ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Usability, MMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-12 - 2008-12-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mikael Lindén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»2 20%
Cirka 30 timmar»5 50%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 3.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.1

- det var bra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»8 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Jag gillar konceptet med dugga och projekt i våra "mjuka" kurser.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.2

- föreläsningarna, tex om gränssnitts design, kunde ha legat bättre i tiden, dvs tidigare. Tydligare utredning av usability/användbarhet/abvändarvänlighet-begreppet från början» (Ganska stor)
- Med mer föreläsningar med Marianne hade det blivit ännu bättre.» (Ganska stor)
- föreläsningarna borde synkas bättre med projektprocessen så att man kan få information om olika moment innan de måste genomföras. Jag tycker även att föresläsningarna innan användartesterna kunder varit lite mer konkreta och gett mer kött på benen.» (Ganska stor)
- Kolla av vad som repeteras från ergonomi och semiotik, ibland blir det lite väl mycket kaka på kaka.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.1

- Fast boken är bra när man väl använder den.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 80%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- När vi mailade handledaren om frågor tog det flera dagar innan vi fick svar, vilket blev dumt eftersom det händer så mycket i kursen att svaret sedan inte hjälpte. Det är nog bra att vara tydlig med hur ofta man har möjlighet att svara på mail och om det är bättre att ringa eller komma upp med frågor. Vi hade också önskat att handledaren hade varit bättre förberedd (läst igenom det material vi skickat in) inför handledningsträffarna och gett oss mer synpunkter.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»7 70%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4.1

- längre tid för redesign av produkten hade varit önskvärt, men det är svårt at ordna på sju veckor.» (Hög)
- Arbetsbelastningen var hög men bra. Det var en rolig kurs så det var kul att jobba.» (Hög)
- Bra som det är, en sådan kurs behöver lite större arbetsinsats för att man ska få in allt.» (Hög)
- Det är väldigt mycket som ska hinnas på kort tid och alla vill göra allt så fruktansvärt bra. Då blir automatiskt arbetsbelastningen hög men det är svårt att säga hur det kan bli bättre. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 10%
Hög»7 70%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4.1

- men det beror till stor del på att den andra kursen vi läst har blivit rejält underprioriterad.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»6 60%
Mycket gott»4 40%

Genomsnitt: 4.4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken var bra.»
- Literaturen var bra. Det var bra med en inledande usabilityuppgift (att skicka in en bild + text på tema usability) Bra att få använda teorin i ett projekt. »
- allt»
- Marianne»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Begreppsförvirringen kring usability och svenska motsvarigheter behöver redas ut bättre. I slutet av kursen fick vi förklarat att usability inte går att översätta helt med varken användbarhet eller användarvänlighet utan ligger däremellan. Det var inte så det förklarades under de första föreläsningarna eller användes under duggan.»
- Planera så att föreläsningarna om redesign av användargränssnitt tidigareläggs. Tror att det skulle kunna vara genomförbart om några projekttillfällen byter plats med föreläsningarna. Försök undvika att handledare dubbelbokar handledningstillfällen.»
- Antingen måste man vara glasklar på den svenska terminologin eller så får man hålla sig till de engelska. Det fungerar inte att handledare och övrig personal är osäkra och inte överens.»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs. Gör det möjligt för oss att vara i labbet på kvällstid, det är svårt att få arbetare att komma på dagtid. Det är inte säkert dagdrivare är målgruppen.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från