ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt12 Maskinelement, LMU432

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»2 15%

Genomsnitt: 3

- Engagerade mig mer i den andra kursen» (Högst 15 timmar)
- Har haft 3 kurser samtidigt. Det förklarar nog en hel del. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»2 15%
50%»3 23%
75%»7 53%
100%»1 7%

Genomsnitt: 3.53

- det tog extremt lång tid att komma frammåt på lektionerna, då det var många övnings uppgifter att göra tog föreläsningarna för mycket tid därför valde jag med flera att räkna övnings exempel själva då det var sega lektioner.» (25%)
- 3 kurser samtidigt - mycket krockar, man hinner inte vara med på allting » (75%)
- Ville ha alla anteckningar för den ganska så säkr akommande omtentan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 38%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 25%

Genomsnitt: 2.25

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Mycket svårare uppgifter på övningstentor/tentan än i övningsboken.» (I viss utsträckning)
- Hoppas jag klarade tentan, bromsar är inte att leka med!» (Ja, i hög grad)
- Uppgifterna på tentan är inte lika de i boken!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Noll i pedagogik och struktur» (Mycket liten)
- Väldigt tråkiga föreläsningar. För mycket bevis. Några kan ju vara nyttigt men man behöver inte visa allt från delelement till integration till förenkling till formel som finns i boken.» (Mycket liten)
- Ganska oengagerande lektioner. Kursen tycks läras ut svårare än vad den egentligen är. Detta kommer man givetvis på någon vecka före tentorna. » (Mycket liten)
- Räkna uppgifter på tavlan är bra. Men att bläddra powerpoints har varit sådär.» (Ganska liten)
- som jag nämde ovan så var det för mycket konsentration på grupp före läsning och ingen grupp övnings tid.» (Ganska liten)
- Jag tyckte att jag fick ut mer av att läsa boken. » (Ganska liten)
- Undervisningarna blev ibland något långdragna. Hade hellre sett lite mer avancerade tal räknas snarare än ett enklare väldigt, väldigt grundligt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Urusel uppgiftsbok! Uppgifterna är det inget fel pånutan lösningarna, härledningar till alla formler i alla uppgifter! Ett skämt, de flesta uppgifterna går att lösa med halva bokens lösning. Optimala lösningar hade varit mycket bättre, dessutom är lösningarna "kladdiga", ekvationer skriva på en dator hade varit mycket bättre.» (Ganska liten)
- Boken - sådär. Utgivna papper - knappt. » (Ganska liten)
- Det är väl här tyngdpunkten ligger. Trots att lösningsförslagen inte alltid hänger ihop med formlerna i maskinelementboken.» (Ganska stor)
- all kunskap kom från kursliteraturen. tyvär var den inte till så mycket hjälp då den är lite svår att förstå.» (Ganska stor)
- Bra böcker» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»8 61%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 1.61

- Uselt! Det gavs ju inte ut något. Allt material borde läggas upp på kurshemsidan och inte bara delas ut på föreläsningarna. Gamla tentor och lösningsförslag likaså. Man ska inte behöva leta upp sådant på lärarrummen.» (Mycket dåligt)
- Inget av materialet gjordes tillgängligt på kurshemsidan! » (Mycket dåligt)
- Finns ingenting på kurshemsidan. Är tydligen ett sätt att få folk att komma på föreläsningar men tycker det är bra att möjligheten finns att ladda ner de dokument man har missat. Sparar dessutom utskrifter.» (Mycket dåligt)
- Endast kurs pm las ut på hemsidan, INGET annat!!!» (Mycket dåligt)
- Bättre uppdatering på kurshemsidan vore att föredra.» (Mycket dåligt)
- En kurshemsida hade absolut hjälpt en del med diverse information som lösa papper, gamla tentor, facit till uppgifter osv. » (Mycket dåligt)
- Obefintlig kurshemsida. Måste bli bättre på att lägga ut information och dokument.» (Mycket dåligt)
- mer av föreläsnings matrealet borde finnas på kurs hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Hade ingen jätteanvändning av kurshemsidan tyvärr!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»3 23%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.3

- Frågar man något får man ibland kommentarer som "det ska du kunna" tillbaka istället för ett svar.» (Mycket dåliga)
- Jag bad om hjälp med en uppgift som jag inte förstod. När jag frågade såg han väldigt besvärad ut och att han sa att det vore finnas några frågetecken kring lösningen eftersom han hade gått igenom problemet på tavlan dagen innan. Jag kan förstå att han tycker att det är simpelt men för mig som kastas in i ämnet är det inte helt lätt att följa med i varje tankesteg. Jag kände mig idiotförklarad och frågade därefter aldrig mer om hjälp. » (Ganska dåliga)
- Inga övningstillfällen, borde införas.» (Ganska dåliga)
- Möjligheterna var bra men de flesta var så oengagerade på lektionerna så de skjöt på arbetet tills man skulle arbeta i grupp efter skolan. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»11 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

- Har inte hunnit jobba med kamraterna i klassen pga 3 samtidigt lästa kurser, men dem som kunde fann det nog mer givande än lektionerna. » (Ganska bra)
- Vi har hjälpt varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»7 58%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.91

- Ha två kuggar istället för en, öka möjliga bonuspoängt till 5p» (Hög)
- Otroligt avancerad kurs jämför med många andra.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 30%
Hög»6 46%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.69

- Projektet i Industriella Styr och Övervakningssystem tog mycket tid också» (För hög)
- Detta gäller ju inte alla, men för oss som läser 3 kurser var det väldigt högt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 38%
Godkänt»6 46%
Gott»1 7%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna har inte haft någon struktur och de var väldigt monotona. Jag hade gärna velat haft möjligheten att läsa på lite innan en förelänsing och få sidhänvisningar inför den dagens föreläsning. Men Melkersson föredrog att köra freestyle. Jag föredrar att skriva anteckningar för hand, och på så sätt skapa ett "handminne". Men i denna kurs delades mest ut häften, och Melkersson repeterade vad som stod där i. Ett litet plus var det väl att det lämnades luckor i häftena så att man fick fylla i dem själv.» (Dåligt)
- Jag har aldrig haft så svårt med motivationen i ett ämne. Att läsa om vinklar på skruvgängor och defekta krympförband är i mitt uppfattning den yttersta perferin inom mekatronik. Jag hade mycket hellre läst en el- eller datarellaterad kurs istället. » (Dåligt)
- Detta känns mer som ett rent maskintekniskt ämne vi inte kommer använda oss särskilt mycket av som mekatroniker. En del insåg detta i början av kursen och tappade därmed lusten att lära sig. » (Dåligt)
- Svår kurs, tolka som ni vill» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Undervisningen borde köras mer i Sune Olssons stil. Både i pedagogiken och kurshemsidan.»
- Examinatorns inställning, pedagogik, struktur, planering. Uppgiftsbokens lösningar.»
- mindre föreläsningar och mer övnings tillfällen»
- 2 duggor hade inte skadat så har man en anledning att hänga med lite bättre»
- Annan struktur på föreläsningarna»
- Gör kursen valbar så att man kan välja andra kurser. Alla vill inte läsa maskin. »
- Det mesta. Lärandesättet, ny kurshemsida, mer engagerande lektioner. Mindre härledningar och mer "komma till poängen" etc. »
- Jag skulle gärna som sagt se lite svårare tal lösas på föreläsning. Man fastnar lätt på svåra uppgifter annars och de lätta blir väldigt lätta. »

16. Övriga kommentarer

- Hoppas verkligen på förändring för andras skull.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.84

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.84
Beräknat jämförelseindex: 0.46


Kursutvärderingssystem från