ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Design och produktutveckling för uthållig utveckling, PPU030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»9 52%
Minst 35 timmar»4 23%

Genomsnitt: 3.88

- Blev svårt att samtidigt arbeta med exjobb pga. att grupparbete kräver uppoffringar.» (Cirka 25 timmar)
- Det har gått åt allt för mycket tid. Det har knappt funnits tid att kunna arbeta med sitt ex-jobb som nu har blivit extremt lidande. » (Cirka 30 timmar)
- ont om tid.» (Cirka 30 timmar)
- Svårt att uppskatta, men över lag har kursen krävt väldigt mycket.» (Cirka 30 timmar)
- Kursen hade för mycket projekt, mini projekt, osv för att kunna engagera sig och lära sig de viktigaste sakerna.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76

- nästan alla föreläsningar utom vid sjukdom» (75%)
- Läser på ett annat universitet parallellt vilket krockar ibland» (75%)
- missade 2 lektioner pga Charmdagarna» (75%)
- Missade dock första veckan, då jag var bortrest. annars har jag närvarat på lektionerna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 47%

Genomsnitt: 3.23

- Men det är sjukt många för många moment. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 56%
Nej, målen är för högt ställda»7 43%

Genomsnitt: 2.43

- inte läst målen..» (Ja, målen verkar rimliga)
- De moment som kursen innefattar har varit alldeles för många vilket har lett till att man inte haft tid att genomföra alla moment på ett tillfredställande sätt. Genom att ha ett stor projekt under kursen som innefattar alla delar skulle vara mycket bättre, då man istället kan fokusera på att göra ett bra arbete. I kursen ingår ett sammarbete mot ett företag, detta projekt blev mycket lidande på grund av de andra uppgifterna i kursen, detta är något som jag upplever som "pinsamt" eftersom nivån på prestation blev mycket låg pga tidsbrist. När man sedan står och presenterar något halvdant inför representater från företaget känns det inte alls bra. I målen för det sista projktet mot ett företag stod det att varje gruppmedlem skulle lägga minst 40 timmar på projektet, detta var något som ej var genomförbart eftersom vi samtidigt skriver exjobb vilket i sin tur också blev lidande pga av tidspressen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker målen är vettig kunskapsmässigt, men inte tidmässigt. Hade varit att föredra om någon/några delar uteslöts, så det kunde bli lite högre nivå på det vi faktiskt lämnade in.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Egentligen alldeles för mkt innehåll för en kurs på 7.5p. Kändes snarare som 10p eller mer.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.64

- En hemtenta genomfördes, denna var dock alldeles för stor. Den innehöll 9 långa diskussionfrågor. » (I viss utsträckning)
- Det känns som en mycket krävande kurs, med många olika moment. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.76

- Jag har lärt mig en del, ämnet är dock av ganska generell karaktär vilket gör att jag som person redan hade kunskaper om ämnet. » (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar ahr varit riktigt intressanta! Kul med gästföreläsare» (Ganska stor)
- Svårt att utföra uppgifterna om man ej närvarat under lektionstid.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.7

- Fattar inte vad kursboken har att göra på en tekniskutbildning. Skulle vara en bättre kursbok för samhäll- och ekonomistudenter» (Mycket liten)
- Kurslitteraturens innehåll var främst användbar vid hemtentan.» (Ganska liten)
- Boken hjälpte till hemtenta som var uppbyggd omkring boken. Annars, har jag inte använt den.» (Ganska liten)
- Främst för hemtentan, mne visst har man gått igenom boken.» (Ganska stor)
- kurslitteraturen användes främst inför hemtentan. jag tycker de va för mkt kursmaterial, speciellt med tanke på att kursen handlade om miljö. varje elev fick stenciler så det blev en kompendie var till slut. bättre att sammanställa detta på nåt sätt?» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»5 29%

Genomsnitt: 3.17

- För många olika inlämningsdatum och alldeles för många papperskopior!» (Ganska dåligt)
- Jag hade svårt att komma igång med kursen, saknade information om kursstart, passerkort, tillgång till kurshemsida då jag inte hade konto eftersom jag inte tillhörde programmet som kursen ingick i.» (Ganska dåligt)
- filinlämning och dyligt har fungerat bra. Dock har jag kännt att mycket av det utdelade materialet varit ganska onödigt och istället hamnat på hög. Det bästa hade varit om man själv fick ladda hem informationen på kurshemsida. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.58

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Som sagt. svårt att exjobba och göra grupparbete samtidigt.» (Ganska bra)
- Sammarbetet mellan mig och mina gruppmedlemmar har fungerat bra. Efter tre år känner vi varandra ganska bra och vi kompletterar varandra på ett bra sätt. » (Mycket bra)
- många olika samarbete varav en funkade dåligt. en av deltagarna bidrog inte med nånting men fick ändå poäng för uppgiften. svårt att bevisa. tråkigt för oss andra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»6 35%
För hög»11 64%

