ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-11-20
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»26 38%
Cirka 20 timmar»24 35%
Cirka 25 timmar»6 8%
Cirka 30 timmar»5 7%
Minst 35 timmar»6 8%

Genomsnitt: 2.11

- Om man slår ut det som ett medelvärde» (Högst 15 timmar)
- vissa veckor satt man 40-50 timmar andra färre» (Cirka 20 timmar)
- Varierade väldigt beroende på veckorna. Under de sista veckorna lade man betydligt mer tid gentemot de första två-tre veckorna.» (Cirka 30 timmar)
- det rann i väg under hemtentaskrivandet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»8 11%
25%»18 26%
50%»13 19%
75%»9 13%
100%»19 28%

Genomsnitt: 3.19

- Krockade med annan kurs» (0%)
- Alla föreläsningar krockade så hade inte möjlighet att gå på någon.» (0%)
- Då föreläsningarna var oerhört utdragna och tråkiga skapade detta ett väldigt dåligt intresse för att delta i dem. Bör ändras!! Mindre prat och mer praktik!» (25%)
- Jag kände inte att föreläsningarna gav mig någonting» (25%)
- Föreläsningarna var inte tillräckligt givande för att jag skulle vilja lägga tid på det.» (25%)
- Föreläsningarna har varit av varierande kvalitet och innehåll. Det har varit lite svårt att koppla dem till det stora grupparbetet och till hemtentan i viss mån.» (25%)
- Krockade med min algoritm-kurs.» (25%)
- De två kurser jag läste krockade oftast, då den andra kursen hade många obligatoriska moment var valet enkelt.» (50%)
- Deltagit i alla moment, dock inte föreläsningar då de har krockat med andra kurser ibland.» (50%)
- Missade endel pga. sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 44%
Målen är svåra att förstå»9 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 16%

Genomsnitt: 2.13

- Kommer inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- Får man fråga vad i hela Hälsingland målet med kursen faktiskt är? » (Jag har inte sett/läst målen)
- Mängder av överflödig text.» (Målen är svåra att förstå)
- Det är väldigt diffust med vad man kommer/bör få ut av kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Eftersom kursen mer verkar inrikta sig på elektro så känns det väldigt svårt att se hur målen passar in i vårt program.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt kortfattade mål i förhållande till vad jag uppfattar som en väldigt innehållsrik kurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- det ligger i kursens natur att målet ar lite luddigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 9%
Ja, målen verkar rimliga»39 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.93

- Lågt ställda om man jämför med tekniska kurser.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Svårt att säga då målen är väldigt svåra att förstå i sig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag lärde mig en hel del om rapportskrivning, dock inget om hållbarhet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är ju för tusan självmål! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Vissa obligatoriska moment gav mindre än de tog tid att genomföra, exempelvis grupprojektet.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»6 12%
I viss utsträckning»23 46%
Ja, i hög grad»16 32%
Vet ej/har inte examinerats än»5 10%

Genomsnitt: 2.4

- Det kändes inte som att det slutgiltiga arbetet testade ens "kunskaper" som man skulle ha lärt sig under kursens gång.» (Nej, inte alls)
- Kändes väldigt flummig» (Nej, inte alls)
- Skulle man faktiskt lära sig något på denna kursen? För det har jag totalt missat. Detta är en kurs för fåntrattar som jag tyvärr ingår i mitt program. Den borde genast tas bort ur IT-programmet och det borde finnas en varningsetikett så att inte andra stackare väljer kursen i tron att den har något vettigt att komma med.» (Nej, inte alls)
- examinationen gick ut på att vi skulle rapa upp fakta ifrån kursboken och från de gamla ointressanta artiklar vi fick del av. Den kollade inte huruvida vi hade tänkt till osv. platt, tråkigt. Ta bort den helt, den gav ingenting. Vi är inte högstadieelever! det är under vår värdighet att skriva av fakta ifrån en bok.» (Nej, inte alls)
- Väldigt svårt att testa i kursen, dock gav examinationen i form av de tre frågorna mer lärande(inte bara test på kunskap).» (I viss utsträckning)
- första hemtentan jag skrev, tveksam till detta. Förstärker intrycket av luddig flummig kurs» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att rättningen verkar vara gjord konstigt, i jämförelse med andras prestation och resultat känns det i vissa fall orättvist där några fått få poäng för bra skrivna hemtentor.» (I viss utsträckning)

