ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Konstruktion, grundkurs, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»9 30%
Minst 35 timmar»8 26%

Genomsnitt: 3.46

- Läst kursen tidigare» (Högst 15 timmar)
- Tidskrävande.» (Minst 35 timmar)
- Känns som att kursen kräver förkunskaper som få av studenterna hade. Går mycket tid till att klura ut sånt som föreläsaren tar som självklart.» (Minst 35 timmar)
- Alldeles för många timmar var tvungna att gå till konstruktionsuppgiften. detta gjorde att det fanns alldeles för lite tid för att plugga på inför tenta vilket medför ett dålig resultat.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»2 6%
100%»26 86%

Genomsnitt: 4.73

- 85 %» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»7 24%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 2.93

- har inte läst dom eftersom det är en uppradad lista med ca 80 st läromål. Effektiv metod att avskräcka folk från att läsa dom :-P» (Jag har inte sett/läst målen)
- Alldeles för många och långa mål, går inte att läsa eller förstå...» (Målen är svåra att förstå)
- Det är för tusan 3-4 sidor med kursmål. Det kan man ju tolka som att det är förståeligt, eller så kan man ta piken att det kanske är för mycket!» (Målen är svåra att förstå)
- de är helt enkelt för många och svåra att förstå när man läser» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt tydligt» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock är målen väldigt många, och går ej att överblicka.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 50%
Nej, målen är för högt ställda»13 50%

Genomsnitt: 2.5

- En kurs med lagom mycket innehåll.» (Ja, målen verkar rimliga)
- väldigt omfattande kurs, särskilt som att man går in på specialfall i nästa samtliga områden» (Nej, målen är för högt ställda)
- Svårt att svara på då det är luddigt vad målen faktiskt går ut på.» (Nej, målen är för högt ställda)
- "Det här kan vi INTE från hållfen".» (Nej, målen är för högt ställda)
- tiden finns inte att läsa allt samtidigt som man läser en annan kurs, mycket krävande» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 46%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.53

- Kjells idé om att en tenta inte liknar beräkningar man gör vid "verkliga fall" känns bara tvetydigt, Kjell har olika uppgifter från tenta till tenta och liknar faktiskt inget av tidigare uppgifter man gjort inom ett visst område på tidigare tentor. Vidare har Kjell sagt att han inte gillar typtentor utan gör de kluriga från gång till gång, dessutom uppkom en fråga på tentan om något vi aldrig ens gått igenom. Känns inte som det borde heta GRUNDKURS då!» (Nej, inte alls)
- Tentan var alldeles för svår. Man kunde inte visa att man lärt sig något då tentans frågor alltid hade någon svår knorr som man aldrig hade sett förut. Den var fruktansvärt ojuste.» (I viss utsträckning)
- Den testade ifall man uppnått målen till viss del. Däremot ifrågasätter jag tentainnehållet, då det innehöll specifika frågor inom vissa områden, där övningsuppgifter inte fanns representerade.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte man skall kunna bli godkänd på en tenta utan att ha baskunskaper inom samtliga kursmoment. I dagsläget räcker det ju att få full pott på två uppgifter (tex skruvförband o rullager) för ett g, detta är ohållbart. Varför inte dela in tentan i två delar: en lättare del (g-uppgifter) och en svårare del(för högre betyg). Båda delarna skall pröva hela kursens innehåll, med både teori- och räkneuppgifter.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade på en för hög nivå. Hade varit mer rättvist att inte tvista till varenda uppgift så att man faktiskt hade en chans att klara någon uppgift även om man inte kunde ALLT.» (I viss utsträckning)
- En bra tentamen där många moment testades.» (Ja, i hög grad)
- Det var bra och omfattande frågor men det kändes som att det var för ont om tid för att få ner allt på papper. Det fanns ingen tid att motivera sina lösningar som visar att man förstått uppgiften och inte bara använder formler.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»14 48%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.72

