ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Brukarcentrerad produktdesign, PPU031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»1 8%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»10 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 100%

Genomsnitt: 4

- Bra att läromålen för varje föreläsning fanns med och att de "stryks under" i slutet för att påminna om vad man lärt sig/borde ha lärt sig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»11 91%
Vet ej/har inte examinerats än»1 8%

Genomsnitt: 3.08


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Roliga och givande föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.5

- Läste nog inte en enda rad i metodkompendiet, men det är till stor del välbekanta metoder som dessutom gås igenom på föreläsningar så det behövdes inte.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41

- Hade varit bra om powerpoint kom ut dagen innan så man kunde skriva ut innan föreläsningen» (Ganska bra)
- Pingpong??» (Ganska bra)
- Hade gärna sett att "slideshowen" kommer upp på pingpong innan föreläsningen så att man kan skriva ut och ha med den. Det gör det lättare att anteckna och hänga med, samt kika igenom lite snabbt i förväg. Tycker mailkontakt har fungerat bra, men det är inget fel på pingpong, så det kanske kan användas mer i framtiden för filinlämning t.ex.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- Liten klass, bra kontakt med lärare och handledning fungerade bra och var givande.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Hamnade i en bra grupp och det blev ett lyckat projekt där samarbetet fungera utmärkt» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 83%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Precis lagom mängd teori/projekt!» (Lagom)
- Belastningen var inte speciellt hög, vilket var skönt eftersom den andra kursen tog mycket tid. Det kändes ändå som en innehållsrik kurs och man lärde sig en hel del nytt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»4 33%
För hög»5 41%

Genomsnitt: 4.16

- Två parallela projekt samt tenta blir väl mycket.» (För hög)
- Med två projekt samtidigt » (För hög)
- Två kurser med två rapportskrivningar plus en dugga och en tenta. Då rapporterna bara var av godkänt-karaktär blir det svårare att motivera sig till att göra ett riktigt bra arbete. Men det fungerade ändå bra i denna kursen då en dugga inte är lika omständigt som en tentamen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 25%
Mycket gott»9 75%

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jätterolig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Föreläsningsupplägget tillsammans med projektet»
- Upplägg med teorin först som checkas av med en dugga så att man kan fokusera på att använda metoderna i ett projekt.»
- Att duggan ligger som den låg! Skönt att beta av den men också för att då lär man sig allt tidigt när det är just de metoderna man använder sig av i projektet.»
- De olika övningsmomenten då man under föreläsningstid fick praktisera det man just lärt sig! Mycket bra!»
- Det var bra att ha ett givande projekt kombinerat med en mindre omfattande dugga så att det finns tid till att båda lära sig och att tillämpa sina kunskaper»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slides innan föreläsning»
- Ibland kändes det som att båda lärarna pratade om samma saker och det känns ju lite onödigt. Så bättre synkning där kanske.. »
- Möjligtvis omfattningen av projektet, men det är ffa i kombination med den andra kursen som det blir lite tungburet.»

16. Övriga kommentarer

- Kursnamnet Brukarcentrerad Produktdesign förvirrar lite eftersom kursen är tjänste- och metodinriktad..»
- Bra och rolig kurs med bra lärare»
- Tack för en kul kurs! Och duktiga föreläsare :-)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.75

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.75
Beräknat jämförelseindex: 0.93


Kursutvärderingssystem från