ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering antagning admin (EBD & ECEB)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-17 - 2011-05-27
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Anneli Hildenborg»


Utvärdering administratörer

De flesta frågor är ja/nej frågor men motivera gärna ditt svar då det är värdefull information inför en vidareutveckling av processen.


Gemensam antagningsprocess

1. Föredrar du en gemensam eller skolspårsspecifik process? Motivera!

- Gemensam Ger en bättre överblick och närhet till samtliga "spår"»
- Definitivt en gemensam - annars får man inte koll på helheten.»
- En gemensam process. Det var tidsbesparande och underlättade vid beslut när den sökande hade sökt till mer än ett spår. Dock måste informationen till intervjupar om respektive spår förtydligas och fördjupas då vi i dagsläget inte bedömer de sökande på samma sätt. En gemensam "mall" vid intervjuer och bedömning vore att föredra. En form av utbildning för de som intervjuar där man talar intervjuteknik och vad som generellt gäller under processen är mycket önskvärd.»

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med en gemensam respektive skolspårsspecifik process?

- fördelar, se ovan Nackdel är att processen blir mer utdragen och ev. óckså inte enhetlig»
- Förutom att man får bättre koll på helheten vid en gemensam process, blir det lättare och mer effektivt att hantera de studenter som söker till flera spår. Alla spåren ingår ju i samma mastersprogram, så det känns naturligt med en gemensam antagningsprocess. »
- Fördelar, förenklad kommunikation när den sökande sökt fler spår. Man får en tydlig bild över hur klasserna ser ut. Det är lättare att se oss som ett "vi". Nackdelar, en tydligare bild av ordförande på mötena måste till. Svårighet att se vem av skolledarna som har bestämmanderätt, alla eller den som är mötesordförande. Avsaknad av djupare kännedom om för respektive skola.»


Planering

3. Har du en klar blid av processens tidslinje?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Årets process har varit väl strukturerad och vi har haft gemensamma träffar/diskussioner för att känna att vi alla är med.» (Ja)

4. Hur upplevde du att processens planering fungerade?

Före

- Utmärkt, väl strukturerad»
- Bra och strukturerad planering i god tid innan. Eftersom jag inte varit med i antagningsprocessen tidigare, var det dock lite svårt att i förväg få en uppfattning om hur mycket tid man skulle behöva lägga ner på antagningsprocessen. Men det visade sig att det inte alls blev så mycket som jag från början hade ställt mig in på. »
- Bra. Vi startade tidigt, redan i oktober med möte med skolledarna. En tidslinje sattes som gjorde det enkelt att planera och förmedla informationen vidare i gruppen.»

5. Hur upplevde du att processens planering fungerade?

Under

- På samma sätt, välplanerad.»
- Bra»
- bra. Löpande avstämningar och god kontakt i gruppen.»

6. Hur upplevde du att processens planering fungerade?

Efter

- Där befinner vi oss nu och allt är inte klart, bara att invänta svar från sökande. Allt tydligt och lätt att kommunicera med Anneli som alltid finns som stöd, känns tryggt.»
- Bra»
- Vi är inte helt färdiga än men möjlighet att ställa frågor och löpande avstämningar fungerar bra.»


Rollfördelning

7. Var det tydligt hur rollerna under processen var fördelade?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Ja, vi hade en bra genomgång där vi delade upp det praktiska jobbet.» (Ja)

8. Var det tydligt vem som hade mandat att fatta beslut under processen?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Nu förstår jag kanske inte helt frågan men jag upplever som att Anneli kan och får fatta beslut genom närhet och överläggningar med Mats.» (Ja)
- Nja, det behöver förtydligas vilka beslut skolledarna har mandat att fatta, om en eller flera beslutar. » (Ja)

9. Kom gärna med förslag på förbättringar!

- Som vi tidigare har diskuterat så är det viktigt att hela processen är tydlig och enhetlig.Alla studenter måste få en likabehandling. Det innebär att man kan inte som i år ge ngn student förmånen att komma till en av intervjuarna för att få ytterligare information etc innan själva antagningen startar. Dessutom tycker jag att samtliga Caseomgångar måste vara helt identiska, helst samma person som håller i dem.»
- Information som berör skolorna måste förmedlas till samtliga skolledare om de skall ha den roll de hade i år. Som det är nu har platsantal mm enbart kommunicerats till Tomas vilket kanske inte är det optimala. Det behövs uttalas och ges mandat till EN ordförande som representerar alla skolor under hela processen. »


Information

10. Hur tydlig var din roll under antagningsprocessen?

- Perfekt»
- Den kändes tydlig»
- Tydlig för mig men kanske inte för övriga i gruppen då mitt uppdrag inte uttalats för övriga deltagare.»

