ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering för kursen FFY371, Materie och vågteori V2 H10, FFY371

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-26 - 2011-02-04
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 29%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 43%

Genomsnitt: 2.81

- Eller snarare, minns inte vad de var» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»30 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Men otydligt» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 30%
Ja, i hög grad»20 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.73


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»17 45%
Mycket stor»11 29%

Genomsnitt: 3.05

- Gick lika bra att läsa i boken, speciellt i del 2.» (Ganska liten)
- Akustikdelen var kanon. På materiedelen var det dock inte stor idé att gå på föreläsningarna då innehållet ordagrant var kopierat från läroboken.» (Ganska stor)
- Vissa delar av undervisningen gick ordagrant av boken, då kunde man nästan lika gärna läst hemma. Det sades dock en del bra tips och så men det var aldrig med som anteckningar så det är något jag gärna hade önskat till nästa år att det inte bara är anteckningar som är exakt som de i kompendiet utan att det är lite tips och annat bra.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»15 40%
Ganska stor»11 29%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.81

- Ganska dålig kurslitteratur, borde funnits med lösta exempel och tydligare uppdelning» (Ganska liten)
- Förlitade mig på gamla tentor» (Ganska liten)
- Modernisera! » (Ganska liten)
- föreläsningar och kurslitteratur var inprincip samma» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.08

- Var mycket sena med att lägga upp saker.» (Mycket dåligt)
- Tog alldeles för lång tid innan vi fick resultat på duggor och inlämningsuppgifter. » (Ganska dåligt)
- Duggaresultat kom inte ut förrän ganska sent» (Ganska dåligt)
- Exempelvis dröjde det väldigt lång tid innan vi ens fick veta att det fanns en formelsamling (lite fövirrande när övningsledaren hänvisade till samlingen som vi inte visste fanns. Det var ju liksom lite svårt att räkna på uppgifter utan den). » (Ganska dåligt)
- Tog tid att få ut information t ex poäng på duggor och inlämningsuppgifter» (Ganska dåligt)
- Långsam uppdatering av duggaresultat. Det är bra om lösningar presenteras efter tentan.» (Ganska dåligt)
- Kunde kommit upp med tentorna på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Känns som om studieportalen är seg och krånglar emellanåt men det hade väl blivit bättre. » (Ganska bra)
- Kunde varit bättre samordnat mellan materie delen och vågteori delen. Powerpointarna som var utlovade att komma ut efter lektionerna kom inte ut särskilt snabbt. Annars var det kanon,)» (Ganska bra)
- Se till att få upp labhandledningen före labben nästa år!» (Ganska bra)
- Tog lång tid innan saker kom upp och var dåligt organiserat» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 29%
Lagom»25 67%
Hög»1 2%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Bra eftersom hållfen tog väldigt mycket tid» (Låg)
- Vilket var tur pga att den andra kursen hade exremt hög belastning under läsperioden.» (Låg)
- Med hållfasthetslära som ämne nr 2 så har läsperioden, trots denna kurs relativt låga belastning, haft en hög belastning. Så Höj inte denna utan att sänka motsvarande i den andra kursen.» (Låg)
- först var det bra och sen mot slutet av kuren kom det massa uppgifter vi kunde göra själv hade varit bättre om vi fått dom med en gång» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»6 16%
Ganska bra»9 24%
Mycket bra»13 35%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 3.45

- Fanns inga räknetillfällen knappt.» (Mycket dåliga)
- kursen var indelad i 3 delar och man kunde bara ställa frågor till den person som hade den delen av kursen som frågan gällde. Hade 2-3 räknestugor där man kunde få hjälp innan tentan men den sista där man skulle kunna fråga på samtliga delar dök bara del 2 upp. så det var många som inte fick den hjälp de behövde.» (Ganska dåliga)
- Fler räknestugor hade behövts!» (Ganska dåliga)
- Ett frågetillfälle inför en inlämning var på det minimala biblioteket på akustik, där vi studenter bildade en kö på ungefär 50 pers. Enbart ett par övningsledare var närvarande.» (Ganska dåliga)
- Fanns alltid duktigt folk att få hjälp utav! » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 13%
Mycket bra»31 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 11%
Hög»22 61%
För hög»10 27%

