ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Rita och modellera med dator ht10, ADP020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-11-21 - 2010-11-30
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: stefano delia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

använda digitala 3D-modelleringsverktyg för modellering och ritningsframställning samt lära sig verktyget ArchiCad.

22 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»7 35%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.5

- Jag har inte fått hälften av undervisningen pga schemakrock» (Mycket dåligt)
- Den undervisning jag fick fungerade okej även om den var synd att inte alla kunde få varsin dator. Min andra lektion försvann, och även om det är en annan kurs fel (Bostadens rum) så tar det så klart ner intrycket av undervisningen. Jag har inte kunnat göra min inlämningsuppgift.» (Ganska dåligt)
- Man lär sig mest av att jobba mycket och själv med programmet, det krävs nästan. Det är jättesvårt att hinna lära sig tillräckligt av ett så stort program på så få lärotillfällen.» (Ganska dåligt)
- Röriga lektioner när salar dubbelbokats, samt krockar med andra kurser. Fortfarande inte fått de lektioner som utlovats.» (Ganska dåligt)
- Bra lärare.» (Ganska bra)
- läraren var bra men det hade varit skönt med fler lektionstillfällen och en uppdelning av tillfällena så att vi först får lära oss programmet och senan när vi arbetat en del med det och kan det får lära oss att rendera och inte allt samtidigt. » (Ganska bra)
- Första tillfället var väldigt dumt då programvaran inte hade installerats på de datorer som vi hade till förfogande under dagen, så vi fick tränga ihop oss med den andra gruppen.» (Ganska bra)
- snarare har jag fått en bra grund för att lära mig programmet på egen hand» (Ganska bra)
- test» (Vet ej)
- Har inte fått kursen på grund av krångel i chema. Väntar fortfarande.» (Vet ej)

2. Lärandemål 2

bygga och tillämpa digitala 3D-modeller för analys och syntes samt lära sig verktyget AutoCad 3D

21 svarande

Mycket dåligt»8 42%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.89

- Beroende på vilken av grupperna man hamnade i var det en väldig skillnad på undervisningskvalitén och pedagogiken. Kräver bättring. Ett blad med uppgifter som beskriver moment för moment och tydliga instruktioner kunde vara ett bra sätt att göra målen överskådligare och tydliga, samt bra även för lärare att strukturera undervisningen på.» (Mycket dåligt)
- Helt under all kritik! Läraren visste inte vad han skulle lära ut och vilka förkunskaper vi hade. saknade helt pedagogisk kompetens. tog jättelång tid på sig att förklara vad ett koordinatsystem är (en baskunskap alla borde ha) men gick sedan igenom stegen i programmet så snabbt att absolut ingen förstod.» (Mycket dåligt)
- Undervisningen var urkass, läraren var totalt opedagogisk och visade inga relevanta funktioner som kunde användas vid själva uppgiften. Istället rekommenderade han SketchUp(!) för detta.» (Mycket dåligt)
- Faktiskt riktigt dåligt. Helt omöjligt att få en uppfattning, en dag helt slumpmässigt med autocad 3d. Jag tror det krävs något mer uppstyrt med ett tydligt intro där man förstår syftet med det man håller på med.» (Mycket dåligt)
- En av lärarna var otroligt dålig och inte pedagogisk alls. Alla vi som var där blev väldigt besvikna och AutoCad 3D blev svårt att tillämpa i kursen Byggnad 1. Vi hade dessutom behövt mer tid än en dag för att lära oss programmet.» (Mycket dåligt)
- Läraren i CAD-labbet var rent av usel på att undervisa, försökte inte förklara utan gjorde det man frågade om åt en istället. Kunde inte ta emot kritik om undervisning heller.» (Ganska dåligt)
- samma här» (Ganska bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»3 14%

Genomsnitt: 2.04

- Ja det är rimligt men vi behöver verkligen mer undervisningstid!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Under förutsättning att undervisningen genomförts som planerat.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga i sig, men de kräver bättre undervisning.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

21 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 15%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»14 73%
För stort omfång i förhållande till poäng»2 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.94

- Allt är för litet. Det känns som allting vi gör med datorprogram här är halvgjort.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Datorn är ett verktyg vi använder i alla kurser. Om tid, kursbudget och poängantal inte täcker in de undervisningstimmar vi behöver kan väl utrymme och resurser tas från parallella kurser. Mer samarbete mellan kurserna! » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- vet inte om man blivit godkänd än så svårt att svara på.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»11 55%
Ganska liten»8 40%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.55