11. Hur var uppgifterna som ingick i rollen förmedlade till dig?

- Kände till dem sedan tidgare men det blev en bra struktur eftersom vi alla träffades och tidigt gick igenom processen igen.»
- De förmedlades tydligt och i god tid innan»
- Från programkoordinatorn ganska så tydligt hade önskat mer tydlighet från honom till övriga gruppen.»

12. Vilken eventuell information har du saknat för att kunna utföra ditt uppdrag?

- Ingen»
- Jag har inte saknat någon information»
- Ett tydligt uttalat mandat till samtliga involverade i processen. En tydlig och uttalad fördelning av roller (huvudansvarig "skolledarna" respektive administratörerna). För alla deltagare att veta vem de kontaktar vid frågor och vem som förser dem med information. »

13. Hur god kännedom har du om de övriga rollerna i processen?

- tycker att jag har en bra kännedom även om jag inte i detalj vet exakt hur allt sker.»
- God kännedom. Jag kände ingen osäkerhet, vad jag kan komma ihåg.»
- mycket god.»

14. Vilken ökad inblick skulle du eventuellt vilja ha i de övriga rollernas uppdrag för att kunna utföra ditt eget?

- Alltid bra att ha helheten, frågor kan komma från studenter och det känns professionellt att veta exakt hur vi tar alla beslut. Då tänker jag på intervjuparen, hur ställer dem sina frågor, hur utvärderar dem svaren etc»
- Ingen direkt.»
- Jag är nöjd. »

15. Hur ser du på möjligheten att ställa frågor under resans gång?

- Inga problem»
- Goda»
- Bra»

16. Vet du vem du adresserar vilka frågor till (exemplifiera gärna)?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Ofta har vi som sköter administrationen kontakt med varandra. Inga svårigheter att kontakta andra involverade heller.» (Ja)


Dokument

Hur har nedanstående dokument fyllt sin funktion under processen? Motivera gärna ditt svar.

17. Antagningsdokument

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Viktigt dokument som är väl värt att gå igenom vid varje nytt antagningstillfälle. Måste vara tydligt, lätt att vi som är involverade inte ser det som är tvetydigt.Har haft svårigheter på SAs hemsida att ladda ner det, måste titta över detta till nästa gång. Har tydligen med vilken webbläsare som används.» (Ja)
- Dokumentet bör ses över och samordnas mellan skolorna. vi ger inte samma budskap till de sökande vilket rör till det hela. Tänk igenom om rekommendationsbreven på CSE och GIBBS verkligen fyller en funktion. De nämndes som något man gjort en bedömning av när man diskuterade de sista sökande och platserna de "slogs" om» (Ja)

18. Har du läst antagningsdokumentet/-en?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Javisst, måste många ggr hänvisa till det.» (Ja)
- Ett absolut måste om man skall vara en del av processen. Det är vår trygghet och skall kunna användas till att svara på eventuella frågor från de sökande.» (Ja)

19. Excelunderlag för antagningsprocessen

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Jättebra, tydligt - strukturerande» (Ja)
- Det är orehört viktigt att kunna gå från den ena skolans dokument till den andras och enkelt hitta informationen man söker. Detta uppnås endast om dokumenten är identiskt lika. Vi behöver se över fliken statistik då den inte överensstämmer med den information som efterfrågas från institutionen/antagningsenheten/programkoordinatorn. » (Ja)

20. Underlag till mailutskick

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Helt nödvändiga för att vi ska ge ett enhetligt besked och besked som uppfyller dem krav som finns från antagningsenheten.» (Ja)
- Bra, fast fortfarande verkar det vara svårt för studenterna att förstå det där med att de ska konfirmera två gånger... Tills nästa gång borde vi kanske begära ett svar på mejlutskicket om intervju/case tiden, så vi säkert vet att de har tagit emot mejlet. » (Ja)
- Mycket viktigt med gemensamt ansikte utåt. Underlättar och ger trygghet för den som kommer ny in i processen.» (Ja)

