ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Automatiseringsteknik H10, LMT106

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»7 53%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 33%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.66

- pga. kurser som krockade...» (75%)
- Krockade ibland med Tekniskt ledarskap» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 69%

Genomsnitt: 3.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»10 83%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- programmeringsuppgifter borde inte finnas på tentan. svårt att tänka strukturerad när man har så mkt press på sig...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»9 69%

Genomsnitt: 3.61

- Givande och tydliga föreläsningar och konsulationstider» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3

- nu syftar jag på boken, OH mtrl mkt bra» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var mycket bra» (Mycket stor)
- Boken använde jag mig dock inte av så mycket. Men däremot powerpoints osv.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.46

- Vid flera tillfällen var kurshemsidan nere, så jag antar att det inte är lärarnas fel...» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 4

- Lärarna var mycket hjälpsamma vid behov och inga sura miner.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 75%
Hög»3 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»6 46%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.61

- Valde man att läsa Cisco-kursen i Industriell Datakomm. var det hög arbetsbelastning.» (Hög)
- Det var jobbigt att det krockade men det får man väl kanske räkna med vid valbara kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»5 38%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.46

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med labbarna i Pneumatik och hydraulik, och givetvis roboten då man får lite bättre uppfattning om vad man läser om."»
- Labbarna»
- Sven och Peter»
- sven ekeröd och peter olsson (trots resan till turkiet) de har varit till enormt stöd och har mkt att lära ut»
- Labbarna är jättebra»
- Labbarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tyckte programmeringsuppgifterna på tentan var på högre nivå än undervisningen. Mer övning i programmering under kursen eller svårare programmering i labben som sätter nivån lite högre hade varit bra. Eller helt enkelt lättare uppgift på tentan =) »
- Se till att ingen åker på semester precis innan det är en stor lab som ska göras... Desutom borde man få lov att lägga in robotprogrammet på en dator så inte det ska göras på labben. Det är inte svårt att göra det på labben, men det tar en fruktansvärt tid, och man lär sig inte mer av att göra det på labben än att göra det innan. Desutom fanns det inte tid med allt på robotlabben pga att vi skulle lägga in det handskrivna program på datorn.»
- Det var stora grupper att arbeta i ibland. Samt att föreläsningssalen ofta var full. Detta kanske man ska se över om det är lika högt söktryck nästa år.»

16. Övriga kommentarer

- Annars en mycket bra kurs!!!»
- Sven och Peter är helt suveräna lärare!»


Kursutvärderingssystem från