ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digital- och datorteknik H11, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2012-01-22
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»13 41%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.19

- När laborationerna var igång var det främst dessa man förberedde sig för, när sedan tiden drog ihop sig och närmade sig tentamen var det den som gällde. Labbarna var däremot väldigt enkla i jämförelse med tentan och man kände sig såpass lugn med kursen när de gick bra att man trodde att man låg bra till.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»16 51%
100%»13 41%

Genomsnitt: 4.35

- Ca 90%» (75%)
- Ej övningstillfällen.» (75%)
- har varit sjuk så någon gång där i början och mot slutet» (75%)
- inga demolektioner, den läraren var långsam och dålig på att förklara» (75%)
- Jag sätter 100%, då det är närmare 95% än 75%. Någon enstaka lektion har man oundvikligt missat, men annars har jag varit på i princip allting. » (100%)
- Var sjuk 2 föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 45%

Genomsnitt: 2.8

- Jag såg målen, men reflekterade aldrig över dessa. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Vad svarar man om man sett målen men inte minns vad det står?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har läst målen men mins dem ej.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»15 65%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycker att vår tenta var lättare än de tentor som finns på internet.» (I viss utsträckning)
- Provet var bra, men man borde ha fått mer tid. Jag kunde allt men hade inte tid att svara så utförligt på alla uppgifter som jag ville och fick hafsa ner de sista svaren. Tänk om einstein hade tidspress på sig när han skulle sammanfatta relativitsteorin. Då kanske han fått en IG av Chalmers för att han inte hann färdig på utsatt tid men han verkade ju ändå förstå ganska bra vad han pratade om... Kortare prov, eller kanske ännu bättre ett prov som är tvådelat, en del före och en efter lunch hade varit bättre. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»17 54%

Genomsnitt: 3.35

- Digitaltekniken var bra undervisad, datortekniken, dvs. programmering etc. gick dock fort fram och mycket verkade självklart tycktes det men jag förstår varför, man måste räkna med högt tempo på ett universitet.» (Ganska liten)
- Jag anser mig inte direkt lärt mig någonting utav att läsa Boken som följde med, utan det var undervisaren, exempel samt gamla tentor som gjorde att jag lärde mig.» (Mycket stor)
- LEA var väldigt pedagogisk och profesionell. Mycket bra lärare. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.64

- köpte endast arbetsboken» (Mycket liten)
- jag har i princip inte öppnat böckerna» (Mycket liten)
- Arbetsboken för digiflex var till nytta, resten inte så mycket.» (Ganska liten)
- Blå boken är som sagts en aning för formell och har ibland lite för generella exempel för att de ska vara lättförståeliga. Annars fanns det mycket bra i den också. Kompendiet innehöll en mängd information som redan tas upp i DigiFlex boken. Banta kompendiet och lägg till i blå boken till nästa år kanske. Ska kompendiet vara kvar, borde det vara ett inbundet, löspapper är ingen höjdare. Dessutom såg jag aldrig ett register, så kompendiet var mest ett kaos av papper som jag aldrig riktigt ens öppnade. Hittade inga bra solida matematiska härledningar någonstans till 2komplements räkning osv, bara praktiska exempel men det duger ju inte som bevis. Dessutom var denna information tillsammans med mycket annan information spridd över alla tre kompendierna vi hade. För att få en bra helhetsbild av någon var man tvungen att ibland leta i alla tre materialen. Bättre samordning av informationen. » (Ganska stor)
- Den blå boken har väl inte varit till så stor hjälp utan det var mest arbetsboken som kom till nytta.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»20 64%

Genomsnitt: 3.51

- För mycket lösa papper och dylikt, om det finns tid över någon gång bör en bok tryckas med allt det kompletterande materialet» (Mycket dåligt)
- den var väldigt bra upplägg, då man enkelt kunde hitta saker och ting, synd bara att det inte finns någon form av "föreläsnings material" som sparas efter varje lektion så man kan gå till baka och titta lite när man pluggar inför saker som exempelvis tentor mm.» (Ganska bra)
- Ständigt uppdaterad webbsida, missade man en lektion var det väldigt enkelt att ta ifatt, tack vare hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»18 58%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.58

