ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-04-15 - 2013-04-22
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

57 svarande

Mycket bra»37 64%
Bra»17 29%
Så där»3 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.4

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

57 svarande

Ja mycket»21 36%
Ja»31 54%
Någorlunda»5 8%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Svårt att svara på.» (Ja)
- Svårt att veta på förhand.» (Ja)
- Svårt att säga innan man kommit ut i arbetslivet. » (Ja)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

57 svarande

Ja mycket»19 33%
Ja»34 59%
Någorlunda»4 7%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.73

- Allt känns inte meningsfullt» (Ja)
- för det mesta.» (Ja)
- Vissa, även om allt känns så förenklat och osmidigt» (Ja)
- De flesta kurserna är mkt roliga och utvecklande. » (Ja)
- De flesta i alla fall..» (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

57 svarande

Fantastikt bra»25 43%
Bra»25 43%
Ganska bra»7 12%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- felstavat» (Fantastikt bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

57 svarande

Mycket bra»27 47%
Ganska bra»28 49%
Dåliga»1 1%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 1%

Genomsnitt: 1.59

- Speciellt lärarna på tillämpad mekanik har varit mycket hjälpsamma under kandidatarbetet, det uppskattas mycket.» (Mycket bra)
- Även övningsledare och handledare har varit hjälpsamma, men det varierar från kurs till kurs. » (Mycket bra)
- Väldigt sällan sökt hjälp.» (Ganska bra)
- Svåra att få tag på.» (Dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

57 svarande

Mycket nöjd»39 68%
Nöjd»16 28%
Inte så nöjd»2 3%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- Fantastiskt arbete som läggs ner som uppskattas väldigt mycket.» (Mycket nöjd)
- De jobbar hårt för att Maskinsektionen skall vara så bra som möjligt. De är de bästa man kan ha. » (Mycket nöjd)
- Lilian är alltid snabb på att svara vid frågor. » (Mycket nöjd)
- Tummen upp för Lillian! Alltid ett trevligt bemötande och snabba svar, dessutom bra koll på det mesta. » (Mycket nöjd)
- Vore bra ifall programledningen var mer villig att försöka utveckla studentlivet på ett bra sätt mer än just nollningen.» (Nöjd)
- Känns som att utbildningsekreteraren inte har tillräckligt med tid att hjälpa till.» (Nöjd)
- Sluta vara så jävla gnällig.» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

57 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 1%
Ja, fast det kunde varit bättre»13 22%
Ja»43 75%

Genomsnitt: 3.73

- ja, de gör det de kan men det borde kunna göras så att fler lämnar sin utvärdering, kanske att resultat från tentan blir tillgängliga först efter gjord utvärdering men det kanske inte är ok att göra en sån sak. » (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

57 svarande

Nej inte alls»2 3%
Någorlunda»9 15%
Ja men kan bli bättre»15 26%
Ja»31 54%

Genomsnitt: 3.31

- Beror på lärarens engagemang av kursen.» (Någorlunda)
- Vet inte» (Någorlunda)
- Svårt att veta då eventuella förändringarna oftast inte genomförs förrän året efter och då läser man inte kursen. » (Ja men kan bli bättre)
- Det är det positiva med Maskinteknik. Ständiga förbättringar gör utbildningen attraktiv och modern.» (Ja)
- Svårt att säga.» (Ja)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

57 svarande

För låg»2 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 26%
Hög»39 68%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.64

- Det är inte lätt att plugga på maskin men jag tycker att det borde vara svårare, finns tentor som är för lätt att få 3a i.» (För låg)
- Känns som att det går väldigt mycket upp och ner med arbetsbelastningen, vissa perioder är det för hög belastning medan andra perioder nästan ingen» (Lagom)
- Ganska sned fördelning. Första året mycket hög belastning. Tredje året låg belastning.» (Hög)
- Varierar med läsperiod, jämnare fördelning skulle uppskattas om möjligt.» (Hög)
- Vilket är bra.» (Hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

57 svarande

Högst 30 timmar»4 7%
30-40 timmar»17 29%
40-50 timmar»27 47%
50-60 timmar»9 15%
Mer än 60 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Men jag känner ofta att jag borde lägga ner mer tid.» (40-50 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

57 svarande

Aldrig»43 75%
Någon enstaka gång»13 22%
Några gånger»1 1%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.26

- NJe, inte illa med uppsåt men emellanåt förlöjligas religion, eller en gudstro och det kanske inte är så konstigt på en teknikutbildning där inte folk i gemen tänker i dem banorna men jag tycker det är tråkigt. » (Någon enstaka gång)
- Känt mig dumförklarad av en övningsledare vid retur på en uppgift då övningsledaren fortfarande pekade på felen vi gjort i första inlämningen och hånat dem.» (Någon enstaka gång)
- Det händer ibland att man känner sig dumförklarad om man inte förstår något och frågar om det. Hände förr men inte nu längre. » (Någon enstaka gång)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

57 svarande

Ja»30 52%
Nej»27 47%

Genomsnitt: 1.47

- Lillian är bäst.» (Ja)
- Studievägledaren.» (Ja)
- Till Lilian, studievägledaren» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian, Johan Bankel» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Studievägledare Lilian» (Ja)
- Jag skulle vända mig till Lilian. » (Ja)
- Studievägledare Lilian» (Ja)
- Programledningen. Liljan och Enelund. » (Ja)
- Lilian, studievägledare.» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- MUU» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- Lilian, hon vet vem/vilka.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lillian :) » (Ja)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

