
- Gunnar Eriksson »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- väldigt mycket jobb på labbrapporterna»
- när han föreläser tar han bara om det han har lagt upp på kurshemsidan. jag tycker han skall prata mer än det.»
- Arbetsbelastningen på labrapporterna.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från