6. Bidrog diskussionsseminariet till kursens mål?

51 svarande

Nej, inte alls»14 27%
I viss utsträckning»29 56%
Ja, i hög grad»8 15%

Genomsnitt: 1.88

- VIlket diskussionsseminarie?» (?)
- Vad var diskussionsseminariet för något? Jag har bara varit på examinationsseminarium. Detta bidrog dock mycket. Var det mötet med handledare i början av projektet så bidrog det mycket till att projektet kom igång i rätt riktning.» (Nej, inte alls)
- Vi hade inget diskussionsseminarium.» (Nej, inte alls)
- När var det?» (Nej, inte alls)
- Lyssna på olika personer göra ett standard-högstadie-föredrag.. Nej, det är såklart inte givande mer än kanske en aning underhållande ur en tragik-komisk synvinkel.» (Nej, inte alls)
- Diskussionsseminarium? Jag trodde att ex-seminariet var det enda?» (I viss utsträckning)
- (I viss utsträckning)
- Vi hade inget. » (I viss utsträckning)
- Var det inte mer av en redovisning än ett seminarie?» (I viss utsträckning)
- Det enda bra med kursen.» (Ja, i hög grad)

7. Bidrog projektarbetet till kursens mål?

54 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»27 50%
Ja, i hög grad»24 44%

Genomsnitt: 2.38

- Högstadie-arbeten bör och ska förpassas till högstadiet. Chalmers borde skämmas att erbjuda denna kursen.» (Nej, inte alls)
- Återigen så är kursens mål svåra att förstå, detta gör det svårt att säga om det var relevant. Det var dock det enda som jag kunde se som var någorlunda relevant till kursens innehåll.» (I viss utsträckning)
- Bra att testa rapportskrivning, dock känns det fortfarande inte som om ämnet gav något.» (I viss utsträckning)
- Det krävde mer i tid än det gav.» (I viss utsträckning)
- Där fick vi iallafall diskutera.» (I viss utsträckning)
- Vårat miljöbron-projekt var inte helt i linje med kursens mål. Eventuellt blev bedömningen av projektet inte rättvist av det skälet.» (I viss utsträckning)

8. Bidrog examinationsseminariet till kursens mål?

52 svarande

Nej, inte alls»12 23%
I viss utsträckning»28 53%
Ja, i hög grad»12 23%

Genomsnitt: 2

- En meningslös diskussion där examinator tog upp för mycket plats och skapade onödiga diskussioner.» (Nej, inte alls)
- Lyssna på olika personer göra ett standard-högstadie-föredrag.. Nej, det är såklart inte givande mer än kanske en aning underhållande ur en tragik-komisk synvinkel.» (Nej, inte alls)
- Vad var detta? Hemtentamen? Gruppredovisningen? » (Nej, inte alls)
- Vi var redan betygsatta, det kändes i det närmaste meningslöst att redovisa då det inte skulle påverka resultatet.» (Nej, inte alls)
- Hemtentan bidrog i hög grad.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»22 32%
Ganska liten»29 43%
Ganska stor»13 19%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 1.95

- Inlärningen har varit den forskning som man har gjort i samband med projektarbetet.» (Mycket liten)
- Seriöst, föreläsningarna håller alldeles för låg klass, gäller både gästföreläsningar och "vanliga". För det första måste de struktureras mer så att föreläsningarna inte blir 2x45 minuter meningslöst prat utan att komma till punkt, för det andra: sluta undeskatta teknologerna, vi är vana vid att snabbt ta åt oss nya koncept och teorier, finns inget behov av att upprepa samma sak för många gånger eller fastna på en för "låg" nivå.» (Mycket liten)
- Deltog i så lite undervisning som möjligt då denna inte gav mig något och inte var bra för vare sig projektet, seminariet eller hemtentamen.» (Mycket liten)
- Undervisningen bestod i att ett antal lallare berättade om olika saker som inte hade någon relevans. Vissa föreläsningar hade stark politisk koppling till socialism. Saker som jag inte tycker en ingenjör ska ha i sin utbildning, utan sympatiserar man med dessa åsikter kan man göra det på sin fritid. » (Mycket liten)
- Jag var på de första föreläsningarna som introducerade en del nya begrepp som var viktiga för mig. Sen lärde jag mig mest genom kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Kändes som att en del föreläsare inte riktigt förberret sig. Slutade gå på föreläsningar på grund av den anledningen. » (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar var inspirerande och intressanta, särskilt den om sociala dilemman, men sedan kom några föreläsningar som gav så lite att jag slutade gå på dem.» (Ganska liten)
- stor skillnad från föreläsare till föreläsare» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»14 20%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»30 44%
Mycket stor»11 16%

Genomsnitt: 2.56

- Inlärningen har varit den forskning som man har gjort i samband med projektarbetet.» (Mycket liten)
- Avundas de som valde att inte köpa boken.» (Mycket liten)
- Artiklar vi fick var dåligt kopierade och föga intressanta. Önskar mer engagerande artiklar.» (Mycket liten)
- Använde pdferna och kursboken till hemtentamen men det bidrog inte till min inlärning.» (Ganska liten)
- onödigt tillkrånglad litteratur, text man får anstränga sig för att förstå står i klartext på nätet.» (Ganska stor)
- Vissa delar ur litteraturen gav mycket och var intressant medan andra delar kändes mindre intressanta och inspirerande, men detta är väl mycket av en smaksak.» (Ganska stor)
- Mycket bra val av artiklar och litteratur, speciellt till hemtentan» (Mycket stor)
- mycket intressant och lärorik bok!» (Mycket stor)
- Jag tyckte att kursboken var bra och intressant att läsa.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