21. Underlag från NyA

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Måste vi ha för att kunna avgöra vad studenterna har läst tidigare, hur dem har prioriterat våra program etc» (Ja)
- Inför varje ansökningsomgång behöver vi gå igenom och stämma av så att vi skickar vidare enhetliga udnerlag till intervuparen.» (Ja)

22. Mall för essäfrågor

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Fungerar bra.» (Ja)
- Fast det var ju lite problem där för studenterna med den sista frågan på GIBBS-mallen... Dessutom kunde inte alla ladda ner mallen, av någon underlig anledning.» (Ja)
- Det var många problem med mallen då den inte gick att ladda hem beroende på vilken webläsare man hade. Om vi skall fortsätt med en mall måste denna ses över i god tid innan och det måste säkras upp så att alla kan ladda hem den och att alla använder den. Eftersom de flesta Chalmerister väljer att INTE använda mallen kanske den bör avskaffas. Fyller den verkligen den funktion den är tänkt att fylla?» (Ja)


Möten

Hur har nedanstående möten fungerat under processen och fyllde de någon funktion? Motivera ditt svar.

23. Planeringsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Bra och trevligt» (Ja)
- Alla har i god tid fått information om tidslinjen och kunna planera sin vardag i god tid.» (Ja)

24. Antagningsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- har fungerat bra, kändes som alla var väl förberedda - motiveringar.» (Ja)
- Vi borde utse en ordföranden för alla möten. Personen borde INTE vara en skolledare och delaktig i intervjuer och personen bör vara densamma genom hela processen. Vikten av att mötesanteckningar och motiveringar måste in och vara klara för att sparas på servern så snart antagningsmötena är klara måste förtydligas och tas på allvar.» (Ja)

25. Avstämningsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Bra» (Ja)
- Redan på planeringsmötet måste avstämningsmöten planeras in. Dessa skall hållas korta men finnas i allas kalendrar under hela processen (båda omgångarna). Dessa möten är just avstämningar och hålls inte om det inte finns behov av dem. Behovet beslutas av den av programkoordinatorn sammanhållande personen. Mötena kan ske per telefon eller fysiska möten. » (Ja)


Möten

Var rollfördelningen under mötet tydlig?

26. Planeringsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Inga konstigheter, alla kommer till tals, bra stuktur» (Ja)

27. Antagningsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Bra» (Ja)
- Nja, vem är mötesordförande? Finns det ett behov av mötessekreterare för att säkerställa att mötesanteckningar förs, kompletteras med motiveringar, motiveringarna är överenstämmande med de instruktioner intervjuparen fått för respektive skola samt att anteckningarna sparas på genemsam plats på servern. » (Ja)

28. Avstämningsmöte

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Bra» (Ja)
- Även om våra uppfattningar om mötets nödvändighet varierar.» (Ja)


Case

29. Hur upplevde du planeringen före caset?

3 svarande

Bra»3 100%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1

- Uppdelning av arbetsupgifterna fungerade utmärkt. Inget krångligt, väl strukturerat vad som skulle förberedas, köpas in etc» (Bra)
- Ett avstämningsmöte/-mail/-telefonsamtal måste ligga i anslutning till palneringen.» (Bra)

30. Hur fungerade skapandet av casegrupper?

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Anneli har en bra kunskap om detta, enkelt och strukturerat» (Bra)
- Det bör läggas extra tid på att i lugn och ro hinna skapa dessa. Är det många sökanden tar det längre tid och kräver mer tankeverksamhet. Vi bör inte förlägga skapandet av grupperna i anslutning till antagningsmöte och om det går utöka dagen mellan planeringen och utskick av kallelse till intevju/case för att säkerställa att inget blir fel. » (Bra)

31. Hur fungerade informationen inför caset?

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Detsamma här - strukturerat - enkelt» (Bra)

