ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation H10, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»11 40%
Cirka 20 timmar»4 14%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.29

- Har varit på alla föreläsningar och räknat allt i boken flera gånger.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»4 14%
50%»2 7%
75%»5 18%
100%»14 51%

Genomsnitt: 3.92

- Mycket dåliga föreläsare, gav inget att vara där.» (25%)
- Har haft en annan kurs parallellt hela tiden så har inte haft möjlighet att gå på föreläsningar, vilket jag hade velat göra.» (25%)
- Väldigt olika lektioner, vissa var viktiga rakt igenom, andra kunde ha sagts på 20 minuter. Kändes som slöseri med tid att sitta där stundtals.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Målen är svåra att förstå»5 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.66

- Högst oklart vad man skulle kunna efter att kursen avslutats.» (Målen är svåra att förstå)
- Mycket rörig kurs där det saknades struktur och sammarbete mellan lärarna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 68%
Nej, målen är för högt ställda»7 31%

Genomsnitt: 2.31

- Lärarna hade dålig information om våra tidigare kunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för mycket material till en 7.5p kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Hur är det möjligt att lära sig alla organisatinsteori, ekonomiteori, ekonomiberäkningar och lite logistik i det?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 36%
Ja, i hög grad»14 63%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Fördelningen mellan ekonomin och organisationen var skev jmf med material att läsa.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»10 37%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.22

- Högst oklart vad de undervisande pratade om. Mycket svammel och dåliga föreläsningar. » (Mycket liten)
- Sämsta föreläsarna ever» (Mycket liten)
- Skulle vilja att fler OH skulle läggas upp på kurshemsidan, gärna innan föreläsningarna.» (Ganska liten)
- I ekonomin skilde sig undervisningen från boken svårt att veta vad som var korrekt.» (Ganska liten)
- Hade varit till mer hjälp om jag haft möjlighet att gå på lektionerna» (Ganska liten)
- enbart ekonomidelen» (Ganska stor)
- Cecilias lektioner gav inte så mycket. Där var boken till större hjälp. I organisationsdelen var föreläsningarna till mer hjälp än artikelkompendiet.» (Ganska stor)
- -väldigt bra och intressanta organisationsföreläsningar. -väldigt pedagogiska och bra ekonomiföreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»9 33%

Genomsnitt: 3.03

- inte ekonomiboken förutom tabellerna längst bak. skulle ha räckt att köpa övningsboken. Det blev en väldigt dyr läsperiod avseende på kurslitteraturen» (Ganska stor)
- Mycket literatur i kursen!» (Ganska stor)
- Eftersom lärarna var dåliga tvingades man läsa mycket själv. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.03

- Mot slutet när allt kom upp var der till bra hjälp.» (Ganska bra)
- Hade gärna sett lösningsförslag på gamla tentor. Mycket eftersom läraren och vår övningsboks facit ibland sa emot varandra. Vilket är rätt?» (Ganska bra)
- Användes inte mycket.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»3 11%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»10 38%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.23

- Examinatorn kunde sällan svara på frågor, varken om de hon räknade på tavlan eller om problem i boken» (Mycket dåliga)
- När man frågade läraren varför hon inte svarade samma som boken sa hon att det är upp till var och en att bedömma.» (Mycket dåliga)
- Då svaren på frågorna var dåligt motiverade och sällan gav mer förståelse.» (Ganska dåliga)
- På övningslektionerna kunde man få hjälp vilket var bra, även om det som sagt var lite förvirrande ibland.» (Ganska bra)
- Alla föreläsare var mycket villiga att förklara och berätta.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»17 68%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.72

- Har arbetat ganska självständigt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 11%
Lagom»10 37%
Hög»9 33%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.44

- Tycker tempot kunde skruvas upp. För när det går så långsamt under föreläsningarna somnar jag. Väldigt tråkiga föreläsningar. Organisationen var bättre.» (Låg)
- väldigt mycket kursmaterial! och bred kurs» (Hög)
- För mycket att läsa!» (Hög)
- Om man skulle läst all angiven literatur!» (Hög)
- Att ha två kurser i en som det blev nu under samma tid som en var mycket påfrestande.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 44%
Hög»13 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.48

- Kändes som en bra belastning med tanke på att hållfen krävde mycket räkna medan detta nästan enbart var till att läsa.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»3 11%
Dåligt»6 22%
Godkänt»10 37%
Gott»4 14%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3