Genomsnitt: 4.16

- Men det är ok vid hög utbilningsnivå.» (Hög)
- Hållfen krävde oerhört mycket tid» (Hög)
- Fördelningen mellan kurserna var dels mycket skev, 70-30 typ och totalt sett den läsperiod med högst arbetsbelastning hittills under utbildningen.» (Hög)
- Den totala arbetsbelastningen var väldigt hög, särskilt i parallellkursen hållfasthetslära men totalt sett så var det hanterbart.» (Hög)
- Pga hållfasthetsläran.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla praktiska försök som visades på föreläsningarna. De gjorde det roligare och gjorde även att man lättare förstod och kom ihåg saker.»
- Bra med demonstationsövningar.»
- Vet inte var bara en allmänt "flummig" kurs. Igor som höll i demo-räkningarna var bra.»
- laborationen»
- Inlämningsuppgifter, men föreläsningarna måste höjas i nivå med t.ex. den första inlämningsuppgiften med ellära.»
- Duggorna var bra, även inlämningsuppgifterna. Jag tyckte också det var riktigt kul att få se lite experiment och Youtube klipp som gjorde att vi mer praktiskt kunde se vad som hände och hur det fungerar med tex vågor. »
- Materie-delen: mkt bra räkneövningar, tydligt genomgånget och bra förklarat. »
- Experiment på föreläsningar»
- Vågteori föreläsarens entusiasm och sätt att lära ut på var väldigt trevligt. Jag tyckte även om filmvisningarna och experimenten.»
- Praktiska experimenten»
- Pontus Thorsson, en bra och trevlig föreläsare som vet vad vi studenter ser som svår dessutom visar han teorin i enkla fysiska experiment som tydliggör det hela på ett mycket bra sätt!»
- Igor som övningsledare på del II!»
- Räkneövningarna med Igor som var mycket pedagogisk och underlättade inlärningen.»
- system med bonuspoäng»
- Föreläsningarna med Pontus var mycket roliga och det var kul med experimenten.»
- Laborationer»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg in räkneövningar där man räknar själv under hela läsperioden!»
- Fler tillfällen att ställa frågor.»
- man bör ha räknestugor där teknologerna kan räkna själva under hela kursens gång. samt en bättre lärobok»
- Fler räknestugor. Bättre kurslitteratur, framförallt till materiedelen.»
- kurslitteraturen»
- Kurslitteratur och mer sammanhängande mellan de olika delmomenten i kursen»
- Vad gäller materie-delen borde vi fått veta från början vilka uppgifter vi var rekommenderade att räkna på egen hand. Våg-delen: övningarna (demonstrationerna) var svåra att ta till sig, det förklarades inte tillräckligt tydligt vad uppgiften gick ut på, vad som var givet i uppgiften resp. man skulle lista ut på egen hand. Det fanns ej heller någon tydlig lösningsgång så som den Pontus presenterade på föreläsningarna som "analys av svängande system" (vet inte om det berodde på vilken sal resp. övningsledare man gick till eftersom jag alltid var som samma). Mer tid skulle lagts på att lösa uppgifter under räknedemonstrationerna och mindre tid på "experimenten". Överlag kändes våg-delen något mer rörig än materiedelen. Övningsuppgifterna i våg-delen hade verkligen varit till större nytta för oss om det hade funnits lika tydliga lösningar till uppgifterna att tillgå som det gjorde i materie-delen.»
- Bättre organisation och information. Främst saker rörande studieportalen och rättning av duggor. »
- Materiedelen hade kunnat bli roligare om föreläsaren tagit upp fler exempel från verkliga livet och inte bara läst direkt ur boken.»
- Kursboken är inte särskilt pedagogisk. Saknar enheter och förklarar överlag dåligt. Materiefysik-delens föreläsningar följde boken till punkt och pricka vilket resulterade i att närvaron minskade»
- När det sägs att material ska komma upp på kurshemsidan, se till att det gör det. »
- Kurslitteraturen. Hans föreläsningar följde kurslitteraturen exakt och nackdelen var att om man inte till fullo förstod på föreläsningen så hade det behövts utförligare beskrivning eller ett annat perspektiv i kurslitteraturen så att man kunde se saken på olika sätt. Det är inte alltid att man kan ställa frågor direkt på föreläsningen när man ibland kan behöva lite tid att smälta och ta in informationen och själv läsa igenom texten.»
- Skulle vara roligt om Hans kunde prata lite mer fördjupat än vad som står skrivet i boken och ta upp exempel utanför boken.»
- Strukturen på kursen och litteraturen»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Mycket bra lärare!»
- Kul med you-tube klippen och siraps-experimentet!»
- Lärorik kurs med många bra moment som vi V-ingenjörer säkert har nytta av att kunna i framtiden.»
- Detta var en rörig kurs, vi lärde oss lite grand om flera olika saker och var därför svårt att få en helhetskänsla.»


Kursutvärderingssystem från