ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Allmän och oorganisk kemi, LKT032, Lp1 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-10 - 2011-11-06
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»5 35%
Minst 35 timmar»4 28%

Genomsnitt: 3.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 21%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 42%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 55%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.35

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.07


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.78

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 42%
Hög»8 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»3 21%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stor möjlighet att fråga och få individuell hjälp.»
- föreläsningarna var riktigt bra och omfattande, dem had jag stor nytta av. föreläsarna var bra.»
- Litteraturen»
- Laborationerna hjälper en att förstå vad man läser och blir då lättare att förstå.»
- Bra att man fick rekommenderade uppgifter i läroboken. Hjälpte en att veta var man skulle lägga fokus. Också bra att allt viktigt material kom ut på kurshemsidan, det hjälpte!»
- upplägget av timmarna, 2h undervisning följt av 2h räkning, mycket bra och givande. mycket bra lärare, pedagogiska!»
- anpassa labar med föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna bör följa ordningen i läshänvisningarna bättre. I slutet av läsperioden hände det att jag läste på vad som stod i planeringen men föreläsningen handlade om något som låg längre fram.»
- En bättre planering med sidhänvisningar som man jobbar med varje vecka. Det har varit svårt att läsa själv när planeringen som finns inte har följts på lektionerna.»
- Tentor med tydliga lösningsförslag till varje fråga på tentan borde vara tillgängliga mycket tidigare»
- säkerhetsförhöret var inte bra,fick ut tre olika matrial att läsa pånär man bara hade behöv det ena, sammanlagt kan det ha varit ca 60 sidor varav 40 mn kunde struntat i plus att en fråga på förhöret var orimlig och fanns inte att läsa på bland materialet. labbarna uppfattade jag röriga, det fanns ingen uppföljning på det man gjorde, visst det kanske man skulle ta reda på själv men när vi väl gjorde det stämde inte det man fick fram heller. Det var svårt att veta om man gjorde rätt. »
- Kanske att lektionerna ligger mer i fas med vad man ska ha laboration i. Eller vice versa för ibland hade man laboration i något man inte hunnit att ha genomgång i.»
- Hade gärna velat att föreläsarna informerar om vad som ska gås igenom nästa föreläsning för att underlätta förberedelser och så att man kan relatera föreläsningarna med innehållet i kursboken. »
- mer anteckningar vid förelasningarna»

16. Övriga kommentarer

- jag var på nästan all undervisning förutom de 2 första veckorna då jag gick annat program.»
- Det är stor synd att det finns inte periodiska systemet i varje salen i kemihuset»


Kursutvärderingssystem från