- Sämst kurs hittills.» (Mycket dåligt)
- Tyckte att kursen avvek från mina förväntningar i vad jag skulle lära mig. Mycket av vad som lärdes kommer jag aldrig någonsin att använda även om jag så skulle bli revisor.» (Dåligt)
- Organisationen var bra ekonomin dålig.» (Dåligt)
- Huvud läraren vi hadde i ämnet var o konsikvänt. Hon tyktes utgå ifrån att vi hadde förkunskaper inom ekonomi och tyktes alldrig ha några konkreta svar på något hela mit intryck av denna kurs har varit överhängande flumigt. dom två ljus punkterna under kursen var dom två lärarna som hopade in och undervisade om orgination.» (Dåligt)
- jag anser att det här är den mest intressanta kuresen jag läst, men samtidigt den mest omfattande. Varför har ni slängt ihop organisation och ekonomi i samma kurs? Det hör ju knappt samman heller. Sen så anser jag att det har varit alldelles för mkt kurslitteratur. Det kunde komma frågor på vad som helst från ett organisationskompendie på X antal hundra sidor, samt en ekonomibok på X antal hundra sidor. är de rimligt? Ni hade inte begränsat kursen alls!» (Godkänt)
- skulle dock vilja ha mer organisationslära och helst av allt skulle jag vilja dela upp kursen i två 7,5p kurser. Ekonomin är viktig och både för oss på produktion och de på teknisk utveckling har enorm nytta av organisationsläran också, den fick en sådan liten del i den här kursen.» (Mycket gott)
- I början var jag helt borta, förstod inget. Men vid läsvecka 5 vävdes allt ihop och jag kopplade ihop allt. Det var en intressant och nyttig kurs som tog sig mot slutet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De första föreläsningarna med han vad han nu hette. Räkneuppgifterna är bra också.»
- Övningsboken»
- Inget»
- Allt, men dela upp det på två olika kursen. Det är ju fruktansvärt viktiga delar i vår utbildning. men man hinner ju knappt ta sig igenom materiallet på den tiden som det ska vara tänka att man lägger ner på kursen.»
- Organisations delen.»
- dom två lärare som vi hadde i organisation var lättförstådda och tydliga. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tempot. Öka på tempot under ekonomiföreläsningarna och strukturera upp det bättre. Synca betäckningarna för olika bidrag osv med boken. Det var väldigt förvirrande att kursen inte hade samma som boken. Sedna tycker jag kursen var väldigt spretig och det var väldigt mycket litterarur att läsa som inte gav något. Går det inte att höja koncentrationen på org.materialet så kanske man lär sig mer. Nu kunde det komma frågor 400 sidor text och det är inte i proportion till delen organisation. Det vore bättre om föreläsarna för org. Skrev ett eget komåemdium.»
- Innehållet i föreläsningarna bör ses över borde kunna effektiviseras, även tydligare riktlinjer vad som är rätt / fel och tillåtet eller inte tillåtet på räknedelen.»
- Allt! Byt föreläsare, mindre innehåll i kursen.»
- Allt»
- Organisations-litteraturen var inte kul att läsa. Annan litteratur vore uppskattat. »
- som sagt, begränsa kursen till det mer viktiga eller dela upp den på två kurser!!!!»
- Dela upp det i två kurser. En för ekonomin och en för organisationen.»
- För mycket kurslitteratur att ta sig igenom.»
- Föreläsare ekonomin!»
- låt organisationsdelen omfatta 50% av tentan»
- Minska på kursliteraturen, det är aldeles för mycket text.»
- Bättre involvering av oss studenter under föreläsningar, annars blir det snabbt mycket tråkigt vilket syntes då större delen av klassen faktiskt sov under föreläsningarna. Dessutom så måste man sålla i kursliteraturen. Den mängden som var nu var alldeles överväldigande när det kom till att lära sig det! och om man kollar på poängomfattningen i kursen så anser jag att det var alldeles för mycket även för den.»
- Byt ut huvud läraren i ekonomi mot någon som kan undervisa.»
- Jag tycker att kursen skulle vara uppdelad i två kurser. En med bara industriell ekonomi och en med bara organisation. Som kursen var upplagd nu var organisationen alldeles för stor i litteratur och föreläsningar förhållande till poäng på tentan. Detta gjorde att man inte kunde lära sig organisationen så grundligt som man ville. Det är ändå ett väldigt intressant ämne.»

16. Övriga kommentarer

- Önskar att mer tyngd hade lagts på räkningar såsom, lagerkostnader, tidsuppskattning för att genomföra arbete, bearbetningskostnader, inköp osv. Sån ekonomi de flesta ingenjörer stöter på. »
- Kursen kan ibland kännas lite väl bred.»
- Om ni inte har tänkt på det går det nästan att få en 5:a i Industriell ekonomi och organsiation utan att ens ha läst en sida om organisation!!! Rimligt??? vakna.! »
- En bra och givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från