66 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dåligt»7 10%
Ganska bra»32 48%
Mycket bra»23 34%

Genomsnitt: 3.12

- Inte använt alls.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material var ofta i det närmaste oläsligt och höll tvivelaktig nivå(mycket löst tyckande i en del av dem). Hanteringen av seminariet för oss som drabbades av att läraren blev sjuk är under all kritik. Eftersom inte seminariet ens var betygsgrundande så kunde väl en kollega eller något lyssnat på våra grupper. Det är orättvist att vi ska behöva förbereda oss två gånger + ha gamla saker hängande över oss in i nästa läsperiod. » (Mycket dåligt)
- Vår del i exminationsemenariet blev inställd på mycket kort varsel, varpå det inte var möjligt att redovisa förrän lv4 i nästa period. Även då fanns ingen information om VAR examinationen skulle ske (antagandet att det skedde på samma plats som det var tänkt i första tillfället visade sig vara fel)» (Mycket dåligt)
- fick inga svar på mina mail till kursansvarige» (Ganska dåligt)
- Inställd examination och sedan ingen ny tid förrän en månad senare då hälften inte kunde komma. dåligt!» (Ganska dåligt)
- otydligt om man klarade vissa moment som lämnades in via studentportalen» (Ganska bra)
- Det fungerade bra.» (Ganska bra)
- Fel vid inlämning av individuell uppgift» (Ganska bra)
- Utdelat material fungerade bra. Dock var det en väldig massa virrighet vad det gäller kursadministrering, datum, etc.» (Ganska bra)
- ev lite otydliga (suddiga) dokument.» (Ganska bra)
- att webbsidan fungerade kanske man inte ska tacka kursansvarig..» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»26 39%
Mycket bra»9 13%
Har ej sökt hjälp»21 31%

Genomsnitt: 3.57

- I början gick det att ha bra kontakt med examinatorn, men detta avtog allteftersom kursen fortskred. Det dröjde länge att få svar via mail eller telefon alternativt svar uteblev.» (?)
- Det fanns en gång då man fick möjlighet att ställa frågor till examinatorn inför projektarbetet. Detta var alldeles för tidigt in på projektet då man inte kommit längre än till en introduktion till varför man valt att skriva om det man valde. » (Mycket dåliga)
- Svårt att få tag på Ann-sofie på mailen har inte försökt på annat sätt.» (Ganska dåliga)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»27 40%
Mycket bra»36 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Tråkigt och stressande med oengagerade gruppmedlemmar.» (Mycket dåligt)
- Svårt när man ska jobba med 4 andra som har helt andra scheman att få tider som passar.» (Ganska dåligt)
- Eftersom man jobbade i "påtvingade" grupper så fick man lära känna nya människor, roligt tycker jag.» (Ganska bra)
- Nackdelen med grupper indelade av examinator var att det var en trög uppstart eftersom det tog tid att få kontakt med alla gruppmedlemmar som man aldrig träffat förut, och det var varierande hur ambitiösa gruppmedlemmarna var. Detta drog ner resultatet en del. Ett litet plus är dock att man lär sig samarbeta.» (Ganska bra)
- Uppdelningen av IT-studenter var aningens omotiverat» (Mycket bra)
- Vi har möts i grupp och jobbat tillsammans mycket bra!» (Mycket bra)
- Bästa grupparbetet jag har skrivit under hela chalmers-tiden. Kändes som att alla var aktiva i arbetet och gjorde sin del. Det hjälpte förstås att ämnet var intressant.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»44 65%
Hög»14 20%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.25

- Den varierade lite väl mycket men det kändes aldrig som det var för mycket för att hinna med.» (Lagom)
- Får dock inte bli högre.» (Lagom)
- Det klumpade dock ihop sig mot slutet av kursen, kanske hade det varit bättre med en större spridning av uppgifterna» (Lagom)
- Förrutom att vi bara hade en vecka på oss att skriva en rapport vilket inte är tillräckligt.» (Lagom)
- det var mkt att göra, men samtidigt kändes planeringen/upplägget av kursen bra, att alla projekt avslutades innan nästa började» (Lagom)
- Miljöbro-projektet upplevdes som högre belastat än ett "vanligt" projekt.» (Hög)
- Hemntenan var för stor» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»37 55%
Hög»22 32%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.38

