ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Miljö- och energiteknik, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»7 12%
Cirka 20 timmar»17 30%
Cirka 25 timmar»14 25%
Cirka 30 timmar»6 10%
Minst 35 timmar»11 20%

Genomsnitt: 2.94

- Det var lite för många uppgifter från miljösidan och trots att Hasse sa att vi skulle lägga ungefär två timmar per person på dem max, så var det helt omöjligt att få ihop någonting överhuvudtaget på två timmar. Alla projektuppgifter vi fick var sådana. Mitt förslag skulle vara att skippa product ecology och kanske bygga ihop lite med den andra kursen där vi använde CES EduPack som har en funktion liknande product ecology. På det sättet slipper vi lägga ner tid på att lära oss ännu ett nytt program. Om inte, så i alla fall introducera product ecology tillsammans med de olika MET-matris osv och inte göra det till en egen uppgift.» (Cirka 25 timmar)
- Kursen kändes som två 7.5 kurser... » (Cirka 30 timmar)
- för mycket moment i miljödelen» (Minst 35 timmar)
- Dåligt upplägg, väldigt svårt att greppa vad som var obligatoriskt vid kursstart.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»2 3%
25%»4 7%
50%»10 18%
75%»10 18%
100%»29 52%

Genomsnitt: 4.09

- läser om kursen.» (25%)
- Hans föreläsningar gick det tyvärr inte att gå på. Man blev för trött för att kunna lyssna. » (25%)
- Föreläsningarna i framförallt energidelen känns inte så givande. Det är svårt att höra och svårt att se vad som står på tavlan. » (25%)
- Ej gått på Hasses (miljö) lektioner» (50%)
- Gick endast på Karins föreläsningar.» (50%)
- All energiteknik och obligatorisk miljö.» (50%)
- Energitekniken var bra med hög närvaro men miljölektionerna kunde man lika gärna skippa eftersom man inte lärde sig nått» (50%)
- Jag gick inte på Hans lektioner. Det känns inte som om de gav något» (50%)
- Hans Erikssons föreläsningar var outhärdliga.» (75%)
- Var ej på hälften av miljö föreläsningarna. dock alla energi» (75%)
- Missade en vecka pga sjukdom» (75%)
- Deltog ej i alla miljö föreläsningar.» (75%)
- Missat en eller två föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 1%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 60%

Genomsnitt: 3.49

- Ge mig dom i pappersform om jag ska läsa dom» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen i energidelen (som liknade det som finns i introduktionen till varje kapitel i boken) var bra, men på miljödelen så kunde man inte uppnå de flesta mål genom att läsa boken. Så när man skulle plugga på det man lärt sig inför tentan satt man där och förstod allting i boken men upptäckte att man antagligen inte skulle bli testat på något av det.» (Målen är svåra att förstå)
- Miljö delen» (Målen är svåra att förstå)
- PÅ miljödelen var målen otydliga på vissa kapitel» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljödelens kunskapsmål borde inte innehålla ord som "bland annat"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljödelen otydlig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kursmål är alltid så luddiga och så omfattande. Borde vara mer i detalj.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Rikgigt bra kursmål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen beskrev tydligt vad man skulle kunna tyvärr speglades inte detta på miljö duggan och miljö delen av tentan. Energi målen var enormat bra gjorde och beskrev tydligt och precist vad man skulle kunna detta epglades på tentan!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Många delar som inte finns med i målen examinerades i miljö-delen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»34 62%
Nej, målen är för högt ställda»19 35%

