ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bryggtjänst, SJO315

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-14 - 2010-11-08
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»5 45%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»11 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 72%

Genomsnitt: 3.72

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»9 90%

Genomsnitt: 3.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.36

- Dom har gett en bra grund men det är fortfarande lite förvirrade då det finns massa olika praxis för det mesta.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Det finns ju inte så mycket skrivet och det mesta är praxis.. Chalmers borde ta fram någon form av egenpraxis, tänkte på loggboks skrivande» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»9 81%

Genomsnitt: 3.81


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Får mycket tips från läraren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Svårt att vara åtta pers på två sjökort och komma överens, det blir lätt diskussioner över minsta lilla kurs dragning.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»10 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- examesarbete» (Hög)
- Men det beror på stress som har med exjobb att göra» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 9%
Mycket gott»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- Den borde göras mer omfattande och börja tidigare, i tvåan så den löper parallellt hela utbildningen. Ju mer tid i simulatorn desto bättre, man kan inte lära sig allt i en simulator men man får ett bättre arbetsätt som då hinner sjunka in och sätta sig i ryggmärgen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulatorkörningarna.»
- Lars Axvi! & mycket simulatorkörning»
- Axvi, en bra och engagerad lärare som vill att vi ska lyckas men som även ställer höga krav som man vill leva upp till.»
- upplägget, lärarna»
- Simulator övningen där system faller bort/slutar fungera.»
- Bryggsimuleringarna i fullmissionbryggan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- större tillgång till simulatorn»
- ingenting.»
- lärarledd utbildning på utrustningen»
- Mer simulatorkörning! Manövreringsövningarna som har legat parallellt kan nog göras lite bättre, en föreläsning om manövrering, typ en uppdatering hur man ska manövrera, vad som händer med en viss typ av propeller och liknande. Då hade man antagligen fått ut mer av de övningarna.»
- MRM-delen. Det skulle lika gärna kunna vara en "online kurs". Vår föreläsare klicka på en knapp och en annan röst tala, det anser jag att elever på högskolenivå klarar av att göra själva.»
- MRM-kursen borde göras om till riktig undervisning istället för CBT. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs där man lätt kan ställa frågor och få bra svar.»
- Chalmers borde plöja ner mer pengar så vi elever får komma åt simulatorn oftare!»
- Examinationen borde ligga inplanerad under samma period som kursen samt att dessa tider borde varit bestämda långt i förväg. Ingen vill gå runt och vänta på en examination.»


Kursutvärderingssystem från