ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fartygsbefäl klass 7 - Navigation, LNA518

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-28 - 2007-12-28
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»8 80%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- svårt att uppskatta» (?)
- Svårt att veta hur man ska arbeta själv! behöver mer vägledning och tydlighet i vad man ska inrikta sig på.» (Cirka 20 timmar)
- olika under olika veckor, vissa mer vissa mindre» (Cirka 20 timmar)
- beror på hur mycket schemalagd tid vi har haft» (Cirka 20 timmar)
- Har läst navigation innan» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- Man borde få veta innan att några lektioner kommer vara obligatoriska» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

- Jag har känslan att de som inte klarat tentan inte har tidigare erfarenhet av navigation.....vilket inte har ställts som krav!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Jag tycker att de var löjligt hårda med rättningen. Skriver man vrak är det helt fel för det skulle nämligen vara FARLIGT vrak...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.45

- Men för lite grunder.....» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.27

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»5 45%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Det hade vatit bättre om man sammlat materialet på en hemsida» (Ganska dåligt)
- Lite för mycket som inte fungerade på hemsidor och fel svar i övningstentor.» (Ganska bra)
- Lektionsuppgifterna var bra, men kunde de inte haft två övningstentor (med det nya sjökortet så svaren blir rätt!!) i stället för att ha massa olika utan facit och lösenord hit och dit? Jag tror det hade underlättat för många att få öva bestick-teknik på det sättet. Dessutom är Prytzs flervalsfrågor som hieroglyfer för mig.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.18

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- det är det som gett mest» (Mycket bra)
- naturlig uppdelning i små grupper, bra sammanhållning inför tentorna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- svårt och väldigt mycket att lära sig om man inte hade några förkunskaper. » (Hög)
- Den var alldeles för ojämn» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»5 45%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4

- 5 tentor sammna vecka....förbannat idiotiskt.....och nu nästan inget att göra !!!! » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»1 9%
Godkänt»2 18%
Gott»7 63%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Vi har fått smulorna från SK programmet! otroligt dåligt! Folk investerar mycket i detta...flyttar långt från familj...bör tas på större allvar.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De mindre grupperna i klassrummen då man gick igenom de saker som sagts i aulan! »
- Inget»
- Lärarna»
- Göran! »
- övningsuppgifterna under lektionstid»
- Göran är en duktig lärare, även Björn. Simulatorn gör gott. »
- Antalet föreläsningar»
- Övningstillfällerna i mindre grupper»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- EN ORDENTLIG WEBSIDA, SOM ÄR UPPDATERAD OCH SOM INNEFATTAR FLER ÖVNINGS EXEMPEL! VILL MAN KUNNA PLUGGA TILL EN KURS BEHÖVR MAN ÖVN. UPPG OCH GÄRNA MÅNGA!»
- Planering! Oberoende av SK programmet! Max 1 tenta / vecka. Lärare som är överrens om hur man ska undervisa. Prytz vs Göran.»
- Mer matrial hemma i början.»
- Jan Prytz»
- teorilektionerna och de praktiska kom i lite otakt, så mycket av teorin var lite onödig och långtråkig eftersom vi redan gått igenom det på "övningslektionerna".»
- Klassen uppfattade att allt som kom i tentan ej berörts på något sätt. Inte ens en anvisning i stil med: läs sidorna 2-35»
- Prytz föreläsningar är väldigt snurriga. Göran är mkt bra. »
- Genom gångarna ska va före övnings tillfällerna»

16. Övriga kommentarer

- Mycket besviken!»
- Terrester resultaten kom tillbaka tidigt men ej tidvatten. Pryts metreologi frågor var svåra att förstå.»
- Se till att lärarna får tillräklit med hjälpmedel så de kan hålla högre kvalitet på föreläsningarna så de ej måste krångla med utrustningen»


Kursutvärderingssystem från