- Jag hade bara en kurs. » (Lagom)
- Men vissa obligatoriska moment tog mer tid än de gav kunskap.» (Lagom)
- Detta på grund av andra kurser i slutet så blev det väldigt mycket att göra.» (Hög)
- Läste 3 kurser, ganska tunga, dock prioriterades denna kurs ned så mycket som möjligt.» (Hög)
- Särskilt läsvecka 7 och 8 blev väldigt tunga.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

66 svarande

Mycket dåligt»8 12%
Dåligt»12 18%
Godkänt»25 37%
Gott»17 25%
Mycket gott»4 6%

Genomsnitt: 2.95

- Chalmers sämsta kurs.» (Mycket dåligt)
- Känns ej relevant för vår utbildning, att lägga in element med hur man designar batterisparprogram, hur man lägger upp en process för att spara energi och sådant skulle vara mycket mer intressant. Denna kurs kändes för generell och om något inriktat på "informations- och kommunikationsteknik", som läraren beskrev det, vilket mer verkade handla om bilar, elektronisk hårdvara och mobiltelefoner.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker visserligen miljö och hållbart samhälle är intressant men en kurs i det blir så mycket upprepning av självklara saker. Det känns som att man inte lär sig tillräckligt mycket nytt under kursens gång » (Mycket dåligt)
- kan ni inte bara skrota den här kursen.» (Mycket dåligt)
- Att tvinga itstudenter att läsa den här kursen är slöseri på tid och kraft. Att 100 pers ska låtsas vara intresserade av sånt här och dessutom behöva skriva varsin rapport på flera tusen ord är ju helt befängt. Det har ingenting att göra med vår utbildning. De flesta är föga intresserade och snackar massa skit för att bli klara med rapporten - kass! Om det bara vore föreläsningar så visst, men tvinga inte alla dessa människor att skriva en rapprt om sån här dynga.» (Mycket dåligt)
- Mycket ointressant och oanvändbart trams» (Mycket dåligt)
- Förstod aldrig riktigt vad kursen gick ut på. Varje föreläsning kändes som om föreläsaren hade kommit till fel sal, för jag kunde inte se hur de behandlade kursen. Sedan var det inte många av dessa föreläsande personer som sa något vettigt oavsett vad de var menade att förmedla.» (Mycket dåligt)
- Ser inte hur detta har skapat någon inlärning för mig överhuvudtaget utan snarare bara varit ett projekt. Detta har dock i sin tur gett mig lite mer erfarenhet av att jobba i grupp med folk och ger mig lite mer erfarenhet av detta innan man påbörjar kandidaten.» (Dåligt)
- Grupparbete och hemtenta drog uppgenomsnittet, men överlag måste kursen bearbetas för att inte kännas som slöseri med tid» (Dåligt)
- Jag kände att det var mycket subjektiva åsikter som användes som kursmaterial, vilket jag inte gillar. Det kanske är svårt att göra på annat sätt. Sen kan växthuseffektens effekt på global uppvärmning ifrågasättas och inte användas som en självklarhet. » (Dåligt)
- Återigen en kurs som kändes som att man bara var tvungen att läsa för att få det gjort. Jag hade inget direkt intresse av den, och inte heller byggdes det upp något sådant under kursen.» (Dåligt)
- Tråkigt ämne, men antagligen nödvändigt.» (Godkänt)
- Även om jag tyckte att kursen generellt var ganska tråkig och ointressant så har jag ändå börjat tänka på ett annat, mer hållbart sätt. Det är ett mycket gott betyg. Men det är alltid se relevansen i sådana här kurser i förhållnade till tekniska ämnen där man lär sig väldigt mkt på kort tid. Poängen är väl kanske inte att man ska lära sig otroligt mkt på den här kursen utan mer att börja tänka i hållbara termer. Och det har kursen lyckats med för min del. » (Godkänt)
- svårt att peka på exakt vad man lärt sig, till skillnad från alla andra kurser på chalmers. men jag vill ändå tro att den har gett mig lite nya tankesätt och perspektiv» (Godkänt)
- En del dåliga föreläsningar, men kursen gav lite insikt i vad som menas med globalt hållbart samhälle.» (Godkänt)
- Hade varit bra om man fick respons på den individuella inlämningsuppgiften och på uppgifterna som vi gjorde i grupp innan kursen var slut.» (Gott)
- det var en intressant kurs, det som drar ner betyget var att det var svårt att få tag på Ann sofie och att vi skulle göra klart projektet på en vecka. speciellt då vi valde att göra ett projekt för miljöbron. » (Gott)
- bra upplägg och givande föreläsningar, vissa föredrag kändes dock lite utdragna och tråkiga» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna som faktiskt behandlar något som har med miljö att göra, som till exempel den som behandlade elektronikskrot samt återvinning av elektronik. Även också den sista föreläsningen med föreläsaren som hade jobbat på Volvo.»
- Jag tycker upplägget var bra»
- Gästföreläsningar var intressanta.»
- Inget, chalmers sämsta kurs.»
- Hemtentan hade ett bra upplägg.»
- Grupparbetet.»
- Olika föreläsare = kul och spännande»
- Projektarbetet»
- Ser inte något som skulle behöva vara kvar.»
- Gruppindelningsmetod»