57 svarande

Ja»28 49%
Nej»29 50%

Genomsnitt: 1.5

- MUU eller studievägledaren.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian, Muu» (Ja)
- Studievägledare Lilian» (Ja)
- Liljan» (Ja)
- SAMO» (Ja)
- Lilian, hon vet vem/vilka.» (Ja)
- Lilian/Mikael» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- MUU eller Studievägledaren» (Ja)
- utbildningsutskottet? » (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

57 svarande

Mycket bra»2 3%
Bra»37 64%
Mindre bra»17 29%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 2.29

- Kunde varit bättre plats att plugga på» (Bra)
- Förbättrad ventilation och varmare lokaler önskas. (Som alltid)» (Bra)
- Datorplatser var ett problem när jag för ett halvår saknade laptop.» (Bra)
- Tycker Winden borde vara mysigare och renare. Typ som studiehallen så det utökar platserna åp bra pluggplatser.» (Bra)
- Trångt om studieplatser med och utan datorer, speciellt inför tentor.» (Bra)
- dåligt med studieplatser, mycket kallt i hörsalarna» (Bra)
- Temperaturen är inte alltid helt okej i föreläsningssalar etc» (Bra)
- För få ställen att sitta och arbeta på, ofta fullt» (Bra)
- Just nu är det för lite grupprum, men arbete pågår för att förbättra detta.» (Bra)
- Bulten och studiehallen kanon. Datasalarna dålig luft och hörsalarna kalla ibland och ibland varma. » (Bra)
- För få grupprum. Arbetsmiljön i dayorsalarna klart undermålig. » (Mindre bra)
- För få datasalar och studieplatser» (Mindre bra)
- Jag som är kort (1,64) sitter långt ner, i förhållande till borden, över allt utom där stolarna kan höjas och sänkas. Hörsalarna är värst. Jag har ofta ont i axlar och nacke. Luften är på många ställen väldigt dålig.» (Mindre bra)
- Ljudnivå studiehallen, ljus studiehallen ofta dåliga, jobbig sensor ger ej godtyckligt ljus för läsning,» (Mindre bra)
- För få studieplatser, de som finns används i stor utsträckning av studenter från andra program vilket resulterar i att maskinare blir förpassade till andra lokaler (edit-huset el HC salar)» (Mindre bra)
- Ofta kallt eller dålig luft i de flesta salar. » (Mindre bra)
- Ont om platser» (Mindre bra)
- Det är nästan omöjligt att hitta grupprum att studera i och att få tag på en dator är orimligt svårt. Bristen på bra lokaler är enligt mig maskinsektionens största problem.» (Mindre bra)
- Inte tillräckligt med datorer. De datasalar som finns är oftast uppbokade för lektioner. Svårt att hitta en dator för eget plugg, speciellt med så många elever som läser i Maskinhuset. Ventilationen i datasalarna kan bli bättre. Behövs fler studierum/grupprum/tysta rum. » (Mindre bra)
- Sitter nästan uteslutande i EDIT, då datorsalarna och grupprummen i M är direkt dåliga» (Mindre bra)
- Hoppas det blir bra när de nya studieplatserna är klara.» (Mindre bra)
- föreläsningssalarna är ett skämt. de är ofta kalla, och jag vet inte efter vilka mått de är anpassade för på en människa. det är vart fall 10 cm för kort benutrymme för mig, jag är 185 cm långt och bänkskivorna är för höga så ens höger axel är alltid upplyft vilket i alla fall gett mig problem med axlarna och fått mig att sluta anteckna på föreläsningarna. det borde verkligen någon ta en titt på. att snittlängden är längre nu är ett par decennier sen är något som märks det föreläsningssalarna känns gamla. föreläsaren hörs dock bra, men jag sitter långt fram så jag kanske inte är rätt person att fråga. » (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

57 svarande

Ja, absolut»37 64%
Ja, kanske»13 22%
Tveksamt»6 10%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.49

- Det här är rätt utbildning för mig. » (Ja, absolut)
- Eventuellt skulle jag valt bygg för jag anser att konstruktioner är fascinerande och kul men jag tror Maskinsektionen är en av de bästa på Chalmers när det kommer till arbetsmiljö. Skulle önska att winden blev lite mer charmig och ett skönt ställe att slappna av i när man behöver en paus från studierna men vi jobbar väl på det? » (Ja, absolut)
- Utan tvekan.» (Ja, absolut)
- Skulle studerat hårade i början» (Ja, absolut)
- eller F. » (Ja, kanske)
- Jag hade kanske valt ett annat program på Chalmers men de stora möjligheterna att fortfarande ändra viss inriktning till mastern håller mig mer än nöjd.» (Ja, kanske)
- Programmet bidrar så himla mycket till studenterna och jag som person känner mig trygg, säker och gillar min vardag. Anledningen till att jag har med ett kanske är för att jag har funnit ett annat ämnes område än Maskinteknik, däremot har mina dörrar inte stängs helt. Det tycker jag är väldigt bra med Maskin, att valfriheten är stor.» (Ja, kanske)
- Kanske skulle valt teknisk matematik » (Ja, kanske)
- Hade nog blivit data istället, men jag gillar maskin ändå. » (Tveksamt)
- Jag har insett att jag med mina intressen antagligen passat bättre på Z, detta har inget att göra med hur programmet har lagt upp utbildningen» (Tveksamt)
- Vv! » (Tveksamt)
- Hade kanske inte pluggat till civilingenjör över huvud taget» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från