- Bra med Powerpoint, mindre bra att man inte hade mycket övning på tavlan och liknande. Man kan inte öva i "syntes" genom att bara kolla på Power-points.» (Ganska liten)
- Då det på tentan dök upp saker Kjell inte pratat om på föreläsningarna så kanske man borde ha läst böckerna (SKF-katalog, Maskinelement) utan och innan några gånger innan tentan för att vara säker på att inte ha missat någonting.» (Ganska liten)
- Det här är en jäkligt klurig fråga eftersom det utdelade materialet inte heller var till jättestor nytta.» (Ganska liten)
- Bra upplägg på lektionerna med hur anteckningar gås igenom men för lite tryck på hur man skall tänka kring uppgifterna för att lösa dessa, svårt att förstå hur man ska hantera uppgifterna när det inte finns några tips på hur man skall tänka.» (Ganska liten)
- Otydliga förklaringar på svåra avsnitt i kursen. » (Ganska liten)
- Det som jag fann väldigt jobbigt underföreläsningarna var föreläsarens sätt att säga att allt var "självklart", "givetvis", "det förstår ni väl", "inga konstigheter". Även om han gång på gång sa att man fick skrika till om man inte förstod fick man ändå känslan av att föreläsaren skulle tycka man var lite "dum i huvudet" om man faktiskt frågade. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»17 58%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.96

- Det var bra att man fick ha med sig böcker och dylikt på tentan, däremot anser jag att litteraturen (ME-boken) inte var tillräcklig. Detta då den inte hade några exempel på olika typer av uppgifter i boken. Exempel fanns ju bland övningsuppgifterna, och dessa var inte tillräckligt redovisade osv så att arbetsgången kunde följas.» (Ganska liten)
- Maskinelementboken är endast till hjälp om man redan har förståelse för området, då kan man använda den som "påminnare" eller formelsamling. Väldigt svårt att tillägna sig helt nya kunskaper ur den. SKF-boken var bra. » (Ganska liten)
- Boken är svårförstådd och bör revideras. » (Ganska liten)
- Det positiva med litteraturen är att den är väl anpassad till kursen. Men jag upplever tyvärr att den är ganska otydlig och svårläst. Men med undervisningen som komplement fungerade det bra. » (Ganska liten)
- Tycker boken Maskinelement kunde varit bättre och tydligare skriven. Som det var nu var det mycket som var svårförståeligt och man fick uppsöka andra källor för att fullt ut förstå.» (Ganska stor)
- Maskinelementboken är luddigt beskriven med meningar svåra att tolka.» (Ganska stor)
- Bra organiserat pp-material och bra att det har funnits riktiga grejer (lager, skruvar m.m.) att titta på. » (Ganska stor)
- Bra bok och bra papper.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3.06

- Seriöst ingenting ligger på kurshemsidan. Om du missar en lektion är du körd. OCH då tänker ni "men man kan ju gå och fråga efter det utdelade materialet". Ja, jo, förvisso, problemet med det är att Kjell delar ut material, sen sitter han med sin Overhead och skriver i ny information som är väsentlig! Alltså är man körd om man missar en föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Det hade varit bra om alla kompendier som delades ut på föreläsningarna hade funnits tillgängliga på kurshemsidan. » (Ganska dåligt)
- Läraren delade ut alla papper och det gick att be om dem om man missat, men det fanns inget på pingpong.» (Ganska dåligt)
- Websida användes inte utan endast löspapper för varje lektion. Var bra ur anteckningssynpunkt men mindre bra då vi hade extremt mycket papper, böcker, formelsamlingar att bära med till varje lektion. » (Ganska dåligt)
- Bra att få ut material på nätet. Jag tycker dock att det som tillkom under föreläsningarna (i form av extra text, figurer och liknande som uppkom i Powerpointen) borde representeras på den digitala kopian av presentationen.» (Ganska bra)
- Bra organiserat, men lägg gärna ut mer material och länkar på ping pong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.2