- Den omfattande litteraturen med relevanta artiklar»
- Hanteringen av dokumenten som gjorde att man slapp köpa kursboken var bra.»
- Individuella uppgiften om en kulturs kollaps. Hemtentamen. »
- Hemtenta o projektet.»
- Projektarbetet»
- Det fria projektarbetet.»
- Grupparbetet»
- psykologiföreläsningen!»
- Projektarbetet, gästföreläsningen med Peter Arnfalk.»
- gruppindelningen dvs blandade grupper»
- Fortsätt uppmuntra att läsa litteraturen, det var väldigt givande. »
- Hemtenta - gav djup förståelse för kursens innehåll»
- Projektarbetet»
- Hemtentamen, men den bör ha deadline i tentaveckan, inte innan.»
- projekten det var bra»
- de tider som föreläsningarna var på var nog det bästa. »
- Hemtenta kändes som ett passande examinationssätt för denna kurs.»
- INGENTING! kom igen, den här kursen är ett misslyckande från chalmers sida.»
- Kursboken, de individuella inlämningsuppgifterna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nätverks/systemföreläsningen, den var ett skämt.»
- Jag kan inte se att något särskilt behöver förändras»
- Vissa föreläsare var väldigt oförberedda. Tid till hemtentan bör ges även under tentaveckan.»
- Lägg ner kursen.»
- Låt studenten fokusera på uppgifter. Individuella uppgifter, gruppuppgifter och projekt på samma gång blir för mycket.»
- Hemtentan»
- Anonym betygsättning på andra deltagare i projektarbete.»
- bättre gästföreläsare, de två jag närvarade vid var olidliga att lyssna på. t.ex. satt den ena ner vid katetern hela föreläsningen och i princip läste från böcker.»
- Hemtenta är inget att hänga i julgranen precis.»
- Hemtentamen»
- Föreläsningarna, dessa var utdragna och bör förändras eller tänkas om tills nästa år.»
- Föreläsningar»
- Mer relevanta föreläsningar. Smalna av bredden på handlingen och gör föreläsningarna mer specifika. Det kan annars kännas jobbigt, flummig och målet med föreläsningen kan verka abstrakt.»
- Hela inriktningen på kursen, varför handlar den inte om någonting som direkt påverkar mjukvaruindustrin? Det finns mycket som kan förbättras ur en hållbar synpunkt, återanvändbaring av kod, tänka på att utveckla bra och miljövänlig batterihanteringsmjukvara och motivera standby. Detta handlade ju om allt från glödlampor till vågkraft, sådant bör man ha lärt sig i gymnasiet. Dessutom ansåg jag det vara tråkigt att man inte "rekommenderades" att skriva något om tekniska detaljer i rapporten, jag hade vara intresserad av att se hur man tekniskt sätt renar vatten eller hur återvinning utförs (om vi nu verkligen inte får läsa saker inom vårt program). Sedan är det lite absurt att läsa om det papperslösa samhället och skriva en hemtenta om detta som man sedan tvingas lämna in på papper...»
- Att läraren delar upp grupperna. Det är extremt irriterande att behöva jobba med folk på andra program där schemat inte passar ihop. Dessutom så är det jobbigt när folk har olika målsättning. Det är bättre att vi får välja grupper.»
- Mer informativa och effektiva föreläsningar. De första inlämningsuppgifterna kanske man kan hoppa. »
- Hemtentamen kan delas ut lite tidigare. »
- Vissa föreläsningar. Ex Bohlins reklamföreläsning..!?»
- Längre tid till grupparbetet, ersätta vissa mindre fokuserade gästföreläsningar»
- Reservtider för examination»
- Den individuella inlämningsuppgiften kändes inte särskilt meningsfull, mest som en extra uppgift bara för att slösa lite tid.»
- föreläsningarna för byggas upp på annat sätt, lite mer "aktiv"-inlärning, inte bara bläddra igenom powerpoint slaids om sin verksamhet och sitt arbete..»
- Mer samspelta föreläsare, det var lite spretigt i år.»
- Det hade varit intressant med åtminstone någon föreläsning som mer behandlar IT i betydelsen software engineering och dess koppling till hållbarhet. Det närmsta nu var en generell tolkning av IT som moderna kommunikationsmedel (första föreläsningen), som i och för sig var intressant, men jag hade uppskattat en till föreläsning som är mer specifik mot vårt intresseområde.»
- Det gavs ibland för lite utrymme för diskussion och frågor under föreläsningarna. »
- jag är frågande till hemtenta, kurslitteraturen!»
- kan ju börja med att ta bort kursen»
- Färre delmoment och hemtentan kunde ha större vikt i slutbetyget, eftersom det är svårt att se vem som har tillfört vad i ett gruppprojekt.»
- behåll endast föreläsningarna och gör dem obligatoriska i så fall. Då tvingar ni oss att lyssna men vi slipper iallafall lägga tid på att skriva varsin rapport full med skitsnack. Föreläsningarna var hemska, det här är ju bara en dans för politikerna. Dåligt, chalmers!»
- Jag tycker att hemtentan kunde ha större anknytning till kursboken, eftersom den var bra och pedagogisk. »
- Längre tid för projekten. Personligen tycker jag att det är bättre att få välja grupper själva, då man fortare kan komma igång med arbetet och man slipper de olika faserna i gruppbildningen.»

