ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Husbyggnadsteknik, LBT641

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-06 - 2009-06-30
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»3 60%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 20%
75%»2 40%
100%»2 40%

Genomsnitt: 4.2


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 100%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 40%
Ja, målen verkar rimliga»3 60%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.6

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Nischat grupparbete vilket endast gav kunskap inom ett litet område. En övergripande tenta borde finnas med i kursen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Något spretig undervisning. Båda lärare är otroligt duktiga på sitt ämne men det vore bättre om undervisningen blir mer kärnfull och effektiv. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det blå häftet vi fick köpa var otrligt välskrivet och bra. MEN, eftersom vi i kursen mest bara höll på med projektarbeten som var smala mot en sak hade vi tyvärr inte mycket nytta av stora delar av den. Och eftersom ingen tenta fanns - fanns heller inte tid till att sätta sig in i häftet/boken. Tyvärr. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 60%
Lagom»2 40%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»1 20%
Hög»2 40%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 80%
Gott»1 20%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arbetet i läsperiod 4»
- De kunniga lärarna! Antalet studenter i varje projektgrupp. Formen på projekten, dvs teknisk rapport och muntlig redovisning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlärning av mer byggteknisk kunskap. Ej bara rapportskrivande.»
- En övergripande tenta»
- Fler föreläsningar i läsperiod 3 »
- Lärarna är superkunniga, men ändra era metoder något. Mer faktaspäckad undervisning! Vi vill ha massa kunskap och rätt kunskap! Vi går AE men det innebär inte att vi bara vill ha det lilla på ytan. Det känns som att en effektivare plan skulle kunna läggas upp för innehållet på föreläsningarna. Den andra grejen som behöver ändras är helt klart grunden för projektarbetena! Varje ggn vi gör ett projektarbete får vi ETT smalt ämne att skriva om, MEN! Ofta är källorna till faktainsamlingen tveksam. Det är något vi gör helt på egen hand och de blir ofta spretiga och olika sidor utelämnas. Det är därför som de faktaspäckade föreläsningarna är SÅ viktiga! Vi måste ha en stabil grund att stå på, ha föreläsningar också om de ämnen vi ska ha projektarbeten om så vi sedan vet vad som är sant och falskt och kan vid projektarbetet verkligen gå på djupet på ämnet! Ni ville att vi skulle gå på djupet sist men HUR ska vi kunna göra det när vi inte ens har fått en sanningsenlig grund? Detta måste ändras. Ett annat problem är att vi lär oss om det vi själva skriver om. De andra gruppernas ämnen får vi enbart genom en tio minuters-redovisning, vilket inte på något sätt är tillräckligt för att vi ska kunna det. Och det faktum att rapporterna läggs upp på nätet så att alla ska kunna läsa käns också som en tveksam metod. Tiden finns knappt och de rapporter som läggs upp kan knappast motsvara facklitteratur som man har till ex. en tenta, språkliga nivån kan vara riktigt dålig och relevansen och faktan och slutsatserna kan snarare stjälpa än hjälpa. Så in med ev. rekommenderade böcker i kursen som föreläsningarna grundar sig på, lägg in en dugga eller mindre tenta och gör ex. ett projekt istället för två! Eller ändra strukturen på dem. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från