- Kjell svarar aldrig på frågor utan "går runt" frågan och svarar på något helt annat. Man får gärna fråga om enligt Kjell och det är snällt, fast efter tre-fyra gånger funderar man på vem man kan få svar ifrån istället om man aldrig lyckas få ett klart svar från Kjell. » (Mycket dåliga)
- Under lektionstid fick man aldrig bra svar. Kom man upp på egen hand fanns det alltid tid för genomgång vilket var bra men förståelsen för ens fråga fanns inte alltid där så det var ändock sällan man fick svar på det man faktiskt frågade vilket försvårade inlärningen i kursen.» (Mycket dåliga)
- Svårt att få de förklarat på ett annat sätt. » (Ganska dåliga)
- mer räkneövningar där man har en hjälplärare önskas!» (Ganska dåliga)
- Talen är väldigt svåra och därför behöver man också mycket hjälp. Hade underlättat om vi hade fått lära oss mer om att lösa problem från början, för nu känns det som ett helt nytt tankesätt. » (Ganska bra)
- Det var jättedåligt att vi inte hade några schemalagda räkneövningar! I en kurs som är så extremt svår och där man verkligen måste få öva, öva, öva som läraren sa, så fanns det INGEN tid över till att öva räkning och ha läraren att fråga. » (Ganska bra)
- Man fick bra förklaringar när man frågade föreläsaren om olika saker. Däremot hade det varit bra med en assistent och övningar, för att kunna få mer individuell hjälp.» (Ganska bra)
- Jag uppskattar att Kjell öppnar upp för frågor. Men att ställa en "enkel" fråga inför en hel klass kan kännas pinsamt. Rekommendera gärna studenterna att använda frågelådan på "ping pong". Där kan dessutom vara anonym. » (Ganska bra)
- Läraren var väldigt tillgänglig och förklarade väldigt bra» (Mycket bra)
- Kjell är alltid hjälpsam vid svårigheter.» (Mycket bra)
- Mycket tillmötesgående!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.51

- fick projektet relativt sent och möttes alla i gruppen först 3 dagar innan inlämning.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att konstruktionsuppgiften bör göras två och två, ytterligare personer i gruppen medför att några "glider med".» (Ganska dåligt)
- I och med att många varit ganska "nollställda" genom hela kursen har det varit svårt att fråga men det har gått att klura tillsammans.» (Ganska dåligt)
- svårt att få ihop tider när projektet tog så pass mycket tid och olika ambitionsnivåer.» (Ganska bra)
- Hade jag inte arbetat tillsammans med andra, hade det inte ens varit värt att gå till tentan.» (Mycket bra)
- Vi hade en uppgift löpande under kursen vilken var bra för samarbetet och gav hjälp för inlärningen. Det mesta lärde vi oss dock själva.» (Mycket bra)
- Utan hjälp från övriga studenter hade jag ej klarat kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 10%
Hög»12 41%
För hög»14 48%

