ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och struktur HT11, ARK215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-02 - 2012-01-20
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 28%
Ja, det framgick ganska bra»8 57%
Bra»2 14%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Info i början, men dålig uppföljning i senare delen av kursen.» (Ganska dåligt)

2. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Kunde varit högre krav på konstruktionsmomentet»
- Inom programmet råder en hög kravnivå, och det verkar som de flesta lagt sig på en nivå över vad lärarna har som krab»
- Både ambitions- och kravnivå satte vi nog upp lite själv och individuellt. Lärarens krav var inte alltid solklara men eleverna satte själva en hög ambitionsnivå.»
- Kursens kravnivå tycker jag var bra, lyssnade man på vad de sa var det ganska tydligt att det mer handlade om att undersöka möjligheter än att göra det fulländade projektet. Ambitionsnivån var väldigt hög, vilket är ganska lätt att dras med i, man vill ju inte känna sig sämre än sina klasskompisar.»
- Låga krav från kursen»
- Vi jobbade nog mer än vad som var nödvändigt för att klara kursen. Men det blir alltid så när det är projekt, det finns ju ingen övre gräns, man blir aldrig klar och sällan nöjd. Lärarna ställde inte så höga krav.»
- Lite otydliga»
- Ungefär likadana. Jag tyckte kraven var väldigt rimliga. Många hade en hög ambitionsnivå, kanske lite väl hög för vissa har jag förstått.»
- lagom höga»
- Otydliga»

3. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 21%
Ganska bra»5 35%
Bra»6 42%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Tyckte att de förberedande delarna var slöseri med tid och inte tidseffektivt. » (Ganska dålig)
- Lite för utspritt arbete, det var lite svårt att komma igång varje gång, och det blev lätt att jag sköt saker framför mig. Skulle vara bra med lite mer sammanhållet, så att man jobbar med projektet några dagar i sträck, och sen gör något annat.» (Ganska bra)
- Vi saknar föreläsningar om det vi jobbar med. » (Ganska bra)
- Man skulle i och med att vi hade hade en lugn start på terminen i övriga kurser, och en tung avslutning i övriga kurser kunna lagt mer tid på kursen med hjälp av läraren. Det hade varit bra om Kia vetat om hur ojämt fördelat de övriga kurserna låg.» (Ganska bra)
- Bra med dagsskisser! Eleverna bör uppmuntras att jobba på första läsperioden som är ganska slapp. Då blir det mindre stressigt mot slutet.» (Bra)

4. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

14 svarande

Nej, inte alls»2 14%
Ganska otillfredsställande»5 35%
Ganska bra»4 28%
Bra»1 7%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Allt för lite handledningstillfällen, speciellt i början innan mittkritik men även sedan. Tror bara jag fick två eller tre tillfällen allt som allt och då berodde det på att det inte fanns utrymme för mer!» (Nej, inte alls)
- Få handledningstillfällen, alla kunde inte alltid få tider.» (Ganska otillfredsställande)
- Jag skulle verkligen velat ha mer tider mer en konstruktör» (Ganska otillfredsställande)
- Vrist på handledningstillfällen» (Ganska otillfredsställande)
- Svårt att få tider. Onödigt med handledning med konstruktör när man bara har jobbat ett par dagar.» (Ganska otillfredsställande)
- Fanns många tider, lägger mer kritik åt klassen där det finns folk som är giriga och skriver upp sig på flera tillfällen i rad så att andra inte fick någon handledning. Men det har diskuterats» (Ganska bra)
- Jag tycker att jag fick ungefär det jag behövde, men generellt var det ganska svårt att få tag på tider, skulle behövas fler.» (Ganska bra)
- hade varit bra om någon hade varit där på slutet så att man kunde ställa frågor som dök upp i sista minuten.» (Ganska bra)
- Vissa fick inte handledningstillfällen som de ville, kanske borde finnas fler?» (Bra)
- det hade varit bra med mer konstruktionshandledning i slutet av projektet och mer arkitekthandledning i början» (Mycket bra)

5. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»3 21%
Bra»8 57%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Handledningen var bra men kritiken var en stor besvikelse där det känndes som att inte kritikerna var inlästa. Tycker även att de var för snälla och inte gav mig någon kritik som jag lände att jag kunde ta nytta av och växa. De lindade in allt de sa istället för att vara rak och tydlig. Kändes helt lönlöst att göra projektet när man inte fick ut något från kritiken. Tycker att kritikerna ska lägga sin kritik på samma nivå som de projekten de kritiserar. Om det är ett dåligt projekt så ska man få höra de stora felen och om det är ett bra projekt så ska man få tips om hur man kan göra det ännu bättre.» (Nej, inte alls)
- När man väl fick det var det rätt bra» (Ganska bra)
- Kritiken var bra, tycker jag, men handledningen och mittkritiken var lite för kort, så att man inte riktigt hann gå igenom allt.» (Ganska bra)
- Slutkritiken kunde varit skarpare» (Bra)
- det kändes som kritiken var lite för snäll, mer konstruktiv kritik» (Bra)
- Konstruktören kunde varit mer insatt i vad vi hade för uppgift.» (Bra)
- Både Peter och Kia var jättebra!» (Mycket bra)

6. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Dagsskisserna. »
- Dagsskissprocessen i början.»
- Kia»
- Studieresan»
- Kia och Peter»
- Studieresan, det gav väldigt mycket inspiration och var ett bra avbrott från den vanliga skolmiljön.»
- Bra dagsskisser»
- Skissmåndagarna var bra men kunde ligga tätare. »
- Dagskisserna i början var jättebra. Och Kia och Peter!»
- dagsskisserna»
- Dagsskisserna var bra, man lärde sig mycket på kort tid.»

7. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Mittkritiken. Ej uppdelade tider, om möjligt mindre grupper. »
- Fler handledningstillfällen bättre utspridda på samtliga studenter. Kritikerna får gärna vara lite hårdare och gå in mer i detalj på varje projekt.»
- I uppgiften framgick mycket klart och tydligt att vi skulle spänna något 25 m, men någon större undervisning i hur man gör detta fick man inte, något jag saknade extremt. Frågor som konstruktion material och dimensioner är fortfarande ganska oklara för mig, och till nästa år tycker jag att mna kan lägga in några föreläsningar om detta»
- Komma igång tidigare med själva projektet, många kom nästan igång Efter mittkritiken. Kanske klarare delmål?»
- Skulle tycka att man skulle ju ge mer om man visste något om bärandestrukturer innan man ritar ett projekt om det. »
- Lägg större del av projektet i första läsperioden, som det var nu hade man knappt kommit igång med projektet när hållfasthetsläran började, och tillsammans blev det för stor arbetsbelastning. Skulle också vara bra att ha tillfällena mer samlat, som det var nu blev det lite hackigt och svårt att komma igång ordentligt. Så, mer i läsperiod 1, mer samlade tillfällen, så man hinner komma igång ordentligt, och längre och fler handledningstillfällen.»
- Mittkritiken fungerade dåligt. Vi hann inte diskutera alls och ingen hann egentligen mer än att visa sitt projekt. Borde verkligen vara i mindre grupper och ligga mitt i projektet, inte i början. Kursen var väldigt lugn i början när vi inte hade så mycket annat heller. Sedan fick vi göra hela projektet på kort tid samtidigt som hållfen. Uppgiften var ganska märklig. Varför spänna 25 meter när det är ett litet cafe i en liten park man jobbar med?»
- Lite mer tydliga krav på inlämning, så man vet hur mycket eller lite tid man måste ägna åt rendering osv. Samt att förlägga större del av kursen i början av terminen!»
- ta bort skissdagboken skulle jag säga. eller kanske ha en inlämning varannan vecka. det blev lite väl mycket tyckte jag.»
- jag tycker att denna kurs kunde ha avslutats lite tidigare för det sämsta var att det blev väldigt stressigt på slutet ihop med hållfen. lite tydligare mål om vad som skall lämnas in som gås igenom 1 månad före inlämning.»Kursutvärderingssystem från