- För lite konsultation och endast en lärare på den, frågor folk ställer kan ta mycket lång tid, behövs assistent eller likande! Simulatorövningar var nyttiga dock.» (Ganska dåliga)
- Vid laborationerna så kunde man på vissa lektioner ibland få vänta upp till 1-1,5 timmar på hjälp. När man bara har 4 timmar på sig totalt sett så försvinner ju minst en fjärdedel till att bara vänta (eftersom man ska visa det man gjort).» (Ganska bra)
- Kunde funnits mer hjälppass mellan sista laborationen och tentan. » (Ganska bra)
- tyckte att det skulle finnas lite mer tillfällen i i slutet av kursen då det är vanligt att man vill ställa frågor angående någon tenta etc.» (Ganska bra)
- Undervisaren var väldigt positiv till att frågor ställdes och svarade med glädje på dem!» (Mycket bra)
- LEa mycket positiv och uppmuntrande till frågor som han gärna besvarade. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Min laborationskamrat var sällan på simulatorövningarna där man skulle göra förberedande uppgifter. Dessutom hade han inte gjort någon av uppgifterna till laborationen. Tycker det borde vara striktare regler på laborationerna, ex. kontrollfrågor innan laborationen börjar.» (Mycket dåligt)
- Jag och min labpartner (som även är en bekant sedan tidigare) har gjort det mesta ihop och vi har fungerat riktigt bra tillsammans. Vi kompletterade varandra där den andre brast, så att säga.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 70%
Hög»9 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- För låg i början, för hög i slutet.» (Lagom)
- i början var den inte alls hög, men senare mot slutet blev det lite mer att bita i.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»14 45%
Hög»12 38%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.51

- Tittar man speciellt på labbarna var de, tack vare undervisningen, lätta att följa med och första labben var egentligen inte enklare än den sista. Lite knepigare kanske, men inte svårare.» (Lagom)
- Matten som gick parallellt ställde stora krav på tidsåtgång.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»5 16%
Gott»18 58%
Mycket gott»7 22%

Genomsnitt: 4

- Mycket intressant kurs som gav otroligt mycket! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- Det härliga arbetssättet med en bra undervisare och laborationer. Det flöt på bra, helt enkelt!»
- Laborationer»
- Allt förutom det som skrivs på nästa.»
- Föreläsaren, antalet labbar»
- Tillfällen att arbeta med digiflex när lärare är på plats.»
- Extentor, mängder av dem.»
- Bra övningstentor.»
- Hemsidan som uppdateras ofta och har många gamla tentor»
- fredags lektionerna där man "sammanfattar" det som man har gått igenom under hela veckan.»
- Allt annat.»
- Bra lärare,bra men g:a tentor med lösningar,bra uppdaterad hemsida.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tiderna som laborationerna var på»
- Kursmaterialet anser jag vara bristande, men det kan likagärna endast gälla mig. »
- Man ska kunna få hjälp mycket snabbare på laborationerna.»
- Kurslittaturen som nämnts ovan.»
- Den otroligt långsamma starten. Man blev omotiverad att gå på lektionerna.»
- Bättre översikt. Färre lösblad och olika delar. Bättre med en enda kursbok.»
- Hjälppass mellan sista laborationen och tenta.»
- mer ****arbetstid**** åt att skriva lite klurigare subrutiner. Under Laborationerna så skrev man lite olika typer av subrutiner som inte alls var lika svåra som de som förekom på tentorna, skulle vara bra tror jag och man hade fler lektioner där man sitter och bara skriver massa subrutiner, för då förstår man också allt det andra som har med assebler programmering att göra.»
- Kurshemsida med material, lars bör hålla fokus på det som ska undervisas, då han svävar ut en del ibland, om än intressant.»
- Boken (den blå) svårläst och innehåller en del svammel.»

16. Övriga kommentarer

- Vissa föreläsningar kunde gå väldigt sakta, man behöver inte förklara exakt vad man gör om och om igen. Det räcker med att man förklarar en gång, och sen får eleverna fråga om det är något de inte förstår.»
- Väldigt rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från