Genomsnitt: 2.33

- Om miljö målen varit de som stod så svar ja.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock ej antalet uppgifter i miljö delen » (Ja, målen verkar rimliga)
- Bara miljödelsen borde var en egen 6-7,5hp kurs!!!! 2arbeten + redovisning, 1 labb + labbrapport, 2 studiebesök sen dessutom tenta på det!!! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det hade varit bra om Hasse anknöt sin undervisning till boken mer än han gjorde.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för hög belastning, miljö delen borde vara en egen del i form av dugga, Projektarbete eller hemtenta.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Känns som 2 heltids kurser» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tiden miljökursen tar är orimlig, det är alldeles för mycket. Energidelen är helt ok.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var som två separata kurser på 7.5 poäng, inte en gemensam. För hög arbetsbelastning med inlämningsuppgifter och labbar i båda ämnena samt studiebesök .» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen bör vara uppdelad i 2. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För djupgående kring miljön i förhållande till kursens storlek» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»18 33%
Ja, i hög grad»35 64%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Tiden var för knapp för tentan! Man fick stressa sig igenom de sista uppgifterna för att överhuvudtaget skriva något på dem. Vilket gjorde att man inte tänkte efter!» (Nej, inte alls)
- Tentan va riktigt svår. Kändes lite som att kursmålen och tentan inte hörde ihop » (I viss utsträckning)
- Miljödelen är alldeles för omfattande. Man kan inte plugga in en hel bok med enbart FAKTA. Omöjligt. Gör om till deltentor eller inlämningsuppgifter.» (I viss utsträckning)
- Tycker miljödelen var för stor och komplicerad» (I viss utsträckning)
- Släng inte ihop två kurser och använd hela 15 hp material till en som endast ger 7.5hp.» (I viss utsträckning)
- Ja, dock var räknetalen väldigt kluriga på tentan.» (Ja, i hög grad)
- Oja man testades på allt man skulle kunna å lite till. Om man hade förhinder på den frivilliga duggan så har man så mycket uppgifter att göra på tentan att man omöjligt kan svara på allt även om man kunde det exemplariskt. Tentan är ett skämt och frågeställningarna är svårtolkade. » (Ja, i hög grad)
- Bra tenta! » (Ja, i hög grad)
- Varför frågar man vad olika förkortningar står för? Känns ganska orimligt att tro att vi ska kunna det om inte vi får en lista med möjliga ord i förväg. Nu satt alla och chansade fram ord. Vissa frågor på miljödelen var dåligt ställda. Istället för att be oss gissa vad man ska diskutera om på Rio 20+ (som föreläsaren aldrig nämnt) så borde man fråga vad som hände i Rio för 20 år sedan.... » (Ja, i hög grad)
- Med tanke på att man gick utanför målen i miljö delen anser jag att det var väldigt bra test.» (Ja, i hög grad)
- Lite för mycket i miljödelen. ett ind arbete, ett grupparbete, 2 studiebesök en dugga(dock rimlig pga tid på tenta), ej rimligt för en halv kurs 3,5 Hsp» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»8 14%
Ganska liten»19 35%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.42

