ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi 2009 lp2, KOO041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»3 11%
Cirka 20 timmar»5 19%
Cirka 25 timmar»12 46%
Cirka 30 timmar»4 15%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.88

- Har ej deltagit i kursen då jag inte ska fortsätta programmet till hösten!» (?)
- Har inte engagerat mig tillräckligt enligt mina egna mått. Har inte läst och gjort uppgifter i tid, utan skjutit upp.» (Cirka 25 timmar)
- Kräver mycket eget arbete» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»1 3%
25%»2 7%
50%»0 0%
75%»9 33%
100%»15 55%

Genomsnitt: 4.29

- Jag har gått på de flesta föreläsningarna och en handfull övningar» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 28%

Genomsnitt: 2.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Ganska spretigt innehåll med många olika delar på samma gång» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»4 18%
Vet ej/har inte examinerats än»12 54%

Genomsnitt: 3.27

- Jag tycker examinationerna har varit på saker och ting som har gåtts igenom» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.04

- Föreläsningarna har varit av varierande kvalité. En mer enhetlig approach lärarna emellan vore önskvärt. Sätt er ner och gå igenom alla föreläsningarna tillsammans.» (Ganska liten)
- Jag tycker tyvärr att föreläsningarna inte har gett mig särskillt mycket. Jag är lite kluven inför det där med power point och dela ut föreläsningsanteckningarna. Det är smidigt med PP och har man en PP-prestentation så måste man i princip dela ut anteckningarna för annars är det omöjligt för studenterna att hinna med och anteckna (och att säga att "det är lugnt det här finns på nätet sen" är värdelöst eftersom man vill ha de egna minnesanteckningarna i marginalen till det som föreläsaren skrivit (det gäller både om man får skriva själv eller om man får utdelat material)) Problemet med PP och utdelat matieral är att man inte är lika uppmärksam och koncentrerad. Men som med allt anant är detta ju ett fall av smak och tycke. Jag inser ju varför man väljer att ha det på detta sättet.» (Ganska liten)
- Detta beror dock på att jag själv varit så dåligt förberedd och inte på föreläsningens kvalité som jag överlag tycker har varit bra.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit bra. Föreläsningarna har dock inte varit så givande alltid. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»12 48%

Genomsnitt: 3.44

- Eftersom det är den jag läst för att lära mig nått» (Mycket stor)
- Eftersom jag har hamnat efter har jag fått läsa mig till all kunskap» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.32

- Tolkar denna fråga som "hur har informationsflödet fungerat?" Som svar på det måste jag tyvärr sägta ganska dåligt. Första biokemiuppgiften kom ut dagen innan den skulle lämnas in (jag tror argumentet var att den skulle gås igenom på övningen den eftermiddagen, synd att man inte hade möjlighet att gå på den bara), information om kinetikuppgiften kom ut på en matteövning (synd bara att man inte läser matten) och om man mejlar och frågar om sådana saker får man inte nödvändigtvis svar. Men, jag tycker att rapportsystemet som sådant är riktigt bra, det är enkelt och smidigt att rapportera in, man ser snabbt om man är godkänd eller inte på ett visst avsnitt. Det är ett bra sätt att få ut informationen från lärare etc till studenterna. Man ska bara komma ihåg att använda sig av det och inte förutsätta att alla går på samtliga lektioner, för av olika anledningar är det inte så. Problemet med den här kursen är ju annars att det är en hel del information som ska ut då det är en lång kurs med många delmoment.» (Ganska dåligt)
- Ibland står det att vi har lektioner som det inte dyker upp lärare på, informationen är ganska dålig ibland. Men annars är allt annat riktigt bra, Pingpong fungerar bra» (Ganska bra)
- Labbhandledarna har varit dåliga på att kolla pingpong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»7 28%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.28

- Stefans övningar kan vara lite röriga, men han gör så gott han kan och förklarar riktigt bra enskilt» (Ganska bra)
- Vill lägga mitt svar nånstans mellan "mycket bra" och "har ej sökt hjälp". Jag har ju inte riktigt varit på lektionerna och således inte sökt särskillt mycket hjälp. Har frågat Björn nångång om nått och då fått mycket bra hjälp. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Bra och givande vid labbtillfällen. Det blir dock ganska lätt problem då man ska göra grupparbeten i en större grupp där man inte riktigt känner varandra. Samordningsproblem uppstår nästan alltid (var ska vi träffas? när? etc.)» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»14 56%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»13 52%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4.08

- Mycket på grund av det arbete vi hade i teknisk biologi. Detta tog mycket tid från kemin och matten. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»10 40%
Gott»13 52%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.56

- Det är en bra kurs som går igenom mycket på ett bra sätt. Det är en bra förberedelse inför senare kurser.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian Ekberg»
- Jag tycker att inlämningsuppgiftenra var riktigt bra, dock kanske man skall ändra dem lite, så det inte bara är att skriva av gamla, men så man kan ta hjälp av gamla uppgifter och boken.»
- Konsultationstiden är bra!»
- Termouppgifterna. De var bra och relevanta.»
- Kemiövningarna är givande och man lär sig av uppgifterna som gås igenom.»
- Vet inte»
- pingpong»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer samarbeta med matten (tillämpningar)»
- Det borde finnas tillfälle att göra om missade labbar»
- Mer kommunikation mellan lärare. Håll föreläsningarna till ämnet. Har man en föreläsning i veckan kring ämnet så är det ingen idé att lägga halva föreläsningen på exempel som är svårförståeliga och halvrelevanta. Hoppa inte fram och tillbaks mellan olika ämnen inom en föreläsning. Känns som en grundförutsättning att alla föreläsare vet vad de ska prata om innan de kommer dit.»
- Lite mer tid att räkna själv och fråga på lektionerna.»
- Uppdatering av schemat! i Vilken sal som konsultationstidne är i!!! springa fram och tillbaka mellan 7 våningen på fysik och 3 våningen i Kemi är inte jättekul.»
- Duggan bör inte ligga i tentaveckan.»
- Vad är syftet med biokemin? Varför tentas den på det sättet den gör? Som det är nu kan man i princip få godkänt utan några som helst problem genom att lära sig de rätta svaren på de gamla duggorna. Man kan väll skriva om frågorna lite i alla fall. Läroboken är relevant, men ahr ett ganska så intressant upplägg där viktig informaiton är inskriven som marginaltext. Finns det inget allternativ till denna bok?»
- Att föreläsaren inte använder flera föreläsningar till att förklara lätta och självklara saker och sedan inte hinner med de svårare sakerna som man behöver genomgång på.»
- vet inte»
- föreläsnings materialet bör läggas ut innan föreläsningen»

16. Övriga kommentarer

- Jag inser att min utvärdering ger ett ganska så negativt intryck. Jag tycker dock att det på det stora hela är en bra och relevant kurs. Dock görs en del missar som drar ner helhetsintrycket. Jag vill här passa på att lägga in en kommentar om vardagsmolekylerna. Jag tycker det är ett riktigt bra projekt, men varför dessa delinlämningar? Är det för att minska arbetbelsatningen för den lärare som rättar eller för att se till att studenterna kommer igång? Om det är det första allternativet, går arbetsbelastningen att ändras på något sätt? Om det är det andra allternativet, är det inte bättre att låta studenterna ta hand om sin egna tid? Jag har svårt att tänka mig att man tagit sig genom gymnasiet utan att göra något arbete av liknande omfattning. Låt folk ta hand om sin egna tid så lär man sig att planera sin tid. Vi är ju alla trots allt vuxna människor.»
- nej»


Kursutvärderingssystem från