19. Varför läser du denna kurs?

- För att den är obligatorisk.»
- Främst för att den är obligatorisk,men jag hade antagligen läst den ändå för att få mts-poäng»
- Obligatorisk»
- För att den är obligatorisk på IT. För att jag inte visste i förväg hur kass den skulle vara, då hade jag läst någon annan miljökurs.»
- För att den är ett obligatoriskt moment i min utbildning.»
- Obligatorisk»
- Obligatorisk»
- Tvingad! :) Den var dock intressant men hade nog inte valt den frivilligt. Dock såhär i efterhand kommer jag kanske välja liknande kurser i fortsättningen.»
- obligatorisk»
- För att jag måste.»
- Obligatorisk för min utbildning»
- Obligatorisk.»
- Obligatorisk på IT-programmet»
- Obligatoriskt med MTS-kurs i Civilingenjörsexamen.»
- Enbart för att den är obligatorisk och att Chalmers kräver att jag måste läsa en miljökurs, övervägde dock att läsa en annan kurs inom detta istället då detta inte kändes motiverande alls.»
- Obligatorisk.»
- MTS-kurs.»
- För att den är obligatorisk för oss»
- Obligatorisk»
- För att jag måste ha en MTS-kurs till civilingenjörsexamen.»
- För att jag behöver en MTS-kurs för att få ut civilingejörsexamen och denna kurs verkade intressant.»
- För att det är en MTS-kurs (obligatoriskt)»
- Obligatorisk.»
- Den låt intressant. »
- Obligatorisk»
- Den är obligatorisk»
- Jag har valt kursen helt utanför ramen för mitt eget utbildningsprogram för att jag tycker att miljöfrågor i kombination med samhällsfrågor är otroligt viktiga och intressanta. Jag tror att man tjänar på att fördjupa sig lite mer inom detta området. För övrigt tror jag att det bästa sättet att lära sig nya saker är genom att lära när man är riktigt intresserad, som jag var när jag läste denna kursen.»
- Skall läsa miljö på masternivå, och är väldigt intresserad och detta var den enda miljökursen som gick under Lp1 som ´,var öppen för alla»
- Obligatorisk»
- Det var den mest intressanta MTS-kursen jag kunde hitta. Har hört gott om den från året innan. »
- Jag måste ha en MTS-kurs för att kunna ta ut examen.»
- För att ha förståelse för hållbar utveckling och på så sätt i framtiden tänka på hur hållbar en lösning på ett problem är.»
- mts-kurs valet stod mellan teknik för ett hållbart samhälle och teknik i samhället (?) och denna. Efterforskning i kursbeskrivning medförde följande val. »
- JA DET UNDRAR JAG OCKSÅ?! VARFÖR I HELVETE ÄR JAG TVUNGEN ATT LÄSA DENNA KURSEN!? DET KAN KANSKE PROGRAMMANSVARIG SVARA PÅ BÄTTRE ÄN MIG!!»
- För att ha läst en kurs som avviker lite från övriga kurser jag läser, få bredare utbildning.»
- för att jag TVINGAS till att läsa den. »
- Därför att den var obligatorisk»
- Obligatorium.»
- Den ingår i mitt program.»
- För att den verkade intressant och dessutom en MTS-kurs som var på svenska»
- eftersom det är en mts.kurs och sedan är jag intresserad av miljö»

20. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers ( eller vid ett annat universitet).

Om Ja ange vilka.