- Mycket svårt att förstå följa med på miljö föreläsningarna, vad som var viktigt och inte lika viktigt. Gick inte att se vad Hans skrev på tavlan. Men Karins föreläsningar har varit mycket bra! » (Mycket liten)
- Energidelen var bra, men miljölektionerna fick jag inte ut något av.» (Mycket liten)
- MYCKET Liten för miljödelen, » (Mycket liten)
- Miljö delen» (Mycket liten)
- Miljödelen är mycket flummig och saknar återkoppling till boken!» (Ganska liten)
- Karins lektioner har varit jättebra! Hasses lektioner har jag struntat att gå på då jag inte lärde mig någonting. Det gav mer att läsa i boken» (Ganska liten)
- Energidelen har varit bra, men ang miljödelen har föreläsningarna kännts ostruckturerade» (Ganska liten)
- Anteckningarna i Energidelen är som alltid när Karin sköter en kurs mycket strukturerade och bra att ha. Men det är för mycket oväsentligt snack om saker som vi inte behöver lära oss men som hon tycker är så trevligt. Miljön har inte gett mig något» (Ganska liten)
- Hans föreläsningar kunde man skippa helt och hållet. De gav ingenting.» (Ganska liten)
- Energi bra, miljö helt meningslösa lektioner där det var bättre att sitta och läsa i boken på egen hand» (Ganska liten)
- Lärarna behöver träna på tavelskrivning. Obegripligt vissa stunder och fråga ord på varje rad är ingen som orkar.» (Ganska liten)
- Främst på energidelen» (Ganska stor)
- För termodelen har den haft stor betydelse. För miljödelen inte så mycket. Mest gått på föreläsning för att snappa upp ett och annat som kan vara bra plus för att ha lite koll på var man är i kursen. » (Ganska stor)
- Mycket bra från energidelen, men tyvärr inte lika bra från miljödelen.» (Ganska stor)
- Energidelen bra, miljödelen ostrukturerad och opedagogisk.» (Ganska stor)
- stor i energi-delen, väldigt liten i miljö-delen» (Ganska stor)
- Föreläsningarna i energiteknik med karin var väldigt grundläggande och mycket viktiga för inlärningen. Hasses föreläsningar var mer ostrukturerade och det framgick inte vad som var viktigt att kunna eller inte och därför använde jag endast kursmaterialet för att få kunskaper om området. Hans genomgångar saknade fokus och fasta hållpunkter. Positivt att han var mycket motiverad inom området men det verkade som att det han pratade om var riktat kring de områden han fann intressant som kanske inte ens var viktiga för utbildningen.» (Ganska stor)
- Inte i miljötekniken» (Ganska stor)
- Karin har karisma som en lågstadielärarinna. Likt en gökunge sitter jag på de främre bänkraderna och girigt med vidöppen mun vill jag bli matad av all kunskap hon förmedlar. Det märks att hon är genuint intresserad av sitt ämne och det smittar av sig. Det är svårt att höra vad Hans säger och det år svårt att få uppfatta någon röd tråd i hans resonemang. » (Ganska stor)
- Mitt svar avser energidelen. På miljödelen svarar jag "Mycket liten".» (Ganska stor)
- energidelen mer än miljödelen hans kunde antecknat bättre på tavlan» (Ganska stor)
- Hans borde följa boken mer strukturerat. Förstår att det kan vara svår då det är ett brett område men det skulle underlätta inlärningen. De tankar du har är väldigt bra, om man lägger ner tid på att läsa boken och försöka koppla ihop 1+1» (Mycket stor)
- Mycket stor för energi delen bästa föreläsningarna jag varit på. Miljö föreläsningarna var inte alls bra ingen rödtråd och väldigt okonttrollerat/oförberett» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»26 48%

Genomsnitt: 3.37

- Boken var central för att jag skulle lära mig något» (?)
- Miljö delen» (Mycket liten)
- Eftersom bokens innehåll visade sig vara irrelevant vid tentan så har jag inte haft så stor hjälp av den. Boken är däremot jätteintressant och engagerande, behåll den!» (Ganska liten)
- Thermoboken är inte lätt att ha och göra med... Boken om Hållbar utveckling har räckt för att besvara kursmålen men innehåller alldeles för mycket onödig skitsnack om oväsentligheter. » (Ganska liten)
- I hållbar utveckling delen så gav kurslitteraturen väldigt mycket. Men i termodelen var det främst talen i boken, teorin fick man från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Anser att antingen ska föreläsningarna i energidelen var på engelska eller också litteraturen på svenska.» (Ganska stor)
- Miljö: Boken var helt okej, men det kändes som om Hans endast letade efter spetskompitens. Energi: Synd att den är på engelska, annars hade jag förstått den mer.» (Ganska stor)
- Iom att det var allt man hade att gå på i miljödelen var det mycket viktigt och boken var bra» (Ganska stor)
- bra i båda delarna, miljöboken lite dyr men innehållet var bra så ändå värt pengarna» (Ganska stor)
- Bra energidel, Lättförstålig och relevant. Miljödelen är flummig och saknar ofta poäng.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen i Miljödelen var helt underbart.» (Ganska stor)
- För mycket att lära sig relativt andra kurser» (Mycket stor)
- Eftersom jag inte gick på Hasses lektioner var det boken som lärde mig allt.» (Mycket stor)
- miljöboken var väldigt bra» (Mycket stor)
- Väldigt bra miljöbok!» (Mycket stor)
- Bra böcker i båda ämnena» (Mycket stor)
- Med tanke på att miljö föreläsningarna inte gav nått var boken ett mycket bra alternativ» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 11%
Ganska bra»23 42%
Mycket bra»22 40%