Genomsnitt: 4.37

- Konstruktionsuppgiften gjorde att man halkade efter med uppgifterna. Kanske borde denna ha varit mindre omfattande och istället kompletteras med en dugga? » (Hög)
- Jag tror att alla tyckte konstruktionsuppgiften som vi fick var väldigt svår. För min grupp tog den betydligt längre tid än den som var avsatt för den, antagligen dubbla tiden. Vi prioriterade uppgiften och hann därför knappt räkna på övriga uppgifter. » (För hög)
- Det kändes som att vi inte hade tillräckliga förkunskaper, att kraven var för höga» (För hög)
- Konstruktionsuppgiften som vi fick att göra i grupp verkade först inte vara jättestor, men sen när man väl påbörjade den var den extremt stor! Onödigt stor för att knappt påverka betyget. Om man gjorde den VÄLDIGT bra fick man två stjärnor som, om man får godkänt på tentan, kan räknas som två extrapoäng. Uppgiften tog så mycket tid att man inte hann med att göra några räkneuppgifter i boken alls förrän uppgiften var inlämnad, och då var det väl 1-2 veckor kvar till tentan. » (För hög)
- Projektarbetet tog all tid från alla ämnen. När man väl var färdig med den (VECKAN INNAN tentaveckan - inte rimligt) kunde man börja på de vanliga tentastudierna i kursen. Projektarbetets omfattning var extremt stort. Det ska inte ta 6 timmar att gå igenom projektarbetet.... Kursen behöver förläggas i både föreläsningar och renodlade övningstillfällen - som i matematiken. Det är nödvändigt för att folk ska bli underkända i mindre utsträckning.» (För hög)
- Dessutom var den fysiska arbetsbelastningen hög när man skulle släpa kollegieblock, Skf-katalog, skf-kompendier, maskinelementbok, pärm för föreläsningsslides, kompendie för räkneuppgifter, kompendie för enklare räkneuppgifter samt miniräknare med sig hela tiden. » (För hög)
- Tycker inte kursen borde heta Konstruktion grundkurs eftersom den har en alldeles för hög nivå. Det ter sig som kursen ligger i allra högsta grad i Kjells intresse och han gillar att göra kluringar men jag tycker inte att det passar sig i en grundkurs, snarare i en fortsättningskurs. Konstruktionsuppgiften tog SÅ mycket av tiden att man aldrig hann räkna på egna övningsuppgifter från lektionerna, dock lärde man sig en del men uppgiften var ändå bara en mindre del av allt man borde hunnit gå igenom från kursen. » (För hög)
- 35 sidor datorskriven inlämningsuppgift för att få godkänt är lite väl saftigt. Extra poängen träder bara in om man siktar på högre betyg, det är dåligt upplägg. » (För hög)
- Projektet tog väldigt mycket tid (typ all tid) så att man inte hann lägga tid på resterande kapitel innan projektet var inlämnat. » (För hög)
- alldeles för hög! konstruktionsuppgiften var alldeles för stor och tog upp för mycket tid på ett fokus. behöver få mer tid att plugga inför tentan och alla andra delar av kursen. eventuellt att denna ger mer poäng inför tentan eller att den är frivillig för bonuspoäng. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid och det var svårt att hitta tider som passade både maskin och design. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»5 17%
Hög»11 37%
För hög»12 41%

