ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT-ht09 Fysik för ingenjörer, TIF085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-08 - 2010-01-24
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»7 31%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.22

- Svårt att uppskatta. Såklart majoriteten av nedlagt arbete i slutet.» (Cirka 30 timmar)
- Kunde ha lagt mer om det funnits mer räkneövningar, fysik, såsom matematik kräver mycket övande.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»3 13%
50%»1 4%
75%»6 27%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.22

- Kunde inte gå på måndagsföreläsningen innan lunch p.g.a. schemakrock» (75%)
- Bra med räknestuga.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 2.59

- Har inte brytt mig om att titta» (Jag har inte sett/läst målen)
- åke förklarade målen väldigt bra under den första föreläsningen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»7 35%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Hur tycker du att föreläsningarna bidragit till din inlärning?

22 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska litet»3 13%
Ganska mycket»6 27%
Mycket»12 54%

Genomsnitt: 3.31

- Går alltid på föreläsning. Får inte ut något av dessa i matte/fysik. Ska försöka förbereda mig rigoröst i förhand framöver och se vad som händer.» (Ganska litet)
- Vissa delar gicks igenom alldeles för fort. Andra delar maldes länge.» (Ganska mycket)
- Otroligt bra föreläsare.» (Mycket)
- Åke fäldt var en mycket bra föreläsare som fick en engagerad och förklarade allt mycket bra.» (Mycket)

7. Hur tycker du att övningarna bigragit till din inlärning?

21 svarande

Inte alls»2 9%
Ganska litet»6 28%
Ganska mycket»7 33%
Mycket»6 28%

Genomsnitt: 2.8

- Inte gått på dem» (Inte alls)
- Finns facit brukar jag kolla där istället för att fråga. Man förstår nästan bättre av facit ändå» (Ganska litet)
- Mer övningar!» (Mycket)

8. Hur tycker du att duggorna bidragit till din inlärning?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska litet»2 9%
Ganska mycket»9 40%
Mycket»11 50%

Genomsnitt: 3.4

- Första gången med dugga i matte/fysik för mig. Mycket positivt, och lyckade duggor ger självförtroende på tentan.» (Mycket)
- Man fick ett bra incitament till att öva mera. » (Mycket)

9. Hur tycker du att laborationerna bidragit till din inlärning?

22 svarande

Inte alls»6 27%
Ganska litet»13 59%
Ganska mycket»2 9%
Mycket»1 4%

Genomsnitt: 1.9

- Dåliga labbar, T4-motoŕ,n var åtmindstone rolig.» (Inte alls)
- Laboration T4 var fullständigt värdelös. Handledaren kunde knappt engelska, kom för sent, försvann tidvis långa perioder och drog över en halvtimme genom att sitta tyst!» (Inte alls)
- Bra sätt att få in kursmoment som inte lämpar sig som tentauppgifter ex.vis.» (Ganska litet)
- Laborationen med svängningar var inte bra och det kändes som man inte lärde sig speciellt mycket. Den med stirlingmotorn var bra, rolig och gjorde att man förstod allt bättre.» (Ganska litet)
- Gärna fler laborationer, de är mycket bra för förståelsen. Särskilt hade det varit bra med laborationer tidigare i kursen och inte bara i sista veckan.» (Mycket)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»11 52%
Mycket stor»5 23%

Genomsnitt: 2.9

- Har inte läst kursboken. Bara gjort övningarna i den.» (Mycket liten)
- Serway är en riktig jävel. Nya utgåvor till höger och vänster, och olika versioner för diverse målgrupper. Har dock läst kapitel i min bok, räknat uppgifter via en piratkopierad pdf tack vare diverse konversionstabeller för uppgiftsnummer.» (Ganska liten)
- har ej använt boken endast material på kurssidan som var av bra vikt.» (Ganska stor)
- Läste knappt boken, men föreläsningsanteckningarna var mycket bra.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 3.18

- Svårt att hitta bland det utdelade materialet. Ingen logisk struktur.» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan var tyvärr en katastrof..» (Ganska dåligt)
- ÅF borde bli professor i interaktionsdesign. :)» (Ganska bra)
- Bra att det fanns tentor, facit etc. Men kurshemsidan är i stort behov av en omstrukturering.» (Ganska bra)
- Den var bra men dålig layout så man kunde inte med en gång se vad som var nytt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.86

- åke som var med på räkneövningarna är överlägset den bästa pedagogen hittills..» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.95

- vi har en skön grupp och det är alltid lätt att få hjälp med ngt om den andre kan..» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 63%
Hög»5 22%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.5

- Högt tempo, många områden.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»10 45%
Hög»8 36%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.59


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 22%
Gott»6 27%
Mycket gott»10 45%

Genomsnitt: 4.13

- bra lärare» (Gott)
- En väldigt bra lärare» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren.»
- Åke Fäldt & duggorna»
- Läraren»
- Duggorna»
- Demoräkningarna (som dock inte syntes). De utlovade demoräkningstillfällena föll bort till fördel för mer föreläsning. Räknestugorna.»
- Föreläsaren Åka Fäldt, Duggorna samt Laborationen med Stirlingmotorn»
- Engagemanget av läraren var riktigt ypperligt! Riktigt bra lärare verkligen! Borde finnas fler sådana!»
- räkneövningarna, upplägget på kursen och Åke.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler laborationer, även i början av kursen.»
- Storleken på kursen/tentan»
- Det är viktigt att föreläsningarna är tätt synkade med räkneuppgifterna som det är tänkt att du ska göra varje vecka.»
- Demoräkningar bör ingå.»
- Labbarna kändes ganska mysko, labb-pm:en gav inte så mycket information om vad man skulle göra så det var svårt att förbereda sig.»
- Ta bort labbarna, det ger inget endå. Och ha ett fortare tempo i början när det är lätt och ta det långsammare i slutet när det blir svårare»
- Svängningslaborationen»
- Labbarna var inte alls givande.»
- kurshemsidan först och främst.»

19. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurshandledare»
- Fäldt är utan tvekan en av de bästa (om inte den bästa) föreläsarna på chalmers!»
- Bra föreläsare i ett komplext ämne.»
- Mer exempel på hur man nyttjar de teoretiska verktygen. Tänk Matematikundervisning. Det är guld värt att få teori i tät sammanslutning med rikliga exempel.»

20. Hur tycker du att övningarna bidragit till din inlärning?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska litet»9 42%
Ganska mycket»8 38%
Mycket»4 19%

Genomsnitt: 2.76Kursutvärderingssystem från