Genomsnitt: 3.18

- Dåligt. Det var mycket otydligt vad som var obligatoriskt.» (?)
- Miljö delen» (Mycket dåligt)
- behöver nog inte kommentera detta, anmälningarna via hemsida inget vidare.» (Mycket dåligt)
- Fick mycket lite information på kurshemsidan första veckorna.» (Mycket dåligt)
- Indelat mer tydligt i miljö och energi på mappsystemen! En huvudmapp för miljö och en för energi! » (Ganska dåligt)
- Krångligt upplägg av filerna på utdelat material. Kan vara bra med en map för miljödelen och en map för energidelen!» (Ganska dåligt)
- Labbarna i energidelen blev ju ett stort bekymmer då anmälningen krånglade. I övrigt finns det som behövs och det funkar väl som det ska. Dock skulle det varit bra med nån form av instuderingsfrågor till miljön och fler lösningar till energiuppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Det fungerade ok men strukturen på hur man lägger upp material på en hemsida borde ses över (ref Bövik eller FEM-Gert, där kan man snacka struktur och ordning). Över lag ganska rörigt med utdelat material och info om vad som skall göras/inte göras.» (Ganska bra)
- Tycker Karin borde lägga upp lösningar till alla talen, då jag vet att hon har dom i sin pärm. Dom är till stor hjälp!» (Ganska bra)
- Väldigt rörigt upplägg.» (Ganska bra)
- Chalmers studentportal är som den brukar. Lite halvtaskig vissa dagar men den fungerade när det verkligen behövdes!» (Ganska bra)
- Studentportalen funkade lite sisådär, som vanligt alltså» (Ganska bra)
- Lite problem med anmälningar till diverse kursmoment.» (Ganska bra)
- Gick inte att anmäla sig/avanmäla sig till laborationerna i energi vid flera tillfällen.» (Mycket bra)
- Första kursen på 2 år utan strul med studentportalen» (Mycket bra)
- Det blev ganska rörigt med anmälningen till labb. Det hade varit bättre om alla tillfällen lades upp samtidigt och att anmälan var bindande. Nu var det ju många som inte dök upp på de första labbtillfällena.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»19 34%
Mycket bra»23 41%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.7

- Miljö delen» (Mycket dåliga)
- kan bli bättre, fler övningstillfällen (energi)» (Ganska bra)
- Energi var bra med övningstillfällen men i miljön var det svårt att få raka svar på frågor» (Ganska bra)
- Inte ställt så många frågor men stort plus till både Karin och Hans för att svara snabbt på mail» (Mycket bra)
- Karin var tillgängligoch engagerad i frågor man hade utanför övningar och föreläsningar stort +» (Mycket bra)
- Ni båda är väldigt välmötande när man ställer frågor och det känns som att man är välkommen att komma upp till era respektive kontor och ställa frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 22%
Mycket bra»36 66%
Har ej sökt samarbete»6 11%

Genomsnitt: 3.88

- Har gjort grupparbetena sedan tidigare» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 20%
Hög»18 32%
För hög»26 47%