Genomsnitt: 4.64

- För många olika uppgifter. hade varit bättre med en färre och större.» (Hög)
- Går inte att ha så många moment om man vill ha ett bra resultat, har bara varit sjukt stressat arbete» (För hög)
- Som det har framkommit tidigare har kursen involverat på tok för många moment som istället kunde ha ingått i ett stort projekt. Lärarna har utryckligen sagt att kursen är så sprängfylld med uppgifter att om en endast ett litet moment läggs till går kursen ej att genomföra. Detta är något jag tycker visar på en alldeles för stor arbetsbelatning. Istället för att läsa kursen med intresse har det mer varit så att man gjort saker enbart för att få dem gjorda utan någon direkt eftertanke varför man gör saker. på detta sätt lär man sig ytterst lite då inget tid för reflektioner har funnits.» (För hög)
- Det hade varit bättre med bara Asko projektet istället för 2 stora projekt. Mest om man tänker att vi hade en hemtenta, 2 mindre projekt och flera mini projekt» (För hög)
- För mycket inlämningar, se tidigare svar...» (För hög)
- väldigt hög. dock lärorikt. ett par moment kunde tas bort.» (För hög)
- Arbetsbelastningen i sig var väl rimlig, dock väldigt många olika uppgifter som gjorde det svårt att fokusera. Man blev tvungen att prioritera ner vissa uppgifter...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»4 23%
För hög»11 64%

Genomsnitt: 4.52

- Låg belastning men tidskrävande.» (Lagom)
- Eftersom ex-jobbet legat samtidigt. Eftersom examensarbetet är ett mycket viktigt projekt har det känts illa ett detta har kommit såpass mycket i kläm pga av » (För hög)
- Redan från första veckan ahr belastnigen varit väldigt hög.» (För hög)
- hann inte med den andra parallella kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 29%
Gott»6 35%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.64

- Tycker inte kursen har gett en något som man kan direkt använda i sin yrkesroll som ingenjör. Kursen är på tok alldeles för statsvetenskaplig. Man vill ha en kurs i miljö som hjälper en i sin yrkesroll ex vilka processer ska man välja, varför är ett material bättre än det andra, hur ska jag designa en produkt så den går lättare att återvinna etc. Har inte lärt mig något alls av detta. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Den kunde ha varit så mycket bättre om vissa moment togs bort. » (Dåligt)
- väldigt mycket spridda delar av en vanlig kurs» (Godkänt)
- Den höga belastningen av övningar och inlämningar resulterade mest i att leverera massor men inte att hinna ta till sig kunskaperna ordentligt.» (Godkänt)
- Det har varit ett högt tempo och stressigt, men innehållet i kursen är intressant.» (Gott)
- Väöldigt intressant kurs, men lite för hög belastning» (Gott)
- Bra men lite mycket att göra kanske, sbvårt att utföra alla uppgifter så bra som man skulle vilja.» (Gott)
- Stressig men intressant och aktuell» (Gott)
- Mkt gott pga intressant ämne. Dock för mkt o göra. Härligt med engagerade kursläraren. Dock för många gästföreläsare.» (Mycket gott)
- fantastiskt engagemang från lärarna. framförallt thomas» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sammarbetet mot företag ser jag som något mycket positivt. Gästföreläsarna har också varit mycket bra. »
- intressant ämne, hemtenta bra, projekt bra »
- Bättre planering m a p tid.»
- Hemtentan, men med fler direktiv om vad som förväntades av oss. »
- Asko projektet, projektet i samband med Chalmersfastighet»
- projektet med företagsanknytning»
- Projektet med företaget har varit bra.»
- Lärarna - jättbra och engagerade. Projekt i samarbete med ett företag. Studiebesök. Gästföreläsare.»
- Inspirerande föreläsningar från företag och organisationer! »
- De olika trådarna, gästföreläsarna, projektet mot ett företag»
- vet ej»
- de engagerade lärarna»
- Arbetet mot ett företag, men att mer fokus läggs på detta så att det blir ett väldigt bra resultat att visa för det specifika företaget»
- engagemanget!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ta bort och sammanfoga flera av momenten istället för att dela upp allt. Det hänger ju trots allt ihop.»
- för många små projekt!!!»
- Mer tid till vardera projekt, blev lite för stressigt - vilket kändes tråkigt då det hade varit kul att få mer tid till dessa»
- Minska antal projekt. Kanske strunta i mini projekt och den "frivilliga" individueluppgift som plötsigt blev obligatorisk efter 2 veckor.»
- starta mjukare genom att inte visa katastroffilmen på första lektionen. »
- utvärdering efter VARJE lektion, inte bara thomas lektioner»
- Alla småinlämningar och "miniprojekt" blir för mycket. Sätt större vikt på det stora projektet istället.»
- Färre projekt och uppgifter. »
- Jag vill höra mer om hur företag konkret arbetar med miljö. Se riktiga exempel.»
- Minska belsatningen, ta bort vissa inlämningsupg.»
- mer tid till projektet som innebär företagssammarbete. detta anser nog de allra flesta som viktigt, och det är tråkigt att inte hinna göra sitt bästa.»
- inte så många småuppgifter, utan hellre satsa på ett stort projekt med ett företag så man kan göra det bra.»
- färre gästföreläsare»
- Ta bort småuppgifter, satsa på projekt och hemtenta»
- en minskning i _antalet_ uppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- för mycket "småsaker" man kan inte fokusera på tre parallella projekt plus exjobb plus hemtenta, det finns ingen möjlighet...»
- bra att placera kursen sista terminen, hjälper till att väcka tankar inför arbetslivet.»
- intressant och lärorik kurs»
- Att vi fått ordentligt med feedback på rapporten och vårt arbete är jättebra! Det hade vi velat haft på alla våra arbeten! Då vet man ju vad man gjort bra/dåligt. Mera sånt! »
- Bra och intressant kurs, lite väl mycket jobb för 7,5 hp dock.»
- Har lärt mig otroligt mycket!»


Kursutvärderingssystem från