65 svarande

Ja»21 32%
Nej»44 67%

Genomsnitt: 1.67

- Teknik och Samhälle» (Ja)
- Kemisk produktekologi Kemisk miljövetenskap» (Ja)
- VMI041 Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V» (Ja)
- Miljö för hållbar utveckling V (tror jag den heter)» (Ja)
- Miljökursen i tvåan på väg och vatten» (Ja)
- Miljökursen på väg och vatten» (Ja)
- Jag har läst några kurser i Finland. Yhd-0.1100 Grunder i samhälls- och miljöteknik, Maa-29.1330 Miljörättens grunder, Yhd-102.1104 Grundstudieperiod i miljöskydd. » (Ja)
- VMI041 Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V » (Ja)
- Environmental systems analysis, Miljökurs i åk 1.» (Ja)
- Miljöfysik» (Ja)
- Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V» (Ja)
- Tveksam till namn Miljö... läses i Väg och vatten årskurs 1 period 3» (Ja)
- Men denna lade större vikt på kost än hållbar utveckling. » (Ja)
- Alla kurser som chalmers tvingar oss till att läsa.» (Ja)
- Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling» (Ja)
- Miljöfysik» (Ja)
- Väg och vattens- grundkurs i miljö. vet ej vad den heter.» (Ja)
- Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V» (Ja)
- Miljöfysik - F» (Ja)
- Enbart som delpoäng i kurser inom mitt utbildningsprogram.» (Nej)
- och om detta är så som en miljökurs brukar se ut så är jag allvarligt orolig för våran planets framtid. Ingen kommer ju ta miljön på allvar efter detta!!» (Nej)

21. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande :

Ange gärna varför du tyckte om den.

- WWF - A global strategy... Informativ och bra sammanställning av information. Biel - Structural determinats... Intressant och bra skrivet.»
- Economy of Happiness»
- Social Dilemmas»
- Artikeln om hur IT kan hjälpa miljön. Kändes mest relevant och straight forward.»
- Regeringskansliet för den var skriven med lättförståelig och konkret språk.»
-
- Fanns flera, men främst Environmental Behaviour och Social Dilemmas var trevliga texter att läsa, eftersom de beskriver komplexiteten på ett enkelt sätt. Även kurslitteraturen var underhållande faktaskildring.»
- Social Dillemmas»
- Avsnittet om påskön var ganska intressant, en bra motivering till hållbar utveckling som fick en att tänka lite.»
- Kursboken. Tydligast.»
- Boken var intressant och skriven på ett mkt bra sätt. »
- Kursboken. Många intressanta kapitel med förklaring på hur begreppet hållbar utveckling ska uppfyllas»
- Kommer inte ihåg. Det har gått för lång tid sedan kursens slut.»
- Kursbokens första hälft»
- Hela kursboken var otroligt bra. »
- A Green Knowledge Society: An ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society »
- Det var många som var bra och intressanta, tyvärr är jag dålig på att komma ihåg vad jag läst vart. Ett namn jag kommer ihåg var Signer. Håller med honom i mycket men inte allt, det var intressant att läsa både det jag håller med om och det jag inte köper. »
- Sociala dilemman, satte ord på problematik som jag tidigare har funderat på.»
- WWF-dokumentet samt regeringens utredning var intressanta och kändes väldigt aktuella.»
- Kursboken var intressant. Har tyvärr inte läst allt kursmaterial och kan inte ge en helhetsbedömning men det var en lättläst bok.»
- överlag tyckte jag illa om litteraturen. inte van att ha att göra med den typen»
- den som handlade om hur många personer som delade med sig fast det inte gangnade en själv»
- One World eller Social Dilemmas, de var intressanta och inspirerande»
- Paehlke 2004 tycker jag var väldigt intressant och tankeväckande. Tyvärr var texten väldigt jobbig att läsa eftersom den var dåligt inscannad.»
- Ingen direkt, men kap i boken var generellt lättare att förstå»

22. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande:

Ange gärna varför du inte tyckte om den.

- Singer - One World. Dålig argumentation och fel slutsatser. Enligt mig.»
- Green Knowledge Society»
- One World»
- Bohlin för att den inte gick att läsa då allting uttrycktes på ett onödigt tillkrånglat sätt.»
-
- Bohlin.»
- Utdraget ur "A new age of enlightenment" kändes onödigt krångligt skrivet när det mesta av denna fakta dessutom kunde hittas i andra källor, anser jag att den var överflödig.»
- Den där som var dåligt scannad.»
- De texter som man fick ont i huvudet av att läsa för att scanningen var otydlig och/eller sned»
- Vissa texter var lite väl kommunistiska, särskilt en kommer dock inte ihåg vilken som hade skrivit den. »
- Den om material och arkitektur. Känndes väldigt irrelevant!»
- Assessing Opportunities / green knowledge society, förel.4. Alldeles för mycket text för att läsa till en föreläsning. Föreläsningen användes dessutom mest för att göra reklam för texterna... istället för att ta upp några slutsatser.»
- Främst vissa längre rapporter med svårt språk för dem som är nybörjare inom detta ämnet.»
- Erik Bohlins "Editorial: a new age of enlightment?" tillförde inte något. Den kändes för övergripande för att ha något värde i sammanhanget. »
-
- Den som var dåligt kopierad... Minns inte vilken text det var men det var en som nästan var omöjlig att läsa... Tror det var den som handlade om GDP/GPI. »
- Kursboken kändes stundtals irrelevant. Exempelvis andra kapitlet är i det närmaste biologi och kemi, vilket inte kändes speciellt intressant.»
- En del text var för liten/suddig, minns inte precis vilken. »
- Viss litteratur var kopierad i kopiator med dålig kvalité vilket gjorde den svår att ta till sig »
- överlag tyckte jag illa om litteraturen. inte van att ha att göra med den typen»
- Environmental Behaviour, trögläst»
- Alla de fruktansvärt tråkiga artiklarna. Kom igen, om ni ska tvinga folk till att läsa er skit så kan ni iallafall välja spännande artiklar.»
- Bohlin-foresight var väldigt svårläst, eftersom den innehöll så mycket facktermer från det samhällsvetenskapliga området, som man som teknikstudent inte kan så bra. Visserligen utökades mitt ordförråd, men det tog onödigt lång tid att ta sig igenom texten.»
- De som inte var från boken, en del var mycket svåra att förstå.»