Genomsnitt: 4.27

- För mycket saker att lämna in och göra, skippa kanske ett av studiebesöken och gör endast en grej i miljödelen, då hade det varit lagom.» (Hög)
- Väldigt många inlämningsuppgifter, studiebesök, labbar och kurslitteratur att studera. Alla dessa var obligatoriska men det var inga som gav högskolepoäng. » (Hög)
- För många inlämningar i miljödelen, som inte ger några som helst hp och som bara skapar stress, och studiebesök som tar tid. Den där förändringsuppgiften borde skrotas eller ge något slags bonuspoäng till tentan.» (Hög)
- Miljöuppgifterna tog upp onödigt mycket tid då det var oklart vad som skulle göras.» (Hög)
- Med otydliga mål kommmer det faktum att man inte litar på dem och då lägger mycket mer tid än vad man behövt om man hade haft mål som stämde med föreläsningar och kursmaterial.» (Hög)
- För många moment i miljödelen * förändringsuppgift * En obligatorisk övning som kunde ha varit lättare att hänga med på ifall man var uppdelade i grupper än å vara så många som vi va * tenta» (För hög)
- Känns som mer än en kurs!!!!» (För hög)
- Det hade varit bättre om kursen inte var uppdelad i två kurser, eller att samma lärare hade båda delar. Som det var nu så kändes det som att båda kursdelar gjorde anspråk på att vara den större delen av kursen.» (För hög)
- Borde vara 10hp för dessa krav» (För hög)
- Kursen är på tok för omfattande för att motsvara 7.5 hp» (För hög)
- Det kändes som om Hans hade kunnat ha en helt egen miljökurs istället för att kombineras med energitekniken.» (För hög)
- Hade kunnat vara utan förändringsuppgiften» (För hög)
- Miljö och energiteknik borde bantas ner. Hela kursen motsvarar minst 10,5 hp» (För hög)
- Det kändes helt klart som två kurser. Två studiebesök, en dugga, en redovisning, ett arbete, massa uppgifter att göra, två tentor osv var för mycket » (För hög)
- Blir mycket med två studiebesök, dugga, tre inlämningsuppgifter och tenta.» (För hög)
- Miljödelen alldeles för hög! "termodelen" var lagom.» (För hög)
- Det blir för mycket med så många småmoment, labben, de olika projekten och duggan.» (För hög)
- Energidelen ligger nog på vad den ska göra men miljön tar upp otroligt mycket av ens tid. Det finns så många obligatoriska moment och så mycket att läsa in att den hade varit tung om den så själv hade varit en 7,5 poängskurs utan energin..» (För hög)
- Energidelen var lagom men miljödelen var onödigt omfattande. Miljödelen hade nästan kunnat vara en egen 7,5 p kurs.» (För hög)
- för mycket av miljön» (För hög)
- som tidigare nämnt, ett ind arbete, ett grupparbete, 2 studiebesök en dugga(dock rimlig pga tid på tenta), ej rimligt för en halv kurs 3,5 Hsp» (För hög)
- Släng inte ihop två kurser och använd hela 15 hp material till en som endast ger 7.5hp. (Electro hade samma miljöbok som vi och pluggade på samma saker men fick ett prov på endast en del för 7.5hp)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 22%
Hög»26 48%
För hög»16 29%

Genomsnitt: 4.07

- I det stora hela, lagom. Man tackade enormt mycket för påsklovet då man fick tid att ta igen allt man hamnat efter pga inlämningar.» (Lagom)
- Andra kursen var inte speciellt jobbig» (Lagom)
- mycket beror säkert också på att många blir skoltrötta inför sommaren :)» (För hög)
- Alldeles för många moment, två studiebesök, tre projekt, en labb och tre rapporter, en dugga och två tentor» (För hög)
- Jämnfört med materialkursen på 7.5 hp som vi läste samtidigt så fick jag lägga 75% av tiden på miljö och energiteknik. Miljödelen borde göras om till en dugga på kap 1-4 och en hemtentamen. Att memorera en bok i miljö, kunna kunskapsmålen och räkna i energi är en för stor kurs att sätta 7.5 hp på. Det kändes mer som två 7.5 hp kurser.» (För hög)
- hade även projekt i materialkursen vilken var lite mycket pga lasten i denna kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Dåligt»11 20%
Godkänt»25 45%
Gott»9 16%
Mycket gott»4 7%

