ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transformer och differentialekvationer 2013, MVE100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-11 - 2013-05-15
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Thomas Wernstål»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- Vissa veckor några fler timmar och några veckor lite färre.» (Cirka 20 timmar)
- Många av inlämnings uppgifterna tog mycket tid, mest p.g.a krångel i Matlab. Symboliska beräkningar fungerar inte jättebra utan vissa omskrivningar och knep behövs. Tråkigt att lägga massa tid på att bråka med kod, när man egentlgien har rätt.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»2 15%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.53

- Bra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 69%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Hade lite bristande kunskaper så man kunde räkna fel på små detaljer» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen? (Skriv gärna vad du tyckte om de olika inlämingsuppgifterna och om du har några förslag på förändringar av examinationsformerna och/eller betygskriterierna)

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»10 90%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 3.09

- Bra examinationsform, dock kändes uppgifterna dåligt förberedda. Ett förslag: ange exakt vad som skall redovisas, kanske till och med bifoga en mall där man kan fylla i härledning, kod, figurer osv. (Bra tillfälle för studenterna att mjukstarta med LaTeX inför mastersnivån)» (Ja, i hög grad)
- Tyckte att inlämningsuppgifterna var bra. Bra om man får tips innan om matlab trix som behövs tex diff(int(...)) » (Ja, i hög grad)
- Uppgifterna var bra, gillade att det fanns överbetygsuppgifter. Dock var vissa "omöjliga" utan rätt ledning, som egentligen bara är ett litet knep eller en annan infallsvinkel som är solklar med facit i hand, men svår att se innan, vilket för mig iallafall tog mycket tid med lite reultat.» (Ja, i hög grad)
- tyckte det var lagom storlek och bra variation på inlämningarna» (Ja, i hög grad)
- Inte gjort tentan, men inlämningarna kändes väldigt givande och var väl anpassade till vår utbildning.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning? (Skriv gärna vad du tyckte om föreläsningarna och föreslå gärna förändringar av kursupplägg och/eller undervisningsformerna)

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.38

- Personligen passade den inte mig. Andra uttryckte stor uppskattning för föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Det var bra föreläsningar som knöt bra an till inlämningsuppgifterna. Föreläsningsmaterial gav ofta möjlighet att börja på inlämningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Hade vart svårt om man inte vart på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, dock lite utsvävande ibland. Det märktes verkligen att Thomas tycker det är kul och intressant så han inspirerar bra. Dock var det mycket som byggde på avancerade bevis som inte togs upp, men ändå försvann föreläsningstid på att prata om det, hade vart bättre med något mer exempel, gärna handräknat.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Mycket liten. Använde inte kursmaterialet alls utan använde enbart föreläsningsmaterial och internet.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%

Genomsnitt: 3.76


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Det hade inte skadat med ett räknetillfälle då och då, nära inlämingsdatum för uppgifterna kanske. Upggifterna tog mycket tid och man hann därför inte räkna några andra uppgifter alls.» (Ganska bra)
- Trots att vi inte hade några räkneövningar eller avsatt tid för frågor, så var Thomas tydlig med att man gärna fick komma fram på rasten, komma till kontoret eller maila. » (Mycket bra)
- Men et tillfälle då man kan räkna och fråga om hjälp hade vart bra» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 61%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Detta beror nog främst på att vi fastnade i Matlab ibland, vilket drog ut på tiden. Det flöt dock på bättre och bättre under kursens gång. » (Hög)
- Inlämningsuppgifterna tar mycket tid då det är både räkning, programmering och skriftlig redovisning. Borde gå att lösa med att data ska matas in på en websida eftersom uppgiftenra ändå är personifierade. där kan man mata in vektorer från matlab och dylikt och på så vis visa att uppgiften är avklarad istället för att skriva ut plottar mm. » (Hög)
- Svårt att säga. Vissa inlämningsuppgifter var mycket svårare än andra och då fick man givetvis lägga ner mer tid just de veckorna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 61%
Hög»3 23%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.3

- Stressande med kandidatarbete» (Hög)
- Hög arbetsbelastning totalt sett under läsperioden men mest på grund av kandidatarbetet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 46%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.53

- Gav en bra fördjupning inom områden som transformer och differentialekvationer.» (Gott)
- Jag tyckte kursen var väldigt givande och intressant, jag känner att jag har en bra grund för att söka information när jag stöter på problemen som tas upp i kursen. Jag kan inte allt som rinnande vatten, men det var nog inte heller syftet.» (Mycket gott)

14. Vad är det viktigaste du tar med dig från denna kurs?

- Förståelse för lösningsmetoder av PDE:er och dess olika för-/nackdelar»
- Främst att jag inte längre känner mig så rädd inför diff. ekvationer. Jag känner att jag efter lite funderande kan börja nysta i dem och hitta lämplig lösningsgång.»
- Kunskaper kring laplace och fourier får jag nytta av i reglertekniken, så de är det tydligaste användningen jag får av min kunskaper»
- Det matematiska tänkandet och alla olika sätt att lösa diffekv. m.m.»
- Det får framtiden utvisa, men jag känner mig mycket mer "van" med diffekvationer och transformer, något som saknas ganska mycket i övriga utbildningen.»
- De olika metoderna vi studerat och även hur man kan hitta och använda andra vid framtida tillfällen.»
- Det man gjorde på inlämningarna»

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationen»
- Jag tyckte att upplägget på kursen med mycket Matlab var annorlunda men väldigt roligt och givande. "Johannebergarna" är nog mer vana vid detta arbetssätt.»
- Föreläsningarnas innehåll, hade stor nytta av dem på uppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna, tentan för 5:a Boken»
- Inlämningsuppgifterna»
- Tycker kursen i sig är riktigt bra, även om jag inte lämnade in allt i tid men de var enkom mitt fel. »
- Tycker upplägget på kursen var bra»
- Systemet med inlämningsuppgifter tycker jag är bra.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En schemalagd konsultationstid varje vecka, det funkar inte att klassen tar frågorna på raste.n»
- En räknesruga i veckan hade vart bra»
- Man bör ha möjlighet till femma redan i inlämingsuppgifterna, då de tar så mycket tid när det är både räkning, programmering och redovisning, så det blir lite tid överf till att räkna uppgifter och repetera under kursens gång. Har aldrig lagt så mycket tid på en kurs och har femma i nästan allt annat så det talar väl för att arbetsbelastningen är hög[eller att jag är trög :) ].»
- Ett exempel på hur en inlämning bör ser ut skulle vara bra att ha i början så att man vet hur detaljerat man skall beskriva.»

17. Övriga kommentarer

- Jag tog kursen lite på chans, hade inte pratat med någon som läst den innan men tyckte att den var väldigt intressant och givande. Kan absolut rekommendera andra som gillar beräkningar att läsa kursen.»
- Var en kul kurs»
- Jag tycker kursen bör vara innan eller samtidigt som reglerteknik, förslagsvis byta plats med FEM. Denna kurs beskriver matten som vi inte hinner gå igenom under reglertekniken och skulle öka förståelsen avsevärt (gjorde för mig i vilket fall). Jag skulle nog skriva bättre på reglertentan om jag gjort denna kurs innan eller samtidigt.»


Kursutvärderingssystem från