Genomsnitt: 4.17

- Det var lite mycket med den hållbar utveckling kurs, det var väldigt mycket fakta som man var tvungen att memorera.» (Hög)
- 35 sidor inlämningsuppgift i Konstruktionen, inlämning på den, rättning av fel, inlämning igen. Samtidigt som detta jobbar man parallellt med att för fulla puckar försöka lösa talen i konstruktionen, ta sig i genom ett stort projekt i Kvalitetsstyrningen och sen slutgiltigen tenta i både konstruktionen och kvaliteten. Mastigt.» (Hög)
- Ett projekt i andra kursen, en stor konstruktionsuppgift och massor att studera utöver det blev alldeles för mycket. Har inte hunnit plugga så mycket som jag skulle ha velat p.g.a. uppgift och projekt.» (För hög)
- Jättestressigt med dels konstruktionsuppgiften och dels ett stort projekt i den andra kursen samtidigt. Tentaplugget i båda kurserna blev lidande.» (För hög)
- Denna kursen samtidigt som den andra kursen under läsperioden gjorde belastningen alldeles för hög.» (För hög)
- framförllt pga konstruktionen» (För hög)
- Den mest brutala kursen jag läst på Chalmers. Dålig pedagogik från lärarens sida, jag kände mig hjälplös med så hög belastning från kursen. För att klara målen ställda hade behövts MYCKET bättre förklaringar med FOKUS på det som var viktigt. Kjell sa hela tiden att "det var viktigt" så ingenting verkade inte ha varit viktigt. Annars hade det behövts mera TID på sig så man hade fått plugga in allt själv och med hjälp utifrån.» (För hög)
- denna konstruktionsuppgift tillsammans med projekt i den andra kursen gjorde att det tidsmässigt var svårt att få ihop tider med alla i grupperna när vi har helt olika scheman som makrinarna.» (För hög)
- Kombinationen men kvalitetsstyrning i produktutveckling blev för tung, ett stort projekt i den kursen plus tentaplugg och konstruktionsuppg. och tentaplugg i konstruktionen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Dåligt»5 17%
Godkänt»13 44%
Gott»4 13%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen ställer alldeles för höga krav och det känns som att föreläsaren ser ner på en och tycker att man redan borde kunna allt.» (Mycket dåligt)
- Väldigt svårt att få en greppbar verklighetssyn på kursen. Många av de saker vi läste om har jag aldrig sett eller hört om och det skulle underlätta om det inte togs för givet att man visste vad allt var och hur det fungerade. Studiebesök? » (Mycket dåligt)
- förutom upplägget på genomgångarna» (Mycket dåligt)
- Jag förstår inte varför DEI ska lära sig detta?» (Dåligt)
- Man hade likaväl kunnat googla sig fram till informationen inom konstruktionsämnet, upplägget på kursen bör ändras.» (Dåligt)
- Å ena sidan känner jag att jag lärt mig väldigt mycket. Å andra sidan är detta bara en bråkdel av vad man "ska" ha lärt sig. » (Dåligt)
- Det var en väldigt svår kurs och den kändes inte helt relevant för Designingenjörerna när inte ens alla från Maskiningenjör läste kursen.» (Godkänt)
- En väldig tung kurs. Svår då den inte är som andra kurser, där talen är byggda på exempel som man har lärt sig, eller steg som man tar. Här i denna kurs gäller det att förstå hela sammanhanget annars klarar man inte uppgiften. Vilket är det svåraste.. kan man lite av allt klarar man det inte så bra. » (Godkänt)
- Väldigt lärorik.» (Mycket gott)
- Kul ämne, bra lärare..» (Mycket gott)
- Lärorik. Kjell gjorde ett mycket bra jobb!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra möjligheter till att få hjälp av Kjell. »
- Bra bok, bra med tidigt utdelade övningstentor.»
- laborationerna! de var intressanta och kanske man borde ha några till! (om det finns tid)»
- Att få ut ppt på lektionerna och att han visar de olika lager, fjädrar mm som han snackar om. »
- Tentamen var bra, kursens innehåll var lagom (minska ej!), och undervisning god.»
- Möjligheten att ställa frågor.»
- Projektet var i sig bra, men det fanns lite tid att hinna med det på. »
- Uppgiften. Men i en mindre utsträckning så man hinner räkna på något annat.»
- Gruppuppgiften.»
- pp-presentationer och utdelat material. Bra med många exempelräkningar. Fortsätt med att visa fysiska lager och skruvar m.m.»
- upplägget på genomgångarna, att man får skriva dels själv men får ut material att komplettera på»
- Snälla rättningen av tentan!»
- Utdelandet av "lösbladsmaterialet" i samband med föreläsningarna var bra. Bra komplement till boken och ger ett större fokus på föreläsningen istället för att man försöker anteckna. Demolaborationerna fungerade också bra. »
- strukturen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningstillfällen borde finnas med tillfälle att fråga »
- Inte lika omfattande konstruktionsuppgift, den tog för mycket tid. Bättre förklaringar till vad allt som kanske verkar självklart för en maskinelementsvetare, så som vad en fläns är.»