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Miljön är dålig på så många sätt... » (Mycket dåligt)
- Miljö delen» (Mycket dåligt)
- Karins del var mycket bra, den enda kommentar jag har om den delen är att hon gärna kunde få ta det lite långsammare när hon skriver och går igenom saker.» (Dåligt)
- Tycker man kunde delat in dessa i två olika kurser istället då de är så olika teman » (Dåligt)
- Det är Hans Erikssons brist på pedagogik som drar ner betyget.» (Dåligt)
- Energin var bra men miljön var riktigt dålig» (Dåligt)
- miljö delen ostrukturerad. för stor kurs när man tar ihop energi och miljö» (Dåligt)
- Hasse bör ändra sina föreläsningar. Det är inte intressant att kolla på samma PP bild i 30 minuter. Det skulle även underlätta om han anteckna mer på tavlan och försökte skriva så det var läsligt» (Godkänt)
- För mycket helt enkelt. Man kan inte försöka trycka in två 7,5 hp-kurser i en och vänta sig att alla ska klara den.» (Godkänt)
- Energidelen väger upp miljödelen.» (Godkänt)
- Energidelen var bra och allmänbildande, som en fortsättning på termodynamiken. Miljödelen var till stora delar ointressant, otydlig och orelevant.» (Godkänt)
- Bra energidel,men miljön var dålig» (Godkänt)
- Energi del: MYCKET GOTT!!!! Miljö del: MYCKET DÅLIGT!!!» (Godkänt)
- bra kurs men ändå för mycket av miljödelen, skulle kunna varit lite mer grundläggande miljökunskp» (Godkänt)
- Kunskapsmesigt bra och nyttigt andministrationsmessigt mindre bra (student portalen suger) Arbetsmängd för hög» (Godkänt)
- Hade velat ha mer konkreta förslag på åtgärder för att ordna upp miljön, främst växthuseffekten. Även om miljötekniken var bra utformad och gav en bredkunskap så tror jag det hade varit bättre att få oss elever att mer fastna för att vilja jobba inom miljösektorn.» (Gott)
- Bra ämne men för mycket att göra.» (Gott)
- Kursen är bra och intressant men kräver en hel del tid. Vet Karin och Hans-Erik vad de ställer för gemensamma krav eller kör de bara utefter vad de tycker ska finnas med i kursen?» (Gott)
- Interessant kurs och aktuella områden som berörs. Tycker dock att kursen (spec. miljödelen) borde ha mer fokus på framtid och lösningar. För mycket snack om historia etc som iof är viktigt att ha med sig men jag tror såpass många kids idag vet om många av problemen.» (Mycket gott)
- Ser miljön på ett annat sätt.» (Mycket gott)
- Man kanske borde tänka över vad en ingenjör faktiskt behöver för kunskaper inom miljöområdet. Mer miljöeffekter och mindre lagar och regler. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan i miljödelen»
- Studiebesök är bra. Labbar är bra.»
- Kurslitteraturen (till båda delar av kursen).»
- Studiebesöken. Lärorikt och intressant, vilket ger en mer insikt. Undersökningen/presentationen av energiförbrukning/miljöpåverkan i vardagen. Även detta får en att reflektera över hur det står till i hemmet/vardagen. Dock tycker jag att man skall poängtera och forma presentationen utifrån "Vi gör detta för skoj skull. Gör det med glimten i ögat men överarbeta det inte, huvudsaken är att ni greppar vad en förändring kan åstadkomma."»
- Karins del.»
- Studiebesöken var kanon. Termodelen då den innehåller många intressanta grejer som man räknar på. »
- Karin! Hon är väldigt pedagogisk och strukturerad.»
- Laborationen i energi.»
- Schemaupplägget Energidelen var super!»
- Renovabesöket, miljöduggan»
- Karin.»
- Miljöboken, labben, och att få möjlighet att dugga av en del av miljön.»
- Tillgången till Karins anteckningar.»
- Studiebesöken och laben»
- Carin Munch är väldigt bra och proffsig.»
- Karins del och sätt att arbeta.»
- Förändringsuppgiften, men gör den gärna mer omfattande.»
- Strukturen inom energitekniken bör bevaras för den var tydlig med riktigt givande genomgångar med tydliga mål om vilka kunskaper som var viktiga.»
- Labben i energiteknik och miljöboken»
- Studiebesöket på Sävenäs var intressant.»
- Övningarna i energidelen.»
- studiebesök. labb.»
- boken»
- Energi delen»
