ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation lp3 2011, LMU450

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»8 40%
Cirka 20 timmar»8 40%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2

- Kursen som löpte parallellt, Projektarbete, fick prioritet.» (Högst 15 timmar)
- Har gått på alla lektioner men, gjorde endast några kapitel hemma ur övningsboken» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»3 15%
50%»2 10%
75%»3 15%
100%»12 60%

Genomsnitt: 4.2

- Somnade på de flesta lektionerna, närvarade i stort sett endast på de obligatoriska.» (25%)
- kanske missat en eller två lektioner totalt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 30%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»3 17%
Vet ej/har inte examinerats än»8 47%

Genomsnitt: 3.05

- De frågorna jag var bra på kom inte med och de jag inte kunde kom med.» (Nej, inte alls)
- Trodde att andra uppgifter av det som hon har tagit upp skulle komma upp på tentamen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.75

- 85% av min kunskap inför tentamen skaffade jag mig de fem föregående dagarna.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 60%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.9

- Allt i litteraturen var väldigt tydligt, när det gäller inlärningsfrågår, det kunde ha funnits mer räkneuppgifter som går lite mer in på detalj.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»15 78%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.89

- Hade velat ha klarare direktiv angående tentamen, detta helst skriftligt på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- Inga svar på gamla tentor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»8 40%
Har ej sökt samarbete»5 25%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 70%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»9 45%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.75

- Projektarbetet tog väldigt stor plats» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 15%
Godkänt»6 30%
Gott»9 45%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Litteraturen var väldigt bra. Läraren var också bra då hon alltid talade tydligt och inte fick det att verka så tråkigt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De obligatoriska "övningarna" borde inte vara obligatoriska, svar till övningstentorna borde finnas på internet. »
- Att övningsuppgifterna kanske borde struktureras mer så att man koncentrerar sig på de delar som är viktigare, då de kan bli mycket att ta in. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från