- Kurslitteratur?» (?)
- Kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Har tänkt köpa AutoCad-boken för att läsa, öva och kompensera under jullovet för det jag inte lärde mig på lektionen. Men har inte kommit så långt.» (Mycket liten)
- Eftersom vi inte fick möjlighet att köpa kurslitteratur till cad3D.» (Mycket liten)
- Har inte läst någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Kursmaterial?» (Mycket liten)
- Har inte haft råd till kurslitteratur så den enda användning jag hade var häftet under lektionen, det var ganska bra.» (Ganska liten)
- känns som det finns mer info mer lättillgängligt på internet» (Ganska liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

21 svarande

Mycket dåligt»4 19%
Ganska dåligt»10 47%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.19

- Kommentarer överflödiga...» (Mycket dåligt)
- Ej existerande!» (Mycket dåligt)
- Eftersöker ETT ENDA SCHEMA. TimeEdit, som övriga på skolan kanske kunde vara nåt?» (Ganska dåligt)
- Lite för mycket krockar mellan parallella kurser. » (Ganska dåligt)
- Jag vet fortfarande inte vad som ska hända med min andra lektion och inlämningsuppgiften.» (Ganska dåligt)
- En eller två grupper i klassen fick sitt datatillfälle flyttat pga en krock med Bostadens Rum. Deras nya datatillfälle inföll dagen innan projektinlämningen, vilket resulterade i att ingen gick...» (Ganska dåligt)
- synd att vi inte hade de ordinare lärarna i autocad 3d» (Ganska dåligt)
- synd med krock med andra kurser» (Ganska bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»11 55%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- jag hamnade av misstag i fel grpp först och bytte sedan ( autocad) upplevde det som att det var gigantisk skillnad i pedagogik mellan de två olika lärarna. Martin: en pedagogisk gud jämfört med andre mannen...» (?)
- Bra på archicad via mail och kanaler som youtube, mycket dåligt för autocad 3D.» (Ganska dåligt)
- Många som behövde hjälp, för få lärare som kunde hjälpa.» (Ganska dåligt)
- Vi fick hjälp av Martin som gick runt på ritsalarna men han räckte inte riktigt till eftersom vi var många som hade svårt att använda programmet.» (Ganska dåligt)
- Efter att en grupp studenter kontaktade kursansvariga fick vi ytterligare handledning på ritsalarna i AutoCad. Det behövdes verkligen.» (Ganska bra)
- Det finns många wizkids i min klass som man kan fråga om hjälp.» (Ganska bra)
- när man väl hade möjlighet att fråga nån fick man bra svar.» (Ganska bra)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.47

- Tycker inte det är rimligt att de i klassen som kan tillämpa programmen bäst skall behöva ta över lärarnas roll i detta. Studenterna har varit mycket hjälpsamma mot varandra, men på vems bekostnad?» (Ganska dåligt)
- Flera samarbeten i olika kurser samtidigt gjorde att folk hade svårt att hålla reda på vilken grupp som gjorde vad. Samtidigt var gruppen i fallstudien i byggnad 1 för stor och sammanställningen av detaljerna blev svår att göra tillsammans. Svårt att fördela arbetet och lätt att komma undan genom att lägga ansvar på andra i gruppen.» (Ganska dåligt)
- eftersom archicad är så omfattande så har jag lärt mig i stort sett allt från kurskamrater under vårt projekts gång. Svårt att greppa på två lektioner varav jag missade en...» (Ganska bra)
- Vi har kunnat fråga varandra och hjälpa varandra att förstå ritningar och att rita upp dessa i 3D.» (Ganska bra)
- När inte undervisningen räcker hjälper studenter varandra och samarbetet fungerar mycket bra. Men det blir fel att skolan lägger över ansvar på studenterna. De med mest kunskaper om programmen sedan tidigare hamnar i en orättvis situation där de tvingas välja mellan att vara lojala mot sina kamrater eller lägga tid på det egna projektet.» (Mycket bra)
- Vi har tvingats hjälpa varandra och det har fungerat.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Dåligt»9 42%
Godkänt»7 33%
Gott»1 4%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.42

- Vi behöver även fler lärarledda lektioner.» (Dåligt)
- Jag känner inte att jag lärt mig något. Jag önskar att kursen hade varit mer strukturad och tydlig. Det känns som småfläckar här och där som man glömde på en gång» (Dåligt)
- För lite datorundervisning i förhållande till kravet på inlämningen. Vi fick sitta i ritsalarna och gissa oss till hur vi skulle göra.» (Dåligt)
- Hade som sagt säkert varit bra om jag hade haft den.» (Dåligt)
- För mycket strul och för få undervisningstimmar.» (Godkänt)
- tycker och tror att det i allmänhet är svårt tt lära ut dataprogram. Men det går! Det gör enorm skillnad i förståelse och slutresultat beroende på lärarnas kompetens och pedagogiska förmågor. känns som att man kan ha "otur" och få "fel" lärare vilket kan leda till att man inte alls förstår hur ett program fungerar.» (Godkänt)
- Mer lärarledd tid och handledning hade behövts. Framförallt i AutoCad 3D.» (Godkänt)
- känns som något man behöver lära sig» (Gott)

10. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ArchiCAD från kunnig branschperson var mycket uppskattat. »
- Undervisningen i ArchiCad var bra»
- Lärare Martin Ravnefjord –, en mycket kompetent, pedagogisk och strukturerad lärare, även mycket intresserad av att få studenter att förstå. Likaså verkar graphisoft-lärarna entusiastiska. Dock skulle en mer relevant och pedagogisk struktur förbättra deras roll.»
- Minst en heldag/program.»
- Inget.»
- martin i autocad. Mer tid till archicad på schemat»
- Skaffa kompetenta lärare, som kan lära ut, inte som bara kan programmen. »
- Plastelina övningen var lärorik & rolig»
- Martin som lärare i AutoCad. Han är bra och mycket pedagogisk. Lärarna/handledarna i Archicad var också väldigt bra.»

11. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gå in på GRUNDERNA och förklara begreppen som man måste behärska, och vad de innebär. Till exempel "polyline".»
- Byt ut läraren i AutoCad. Ge oss fler undervisningstimmar!»
- Lärare Bengt Magnussons fortsatta roll som lärare bör ifrågasättas. Under lektionerna fanns ingen struktur, ingen pedagogik och ingen kommunikation m studenterna. Verkar totalt ointresserad, går igenom anvisningar hastigt utan ngn inbördes pedagogisk ordning. T.ex. fattas beskrivande tillvägagångssätt då man frågar efter hjälp –, han genomför hjälpen på datorn men utan beskrivningar och så snabbt som möjligt. Muntert och outvecklande minst sagt. Studenter skulle komma längre utan honom.»
- Autocad 3D-utbildningen, den var kass»
- Säkerställa att datorer i bokade salar har programvaran. Använd i första hand V-datasalar då Cad-labbet inte lämpar sig för undervisning med avseende på undermålig lokal och exvis projektor.»
- Mer kunnig lärare i Autocad 3D. Andra problem med kurser ligger snarare på skolans ansvar, såsom brist på datorer, programvara, dubbelbokningar och dylikt.»
- Fler datortillfällen, bättre planering och mer pedagogiska lärare. »
- Fler datakurser i Photoshop, Revit och/eller andra program som studenterna/arbetsgivarna anser att man behöver kunna!!!»
- Vet ej.»
- vikarer»
- Fler timmar i en bättre ventilerad lokal. Mer utrymme för frågor och personlig hjälp.»
- Datorundervisningen, mer tid.»
- Administrationen och sammanflätningen med andra kurser.»
- Fixa ett chema som fungerar för alla. »
- kanske fler tillfällen med handledare som går runt i ritsalarna»
- rendering i annat program än v-ray? synd att licenser ej fungerar när vi väl behövde dem mot slutet av projektet»
- vi behöver mer djupgående kunskaper i alla dataprogram som vi arbetar med.»
- Bättre koll på salarna, så att alla får varsinn dator att arbeta med!»
- Mer lärarledda timmar i programmen!»

12. Övriga kommentarer

- Jag tror att ni vet vad som behöver göras, så se till att fixa detta. Titta på ATs dataundervisning som ett föredöme. Så svårt kan det inte vara.»
- Alla skulle tjäna på att ett par timmar togs från parallella kurser och las på datorundervisning. Även parallella kurser blir lidande av att vi tvingas lära oss programmen själva. Det tar mycket tid från projekten där vi sitter och försöker lära oss ett program istället för att jobba med utformningen av den byggnad vi skall rita.»
- För få lektioner för att hinna lära sig behandla dataprogrammen utefter kursmålen och inlämningsuppgifterna. Grund för fortsatt utveckling på egen hand kunde inte heller uppnås under kursens korta tid.»
- Jag tror lärarkollegiet måste snacka ihop sig så att datagrejen får en tydligare plats där vi studenter också tydligare förstår syftet med den kursen. Tyvärr är det jätteviktigt att vi lär oss arbeta med datorer.»
- Flera studenter har fortfarande inte kunnat tillgodose sig hälften av undervisningen och har därför inte lämnat in uppgiften i archicad. Ska det fixas?»


Kursutvärderingssystem från