- energitekniken»
- studiebesöken, labben, duggan, individuella arbetet»
- sävenäs, ekosentrum resorna.»
- Kurslitteraturen i Miljödelen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör om miljö-delen till antingen ett arbete eller ta bort alla andra 23 arbeten som ska göras. »
- Betydligt tydligare genomgång på EEA-analysen med ett exempel!»
- Bättre förklaring på vad miljöanalysuppgiften går ut på. Nu kändes det som om man kunde hitta på vad som helst och bli godkänd»
- Se kommentar för arbetsbelastning»
- Mindre delar i miljödelen Fler övningar i energidelen»
- Kanske skulle hela kursen vara helt teoretisk. Blir inte sammanhängande med beräkningsbiten och miljöbiten. Minska belastningen. Om projektarbetena ska vara kvar räcker det med dugga, ta bort miljöbiten från tentan. Mer struktur och röda trådar mellan delarna.»
- Anknyt miljöundervisningen till boken i MYCKET större utsträckning än det görs nu.»
- Kurslitteraturen. Det står fruktansvärt mycket onödigt och ointressanta/detaljerade beskrivningar. Väldigt jobbig att studera och en omskrivning/sammanfattning på 1/4 av boken är mycket realistisk och konkret.»
- Ha tentamen på energidelen och gör miljödelen till projekt/dugga/hemtenta »
- Hasses del. Ger det inte bättre miljötänk för oss ingenjörer om man hade en liten del miljö i varje kurs, istället för en stor? Fler lösningar på energidelen.»
- Hade gärna sett en uppdelning av kursen. En period där man krämar in så mycket termo man kan som sedan tentas/duggas av. Då kanske man t.o.m kan slänga in lite fler saker att räkna på. Samma för miljödelen. Blev lite slappt i mitten där man i 2 veckor helt plötsligt inte hade någon termo, då kan man lätt tappa lite momentum och glömma av grejer. Tycker också att grupparbetet i miljön var lite slappt. Bättre att man hade börjat med det direkt i 1:a läsveckan och allt efter som man går igenom nya grejer så bygger man på arbetet. Nu kändes det inte som det gav så mycket. »
- Omfattningen av kursen, det har känts som två kurser, inte en.»
- gjort om dessa till två kurser istället»
- Kurs upplägget. Gör två kurser eller skrota miljökursen. »
- Hans borde skriva mer på tavlan»
- Två stora delar som kanske kunde delas i två separata kurser!»
- Banta miljödelen till det viktigaste.»
- Föreläsningarna inom miljödelen borde få sig en uppryckning. Det var alldeles för svårt att läsa det som skrev på tavlan, när det väl skrevs något. För det var inte mycket... Tavelteknik är något som behövs arbetas på, i övrigt är miljökursen enormt intressant och viktig, men den ter sig förlora lyssnare i sitt nuvarande skick. VIKTIGT att få studenterna bli engagerade i detta ämne för en hållbar utveckling.»
- Jag tycker att Hans ska försöka underlätta inlärandet för oss genom att vara lite mer strukturerad på tavlan, dvs. skriva mer och tydligare på tavlan.»
- Projektet kändes lite smått oseriösa i miljön, kanske göra ett lite större än två små.»
- Ta bort inlämningen i miljön. Det kändes helt värdelöst och vi hade redan öronen fulla. »
- Mer schemalagd tid för energiövningar. Fler gästföreläsare på miljödelen. »
- Dra ner på antalet inlämningsuppgifter.»
- Hasse borde göra om sitt utlärningssätt genom att visa mer tydligt in i detalj vad vi ska kunna. lite mer strukturerat istället för så luddigt. det är väldigt svårt att lära sig en hel bok med fakta utantill när man inte är intresserad av miljörelaterad info. speciellt tex vilket år och vad som bestämdes på ett visst möte. helt onödigt.»
- Färre småprojekt»
- Allt övrigt.»
- Kör klart först hållbar utveckling och tenta av den i nån dugga, och kör sedan miljö och energiteknik delen»
- Hans måste strukturera upp sin undervisning och lära sig använda tavlan på ett pedagogiskt sätt. Om det finns en labb i kursen är det ju en bra ide om han som leder labben kan programmet vi ska jobba med. »
- Dela upp den så att man bara läser miljö de första fyra veckorna, tentar av den och endast har energi på tentan.»