32. Hur fungerade fördelning av arbetsuppgifter?

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Bra - enkelt» (Bra)
- Om någon fått i uppdrag att utföra en arbetsuppgift måste de andra respektera och kunna förlita sig på att uppgiften blir utförd. Ta inte en uppgift från en redan utsedd person utan att stämma av och få en bekräftelse.» (Bra)


Intervjuer

33. Hur upplevde du planeringen av intervjuerna?

3 svarande

Bra»3 100%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1

- Inga som helst svårigheter, tydlig information från intervjuparen vad dem önskade.» (Bra)
- Trots missen i omgång 2 att ge de som hade sökt till olika spår samma intervjupar...» (Bra)

34. Hur fungerade informationen inför intervjuerna?

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Lätt att kommunicera med intervjuparen och studenterna.» (Bra)

35. Hur fungerade fördelning av arbetsuppgifter?

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Om du menar vid intervjutillfället så fungerade detta bra. Intervjarna vet vad dem ska göra och jag har mitt ansvarsområde.» (Bra)
- Om någon fått i uppdrag att utföra en arbetsuppgift måste de andra respektera och kunna förlita sig på att uppgiften blir utförd. Ta inte en uppgift från en redan utsedd person utan att stämma av och få en bekräftelse.» (Bra)


Tid

36. Har du haft utrymme inom ramen av din arbetstid att utföra arbetsuppgifterna?

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Nja, det är alltid mer att göra än vad som ryms inom vanlig arbetstid och flexibilitet är nödvändigt om det ska fungera.» (Ja)
- Gott om tid mot tidigare år. Den tyliga tidslinjen har gjort det möjligt att planera.» (Ja)


Samarbete

Hur har samarbetet med nedanstående aktörer fungerat? Motivera ditt svar.

37. Antagningsenheten

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Hyfsat bra men ngt sämre än tidigare.» (Bra)
- Mycket bra!» (Bra)

38. Intervjupar

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Utmärkt» (Bra)

39. Spelledare caset

2 svarande

Bra»2 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Vet ej, var inte närvarande» (?)

40. Övriga administratörer

3 svarande

Bra»3 100%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Perfekt» (Bra)
- Vi har i år varit med samarbetade än tidigare. Vi har hjälpt varandra över gränserna vilket är otroligt roligt. Vi har stöd av varandra vilket underlättar i tid och ger en arbetsglädje. Jag har inte klarat mig utan detta samspel. skapas möjligheten att jobba över gränserna även in i systemen Chalmers/Gu kan vi vinna ännu mer. Sitter vi i framtiden under samma tak kommer vi att bli invincible!» (Bra)


Övrigt

41. Övriga tankar och synpunkter om processen (vad kan vi förbättra, utesluta, förändra…,)

- Jag skulle vilja att vi till processen kunde ha fler studenter att intervjua etc. Urvalet är för litet och förändringen måste ske tidigare - redan före/under ansökningstiden - genom bättre och mer riktad marknadsföring.»
- För att få en mer objektiv bedömning, tror jag att intervjuparen hellre skulle bestå av oberoende konsulter utifrån. Annars tycker jag att antagningsprocessen har fungerat jättebra och det har inte alls varit så "stort och jobbigt" som man tidigare har fått höra. »
- Vi måste komma ihåg att vi arbetar på olika lärosäten och att våra förutsättningar inte är de samma. Vi kan inte utgå från Chalmers utan att tänka GU och vice versa. Det är viktigt att tänka på att vi är utspridda och att det påverkar informationen som förmedlas. Det är lättare att lyfta frågan när man kan gå från ena rummet till det andra men den som sitter i andra lokaler missar informationen helt. Ett genemsamt informationstillfälle borde till för alla involverade i processen. Här går man igenom intervjuförfarandet, caset, mötesstukturen, vem som har mantat att besluta, hur du agerar vid intervjusituationen, vilka dokument som används osv. Så att alla har en bra och trygg grund att stå på när man går in i sin roll. Se över dokumenten till de sökande, en gemensam struktur och ett gemensamt språk. Skall vi kalla stegen 1, 2 ,3 eller hitta andra benämningar för att förtydliga för den sökande. Ta för vana att varje år utvärdera och vidare utvecka/uppdatera både dokumenten och processen som helhet.»


Kursutvärderingssystem från