23. Övriga kommentarer

- Jag tycker inte att hemtentamensfrågorna borde vara bundna till vissa särskilda texter och/eller föreläsningar.»
- Hela den här kursen känns som ett försök till indoktrinering i en viss syn på världen. Med detta menar jag inte att personerna bakom kursen avsiktligt försöker lura i studenterna något de vet är felaktigt. De vill bara lära ut hur världen fungerar enligt deras begränsade uppfattning. Men inom "mjuka" ämnen som ekonomi, politik, ideologi är det ett problem när avvikande åsikter klassificeras som felaktiga. Det är ett problem när auktoriteter driver en viss tes, men låter andra gå orepresenterade, för studenter ifrågasätter inte öppet de som sätter deras betyg. Rätt svar blir det som kursansvarig tror är rätt svar. Ta den här frågan från hemtentan som exempel: "Hållbar utveckling innebär upprättandet av en balans mellan flera olika dimensioner, inte bara hänsyn till den ekologiska dimensionen. Diskutera VARFÖR OCH HUR vi bör ta hänsyn till den sociala dimensionen i det s.k. "three-bottom-line perspective" och PROBLEMET MED att i alltför hög grad fokusera på ekonomisk tillväxt i samhället. " Formuleringen utgår ifrån att den sociala dimensionen ÄR något vi bör ta hänsyn till i vår strävan efter hållbarhet, och att alltför hög fokus på tillväxt ÄR ett problem, även om man bortser från miljöpåverkan. Den säger typ, okej, även om människor löser de ekologiska problemen utan att staten tar över allt, så är samhället fortfarande inte hållbart förens alla tjänar lika mycket. Annars kan det bli ”,konflikter”,. De trycker in allt de tycker är bra i ordet "hållbart" och säger implicit att alla som inte har samma åsikter vill ha ett ohållbart samhälle. Ingen vill ha ett ohållbart samhälle, frågan är hur det uppnås. Och debatten undermineras av ohederliga taktiker som att försöka ändra innebörden av ord så att det passar ens syften. En neutralt formulerad fråga hade varit –, "Argumentera över om hög tillväxt är ett problem, och i så fall när och varför." Och den här frågan är bara toppen på ett isberg när det gäller den här kursen... Lägg ner skiten.»
- Jag tycker att denna kurs bör struktureras om och att man inför mer praktik in i kursen. Då diskussionerna runtom kursen känns väldigt långt bort så blir det väldigt irrelevant.»
- För oss som fick ett miljöbro-projekt blev det väldigt knappt med tiden vilket skulle behövas ändras. Vill avsluta med att säga att kursen kändes klart värdefull.»
- Kursen gick hem hos mig så till vida att jag mer började fundera själv kring begreppet hållbar utveckling. Skulle dock som sagt gärna haft mer information om hur man som software engineer kan behandla detta ämne, både på föreläsningar och gärna även i projektarbetet.»
- nada»
- lägg ner kursen. sånt här trams har jag aldrig varit med om på Chalmers. »
- Delar av kurslitteraturen som gavs på studieportalen var skannat med dålig kvalitet och hela sidans text var inte alltid med.»
- Det hade varit trevligt att få reda på resultat från inlämningsuppgifter och hemtentan lite snabbare...»
- En fruktansvärd kurs som jag inte skulle rekommendera någon.»
- Det fanns en känsla bland kursdeltagarna att det viktigaste var att skriva rapporter och projekt som förstärkte kursadministrationens åsikter om miljöarbete, istället för att argumentera fritt efter egna värderingar.»
- Jag tycker kursen har oförtjänt dåligt rykte. Den kändes relevant och givande på det hela taget.»


Kursutvärderingssystem från