- Fler tillgängliga kompendier och dokument på kurshemsidan. Fler schemalagda räkneövningar. Minska konstruktionsuppgiftens storlek, kursen är redan väldigt svår och kräver många timmars plugg i veckan. Uppgiften tog för många utav de timmarna i anspråk.»
- Vi hade gärna velat ha övningstillfällen där en lärare/doktorand räknade något tal på tavlan och sen kunde hjälpa oss när vi räknar. Inte i en hörsal och inte bara halva lektionen. Fler korta övningstal som liknar varandra mer, alla tal var väldigt svåra med långa uträkningar och helt olika varandra. Det gjorde det väldigt svårt att plugga.»
- göra föreläsningar lite mer intressanta, men jag förstår att det kan vara svårt. lägga till "normala" övningstillfälle där man sitter i mindre grupper och kanske får se en jätte kort sammanfattning av de viktigast begrepp och sen får sitta själv och lösa tal. (Göran Hult från elteknik var duktig på sånt.)»
- Komplexitetsnivån! Jättebra att ha övningar med lösningsförslag, men om varje upg med liknande frågeställning har en helt annan lösningsgång, hinner vi inte lära oss hur man löser den!»
- Konstruktionsuppgiften kan göras mindre eller tas bort helt. Vi behöver räkneövningar!!! Mer tid att öva, öva, öva om man ska klara av dessa svåra tentor. Eller, gör inte tentorna så inihelsike svåra! »
- Projektet kan omformas så det blir mer lärorikt, mindre administrativt. En dugga skulle vara ett annat alternativ.»
- Projektarbetet och tidsupplägget.»
- - Inför räkneövningar. Det ska sägas att vi hade ett par i slutet, men i tidigare liknande ämnen såsom hållf och mekanik har vi haft minst 2 räknelektioner per vecka. För egen del var det under dessa lektioner som 70% av kunskapen inhämtades. - Bestäm om det ska vara ett maffigt projekt med i kursen, och om så blir fallet, se till att man får skälig poäng för det samt tid att utföra det på. Nuvarande upplägg där man får 2 p till tentan (fast bara om man gör extrauppgifterna, samt dessutom klarar godkäntnivån) upplevs som en förolämpning. »
- Det mesta.»
- Upplägget av inlämningsuppgiften och bonuspoäng. Kursboken, utdelandet av material, kursmålen, tillgängligheten till material. »
- Möjligheten att ställa frågor kan förenklas genom frågelådor, antingen en fysisk sådan eller via "ping pong". Jag hade också gärna sett fler tillämpningar i form av bilder eller filmer på det som kursen handlar om. Detta skulle ge ett pedagogiskt lyft och öka förståelsen. Det finns säkert en massa material på nätet som går att visa under föreläsningarna. »
- Extra övningar så att man har möjlighet att ställa frågor och faktiskt förstå vad man gör. Projektet kan vara kvar men skulle kunna minskas i omfattning. Tentans utformning var inte helt optimal heller. Hade varit bättre med maxpoäng på 50p så att det är 10p på vardera fråga. Det ger en mer rättvis bedömning. Dessutom var alla frågorna någon slags tvist på som inte funnits i något av exemplen eller övningarna tidigare. Lite småelakt. Kunde i alla fall funnits en uppgift som man skulle ha möjlighet att klara någorlunda.»
- konstruktionsuppgiften samt ha fler övningstillfällen i en annan sal än föreläsningssalen tillsamman med lärare i mindre grupper»
- "Taveltekninken" och pedagogiken. »
- Det är en otroligt tung kurs som är svår att förstå så ett lugnare tempo med mer pedagogik krävs. Det gick för snabbt helt enkelt om alla delar måste vara med i kursen. Tentan var på tok för svår och hur kan de lägga in granskningen innan vi fått veta resultatet är ju helt sjukt. Jag skulle säga att det var den tyngsta och värsta kursen hittils. puh!»
- mängden moment att lära sig, hur nödvändig är denna kurs för designingenjörer??»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var väldigt svår och den totala belastningen hög. Det framgick tydligt att läraren verkligen försöker göra det mer förståeligt för oss och jobbar mycket med det, men det var trots det en väldigt tung kurs.»
- Väldigt svår kurs! Men jag upplevde det som det första riktiga kurs, man var tvungen att tänka för första gången. I de andra kurser, man får precis rätt mängd information inför ett problem och det känns inte så verklighetstrogen.»
- Den värsta kursen jag läst. Galet svår tenta, ingen tid till att räkna övningsuppgifter, enorm uppgift som inte ger nån hjälp att bli godkänd på tentan, en föreläsare som ser ner på en. Enormt besviken på en kurs som jag trodde skulle vara kul.»
- Sen var ju faktiskt tentan något i hästväg, om man fått 4 h till kanske man hade åtminstone hunnit fundera igenom den.»
- Tycker att kursen kunde varit intressant om man inte hade känt sig så hjälplös och överbelastad hela tiden. Kjell är en kunnig lärare men fungerar inte pedagogiskt för mig i alla fall. Jag behöver konkreta förklaringar.»
- GAH!»
- Förstår inte varför kursen är obligatorisk för designingenjörsprogrammet...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.89

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.89
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från