- Tydligare genomgångar inom miljötekniken och mer baserat på kurslitteraturen.»
- Ett större mijlöprojekt istället för två halvseriösa.»
- Läraren i miljö-delen, han inte skriva på tavlan så man såg vad det stod och han var otydlig och allmänt omständig utan att komma fram till nått på föreläsningarna »
- Ekocentrum kändes lite onödigt. Guiden var ganska osaklig.»
- En bättre struktur i miljödelen. En seriös planering av miljödelen som följs upp på föreläsningarna med en röd tråd.»
- Dela upp kurserna, dom är för bra och ingenjörsmässiga för att inte ha separat»
- Miljöföreläsningarna var alldeles för ostrukturerade och jag fick inte ut mycket av dem. Energiföreläsningarna kunde fått innehålla lite mer repetition av termokursen, ibland förutsattes det att vi kunde saker som man glömt för länge sen. »
- Arbetsbelastningen»
- Tydliggöra vad osm är obligatoriskt i kurspm och på på hemsidan. Datum för obligatoriska moment och labbar bör finnas tidigare. »
- målen tydligare och mer strukturerad kursplan och inlömningarna ska vara lätta och förstå»
- Skapa tydligare miljö mål som man faktiskt är rimliga och finns i kurs materialet. Ge poäng för studie besök rapporter och labbar så de speglas i betyget! Kändes som att det var helt otacksamt att man hade obligatoriska moment som ej gav nått i slutandan (förutom förståelse naturligtvis). Alla vill bli belönade !»
- Mindre saker i miljön»
- grupparbetet borde tas bort, blev lite mycket ihop med det andra och gav inte så mycket då man fick stressa igenom det vilket gav halvdant resultat och informationen/erfarenheten försvann.»
- Bättre information direkt i början av kursen. »
- » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Det känns lite onödigt att försöka lära sig en ISO-standard utantill. Det är ändå sådant man kollar upp när man jobbar sedan.»
- »
- Energidelen var väldigt svår denna gången»
- Otroligt många moment i denna kurs. Kändes som två stycken kurser. Miljöarbetet kändes ganska värdelöst (när man jämförde metoder). Labb-rapport på Karins del känns överflödig.»
- Hans Eriksson bör lära sig att prata ordentligt och skriva läsligt. Han har otroligt svårt att följa den röda tråden i sitt resonemang. Man får intrycket av att han sitter av tiden. Han var ofta dåligt förberedd inför föreläsningar. Det är jättesvårt att förstå sammanhang i hans prat, och meningen med den specifika föreläsningen.»
- Lägg ut alla labbtillfällen och studiebesök direkt när kursen börjar så att man kan planera in då man kan.»
- Göra om upplägget och kanske köra klart hela miljödelen innan man börjar med energidelen så det inte känns som man läser tre kurser på en gång»
- Det märks att både Karin och Hasse brinner för sina ämnen! »
- Var som två kurser i en. Antingen splitta kursen till exempelvis två 5-poängare (en miljökurs och en energikurs), eller prioritera mängden innehåll för att rymmas som en 7,5-poängskurs.»
- Duggan var för stor (gav för mänga poäng), om man inte var nöjd med poängen därifrån blev det väldig stressigt att hinna skriva tentan + duggan vid examinationstillfället. »
- miljödeler för diffust men energi delen väldigt bra upplagt och strukturerat»
- Byt miljö bok den är inte bra. Sluta att ha frågor som är att man ska kunna rabbla saker som är utdaterade sedan 1950-talet inte intressant för ingenjörer. för att kunna lösa problem behöver man inte veta hela historien om varför något är förbjudet utan varför man förbjöd det. Ha mer mot problem lösning idagens samhälle inte problemlösning på problemn som redan är lösta t.ex. kvicksilver. Helt meningslöst enligt mig.»
- Fråga inte på fackliga förkortningar eller specifika lagar då man slår upp dessa vid behov och bör inte räknas som utantill kunskaper. Om man inte är ansvarig på ett företag inom detta område eller jobbar med dem dagligen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.89

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.89
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från